Rekrutacja


Od 2019 roku studia doktorskie na Uniwersytecie Warszawskim są prowadzone przez Szkoły Doktorskie UW.

POCZĄTEK REKRUTACJI DO SZKÓŁ DOKTORSKICH 2022/2023: 5-10 MAJA 2022 r.

Wydział Nauk Ekonomicznych zapewnia studentom Szkół Doktorskich wsparcie w zakresie:

  • zajęć prowadzonych na wydziale dla szkół doktorskich,
  • wsparcia pracy i działalności naukowej Doktorantów,
  • praktyk dydaktycznych,
  • seminarium doktorskiego WNE,
  • integracji Doktorantów z różnych programów.

plakat_dr_ekonomia.png

Program doktorski "Ekonomia i finanse", realizowany w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 ROZPOCZYNA SIĘ 10 MAJA 2022 R.

Szczegóły rekrutacji 2022/2023 na stronie Szkoły Doktorskiej


 Na etapie rejestracji Kandydat m.in.:

  • przygotowuje propozycję projektu badawczego (do 14 000 znaków);
  • znajduje swojego przyszłego promotora.

Wybór Promotora należy do Kandydata. Przejście do strony z wyszukiwarką promotorów uniwersyteckich, na której znajdują się zainteresowania badawcze przyszłych opiekunów oraz dane kontaktowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu.

Informacja dla kandydatów - uchodźców z Ukrainy: w szczególnie uzasadnionym przypadku Dyrektor Szkoły Doktorskiej może, przed upływem terminu składania dokumentów do sekretariatu szkoły (tj. 19 września 2022 r.), zwolnić kandydata na jego wniosek z całości lub części opłaty rekrutacyjnej. Umotywowane wnioski w tej sprawie należy składać do sekretariatu Szkoły Doktorskiej drogą elektroniczną nie później niż na siedem dni przed upływem tego terminu.

 


PLAKAT_QPE_2021.png

PhD programme "Quantitative Psychology and Economics", offered as part of the Interdisciplinary Doctoral School at the University of Warsaw and implemented with funding from The University’s Integrated Development Programme.


RECRUITMENT FOR THE ACADEMIC YEAR 2022/2023 STARTS ON 5 MAY 2022.

Details of the 2022/2023 recruitment on the Doctoral School website


At the registration stage, the Candidate, inter alia:

  • prepares a research project proposal (up to 14 000 characters);
  • finds future main supervisor.

The choice of Supervisor is up to the Candidate. Please use the University Supervisor Finder, which lists the research interests of prospective supervisors and contact details.

Detailed information can be found on the Programme website.​​​​​​

Information for candidates - refugees from Ukraine: in a particularly justified case, the Director of the Doctoral School may, before the deadline for submission of documents to the school secretariat (i.e. 19 September 2022), exempt the candidate, upon his/her request, from all or part of the enrolment fee. Reasoned requests to this effect should be submitted to the Administration of the Doctoral School by e-mail no later than seven days before this deadline.