Obowiązki dydaktyczne

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI DYDAKTYCZNE

a) realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich, w ramach indywidualnych studiów międzydziedzinowych oraz w szkole doktorskiej, w tym w szczególności w formie: 
− wykładów, konwersatoriów, seminariów, ćwiczeń, laboratoriów, pracowni, warsztatów, projektów, 
− opieki naukowej nad studentem indywidualnych studiów międzydziedzinowych,
− opieki naukowej nad studentem realizującym indywidualny program,
− zajęć wychowania fizycznego, lektoratów, zajęć (ćwiczeń) terenowych i praktyk,
− innych zadań dydaktycznych związanych z wykonywaniem pensum;
b) realizacja zadań związanych z dydaktyką, do których w szczególności zalicza się: przeprowadzanie egzaminów, kolokwiów, sprawdzianów i testów, kierowanie przygotowaniem prac dyplomowych (w tym pełnienie funkcji kierującego lub współkierującego pracą dyplomową i recenzowanie prac dyplomowych), nadzorowanie prac zaliczeniowych i semestralnych, opracowywanie programów (sylabusów), przygotowywanie materiałów do zajęć ze studentami i doktorantami, konsultacje, dyżury dydaktyczne, 
hospitacje;

ROCZNY WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (PENSUM)

Pensum jest to obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych, ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (etatu). Godzina dydaktyczna jest równa 45 minutom.

Obowiązki nauczyciela akademickiego i zasady ustalania wymiaru pensum reguluje Regulamin pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Znajdują się w nim informacje na temat wymiaru pensum w zależności od grupy i stanowiska, możliwego obniżenia wymiaru godzin dydaktycznych i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz okresu rozliczenia pensum.

W prezentacji Pensum nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim przedstawiono syntezę zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, objętych regulaminem.

ORGANIZACJA DYDAKTYKI

  • Każdy pracownik, który prowadzi zajęcia dydaktyczne, jest zobowiązany do wypełnienia i przesłania formularza prowadzenia zajęć dydaktycznych na kolejny rok akademicki.
  • Informację w tej sprawie, z odpowiednim wyprzedzeniem, przesyła Dziekanat Studiów. Na podstawie przesłanych zgłoszeń przydzielane są zajęcia dydaktyczne i wprowadzane do systemu USOS.
  • Po zrealizowaniu zajęć, każdy pracownik ma obowiązek wprowadzenia protokołów ocen do systemu USOS.
  • Na podstawie przepracowanych godzin dydaktycznych następuje rozliczenie pensum.

System USOSweb

System USOS jest podstawowym narzędziem dla pracowników naukowych i studentów – dostęp do informacji o pracownikach, jednostkach, budynkach, planach zajęć, ocenach itp. Serwis USOSweb korzysta z loginu CAS. Więcej o sposobie dostępu i logowaniu znajduje się tutaj oraz w części Wirtualne konto UW.