Rady


UW_logo_ścianka.jpgRada Wydziału

Organem Kolegialnym Wydziału jest Rada Wydziału, której kompetencje określone zostały w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego.

Rada Wydziału w szczególności:

 • ustala ogólne kierunki działalności Wydziału
 • uchwala misję Wydziału oraz opiniuje plan rozwoju Wydziału opracowany przez Dziekana
 • przedstawia opinię w sprawie regulaminu Wydziału i jego zmian
 • monitoruje działania w zakresie doskonalenia kadry badawczej i dydaktycznej
 • monitoruje organizację badań naukowych na Wydziale
 • opiniuje wnioski w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego i wnioski w sprawie rozpisania konkursów
 • opiniuje kandydatury na stanowiska kierownicze na Wydziale
 • opiniuje plan rzeczowo-finansowy Wydziału
 • oraz ocenia działalność Wydziału oraz opiniuje roczne sprawozdania Dziekana 

Rada Naukowa Dyscypliny

Rada Naukowa Dyscypliny to organ kolegialny uczelni, powstały na mocy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także znowelizowanego Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie z nową ustawą, ocenie podlega działalność naukowa w danej dyscyplinie, a nie jak w poprzednim systemie działalność poszczególnych jednostek.

Wydział Nauk Ekonomicznych podlega Radzie Naukowej dyscypliny "Ekonomia i Finanse". 

Do jej zadań należy m.in.:

 • nadawanie stopni doktora i doktora habilitowanego
 • dbanie o wysoki poziom działalności badawczej; m.in. ustalanie kryteriów dla oceny osiągnięć naukowych pracowników oraz koordynacja działań związanych z ewaluacją danej dyscypliny
 • zapewnianie, aby kształcenie na uczelni było oparte na najnowszych wynikach badań, co zapewnia udział w powoływaniu rad dydaktycznych
 • jak również dbanie o przejrzysty i oparty na wysokich wymaganiach jakościowych proces zatrudniania kadry akademickiej

Rada Dydaktyczna

Rady dydaktyczne dla kierunku lub kierunków studiów powołane są w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - głównie wydziałach, które organizują proces kształcenia. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych funkcjonuje jedna Rada Dydaktyczna, która obejmuje swoim działaniem wszystkie prowadzone przez Wydział programy.