Urlopy pracownika

Urlop wypoczynkowy 

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 36 dni w roku kalendarzowym. Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym w zależności od stażu pracy.
Istnieje obowiązek składania wniosków o:

  • urlopy ( wypoczynkowy, wypoczynkowy "na żądanie", okolicznościowy, opiekuńczy),
  • zwolnienia od pracy (na opiekę nad dzieckiem do lat 14, z powodu siły wyższej),
  • pracę zdalną okazjonalną

w formie elektronicznej na portalu fiori.sap.uw.edu.pl. Więcej informacji w instrukcji oraz w piśmie z Biura Spraw Pracowniczych

Corocznie Dziekan WNE UW w zarządzeniach określa preferowane terminy urlopów wypoczynkowych:

Urlopy związane z rodzicielstwem

Urlop macierzyński; Urlop rodzicielski; Urlop ojcowski; Urlop wychowawczy; Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Więcej informacji Druki do pobrania

Urlopy naukowe
Pracownicy mogą ubiegać się o udzielenie płatnych urlopów naukowych:

nauczyciele akademiccy (w celu przeprowadzenia badań; na przygotowanie rozprawy doktorskiej, odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego; uczestnictwa w konferencji, uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych)
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (w celu przygotowania rozprawy doktorskiej lub przygotowania do obrony, zwolnienia na obronę lub na uczestnictwo w kolokwium habilitacyjnym)
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, wykonujący w ramach obowiązków działalność naukową (odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego; uczestnictwa w konferencji, uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych). Więcej informacji Druki do pobrania

Urlop dla podratowania zdrowia 
Na podstawie art. 131 ust. 1 Ustawy – dla nauczyciela akademickiego, który nie ukończył 65 roku życia, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia w uczelni. Więcej informacji

Urlop dla celów prywatnych  
Na wniosek pracownika, Rektor może udzielić urlopu bezpłatnego (prywatnego). Urlop ten nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 174 Kodeksu Pracy)  Więcej informacji

Szczegółowy opis zasad dotyczących urlopów znajduje się na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW, w Informacjach przydatnych w trakcie zatrudnienia w części "Nieobecności".

Sprawy formalne związane z urlopami są załatwiane na WNE UW w Dziekanacie Ogólnym.

Kontakt