Pełnomocniczka ds. równości

Pełnomocniczką ds. równości na Wydziale Nauk Ekonomicznych jest dr Anna Janicka.

Do głównych zadań pełnomocniczki należy m.in.:

 • pełnienie funkcji „punktu” konsultacyjnego i kontaktowego w sprawach dyskryminacji reagowanie na zgłoszone przypadki poprzez doradztwo lub przekazanie sprawy do Rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych
 • przekazywanie studentom i pracownikom informacji o systemie wsparcia na Wydziale oraz na Uniwersytecie
 • przekazywanie informacji o kursach i szkoleniach równościowych.

Kontakt z Pełnomocniczką możliwy jest pod adresem mailowym: ?I*\SOoLg#VKZ[nBf+ecl'x=j}.a]#[.5|KCGQGVo2CIA#6UlnYd1^y`+yN.

Informacje dotyczące rozwiązań równościowych i antydyskryminacyjnych

Informacje ogólne:
www.rownowazni.uw.edu.pl to równościowa strona UW, gdzie można znaleźć informacje i porady, m.in.:

 • definicje różnych rodzajów dyskryminacji,
 • porady dla osób, które doświadczyły dyskryminacji lub były jej świadkami,
 • lista kontaktów - gdzie się zgłaszać na uczelni i poza uczelnią,
 • informacje o Komisji Antydyskryminacyjnej,
 • informacje o inicjatywach równościowych, w tym o Planie Równości Płci dla UW,
 • poradniki, m.in.: antydyskryminacyjny; dot. osób transpłciowych na uczelni;
 • zawierający rekomendacje nt. niedyskryminującego języka, oraz poradnik na temat
 • przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu,
 • link do Kursu na Równość,
 • krótkie informacje o szkoleniach,
 • dział z odpowiedziami na pytania poruszane w korespondencji z działem
 • równościowym UW.

Plan Równości Płci dla UW to strategia działań równościowych na lata 2020-2023. Realizowany w oparciu o pięć celów sformułowanych na podstawie badań potrzeb społeczności UW, konsultacji eksperckich oraz przeglądu rozwiązań stosowanych w uczelniach europejskich.

Preferowane imiona i zaimki
Zdarza się, że wśród osób studiujących / pracujących są osoby, które preferują inne imię i zaimki niż te, na które wskazywałyby ich dane w dowodzie osobistym. Prosimy, by to uszanować i zwracać się do nich zgodnie z preferowanym imieniem - zgodnie z powszechną uniwersytecką zasadą, by wszystkich traktować z szacunkiem.

Wsparciem w indywidualnych przypadkach zajmuje się pani Magdalena Miksa z biura Rzeczniczki Akademickiej (Ombudsman UW), która wspiera w rozwiązywaniu kwestii związanych z imieniem w USOS czy na listach obecności.
Kontakt: ?I*\SOoLg#VKZ[nBf+ecl'x=j}.a4Q]#[c%lA18U7I4z1FOPO}hJQuxpGPb~j!=

Obecnie Uniwersytet Warszawski pracuje nad rozwiązaniami systemowymi.

Działania edukacyjne

W ramach działań edukacyjnych polecamy poradniki i szkolenia:

Kampania społeczna

Na Uniwersytecie Warszawskim studiują osoby transpłciowe, które w wyniku braku możliwości technicznych w USOSie (nad czym pracujemy) nie mogą skorygować swoich danych tak, aby odpowiadały płci, z którą się identyfikują. Zachęcamy do uszanowania ich sytuacji i zwracania się do nich w formie zgodnej z tym, jak się przedstawiają.

Wsparcie

Rzecznik Akademicki/ Ombudsman to miejsce, gdzie warto się zgłosić w przypadku:

 • konfliktu (między pracownikami, między osobą studiującą a pracownikiem itp.),
 • dyskryminacji,
 • molestowania seksualnego.

Zgłoszenie do Rzecznika Akademickiego ma charakter poufny, a wszelkie dalsze interwencje Rzecznika możliwe są dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody zgłaszającego.

W zakres postępowania wchodzą takie działania, jak:

 • bezpośrednie wsparcie osoby doświadczającej dyskryminacji,
 • informacja nt. dostępnej pomocy psychologicznej, w miarę potrzeby przekierowanie
 • do Centrum Pomocy Psychologicznej,
 • kontakt z wydziałem/ właściwą jednostką akademicką oraz pomoc w uzyskaniu wsparcia organizacyjnego, w zakresie np. zmiany grup zajęciowych, zmiany terminów egzaminów, uzyskania urlopu zdrowotnego lub okolicznościowego etc.,
 • działania edukacyjne wobec sprawczyni/-cy, np. bezpośrednia rozmowa wyjaśniająco- edukacyjna, rozmowa z przełożonymi sprawczyni/-cy, rekomendacja udziału w szkoleniach/ warsztatach antydyskryminacyjnych,
 • działania dyscyplinujące wobec sprawczyni/-cy: sygnalizacja pisemna na ręce przełożonego, rekomendacja wszczęcia formalnej procedury skargowej.

Procedura Antydyskryminacyjna
Formalne postępowanie skargowe w przypadkach dyskryminacji i molestowania seksualnego. Procedura określa zasady przeciwdziałania dyskryminacji, w tym molestowaniu seksualnemu, na UW. Precyzuje też sposób postępowania w sytuacjach, gdy dochodzi do dyskryminacji. Celem wprowadzenia procedury jest wspieranie działań sprzeciwiających się dyskryminacji, ochrona członkiń i członków społeczności UW przed wystąpieniem przejawów tego zjawiska oraz wspieranie osób, które go doświadczyły.

Skarga w ramach Procedury Antydyskryminacyjnej ma charakter jawny i składa się ją na ręce Koordynatora ds. antydyskryminacji. Informacja nt. wszczęcia sprawy trafia do osoby obwinionej oraz jej przełożonych. Komisja Antydyskryminacyjna prowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu wydanie opinii o tym, czy zaistniałe działania lub zaniechania mają charakter dyskryminujący.

Komisja Antydyskryminacyjna w swojej opinii może rekomendować działania naprawcze (np.: przeniesienie pracownika, zmiana grupy w przypadku osoby studiującej, wsparcie psychologiczne, obligatoryjny udział w warsztatach antydyskryminacyjnych etc.) lub zastosowanie sankcji dyscyplinarnych. Skład wyjaśniający może także rekomendować wszczęcie postępowania antymobbingowego.
kontakt: ?I*\SOoLg#VKZ[nBf+ecl'x=j}.a4QW{73^mzCN]#[%5tO4I^*\uIS8Jc8K$YO_|f~Y_lLphMsDsCc&07

Komisja ds Przeciwdziałania Mobbingowi na UW - tu warto zgłosić się w przypadku mobbingu.

Centrum Pomocy Psychologicznej UW
Inicjatywa UW dla osób pracujących i studiujących, które doświadczają różnego rodzaju problemów psychicznych, obniżenia nastroju itp. Centrum współpracuje z Biurem Osób z Niepełnosprawnościami.