Dokumenty przy zatrudnieniu

Przed podjęciem zatrudnienia należy skontaktować się z Panią Ewą Stachowską z Dziekanatu Ogólnego, pobrać wniosek w sprawie zatrudnienia wraz z niezbędnymi załącznikami. Formularze dla osoby podejmującej zatrudnienie dostępne są również w Drukach do pobrania. W zależności od typu umowy, obowiązuje wniosek: dla nauczyciela akademickiego lub dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim.

W przypadku wszystkich osób podejmujących zatrudnienie należy obowiązkowo:

  • wykonać badanie medycyny pracy oraz badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych. W tym celu należy umówić się w Przychodni CenterMed, Kampus Główny UW, Mały Dziedziniec, tel: 22 552 06 55, na podstawie skierowania z Dziekanatu Ogólnego
  • odbyć szkolenie BHP, po wcześniejszym umówieniu terminu w Inspektoracie BHP

W  przypadku osób prowadzących działalność naukową, do kompletu dokumentów związanych z zatrudnieniem, należy dodatkowo wypełnić oświadczenia:

  • oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie oraz
  • oświadczenie pracownika  o zgodzie na zaliczenie do liczby osób prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie.

Wzór oświadczeń można otrzymać w Dziekanacie Ogólnym, bądź  pobrać ze strony Biura Obsługi Badań. Zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), osoba prowadząca działalność naukową oraz osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej jest zobowiązana do złożenia kierownikowi zatrudniającego podmiotu, nie częściej niż raz na 2 lata, oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie/reprezentowanych dyscyplinach.

Nauczyciele akademiccy są ponadto zobowiązani do zarejestrowania się w następujących serwisach indeksujących prace naukowe i wskazanie UW/WNE jako afiliacji: ORCID, RePEc, Google Scholar, Publons. W przypadku problemów z rejestracją, należy kontaktować się z panią Magdaleną Lewandowską.

Więcej informacji na temat wymaganych oświadczeń oraz obowiązku rejestracji prac naukowych w serwisach indeksujących znajduję się w części Obowiązki naukowe nauczyciela akademickiego.