Obowiązki naukowe

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI NAUKOWE NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO:

a) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie tematów realizowanych w Uniwersytecie oraz związanych z własnym rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników.

b) kształcenie kadry naukowej – opieka naukowa nad doktorantem (opieka naukowa i merytoryczna w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej, udzielanie doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy naukowej, pomoc w przygotowaniu IPB – indywidualnego planu badawczego i inne obowiązki określone w regulaminie szkół doktorskich), seminaria naukowe, seminaria doktorskie;

c) organizacja i udział w konferencjach i sympozjach naukowych;

d) aktywny udział w życiu naukowym Uniwersytetu, współpraca z przedstawicielami innych ośrodków naukowych w kraju i za granicą;

Szczegółowe wytyczne w sprawie realizacji obowiązków naukowych określa Regulamin pracy na Uniwersytecie Warszawskim

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH LICZBY N I DYSCYPLINY

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach badawczo-dydaktycznych mają obowiązek złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N i oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie. Ustawa nie wyklucza także opcji złożenia oświadczenia przez pracownika zatrudnionego stanowiskach innych niż badawczo-dydaktyczne (tj. na stanowiskach dydaktycznych czy administracyjnych) jeżeli taki pracownik faktycznie prowadzi działalność naukową. Wtedy dorobek pracownika będzie brany pod uwagę w ewaluacji dyscyplin oraz w procesie oceny pracownika. Należy wziąć pod uwagę fakt, że wg Zarządzenia nr 33 Rektora UW nauczyciele akademiccy w grupie pracowników dydaktycznych, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N oraz reprezentowanej dyscyplinie naukowej, podlegają ocenie okresowej w zakresie wykonywania obowiązków naukowych, na zasadach obowiązujących nauczycieli akademickich w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Liczba N

Liczba N jest to średnia liczba pracowników prowadzących działalność naukową w okresie objętym ewaluacją. Jest ona ustalona w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W obliczeniach uwzględnia się udział czasu pracy pracowników, który jest związany z prowadzeniem działalności naukowej w danej dyscyplinie według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją. Liczba N jest określana na podstawie informacji znajdujących się w systemie POL-on, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (§7.1. rozporządzenia).

Zaliczenie do liczby N

Pracownik jest brany pod uwagę przy ustaleniu liczby N na podstawie złożonego oświadczenia, które upoważnia zatrudniający go podmiot do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących w podmiocie działalność naukową w określonej dyscyplinie lub maksymalnie dwóch

Oświadczenie upoważniające zatrudniający podmiot do zaliczenia pracownika do liczby N składa pracownik w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony. Oświadczenie należy złożyć razem z oświadczeniem o zaliczeniu do liczby N w co najmniej jednej z reprezentowanych dyscyplin naukowych. Takie oświadczenie można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach.

Złożone oświadczenie jest ważne od dnia złożenia do dnia wycofania oraz wygasa automatycznie z dniem wygaśnięcia umowy o pracę w danym podmiocie lub zmiany oświadczenia o dyscyplinach, które dana osoba reprezentuje. Nie ma więc potrzeby ponawiania oświadczenia jeśli pracownik nie decyduje się na zmianę dyscyplin.

Składanie Oświadczenia

Oświadczenia muszą uzyskać podpis Kierownika Jednostki Organizacyjnej (Dziekana). Należy złożyć oryginały dokumentów w Dziekanacie. Dokumenty zostają następnie przekazane do Biura Obsługi Badań UW, które wprowadza informacje do systemu.

OBOWIĄZEK POSIADANIA IDENTYFIKATORA ORCID

Każdy naukowiec ma obowiązek posiadania identyfikatora ORCID oraz powiązania z nim konta w PBN. Z systemu PBN, numer ORCID będzie przesłany do systemu POL-on. Numer ORCID jest też niezbędny by prowadzić swoją bibliografię naukową w systemie PBN.

Obowiązek posiadania identyfikatora ORCID przez osoby prowadzące działalność naukową wynika z Konstytucji dla Nauki. Zgodnie z jej przepisami, jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji, również tej, która jest przeprowadzona w 2021 r. Więcej informacji jak otrzymać ORCID

OBOWIĄZEK REJESTRACJI W SERWISACH INDEKSUJĄCYCH PRACE NAUKOWE

Nauczyciele akademiccy są ponadto zobowiązani do zarejestrowania się poza serwisem ORCID w następujących serwisach indeksujących prace naukowe i wskazanie UW/WNE jako afiliacji: RePEc, Google Scholar, Publons. W przypadku problemów z rejestracją, należy kontaktować się z panią Magdaleną Lewandowską.