Ekonomia i Finanse

4-letni program stacjonarnych studiów doktorskich z dyscypliny "Ekonomia i finanse", realizowany jest od roku akademickiego 2019/2020 w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Sekretariat Szkoły


Sprawy realizowane na Wydziale:

  • zajęcia prowadzone na wydziale dla szkół doktorskich,
  • wsparcie pracy i działalności naukowej Doktorantów,
  • praktyki dydaktyczne (karta praktyk SDNS do pobrania),
  • seminarium doktorskie WNE,
  • integracja Doktorantów z różnych programów.

Charakterystyka programu

Program kształcenia obejmuje 8 semestrów i znajdują się w nim zajęcia wspólne dla wszystkich szkół doktorskich, zajęcia wspólne w ramach szkoły i zajęcia dyscyplinowe. Program można realizować w języku polskim lub języku angielskim.

Program kształcenia jest w znacznym stopniu zindywidualizowany i dopasowany do zainteresowań oraz projektu naukowego młodego badacza oraz realizowany pod kierunkiem wybranego promotora. Program kształcenia może być realizowany w języku polskim, lub w całości w języku angielskim. Zawiera obowiązkową część wspólną w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, wzbogaconą o kursy z zaawansowanej makroekonomii, zaawansowanej mikroekonomii, zaawansowanej ekonometrii, rozbitej na kilka programów metodologicznych. Pozostałą część programu stanowią przedmioty specjalistyczne, których wyboru dokonują doktoranci w uzgodnieniu z promotorami.

Dzięki takiej konstrukcji studiów doktoranckich, poza solidną wiedzą teoretyczną i ekonometryczną, doktoranci mają możliwość pogłębienia wiedzy specjalistycznej w ramach kursów dodatkowych, prowadzonych przez wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach. Przygotowywanie rozprawy doktorskiej obejmuje samodzielne (pod kierunkiem promotora) opisanie ważnego problemu ekonomicznego.

Studia doktoranckie przygotowują absolwentów do pracy zarówno w charakterze badaczy zatrudnionych w ośrodkach akademickich polskich i zagranicznych, jak i do udziału w życiu gospodarczym i publicznym na szczeblach kierowniczych i eksperckich. Absolwenci posiadają kwalifikacje pozwalające na samodzielne prowadzenie badań naukowych, udział w projektach badawczych, przygotowywanie publikacji naukowych, ale także podejmowanie konkretnych zadań praktycznych i ich rozwiązywanie. Ważnym elementem sylwetki doktoranta jest także umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych we wszystkich podstawowych specjalnościach ekonomii, a także zaawansowanych kursów w ramach własnej specjalności.

W tym procesie otrzymują podstawy teoretyczne i metodologiczne, a także nowoczesne narzędzia analizy danych do prowadzenia własnych oryginalnych badań, pod nadzorem wiodących naukowców reprezentujących ekonomię i inne dyscypliny obecne w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych.

Program jest realizowany głównie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który posiada najwyższą kategorię naukową A + i jest od wielu lat klasyfikowany jako najlepszy w kraju wg rankingu IDEAS/REPEC.