Sprawy nauczycieli akademickich

Obowiązki nauczyciela akademickiego wynikają z przynależności do jednej z trzech grup pracowniczych (badawczej, dydaktycznej bądź badawczo-dydaktycznej).

Nauczyciel akademicki podlega obligatoryjnej ocenie okresowej co 4 lata, w zakresie należytego wykonania obowiązków określonych w art. 111 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego reguluje procedura przyjęta przez Senat UW. Wnioski o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora kierowane są do odpowiednich Rad Naukowych Dyscypliny, a wnioski w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego kierowane są do Rady Doskonałości Naukowej .

Nauczyciele akademiccy mogą skorzystać z bazy ofert mobilności naukowej i edukacyjnej. Na Uniwersytecie Warszawskim uruchomiono wyszukiwarkę  ofert wyjazdowych, która obejmuje międzynarodowe stypendia w ramach umów bilateralnych, programu Erasmus+, rządowej oferty stypendialnej, innych programów stypendialnych i programów badawczych.