Uchwały Rady Dydaktycznej


Protokoły z posiedzenia Rady Dydaktycznej


Planowane terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej w roku ak. 2023/2024:

 • 18.10.2023
 • 15.11.2023
 • 13.12.2023
 • 17.01.2024
 • 28.02.2024
 • 20.03.2024
 • 17.04.2024
 • 22.05.2024
 • 12.06.2024
 • 11.09.2024

Rada Dydaktyczna

Rada dydaktyczna projektuje proces kształcenia, w szczególności:

 • opracowuje koncepcję kształcenia zgodną z misją i strategią Uniwersytetu
 • formułuje propozycje zasad rekrutacji
 • przygotowuje propozycje zmian w programach studiów
 • określa maksymalną liczbę przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS
 • uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów
 • określa szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów przez studenta
 • określa zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych
 • określa zasady przeprowadzania egzaminów oraz zasady przystąpienia do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną
 • określa szczegółowe zasady procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego
 • uwzględnia wnioski z akredytacji zewnętrznych i wewnętrznej ewaluacji jakości kształcenia


Ponadto, Rada dydaktyczna monitoruje proces kształcenia, poddajac analizie:

 • przebieg i wyniki rekrutacji
 • przebieg i wyniki sesji egzaminacyjnej
 • wyniki ankiet studenckich i hospitacji zajęć
 • przebieg i wyniki egzaminów dyplomowych
 • system wsparcia dydaktycznego dla studentów, w szczególności infrastruktury i zasobów bibliotecznych wykorzystywanych w procesie kształcenia
 • zgodność kompetencji naukowych i dydaktycznych osób prowadzących zajęcia z przypisanymi do zajęć efektami uczenia się
 • umiędzynarodowienie procesu kształcenia
 • losy absolwentów
 • wsparcie działalności uczelnianych organizacji studenckich związanej z kierunkiem studiów

Skład Rady Dydaktycznej

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej

Przedstawiciele innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego w Radzie Dydaktycznej