Ocena okresowa

Praca nauczyciela akademickiego podlega obligatoryjnej ocenie, w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków określonych w art. 111 ustawy – PSW (uwzględniająca ocenę dokonywaną co najmniej raz w roku akademickim przez studentów i doktorantów w zakresie wypełniania obowiązków dydaktycznych), oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.

Nauczyciel akademicki podlega ocenie okresowej co cztery lata (w każdym razie nie częściej niż raz w roku), na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony.
Do ww. okresu nie wlicza się nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na: urlopach związanych z rodzicielstwem, urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub służby zastępczej. Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje wydziałowa/uczelniana komisja oceniająca. Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania określa Statut UW.

Przepisy

Zasady i kryteria oceny nauczycieli akademickich określa:

Zarządzenie nr 9 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia trybu, zasad i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich

Arkusz oceny okresowej 

Arkusz oceny okresowej stanowi Załącznik nr 9 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia trybu, zasad i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich

Wydziałowa komisja oceniająca

Przewodniczący:
1) dr hab. Jan Fałkowski, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych;
Zastępczyni przewodniczącego:
2) dr hab. Renata Gabryelczyk, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych;
Członkowie:
3) prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski – Wydział Nauk Ekonomicznych;
4) dr hab. Marek Giergiczny, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych;
5) dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych;
6) dr hab. Cecylia Leszczyńska – Wydział Nauk Ekonomicznych;
7) dr hab. Joanna Mackiewicz-Łyziak – Wydział Nauk Ekonomicznych;
8) dr hab. Małgorzata Olszak, prof. ucz. – Wydział Zarządzania;
9) dr Adam Płoszaj – Instytut Ameryk i Europy;
10) dr Ewa Zawojska – Wydział Nauk Ekonomicznych

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji oceniających