Dzienne III stopnia

Najważniejsze dokumenty prawne:

Pomoc materialna - zasoby Biura ds. pomocy materialnej:

informacje ogólne

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019 była ostatnim naborem na studia trzeciego stopnia, prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W związku z wejściem w życie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce", dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) będą stopniowo wygaszane, a kształcenie doktorantów zostało przeniesione do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego. Osoby, które do roku akademickiego 2018/2019 rozpoczęły kształcenie na studiach trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych dokończą je w dotychczasowym trybie.

Opis studiów

Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) prowadzi studia doktoranckie w zakresie ekonomii.

Program studiów doktoranckich zawiera obowiązkową część wspólną, w której skład wchodzą kursy z zaawansowanej makroekonomii, zaawansowanej mikroekonomii, zaawansowanej ekonometrii oraz z metodologii badań ekonomicznych. Pozostałą część programu stanowią przedmioty specjalistyczne, których wyboru dokonują doktoranci (w uzgodnieniu z promotorami).

Dzięki takiej konstrukcji studiów doktoranckich, poza solidną wiedzą teoretyczną, doktoranci mają możliwość pogłębienia wiedzy specjalistycznej w ramach kursów dodatkowych, prowadzonych przez wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach. Przygotowywanie rozprawy doktorskiej obejmuje samodzielne (pod kierunkiem promotora) opisanie ważnego problemu ekonomicznego.

Studia doktoranckie przygotowują absolwentów do pracy zarówno w charakterze badaczy zatrudnionych w ośrodkach akademickich polskich i zagranicznych, jak i do udziału w życiu gospodarczym i publicznym na szczeblach kierowniczych i eksperckich. Absolwenci posiadają kwalifikacje pozwalające na samodzielne prowadzenie badań naukowych, udział w projektach badawczych, przygotowywanie publikacji naukowych, ale także podejmowanie konkretnych zadań praktycznych i ich rozwiązywanie. Ważnym elementem sylwetki doktoranta jest także umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych we wszystkich podstawowych specjalnościach ekonomii, a także zaawansowanych kursów w ramach własnej specjalności.

Adresaci studiów

Studia doktoranckie Wydziału Nauk Ekonomicznych adresowane są do wyróżniających się absolwentów przede wszystkim wydziałów ekonomicznych, którzy ścieżkę swojej kariery umieszczają w ramach działalności naukowo-badawczej, a także w kluczowych instytucjach gospodarczych.