Wybierz język
pl gb

Programy międzynarodowe

Biuro Współpracy z Zagranicą zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniami na stronie BWZ dotyczącymi wyjazdu studentów na studia częściowe do Kazachstanu.

 

farabi uni.jpg
Al-Farabi Kazakh National University

Wersja polska

Wersja angieslka

 

enu.jpg
L. N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)

Wersja polska

Wersja angielska


Konkurs dla studentów i doktorantów na studia częściowe ze stypendium Erasmus KA171/2023 do uczelni z krajów niestowarzyszonych z programem rok akademicki 2024/25

mob1.jpgmob2.jpgmob3.jpgmob4.jpgmob5.jpg


Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU), Gruzja

Adres strony internetowejhttps://www.tsu.ge/en
Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 3
Termin pobytu: semestr zimowy 2024/2025
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:
Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej. Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Dokumenty wymagane przez UW:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2*.

Dokumenty wymagane przez TSU podczas aplikowania:

 1. List nominacyjny (wystawiany przez BWZ po rozstrzygnięciu naboru)
 2. Karta Przebiegu Studiów/ Transcript of Records
 3. CV
 4. List motywacyjny
 5. Kopia paszportu
 6. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2*
 7. zdjęcie (3 cm x 4 cm)
 8. Ubezpieczenie obejmujące koszty leczenia w Gruzji (dokument można dostarczyć na 2-3 tygodnie przed przyjazdem).

* Nie jest wymagany oficjalny certyfikat, wystarczy zaświadczenie wystawione przez lektora UW/ dziekanat.

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Studenci zakwalifikowani/zaakceptowani przez uczelnie przyjmującą są zobowiązani uzyskać akceptację programu studiów od koordynatora ds. mobilności w jednostce macierzystej UW. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) należy zawrzeć w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wymiany.
 • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej NIE muszą posiadać wizy na wjazd do Gruzji. Mogą przebywać w kraju przez 1 rok bez wizy.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem studenci przyjęci przez uczelnie przyjmującą zobowiązani są do zawarcia umowy z UW (w BWZ).
 • Dodatkowe informacje dotyczące programu wymiany na TSU można znaleźć w dokumentach Guide for Incoming Exchange Students i Academic Offer for Incoming Students
 • Nominowane osoby będą proszone o dopełnienie wszystkich formalności i dostarczenie do TSU wymaganych przez uczelnię przyjmującą dokumentów w terminie do końca czerwca 2024 r.

Termin przekazania zgłoszeń do BWZ (dokumenty wymagane przez UW): 12 maja 2024 r. Zgłoszenia niekompletne bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie (wiadomość email zawierająca wszystkie wymagane dokumenty; temat: Zgłoszenie Gruzja, Tbilisi State University 24/25) należy przesłać na adres e-mail kpaU2X7Kz*g_L8o%#t'}rYE=e5Z?]#[Nh\^{6t7m~pWF$YctVCsjb%y[BK' z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej (zgodnie z § 3 zarządzenia rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r.). Zgłoszenia nadesłane z innych adresów pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku decyzji o osobistym dostarczeniu zgłoszenia obowiązuje internetowa rezerwacja poprzez Terminarz BWZ (proszę wybrać pokój 29C). Rezerwacji należy dokonać przed wizytą w naszym biurze.

Koordynator wymiany:
Swietłana Dachno
e-mail: kpaU2X7Kz*g_L8o%#t'}rYE=e5Z?f9]#[_hK7%Es6\3LA+{^qFVgk{O9GKtPHW$
tel. 22 55 20 482
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 29C

IJRAS UoS.jpg

Applications are open for the University of Sussex International Junior Research Associate Scheme

The IJRA is a pioneering programme that aims to develop future research leaders by supporting talented and ambitious undergraduates to undertake supervised research at Sussex during the summer. IJRA participants work on a project for eight weeks, providing them with the opportunity to engage with distinguished researchers and develop invaluable academic skills and networks. They also present their research to supervisors and other senior academics at a University showcase reception.

 

We would like to offer one student from your university a place on the scheme for the coming summer.

Programme Dates: 1st July to 23rd August 2024

 

Sussex will support the selected student by:

 • waiving fees for the programme
 • waiving fees for University accommodation
 • providing a programme of free campus social events and activities
 • providing free training workshops

Pre-application request for subject areas of interest:

As part of our process of finalising specific project topics, we are seeking input from you about your broad subject areas of interest (eg. ‘Psychology’, ‘Economics’ or ‘Drama and Theatre’). These themes should align roughly to an academic discipline at both your insitution and the University of Sussex. We will then work to find projects related to your expressed area of interest.

Application process:

Sussex Global Engagement will work to finalise specific projects that will be available for your students to apply to as part of the formal application process. Students will be required to submit the following documents as part of their application. (The project is open to second and third year students only).

 1. CV
 2. One page covering letter addressing a particular project, why they are interested in the programme, relevant skills and experience, and future career interests
 3. Academic transcript

A couple of other key points:

 • Students (or their home university) will need to fund their travel to Sussex and other subsistence/living costs for eight weeks additional to the waived costs for University accommodation. A guide to living costs at Sussex can be found here;
 • Applicants would need a minimum GPA or equivalent of 3.0, and meet English language requirements and any pre-requisites that may be listed with the attached research project;
 • The scheme is not credit bearing

Further information about the IJRA scheme is available on our website:

About the scheme - https://www.sussex.ac.uk/international/partnerships/jra

University of Sussex’s academic disciplines - https://www.sussex.ac.uk/study/undergraduate

Previous IJRA projects - http://www.sussex.ac.uk/suro/jra/previousjraprojects

Key contacts:

Louise Duthie, Global Partnerships Manager

kpaU2X7Kz*g_L8o%#t'}rYE]#[4yy^QN+0dj~SB+cg~}da{O-

Rosa Lichtenstein, Global Partnerships Senior Administrator

kpaU2X7Kz*g_L8o%#t'}rYE=e5Z]#[=y*?pA+-ix\E2%+u{hvckb}xn#F


GLOBAL HEALTH SUMMER COURSES
GH KU.jpg
Global Health Solutions
Global Health Challenges
Creating Healthy Cities


Szanowni Państwo / Ladies and Gentlemen [English below]
 
MYB24 f1.jpg
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania na szkołę letnią „Mind Your Business: Summer School on Strategic Business Thinking” w ramach Mieszanego Programu Intensywnego (BIP) Erasmus+, która jest organizowana przez Faculty of Business, Babeș-Bolyai University w Rumunii, w formie wirtualnej w dniach 20-21.06.2024, oraz w formie fizycznej mobilności w dniach 24-28.06.2024. Szkoła odbędzie się w mieście Clui-Napoca, drugim co do wielkości mieście Rumunii, stolicy starożytnej Transylwanii. Oprócz walorów turystycznych i ciekawej oferty kulturalnej, wydarzenie oferuje interesujący program naukowy dotyczący strategii biznesowych. Szczegóły podane są w załączonej informacji. 
 
Udział w szkole letniej będzie finansowany z funduszy programu Erasmus+, ze stawką 70 EUR/dzień i dodatkowo po 70 EUR za dzień podróży, o ile podróż odbywa się w inne dni niż BIP. Zaliczenie szkoły zostanie uznane przez wydział jako ekwiwalent kursu wolnego wyboru za 3 ECTS. Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie na adres kpaU2X7Kz*g_L8o%#t'}rYE=e]#[_\WBpS16npIvD%U0{l1cWON#R maila aplikacyjnego zatytułowanego: Zgłoszenie na szkołę letnią „Mind Your Business”. Mail musi być wysłany z uniwersyteckiego adresu mailowego studenta. Maile te przyjmujemy w dniach 31.01-11.02 br. Szczegółowe informacje o wymaganej zawartości tego maila są w załączonych zasadach kwalifikacji studentów. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami - TUTAJ.
 
Student, który chciałby wziąć udział w tej szkole letniej, musi się wykazać znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2. Nominacje otrzyma 10 osób z najwyższą średnią ocen z ostatniego roku akademickiego lub (dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich) z semestru zimowego bieżącego roku akademickiego. Pozostali znajdą się na liście rezerwowej w kolejności wynikającej ze średniej. 
 
Szczegółowe informacje o Mieszanych Programach Intensywnych (BIP) i zasadach finansowania wyjazdów są dostępne na stronie uniwersyteckiego Biura Współpracy z Zagranicą: http://bwz.uw.edu.pl/mieszane-programy-intensywne-bip/, w zakładce "UW jako partner".
MYB24 f2.jpg
 

We invite all interested students to apply for the summer school "Mind Your Business: Summer School on Strategic Business Thinking", part of the Erasmus+ Blended Intensive Program (BIP), which is organized by the Faculty of Business, Babeș-Bolyai University in Romania, in virtual form on 20-21.06.2024, and in the form of physical mobility on 24-28.06.2024. The school will be held in the city of Clui-Napoca, the second largest city in Romania, the capital of ancient Transylvania. In addition to tourist values ​​and an interesting cultural offer, the event offers an interesting scientific program on business strategies. Details are given in the attached information.

 

Participation in the summer school will be financed from the Erasmus+ program funds, at a rate of EUR 70 per day and additional EUR 70 per day of travel, if the trip takes place on days other than BIP. Finishing the school will be recognized by the faculty as the equivalent of an elective course for 3 ECTS. If you are interested, please send the application email to kpaU2X7Kz*g_L8o%#t'}rYE=e]#[_\WBpS16npIvD%U0{l1cWON#R entitled: Application for the "Mind Your Business" summer school. The email must be sent from the student's university email address. We accept these e-mails from January 31st till February 11th, 2024. Detailed information about the required content of this e-mail is in the attached principles of recruitment file. Please read these rules carefully - HERE.

 

Students who would like to take part in this summer school must document their knowledge of English at least at B2 level. Nominations will be given to 10 people with the highest average grades from the last academic year or (for the 1st year bachelor student) from winter semester of the current academic year. Other people will be placed on the back-up list in the order resulting from their averages.

 

Detailed information on the Mixed Intensive Programs (BIP) and the rules of financing trips are available on the website of the university's International Relations Office:http://bwz.uw.edu.pl/mieszane-programy-intensywne-bip/, in the tab "UW as a partner ". Unfortunately this information is in Polish.

 

Pozdrawiam / Regards

Grzegorz Kula

sw1.jpg
sw2.jpg


ERASMUS+ information meeting:

- You can watch the meeting here: https://drive.google.com/file/d/1WBykidGIyer6VKOdtjz4sulZOyBQDJ-E/view?usp=sharing
- Presentation from the meeting is HERE.


FEBT SUMMER SCHOOL 2024 COURSES - click >here< for more info

split.jpg

Week of June 17 - 21, 2024
Entrepreneurship, Innovation and Creativity
Week of June 24 - 28, 2024
- Managing Urban Tourism: Planning and Monitoring for Sustainability
- Behavioural Economics
Week of July 01 - 05, 2024
- Short-Term Rentals In A Touristic Cityscape: Opportunities And Challenges
- Regional Development, Policy and Practice:
   * Regional development in post-crisis and post-globalized world
   * Regional policy – Reality check and perspective
   * Advanced Research Methods in Regional Science


GHS.jpg GHC.jpgGHCi.jpg
                                     >pdf<                                                                               >pdf<                                                                                  >pdf<