O Wydziale


Obiekty_UW_182_©Uniwersytet_Warszawski.jpg

 

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego istnieje od 1953 roku. Fundamentem jego działania jest jedność nauki i nauczania, dlatego równą wagę przykłada się zarówno do wysokiego poziomu działalności naukowo-badawczej jak i dydaktycznej. Znajduje to odzwierciedlenie w czołowych pozycjach krajowych i międzynarodowych rankingów oraz zestawień, oceniających jakość kształcenia oraz dorobek i potencjał badawczy.

 

 


Najlepsza jednostka badawcza w Polsce i czołowa w Europie

Potwierdzeniem światowego poziomu badań naukowych, prowadzonych przez pracowników Wydziału są liczne publikacje w polskich i zagranicznych prestiżowych czasopismach naukowych oraz czołowe miejsca w bazie RePEc, która klasyfikuje ośrodki badawcze z całego świata, biorąc pod uwagę liczbę badaczy, udostępniających swoje publikacje naukowe oraz wskaźnik udostępnionych prac z zakresu ekonomii.

Wydział Nauk Ekonomicznych jest najlepszą polską badawczą instytucją ekonomiczną oraz znajduje się w 10% najlepszych na świecie instytucji ekonomicznych, jako najlepsza badawcza instytucja ekonomiczna w Polsce i jedyna z naszego kraju sklasyfikowana tak wysoko. Według RePEc IDEAS, członek naszego Wydziału niezmiennie plasuje się na pierwszym miejscu wśród ekonomistów w Polsce (w maju 2024 r. na 749 osób w rankingu) i wśród 1% najlepszych ekonomistów na świecie. 

Na Wydziale realizowanych jest obecnie ponad sześćdziesiąt krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, finansowanych przez Unię Europejską, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na początku 2020 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC), przyznająca granty na przełomowe badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych, wyróżniła prestiżowym Consolidator Grant dr hab. Annę Matysiak, której projekt „LABFER: Globalizacja i zmiany w rynku pracy a płodność” jest realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Struktura naukowa Wydziału obejmuje jedenaście Katedr oraz jeden Zakład, jak również jedenaście ośrodków badawczych. Wydział zatrudnia ponad stu pracowników naukowych, w tym ośmiu profesorów zwyczajnych, jednego profesora nadzwyczajnego i 29 profesorów uczelni. (listopad 2021)

Pracownicy Wydziału są członkami komitetów redakcyjnych dwóch ważnych serii monografii naukowych z dziedziny ekonomii: anglojęzycznej Polish Studies in Economics, wydawanej przez prestiżowe wydawnictwo naukowe Peter Lang, oraz polskojęzycznej - Badania Ekonomiczne, publikowanej we współpracy z Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. Wydział prowadzi serię wydawniczą Working Papers oraz czasopismo naukowe Central European Economic Journal.

Od ponad 10 lat Wydział jest organizatorem i współorganizatorem prestiżowych, odbywających się cyklicznie konferencji, m. in.: Warsaw International Economic Meeting, Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej, czy ICEA Warsaw Money-Macro-Finance Conference.

Wydział Nauk Ekonomicznych posiada kategorię naukową A w ocenie Komisja Ewaluacji Nauki, przeprowadzanej dla Ministerstwa Edukacji i Nauki.

WNE UW jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który może się poszczycić aż trzema Certyfikatami Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Świadczą one o dobrych praktykach w zakresie jakości kształcenia, innowacyjności oraz udokumentowanymi i regularnymi osiągnięciami naukowymi studentów i absolwentów.

lider krajowych i zagranicznych rankingów

Studia Wydziału Nauk Ekonomicznych zajmują czołowe lokaty zarówno w rankingach i zestawieniach krajowych, jak i zagranicznych.

Studia ekonomiczne, oferowane przez Uniwersytet Warszawski zwyciężyły w opracowanym przez dziennik “Rzeczpospolita” w 2019 r. rankingu studiów ekonomicznych, prowadzonych przez uczelnie nieekonomiczne. W rankingu kierunków studiów magazynu “Perspektywy” z 2021 r., klasyfikującego najpopularniejsze kierunki studiów, prowadzone na polskich uczelniach akademickich - kierunek “Ekonomia” prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych został uznany za najlepszy w Polsce, natomiast kierunek “Finanse i Rachunkowość” zajął drugie miejsce w kraju.  

Trzy kierunki studiów prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych otrzymały prestiżowe Certyfikaty doskonałości Polskiej Komisji Akredytacyjnej, świadczące o dobrych praktykach w zakresie jakości kształcenia, takimi jak np. innowacyjność oraz udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami naukowymi studentów i absolwentów. Wydział Nauk Ekonomicznych jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który może poszczycić się aż trzema Certyfikatami Doskonałości Kształcenia.

Studia magisterskie prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych są corocznie wysoko oceniane w światowym rankingu Eduniversal Best Masters Ranking. W 2021 r. trzy kierunki studiów - Data ScienceInternational Economics oraz Informatyka i Ekonometria zostały uznane za najlepsze programy w Europie Wschodniej, program Quantitative Finance zajął 12. miejsce na świecie, a kierunek Finanse, Inwestycje i Rachunkowość 10. miejsce w globalnym zestawieniu.

W światowym rankingu uczelni QS World University Rankings oceniającym 1 000 uczelni z całego świata, zarówno dla obszaru ekonomia i ekonometria, jak i rachunkowość i finanse, Uniwersytet Warszawski znajduje się na pierwszym miejscu wśród polskich uczelni i jest jedną z dwóch uczelni z Polski sklasyfikowanych w tym rankingu. 

Z kolei w niezależnym rankingu metrycznym EduRank klasyfikującym 14 131 uczelni ze 183 krajów, Uniwersytet Warszawski plasuje się na pierwszym miejscu wśród polskich uczelni dla obszaru naukowego ekonomia

innowacyjne i specjalistyczne kierunki studiów

Obecnie na studiach I i II stopnia, na Wydziale Nauk Ekonomicznych kształci się ponad 2 tys studentów. Oferta Wydziału obejmuje trzy podstawowe kierunki, realizowane na studiach licencjackich i magisterskich: Ekonomię, Finanse i rachunkowość oraz Informatykę i ekonometrię, a także wysokospecjalistyczne programy, w tym unikalne anglojęzyczne, nastawione na dynamiczny rynek pracy studia: Data Science and Business Analytics, Quantitative Finance czy International Economics. We współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Wydział realizuje interdyscyplinarną specjalność na studiach licencjackich “Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne”.

Wydział prowadzi również studia podyplomowe oraz doktoranckie, w tym nowatorski, 4-letni program doktorski "Quantitative psychology and economics” - we współpracy z Wydziałem Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Oferta studiów jest stale aktualizowana i wzbogacana, m.in. dzięki dynamicznej współpracy z działającą przy Wydziale Radą Pracodawców - ciałem doradczym w zakresie budowania relacji między uczelnią a biznesem oraz dostosowywania dydaktyki nauk ekonomicznych do potrzeb rynku.

międzynarodowe standardy

Dzięki aktywnej współpracy międzynarodowej oraz bogatej ofercie studiów anglojęzycznych, Wydział Nauk Ekonomicznych posiada wysoki stopień umiędzynarodowienia - blisko 25% studentów stanowią studenci zagraniczni. Potwierdzeniem międzynarodowych standardów kształcenia, realizowanego na Wydziale jest pełna akredytacja ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) - wszystkich 9 modułów, dla kierunku „Finanse i Rachunkowość” / "Finanse, Inwestycje i Rachunkowość" oraz dla specjalności „Ekonomia Przedsiębiorstwa”. 

Nasi Studenci od lat odnoszą sukcesy w prestiżowych krajowych i zagranicznych konkursach branżowych oraz uzyskują granty dla młodych badaczy. Z ostatnich wyróżnień -  w 2020 r. reprezentanci Wydziału zajęli 5. miejsce w międzynarodowym konkursie Rotman International Trading Competition, absolwent studiów licencjackich został laureatem pierwszej nagrody w XII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu nauk ekonomicznych, a studentka studiów magisterskich Wydziału została stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Zgodnie ze światowym rankingiem Eduniversal Best Masters Ranking, studia magisterskie prowadzone na WNE UW są corocznie wysoko oceniane, każdego roku poprawiając swoje pozycje w globalnych rankingach. 

świetne perspektywy zawodowe

Studenci Wydziału, aktywnie działający w ruchu naukowym, angażują się we współpracę z czołowymi pracodawcami na polskim i zagranicznym rynku z zakresu bankowości, audytu, doradztwa podatkowego oraz biznesowego, takimi jak Deloitte, EY, Goldman Sachs, KPMG, PWC, PKO BP, PZU czy Citi Handlowy.

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego są solidną podstawą do pracy zawodowej, a absolwenci Wydziału cieszą się uznaniem jako wybitni eksperci sfery naukowej oraz życia gospodarczego. Wyniki rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) pokazują, że absolwenci Wydziału osiągają najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.