Rada Pracodawców

Rada Pracodawców WNE UW stanowi ciało doradcze przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie oceny działalności naukowej i dydaktycznej z perspektywy potrzeb rynku, budowania relacji między uczelnią a biznesem oraz dostosowywania programów kształcenia 
do potrzeb i wymagań współczesnego otoczenia społeczno-gospodarczego.

W Radzie Pracodawców WNE UW zasiadają przedstawiciele firm oraz instytucji krajowych i zagranicznych, działający w obszarze zbliżonym do obszaru kształcenia na WNE i/lub zatrudniający absolwentów WNE UW.

Posiedzenia Rady zwołuje Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warsawskiego. Odbywają się one raz w roku, a biorą w nich udział członkowie Rady Pracodawców, Grono Dziekańskie, przedstawiciele poszczególnych jednostek na Wydziale oraz inni zaproszeni goście. 

Celem spotkań Rady Pracodawców jest uzyskanie opinii od interesariuszy zewnętrznych w zakresie: 

  • kompetencji absolwentów WNE UW, ich mocnych i słabych stron, oceny efektów kształcenia na WNE UW; 
  • wymagań rynku pracy w odniesieniu do pracowników, pożądanych przez pracodawców cech absolwenta, kierunków rozwoju popytu na pracę na krajowym i europejskim rynku pracy; 
  • programów studiów, sylabusów wybranych przedmiotów. 

Wnioski z posiedzeń i rekomendacje Rady są przedmiotem obrad, jak również mogą wpływać na ewentualne zmiany i modyfikacje w programach kształcenia lub systemie zapewnienia jakości kształcenia.

Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych pragną zapewnić swoim przyszłym absolwentom jak najlepsze fundamenty pod rozwój ich kariery zawodowej. Oferta dydaktyczna jest stale aktualizowana i wzbogacana, m.in. dzięki rekomendacji zmian w programach kształcenia, a także powoływania nowych kierunków i specjalności.

Oferowane na WNE UW ścieżki edukacyjne są efektem współpracy z największymi firmami i instytucjami międzynarodowymi z branży ekonomicznej, finansowej, a także analitycznej.