Komisja Stypendialna WNE UW

AKTUALNOŚCIOd poniedziałku 8 lutego br. studenci mogą już składać wnioski o stypendium socjalne na semestr letni 2020/2021.

Podobnie jak w roku ubiegłym studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym 2020/2021, a ich sytuacja (skład rodziny i dochód) nie uległa zmianie zobowiązani są do wydrukowania oświadczenia o dochodach za rok 2019 r. oraz wniosku o stypendium socjalne na semestr letni 2020/2021, a następnie do złożenia ww. dokumentów do właściwej Komisji Stypendialnej ds. stypendium socjalnego lub właściwego Koordynatora ds. stypendialnych. Nie muszą oni przedkładać ponownie organowi stypendialnemu dokumentów odnośnie do ich sytuacji rodzinnej i dochodowej, które przedstawili w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca).


 

W semestrze zimowym wypłata stypendium następuje 18 dnia miesiąca.

For foreign students
Visit site about financial aid

Numer konta
Jeśli nie masz podanego numeru konta - nie trzeba iść do dziekanatu! Wejdź na Centralny USOSweb UW w zakładkę "Dla studentów -> Moje studia -> Stypendia -> Konto bankowe studenta."

* Komisja nie bierze odpowiedzialności za datę wpłynięcia wniosku w przypadku nie zastosowania się do powyższych wytycznych.

Miejsce i terminy składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów

Studenci składają wnioski:

 • o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę;
 • W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 – aby otrzymać wyrównanie za październik stypendium socjalnego– wniosek należy złożyć do 30 października 2020 r.,w kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca.W semestrze letnimroku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca);
 • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2020 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);
 • o zapomogę – w Biurze Zarządu Samorządu Studentów.

Doktoranci składają wnioski:

 • o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę;
 • W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 – aby otrzymać wyrównanie za październik stypendium socjalnego– wniosek należy złożyć do 30 października 2020 r.,w kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca;
 • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2020r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca).

 Wnioski o zapomogę będzie można składać przez cały rok akademicki, do 31 sierpnia 2021 r.

Wnioski o naukowe stypendia dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu wniosku w USOSweb, należy go wydrukować i podpisany dostarczyć do swojej jednostki w wyznaczonym terminie (z niezbędnymi załącznikami). Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków znajdują się na ekranach w poszczególnych wnioskach.

 • stypendium doktoranckie: zasady, szczegółowe zasady, terminy;
 • zwiększenie stypendium doktoranckiego: regulamin, szczegółowe zasady, terminy;
 • stypendium rektora dla doktorantów – termin na złożenie wniosku upływa 31 października 2020 r. 

Stacjonarne dyżury komisji w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 są odwołane, prosimy o kontakt mailowy.

Prosimy zgłaszać chęć przyjścia na dyżur drogą mailową.

Kontakt
A8t7TRIP!~v%1hzb2@Yr'30Q?iH[gynw]#[&'b{H9%DtxggzMdDy#7jqsKG3r*@]'_d

 


STYPENDIA

 

Stypendium socjalne

Dla kogo?
Dla wszystkich studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, warunkowanej dochodem na osobę mniejszym niż 1050 złotych.

Dodatkowo:
Dla studentów stacjonarnych, którym codzienny dojazd znacząco utrudniałby naukę, przyznawany jest dodatek z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub w wynajmowanym mieszkaniu.

Ile?

Zgodnie z postanowieniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 14 z dnia 30 września 2020:

"W roku akademickim 2020/2021 w przypadku świadczeń wypłacanych studentom z Funduszu Stypendialnego ustala się, że:

1) maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1 050 zł;

2) wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi 1 150 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie wyrażony w pełnych złotych, z tym że kwota najniższego stypendium socjalnego nie może być niższa niż 350 zł (wnioskodawca uzyskujący dochód netto na osobę w rodzinie od 800 zł do 1 050 zł otrzymuje stypendium w wysokości 350 zł), a kwota najwyższego stypendium socjalnego nie może być wyższa niż 1 150 zł”


Jak?
Potrzebne będą:

 • Wniosek o odpowiednie stypendium (bez/z dodatkiem mieszkaniowym) złożony w USOSweb UW oraz wydrukowany, podpisany i złożony wniosek do Komisji Stypendialnej.
  • Wypełnione i wydrukowane oświadczenie o dochodach za rok 2019. [zobacz poradnik]
 • Dokumenty potwierdzające uzyskany dochód.
  • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku 2019 przez każdego pełnoletniego członka rodziny (nawet jeśli nie uzyskał on dochodu -> wtedy zaświadczenie o braku dochodu)
  • Zaświadczenia z ZUS/KRUS [nie z Urzędu Skarbowego, nie z miejsca pracy, nie wydrukowany PIT - koniecznie zaświadczenie z ZUS/KRUS] o wysokości odprowadzanej składki zdrowotnej przez każdego pełnoletniego członka rodziny uzyskującego dochód
  • Oświadczenie o uzyskanych dochodach nieopodatkowanych wypełnione osobno dla każdego pełnoletniego członka rodziny
  • Zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
 • Pozostałe dokumenty potwierdzające sytuację w rodzinie.
  • Zaświadczenia ze szkoły/uczelni o uczącym się rodzeństwie
  • Odpis aktu urodzenia, jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze w wieku szkolnym
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy, jeśli których z rodziców/opiekunów prawnych jest bezrobotny
  • Zaświadczenie o otrzymywanej emeryturze/rencie, jeśli których z rodziców/opiekunów prawnych jest uprawniony
  • Wyrok sądu potwierdzający rozwód oraz przyznane alimenty
  • Odpis aktu zgonu
  • Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku średniego dochodu poniżej 528 zł
  • Inne dokumenty pomocne w udokumentowaniu konkretnej sytuacji

Dokumenty powinny być oryginalne, jeśli dostarczone będą kserokopie, to powinien być przedstawiony do wglądu oryginalny dokument.

Inne

Wydrukowany, złożony wniosek w formie papierowej na wydział oraz w formie elektronicznej na maila komisji  przed 18 dniem miesiąca powoduje przyznanie stypendium również za dany miesiąc (być może dopiero w kolejnym miesiącu, z wyrównaniem, ale z pewnością). Złożenie wniosku po 18 dniu danego miesiąca oznacza brak możliwości uzyskania stypendium za ten miesiąc.

Jeśli w ciągu roku akademickiego (lub od momentu wystawienia zaświadczenia o dochodach) zmianie uległa Twoja sytuacja materialna (np. znalezienie/utrata pracy przez któregoś z członków rodziny, śmierć/narodziny nowego członka) jak najszybciej należy to zgłosić do Komisji Stypendialnej, tak, aby poznać dalszą procedurę w celu dokonania korekty w wysokości stypendium.


 

Stypendium rektora

Wszelkie informacje dostępne tutaj.

Stypendium specjalne

Dla kogo?
Dla studentów, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przez Biuro Osób Niepełnosprawnych.

Ile?
Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wynosi w zależności od stopnia niepełnosprawności:

a) 650 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,
b) 475 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
c) 350 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności

Jak?
Pierwszym etapem procedury wnioskowania o stypendium specjalne jest złożenie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Biuro odblokuje Ci wówczas możliwość złożenia wniosku.

Po załatwieniu formalności w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, zaloguj się do Centralnego USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego (a nie USOSweb Wydziału!), a następnie wypełnij, wydrukuj i podpisz Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – znajduje się on w zakładce Dla studentów -> Moje studia -> Wnioski. Wniosek ten musisz następnie złożyć w Komisji Stypendialnej.

 


AKADEMIKI

 

Dla kogo?
Dla studentów, którym odległość od Warszawy znacznie utrudnia dojazd, a ponadto znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W procesie składania wniosku należy wypełnić oświadczenie o dochodach w USOSweb UW oraz dostarczyć wszelkie dokumenty, potwierdzające wykazywaną sytuację majątkową [zobacz poradnik].

Który?
Wykaz akademików znajduje się na stronie UW, różnią się standardem oraz ceną. Przydział następuje na podstawie list rankingowych oraz złożonych przez studenta preferencji. Osoby niepełnosprawne w pierwszej kolejności przydzielane są do akademików przystosowanych dla nich.

Jak?
Potrzebne będą:

 • Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim z USOSweb UW.
 • Wypełnione i wydrukowane oświadczenie o dochodach za rok 2018.
 • Wydruk z serwisu np. Google Maps przedstawiający trasę między miejscem zamieszkania studenta a adresem Kampusu Głównego: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Trasa musi uwzględniać rzeczywiste szlaki komunikacyjne.
 • Dokumenty potwierdzające uzyskany dochód.
  • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku poprzednim przez każdego pełnoletniego członka rodziny (nawet jeśli nie uzyskał on dochodu -> wtedy zaświadczenie o braku dochodu)
  • Zaświadczenia z ZUS/KRUS [nie z Urzędu Skarbowego, nie z miejsca pracy, nie wydrukowany PIT - koniecznie zaświadczenie z ZUS/KRUS] o wysokości odprowadzanej składki zdrowotnej przez każdego pełnoletniego członka rodziny uzyskującego dochód
  • Oświadczenie o uzyskanych dochodach nieopodatkowanych wypełnione z osobna dla każdego pełnoletniego członka rodziny
  • Zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
 •  Pozostałe dokumenty potwierdzające sytuację w rodzinie.
  • Zaświadczenia ze szkoły/uczelni o uczącym się rodzeństwie
  • Odpis aktu urodzenia jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze w wieku szkolnym
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy, jeśli których z rodziców/opiekunów prawnych jest bezrobotny
  • Zaświadczenie o otrzymywanej emeryturze/rencie, jeśli których z rodziców/opiekunów prawnych jest uprawniony
  • Wyrok sądu potwierdzający rozwód oraz przyznane alimenty
  • Odpis aktu zgonu
  • Inne dokumenty pomocne w udokumentowaniu konkretnej sytuacji

Dokumenty powinny być oryginalne, jeśli dostarczone będą kserokopie, to powinien być przedstawiony do wglądu oryginalny dokument.

UWAGA!
Wniosek oraz dokumenty należy dostarczyć w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.

 


ZAPOMOGA

 

Dla kogo?
Dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się trudnej, przejściowej, nieprzewidzianej sytuacji materialnej. Dodatkowym czynnikiem jest wymóg, że zapomoga przyczyni się znacznie do rozwiązania problemu. Komisja Stypendialna nie może przyznać zapomogi na zakup konkretnych dóbr lub usług. Nie występuje tutaj wymóg określonego dochodu, jednakże, jeśli nie pobiera się innych świadczeń występuje potrzeba dostarczenia dokumentów określających miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta. Wniosek o zapomogę można składać maksymalnie dwa razy w ciągu roku akademickiego.

UWAGA!
Nie można składać wniosku o zapomogę dwukrotnie z tego samego tytułu. Powoduje to automatyczne odrzucenie wniosku.

Ile?
Każda zapomoga jest rozpatrywana indywidualnie - maksymalna kwota zapomogi to 5500 złotych.

Jak?
Konieczne jest złożenie oświadczenia o dochodach za 2018 rok. Obowiązkowe są również dokumenty określające miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta. Więcej informacji na ten temat w zakładce stypendium socjalne. 

Potrzebne będą również wszystkie dokumenty, które potwierdzają sytuację, w jakiej znalazła się dana osoba.

Inne
Przykładowe zapomogi: śmierć rodzica, zdiagnozowanie choroby uniemożliwiającej pracy przez okres dłuższy niż miesiąc [tylko, jeśli wniosek jest złożony na krótko po tym fakcie], wypadek, powódź, koszty długotrwałej rehabilitacji, nagła utrata pracy powodująca znaczne zmiany w dochodzie rodziny.

 

 

 

Formularz kontaktowy


 
 

Dostarczanie podań i dokumentów
Podania, wnioski oraz brakujące dokumenty należy dostarczyć do dziekanatu, skrzynki na podania lub na dyżur Komisji Stypendialnej. Wszystkie dokumenty (nawet pojedyncze) powinny być w koszulce wraz z kartką zawierającą:

 • Imię i nazwisko
 • Rok studiów
 • Numer indeksu
 • Typ świadczenia

 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw