Laboratorium Wsparcia Dydaktyki

W ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego proponujemy innowacyjną koncepcję obserwacji/monitoringu zajęć dydaktycznych, połączoną z procesem mentoringowym dla nauczycieli akademickich. Działanie jest osadzone w projekcie Laboratorium Wsparcia Dydaktyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Projekt jest związany ze strategią rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych UW na lata 2023-2032. Celem działania jest nie tylko ocena technicznej strony prowadzenia zajęć, ale przede wszystkim stworzenie atmosfery wsparcia i wymiany doświadczeń wśród kadry dydaktycznej.

Laboratorium Wsparcia Dydaktyki.pngPoprzez obserwacje w trakcie ich zajęć ze studentami, planujemy zidentyfikować mocne strony oraz obszary do dalszego rozwoju. Naszym głównym celem nie jest ocena krytyczna pracy osób prowadzących zajęcia, ale budowanie konstruktywnej relacji pomiędzy mentorami a mentee oraz tworzenie sieci wsparcia dydaktycznego na WNE. Obserwacja zajęć odbywających się na WNE UW przez pracowników Wydziały Pedagogicznego UW będzie służyć wsparciu w doskonaleniu warsztatu dydaktycznego oraz możliwości otrzymania konstruktywnej informacji zwrotnej odnoszącej się do pracy dydaktycznej w przestrzeni uniwersytetu.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z dłuższych bądź krótszych form wsparcia dydaktycznego, jak również uczestniczyć w działaniach w ramach tzw. Helpdesku i SPA Dydaktycznego - Zespołu Wymiany, stanowiących  dodatkowe źródło wsparcia i wymiany doświadczeń.

Helpdesk w kontekście edukacyjnym może służyć jako źródło wsparcia przeznaczone dla nauczycieli akademickich i umożliwiające im szybkie uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem zajęć, technologią edukacyjną czy innymi aspektami dydaktycznymi, jak również dylematami i sytuacjami trudnymi. 

SPA Dydaktyczne - Zespół Wymiany natomiast może stanowić forum do aktywnej wymiany doświadczeń między nauczycielami, umożliwiając dzielenie się sprawdzonymi praktykami, nowatorskimi metodami nauczania oraz inspirującymi pomysłami, co przyczynia się do ciągłego rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej.

Oba te elementy wspierają budowanie silnej społeczności akademickiej oraz sprzyjają doskonaleniu procesu uczenia się i nauczania na uczelni. Zespół doświadczonych dydaktyków z Wydziału Pedagogicznego UW będzie wspierał nauczycieli z WNE w rozwijaniu umiejętności dydaktycznych i komunikacyjnych oraz w radzeniu sobie z wyzwaniami pedagogicznymi. 

Wierzymy, że taka inicjatywa przyczyni się nie tylko do podnoszenia jakości nauczania, ale także do tworzenia silnej i kompetentnej społeczności akademickiej, w której wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń stanie się integralną częścią życia dydaktycznego. Ostatecznym rezultatem ma być nie tylko efektywniejsza edukacja studentów, ale również rozwój zawodowy i osobisty kadry naukowej.