Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk Ekonomicznych w kadencji 2016-2020 


Kolegium dziekańskie kadencja 2012-16
Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk Ekonomicznych w kadencji 2012-2016

Historia Wydziału

Ulica Długa widok na budynek WNE UW.jpg

Nauczanie ekonomii na Uniwersytecie było obecne od początku jego istnienia, od 1816 roku do roku 1953 r. nauki ekonomiczne były wykładane w ramach Wydziału Prawa i Administracji. Program nauczania w początkowym okresie obejmował m.in. ekonomię polityczną, naukę finansów, statystykę oraz nauki i prawo handlowe. Choć w międzyczasie podejmowano próby wyodrębnienia nowej jednostki, ukierunkowanej na nauczanie ekonomii np. projekt z 1819 roku autorstwa Fryderyka Skarbka, zakładający utworzenie wydziału ekonomii politycznej, to organizacyjnie, aż do połowy XX wieku nauki ekonomiczne nie doczekały się własnej jednostki.

Dopiero w 1950 r. utworzono katedrę ekonomii politycznej, a 7 września 1953 r. na Uniwersytecie Warszawskim powołano odrębny Wydział Ekonomii Politycznej, który miał swoją siedzibę w Pałacu Kazimierzowskim. Składał się on z sześciu katedr podzielonych na zakłady. Główną rolę odgrywała Katedra Ekonomii Politycznej, obok niej funkcjonowały również Katedra Historii Myśli Ekonomicznej, Katedra Historii Gospodarki Narodowej Polski pod kierownictwem prof. dr. hab. Witolda Kuli, Katedra Ekonomiki i Planowania Gospodarki Narodowej, Katedra Rachunkowości oraz Katedra Statystyki. Od września 1957 roku Wydział został powiększony o dwie Katedry: Katedrę Ekonometryki oraz Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Wczesne lata 60 przyniosły dalsze zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału

Między rokiem 1956 a 1965 nastąpił rozkwit Wydziału, który - obok innych warszawskich instytucji: Szkoły Głównej Planowania i Statystyki i Międzyuczelnianego Zakładu Problemowego Gospodarki Krajów Słabo Rozwiniętych - stał się znaczącym na świecie ośrodkiem badań nad ekonomią rozwoju. W latach 1965-1968, po śmierci Oskara Langego oraz wskutek „wydarzeń marcowych” (1968), dynamika rozwoju Wydziału i jego potencjał intelektualny zaczęły słabnąć. 30 marca 1968 r. studia na Wydziale Ekonomii Politycznej zostały rozwiązane, studenci utracili prawa studenckie, a dziekan Wydziału, prof. Bobrowski zrezygnował z pełnienia funkcji. „Wydarzenia marcowe” doprowadziły do zawieszenia działalności Wydziału, przekształcono go w Instytut Nauk Ekonomicznych, funkcjonujący w ramach nowo powstałego Wydziału Nauk Społecznych. Instytut został ulokowany w budynku przy ul. Nowy Świat 69, a po kolejnej, finalnej przeprowadzce, otrzymał nową siedzibę przy ul. Długiej - dzisiejszej lokalizacji Wydziału.

W 1977 r. powołano do istnienia Wydział Nauk Ekonomicznych,  pierwszym jego dziekanem został prof. dr hab. Wiesław Krencik. Wydział dzielił się na instytuty, a w ich ramach działały zakłady. W 1981 r. zmieniono strukturę organizacyjną Wydziału - rozwiązano instytuty i ustanowiono tradycyjne katedry. 

Lata 80. i 90. przyniosły zasadnicze zmiany w procesie kształcenia studentów na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W pierwszej dekadzie zmiany te dotyczyły programów studiów, w drugiej zaś, pozostałych sfer działalności dydaktycznej Wydziału. Zmieniano programy i kierunki studiów, wprowadzano specjalizacje, rozbudowywano studia podyplomowe. Było to możliwe dzięki zwiększeniu niezależności wydziałów w zakresie określania kierunków, metod i treści kształcenia.

Na przełomie lat 1989/1990 nastąpiło także ożywienie bezpośrednich kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Zajęcia na Wydziale prowadzili profesorowie z najlepszych uczelni zagranicznych. Jednym z pierwszych był prof. dr hab. Leonid Hurwicz - późniejszy laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2007 roku. Prof. Hurwicz w 1989 roku przyjął zaproszenie poprowadzenia na WNE seminariów dla magistrantów i doktorantów. Pracownikiem Wydziału był również prof. Stanisław Wellisz z Uniwersytetu Columbia, który w trakcie swojej pracy na Wydziale, latach 1992-2000 zainicjował powstanie Katedry Mikroekonomii oraz pierwszego na WNE programu magisterskiego, w pełni zgodnego z amerykańskimi standardami. 

Kolejne lata przyniosły zmiany dotychczasowych nazw kierunków studiów na nowe, począwszy od roku akademickiego 1991-1992 w ofercie Wydziału dostępne były: Ekonomia, Informatyka i Ekonometria oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, a także nowy, czwarty kierunek studiów - Finanse i Bankowość.

Wydział, prócz współpracy zagranicznej, zaczął rozwijać również partnerstwo z ośrodkami krajowymi i innymi jednostkami w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. W roku akademickim 2001/2002 powołano licencjackie Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, prowadzone wspólnie przez Wydział Nauk Ekonomicznych z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, rok później zaś Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie, prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania UW.

W roku 2017, w wyniku konsultacji z Radą Pracodawców WNE UW oraz Samorządem Studentów Wydziału utworzony został kierunek Informatyka i Ekonometria wraz ze specjalnością Data Science, która w późniejszych latach została przekształcona w jeden z czołowych anglojęzycznych programów WNE UW - Data Science and Business Analytics.

Obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych to blisko 70-letni, wiodący w dziedzinie nauk ekonomicznych ośrodek akademicki i badawczy, ceniony zarówno w kraju jak i w międzynarodowym środowisku naukowym.

Działalność Wydziału koncentruje się aktualnie na dwóch podstawowych obszarach: prowadzeniu wysokiej jakości badań naukowych, także w ramach licznych krajowych i zagranicznych projektów badawczych oraz zapewnianiu wysokiej jakości kształcenia, potwierdzonej międzynarodowymi standardami, na oferowanych kierunkach studiów.

 

Dziekani WNE

Kadencja od Kadencja do Dziekan lub dyrektor Prodziekani lub wicedyrektorzy
2020 2024 dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz.

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski
dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. ucz.
dr Dominika Gadowska - dos Santos

2016 2020 prof. dr hab. Jan Jakub Michałek

prof. dr hab. Janusz Kudła
dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz. 
dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. ucz. 

2012 2016 prof. dr hab. Jan Jakub Michałek

dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW
dr Katarzyna Kopczewska

2003 2012 prof. dr hab. Tomasz Żylicz

dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW
dr hab. Wojciech Otto, prof. UW

1999 2003 dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW

dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW
prof. dr hab. Tomasz Żylicz

1996 1999 prof. dr hab. Jerzy Wilkin

dr hab. Jacek Kochanowicz, prof. UW
dr Wojciech Otto

1993 1996 prof. dr hab. Wojciech Maciejewski

dr Mieczysław Socha
dr hab. Marian Wiśniewski

1990 1993 prof. dr hab. Wojciech Maciejewski

doc. dr hab. Jan J. Michałek
dr hab. Marian Wiśniewski
dr Mieczysław Socha

1987 1990 prof. dr hab. Jędrzej Lewandowski

prof. dr hab. Marek Okólski
doc. dr hab. Jerzy Wilkin

1984 1987 prof. dr hab. Jędrzej Lewandowski

prof. dr hab. Wojciech Maciejewski
doc. dr hab. Brunon Górecki

1981 1984 prof. dr hab. Adam Runowicz

doc. dr hab. Brunon Górecki
dr Krzysztof Opolski
dr Mieczysław Socha

1978 1981 prof. dr hab. Andrzej Jezierski

doc. dr hab. Wojciech Maciejewski
doc. dr hab. Włodzimierz Siwiński

1977 1978 prof. dr hab. Wiesław Krencik

doc. dr hab. Włodzimierz Siwiński
doc dr hab. Michał Gmytrasiewicz

1975 1977 prof. dr hab. Jędrzej Lewandowski

dr Włodzimierz Siwiński

1974 1975 prof. dr hab. Tadeusz Kasprzak

dr Włodzimierz Siwiński

1970 1974 doc. dr hab. Romuald Kudliński

doc. dr hab. Jerzy Rutkowski
doc. dr hab. Igor Timofiejuk
doc. dr hab. Tadeusz Kasprzak

1968 1970 doc. dr hab. Jędrzej Lewandowski

doc. dr Zbigniew Grabowski
 

1966 1968 prof. dr Czesław Bobrowski

doc. dr hab. Jędrzej Lewandowski

1963 1966 prof. dr hab. Zofia Morecka

doc. dr hab. Zofia Bartel
doc. dr hab. Jędrzej Lewandowski

1962 1963 prof. dr hab. Witold Kula

doc. dr Zofia Morecka
 

1960 1962 prof. dr Henryk Greniewski

doc. dr Henryk Fiszel
prof. dr hab. Jędrzej Lewandowski

1958 1960 prof. dr Włodzimierz Brus

doc. dr Henryk Greniewski
prof. dr Jerzy Rutkowski
prof. dr Aleksander Weryha

1955 1958 prof. dr Seweryn Żurawicki

prof. dr Jerzy Rutkowski
 

1953 1955 prof. dr Edward Lipiński

prof. dr Józef Zawadzki
prof. dr Jerzy Rutkowski
prof. mgr Jarosław Semkow