Komisja Stypendialna WNE UW

AKTUALNOŚCI

For foreign students
Visit site about financial aid

Numer konta
Jeśli nie masz podanego numeru konta - nie trzeba iść do dziekanatu! Wejdź na Centralny USOSweb UW w zakładkę "Dla studentów -> Moje studia -> Stypendia -> Konto bankowe studenta."

Terminy składania wniosków
Przypominamy, iż wnioski muszą być WYDRUKOWANE i PODPISANE. Należy je złożyć w swoim dziekanacie, skrzynce (pokoju K4) bądź na dyżurze Komisji Stypendialnej*.

 • Wnioski o stypendium rektora należy złożyć do 15 października 2018 r.
 • Wnioski o stypendium socjalne do 10 dnia każdego miesiąca, aby uzyskać stypendium za bieżący miesiąc (liczy się data wpłynięcia wniosku do Komisji Stypendialnej).

* Komisja nie bierze odpowiedzialności za datę wpłynięcia wniosku w przypadku nie zastosowania się do powyższych wytycznych.

Dyżury
Dyżury komisji będą się odbywały w sali J w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-12.00 i w każdy wtorek w godzinach 11.30-13.00.

Prosimy zgłaszać chęć przyjścia na dyżur drogą mailową.

Uwagi
W przypadku wysyłania pocztą wniosku lub dokumentów uzupełniających, prosimy o poinformowanie komisji stypendialnej stosownym mailem.

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
www.oks.uw.edu.pl

Kontakt
2H?hji[G/g4|'xPatQK]#[x8H`YOd9%~vjdb9jXA5

 


STYPENDIA

 

Stypendium socjalne

Dla kogo?
Dla wszystkich studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, warunkowanej dochodem na osobę mniejszym niż 950 złotych.

Dodatkowo:
Dla studentów stacjonarnych, którym codzienny dojazd znacząco utrudniałby naukę, przyznawany jest dodatek z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub w wynajmowanym mieszkaniu.

Ile?
Zgodnie z postanowieniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 8:

"W roku akademickim 2017/2018 stypendia wypłacane z funduszu pomocy materialnej dla studentów ustala się w następującej wysokości:
1) wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta i wynosi 1.000 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie studenta wyrażony w pełnych złotych, z tym że od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. kwota najniższego stypendium nie może być niższa niż 200 zł (osoby uzyskujące dochód netto na osobę w rodzinie studenta od 800 zł do 1 000 zł, otrzymują stypendium w wysokości 200 zł), a kwota najwyższego stypendium nie może być wyższa niż 1.000 zł;
2) wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki wynosi 1.000 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie studenta wyrażony w pełnych złotych plus 150 zł, z tym że kwota najniższego stypendium nie może być niższa niż 350 zł, a kwota najwyższego stypendium nie może być wyższa niż 1.150 zł"

Jak?
Potrzebne będą:

 • Wniosek o odpowiednie stypendium (bez/z dodatkiem mieszkaniowym) złożony w USOSweb UW oraz wydrukowany, podpisany i złożony wniosek do Komisji Stypendialnej.
  • Wypełnione i wydrukowane oświadczenie o dochodach za rok 2016. [zobacz poradnik]
 • Dokumenty potwierdzające uzyskany dochód.
  • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku 2016 przez każdego pełnoletniego członka rodziny (nawet jeśli nie uzyskał on dochodu -> wtedy zaświadczenie o braku dochodu)
  • Zaświadczenia z ZUS/KRUS [nie z Urzędu Skarbowego, nie z miejsca pracy, nie wydrukowany PIT - koniecznie zaświadczenie z ZUS/KRUS] o wysokości odprowadzanej składki zdrowotnej przez każdego pełnoletniego członka rodziny uzyskującego dochód
  • Oświadczenie o uzyskanych dochodach nieopodatkowanych wypełnione osobno dla każdego pełnoletniego członka rodziny
  • Zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
 • Pozostałe dokumenty potwierdzające sytuację w rodzinie.
  • Zaświadczenia ze szkoły/uczelni o uczącym się rodzeństwie
  • Odpis aktu urodzenia, jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze w wieku szkolnym
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy, jeśli których z rodziców/opiekunów prawnych jest bezrobotny
  • Zaświadczenie o otrzymywanej emeryturze/rencie, jeśli których z rodziców/opiekunów prawnych jest uprawniony
  • Wyrok sądu potwierdzający rozwód oraz przyznane alimenty
  • Odpis aktu zgonu
  • Inne dokumenty pomocne w udokumentowaniu konkretnej sytuacji

Dokumenty powinny być oryginalne, jeśli dostarczone będą kserokopie, to powinien być przedstawiony do wglądu oryginalny dokument.

Inne
Wydrukowany, złożony wniosek przed 10 dniem miesiąca powoduje przyznanie stypendium również za dany miesiąc (być może dopiero w kolejnym miesiącu, z wyrównaniem, ale z pewnością). Złożenie wniosku po 10 dniu danego miesiąca oznacza brak możliwości uzyskania stypendium za ten miesiąc.

Jeśli w ciągu roku akademickiego (lub od momentu wystawienia zaświadczenia o dochodach) zmianie uległa Twoja sytuacja materialna (np. znalezienie/utrata pracy przez któregoś z członków rodziny, śmierć/narodziny nowego członka) jak najszybciej należy to zgłosić do Komisji Stypendialnej, tak, aby poznać dalszą procedurę w celu dokonania korekty w wysokości stypendium.

 

Stypendium rektora

Dla kogo?
Dla studentów którzy (wymiennie):

 • osiągają wysokie wyniki w nauce [średnia co najmniej 4.0]
 • mają osiągnięcia sportowe
 • mają osiągnięcia naukowe
 • mają osiągnięcia artystyczne

Ile?
Wysokość stypendium zostanie podana do wiadomości nie później niż 14 dni przed pierwszą wypłatą (w drugiej połowie listopada).

Jak?
Potrzebny będzie odpowiedni wniosek złożony w USOSweb UW, wydrukowany, podpisany i złożony do Komisji Stypendialnej.

Potrzebne również będą dokumenty poświadczające uzyskanie wysokich wyników sportowych lub innych osiągnięć. Średnią weryfikuje dziekanat, który tworzy listy rankingowe na podstawie regulaminu studiów oraz technicznych wytycznych Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów.

Przyznawaniem Stypendium Rektora zajmuję się OKSS. Komisja Stypendialna WNE nie ma wpływu na procedurę ich pracy.

Kto nie dostanie?

 • Student warunkowo wpisany na kolejny rok
 • Student na studiach licencjackich ze zdobytym wcześniej innym licencjatem
 • Student powtarzający rok
 • Student wnioskujący po urlopie dziekańskim
 • Student posiadający tytuł magistra lub równorzędny

Inne

 • Jeżeli na wniosku drukuje się nieaktualny (zeszłoroczny) rok studiów, należy poprawić go ręcznie na wydruku.
 • Wniosek należy zatwierdzić w USOSweb UW.
 • Tylko ZŁOŻENIE WYDRUKU w Komisji Stypendialnej jednostki do dnia 15 października 2018 r. pozwoli Odwoławczej Komisji Stypendialnej rozpatrzyć wniosek.
 • UWAGA: profil olimpiady nie musi pokrywać się z obszarem wiedzy kierunku, na którym student składa wniosek. Oznacza to, że można np. na polonistyce otrzymywać stypendium za tytuł laureata olimpiady matematycznej.

 

Stypendium specjalne

Dla kogo?
Dla studentów, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przez Biuro Osób Niepełnosprawnych.

Ile?
Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wynosi w zależności od stopnia niepełnosprawności:

a) 470 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,
b) 360 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
c) 250 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności

Jak?
Pierwszym etapem procedury wnioskowania o stypendium specjalne jest złożenie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Biuro odblokuje Ci wówczas możliwość złożenia wniosku.

Po załatwieniu formalności w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, zaloguj się do Centralnego USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego (a nie USOSweb Wydziału!), a następnie wypełnij, wydrukuj i podpisz Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – znajduje się on w zakładce Dla studentów -> Moje studia -> Wnioski. Wniosek ten musisz następnie złożyć w Komisji Stypendialnej.

 


AKADEMIKI

 

Dla kogo?
Dla studentów, którym odległość od Warszawy znacznie utrudnia dojazd, a ponadto znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W procesie składania wniosku należy wypełnić oświadczenie o dochodach w USOSweb UW oraz dostarczyć wszelkie dokumenty, potwierdzające wykazywaną sytuację majątkową [zobacz poradnik].

Który?
Wykaz akademików znajduje się na stronie UW, różnią się standardem oraz ceną. Przydział następuje na podstawie list rankingowych oraz złożonych przez studenta preferencji. Osoby niepełnosprawne w pierwszej kolejności przydzielane są do akademików przystosowanych dla nich.

Jak?
Potrzebne będą:

 • Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim z USOSweb UW.
 • Wypełnione i wydrukowane oświadczenie o dochodach za rok 2015.
 • Wydruk z serwisu np. Google Maps przedstawiający trasę między miejscem zamieszkania studenta a adresem Kampusu Głównego: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Trasa musi uwzględniać rzeczywiste szlaki komunikacyjne.
 • Dokumenty potwierdzające uzyskany dochód.
  • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku poprzednim przez każdego pełnoletniego członka rodziny (nawet jeśli nie uzyskał on dochodu -> wtedy zaświadczenie o braku dochodu)
  • Zaświadczenia z ZUS/KRUS [nie z Urzędu Skarbowego, nie z miejsca pracy, nie wydrukowany PIT - koniecznie zaświadczenie z ZUS/KRUS] o wysokości odprowadzanej składki zdrowotnej przez każdego pełnoletniego członka rodziny uzyskującego dochód
  • Oświadczenie o uzyskanych dochodach nieopodatkowanych wypełnione z osobna dla każdego pełnoletniego członka rodziny
  • Zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
 •  Pozostałe dokumenty potwierdzające sytuację w rodzinie.
  • Zaświadczenia ze szkoły/uczelni o uczącym się rodzeństwie
  • Odpis aktu urodzenia jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze w wieku szkolnym
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy, jeśli których z rodziców/opiekunów prawnych jest bezrobotny
  • Zaświadczenie o otrzymywanej emeryturze/rencie, jeśli których z rodziców/opiekunów prawnych jest uprawniony
  • Wyrok sądu potwierdzający rozwód oraz przyznane alimenty
  • Odpis aktu zgonu
  • Inne dokumenty pomocne w udokumentowaniu konkretnej sytuacji

Dokumenty powinny być oryginalne, jeśli dostarczone będą kserokopie, to powinien być przedstawiony do wglądu oryginalny dokument.

Terminy składania wniosków:
Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłasza się terminy:

1. składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2017/2018:

  • dla obecnych studentów:
   • 8 czerwca - 5 lipca 2017 r.
  • dla osób przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.

2. rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:

  • obecnym studentom:
   • 21 lipca 2017 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 5 lipca 2017 r.
  • studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów:
   • 12 sierpnia 2016 r.
   • 9 września 2016 r.
  • obecnym studentom, studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:
   • 11 września 2017 r.
   • 8 września 2017 r.

3. kwaterowania w domach studenta:

  • dla studentów cudzoziemców – 15 września - 5 października 2017 r.;
  • dla pozostałych osób – 21 września - 5 października 2017 r.

UWAGA!
Wniosek oraz dokumenty należy dostarczyć w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.

 


ZAPOMOGA

 

Dla kogo?
Dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się trudnej, przejściowej, nieprzewidzianej sytuacji materialnej. Dodatkowym czynnikiem jest wymóg, że zapomoga przyczyni się znacznie do rozwiązania problemu. Komisja Stypendialna nie może przyznać zapomogi na zakup konkretnych dóbr lub usług. Nie występuje tutaj wymóg określonego dochodu, jednakże, jeśli nie pobiera się innych świadczeń występuje potrzeba dostarczenia dokumentów określających miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta. Wniosek o zapomogę można składać maksymalnie dwa razy w ciągu roku akademickiego.

UWAGA!
Nie można składać wniosku o zapomogę dwukrotnie z tego samego tytułu. Powoduje to automatyczne odrzucenie wniosku.

Ile?
Każda zapomoga jest rozpatrywana indywidualnie - maksymalna kwota zapomogi to 5500 złotych.

Jak?
Konieczne jest złożenie oświadczenia o dochodach za 2016 rok. Obowiązkowe są również dokumenty określające miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta. Więcej informacji na ten temat w zakładce stypendium socjalne. 

Potrzebne będą również wszystkie dokumenty, które potwierdzają sytuację, w jakiej znalazła się dana osoba.

Inne
Przykładowe zapomogi: śmierć rodzica, zdiagnozowanie choroby uniemożliwiającej pracy przez okres dłuższy niż miesiąc [tylko, jeśli wniosek jest złożony na krótko po tym fakcie], wypadek, powódź, koszty długotrwałej rehabilitacji, nagła utrata pracy powodująca znaczne zmiany w dochodzie rodziny.

 

 

 

Formularz kontaktowy


 

Kod CAPTCHA

Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.
 

Dostarczanie podań i dokumentów
Podania, wnioski oraz brakujące dokumenty należy dostarczyć do dziekanatu, skrzynki na podania lub na dyżur Komisji Stypendialnej. Wszystkie dokumenty (nawet pojedyncze) powinny być w koszulce wraz z kartką zawierającą:

 • Imię i nazwisko
 • Rok studiów
 • Numer indeksu
 • Typ świadczenia

 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw