Vademecum zatrudnienia

Wszystkie sprawy pracownicze opisane są w VADEMECUM ZATRUDNIENIA, przygotowanym przez Biuro Spraw Pracowniczych UW. Jest to internetowy przewodnik opisujący zasady zatrudniania, wynagradzania oraz wiele innych kwestii przydatnych pracownikowi na różnych etapach jego kariery na Uniwersytecie Warszawskim.

Vademecum zatrudnienia zawiera słownik pojęć oraz 5 działów tematycznych:

  1. Planowanie, proces rekrutacji i zatrudnienie: opis stanowisk nauczycieli akademickich i pozostałych grup; stanowisk funkcyjnych; trybu zatrudnienia (konkursowy i pozakonkursowy), ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy. 
  2. Informacje przydatne w trakcie zatrudnienia: czas pracy, urlopy (w tym związane z rodzicielstwem), ocena okresowa, nagrody, wyróżnienia, ubezpieczenia, opieka medyczna, wsparcie informatyczne, wsparcie socjalne, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, korzystanie z zasobów bibliotecznych i inne.  
  3. Zakończenie zatrudnieniatryb rozwiązania umowy dla pracownika będącego nauczycielem akademickim i pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, wydawanie świadectw pracy, przejście na emeryturę lub rentę. 
  4.  Status profesora, badacza oraz wykładowcy afiliowanego: opis procedury nadawania statusu profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim, zgodnie z Zarządzeniem nr 76 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. 
  5. Status profesora (pracownika) emerytowanego: warunki uzyskania statusu profesora emerytowanego oraz przysługujące uprawnienia.