Wydziałowe zasady rekrutacji

UNIWERSYTECKIE ZASADY MOBILNOŚCI:

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2021/02/2021SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf

 


WYDZIAŁOWE ZASADY MOBILNOŚCI: (for English: http://erasmus.wne.uw.edu.pl/pages/en/outgoing-students.php)

1. Rekrutację przeprowadza komisja ds. Erasmus+ Wydziału Nauk Ekonomicznych, UW.

2. Komisja ogłasza terminy rekrutacji na tablicach ogłoszeń na wydziale, na stronie internetowej wydziału i na wydziałowej stronie Erasmusa.

3. Wydziałowe zasady rekrutacji są uzupełnieniem zasad „ wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus”, ogłaszanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego.

4. W rekrutacji mają prawo uczestniczyć wszyscy aktualni studenci WNE UW, poza studentami studiów podyplomowych, studentami pierwszego roku studiów I stopnia i studentami ostatniego roku studiów II stopnia.

5. W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia.

6. Studenci zakwalifikowani do wyjazdu automatycznie tracą do niego prawo w wypadku niezaliczenia i powtarzania roku akademickiego. Studenci, którzy zaliczyli rok warunkowo, nie mogą wyjechać w semestrze, w którym mają warunek. Wyjątek od tej zasady jest możliwy, jeżeli na uczelni goszczącej student będzie uczestniczył w kursie ekwiwalentnym do
przedmiotu, z którego jest warunek. Ekwiwalentność ta musi zostać potwierdzona przed wyjazdem przez prowadzącego warunek.

7. W uzasadnionych przypadkach Komisja ma prawo odstąpić od ograniczeń z punktów 4, 5 i 6, i zezwolić studentowi na wyjazd pod warunkiem, że pozwalają na to zasady „ wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus” Biura Współpracy z Zagranicą UW.

8. Rekrutacja odbywa się poprzez USOSweb. Dodatkowo student ma obowiązek złożyć wymagane dokumenty w formie skanu.

9. Student ma obowiązek złożyć do komisji ds. Erasmus WNE następujące dokumenty:

  - Aktualne zdjęcie. *(w formularzu rekrutacyjnym)

  - Oświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu warunków. W wypadku posiadania warunków należy podać jakie to przedmioty i w jakim semestrze są zaliczane - nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów II stopnia. *(w formularzu rekrutacyjnym)

  - Oświadczenie o zapoznaniu się z uniwersyteckimi „ ogólnymi zasadami wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus” oraz z „wydziałowymi zasadami rekrutacji na wyjazdy na studia częściowe w roku akademickim 2021/2022 w ramach programu Erasmus+”. *(w formularzu rekrutacyjnym)

  - Oświadczenie o wcześniejszych praktykach bądź studiach w ramach programu Erasmus+ - informacja o czasie trwania i poziomie studiów, na którym wyjazd miał miejsce. *(w formularzu rekrutacyjnym)

  - Oświadczenie o średniej z ostatniego roku studiów z USOS (min. 3,49; student pisze oświadczenie sam, nie jest wymagane poświadczenie przez Dziekanat). Dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia wymagana jest informacja o średniej z dyplomu studiów licencjackich. *(w formularzu rekrutacyjnym)

  - Oświadczenie o członkostwie w studenckim kole naukowym. *(w formularzu rekrutacyjnym)

  - Informacja o publikacjach naukowych: autor, tytuł, tytuł czasopisma, rocznik, numer, numery stron, ewentualnie kopia informacji o przyjęciu artykułu do druku. *(w formularzu rekrutacyjnym)

  - Oświadczenie o certyfikatach językowych/ zaświadczenie z SZJO/ wyniku egzaminu UW z USOS. *(do wglądu)

  - Pobrany i wypełniony  formularz rekrutacyjny - formularz ten służy do wskazania wyboru uczelni zagranicznej.

10. Kandydaci mogą aplikować na dowolną liczbę uczelni, pod warunkiem znajomości języka obcego wymaganego do studiowania w wybranym miejscu.

11. Komisja ds. Erasmusa WNE dołoży wszelkich starań by poinformować studentów o wymaganiach językowych i innych warunkach aplikowania na uczelnie goszczące. Jednakże ze względu na możliwe zmiany tych warunków studenci są zobowiązani sprawdzić wymagania wobec studentów przyjeżdżających na studia częściowe na stronach internetowych wybranych przez nich uczelni.

12. Studenci WNE wyjeżdżający na studia częściowe muszą udokumentować znajomość angielskiego przynajmniej na poziomie B2 oraz znajomości języka obcego wymaganego do studiowania na wybranej uczelni na odpowiednim poziomie.

13. W zakresie wymagań odnośnie znajomości języka obcego, w jakim wykładane są zajęcia w danej uczelni zagranicznej, jako kryterium oceny znajomości języka obcego komisja ds. Erasmus WNE, UW przyjmuje zasady potwierdzenia biegłości językowej określone w Zarządzeniu nr 59 Rektora UW z dnia 1.12.2014.

14. Studenci w ramach aplikacji ustalają preferencje wyjazdów, poprzez przypisanie rangi od 1 do 10 do danej uczelni.

15. Za potwierdzoną znajomość języka kandydaci otrzymują punkty:

   C2    =     25
   C1    =     20
   B2    =     15
   B1    =     10
   A2    =      5
   A1    =      1

16. Za średnią kandydaci otrzymują punkty:
   4,75 – 5  =  25
   4,49 – 4,73 = 20
   4,24 – 4,48 = 15
   3,99 – 4,23 = 10
   3,74 – 3,98 = 5
   3,49 – 3,73 = 1

17. Dodatkowo kandydaci otrzymują 10 punktów za minimum jedną publikację naukową (opublikowaną, bądź przyjętą do druku) oraz 5 punktów jeżeli są na dzień 10 stycznia 2021r. członkami któregoś z kół naukowych działających na uczelni.

18. Ranking na daną uczelnię tworzony jest jako suma czterech składowych: rang wynikających z preferencji (10 punktów dla pierwszej uczelni w rankingu, 9 dla drugiej, itd.), punktów za znajomość języka wiodącego na danej uczelni, średniej oraz punktów dodatkowych za publikacje i udział w kołach naukowych. Im suma większa, tym wyższe miejsce w rankingu.

19. W przypadku, gdy na jedno miejsce kandyduje dwoje lub więcej studentów, którzy uzyskali tyle samo punktów w rankingu, o ostatecznej nominacji decyduje średnia z ocen z sesji zimowej z bieżącego roku akademickiego.

20. W przypadku wątpliwości co do wyboru uczelni lub kandydatury komisja ds. Erasmusa WNE przeprowadzi z kandydatami na stypendium Erasmus+ rozmowy kwalifikacyjne.

21. Aplikujący student, który ma w trakcie rekrutacji warunki, jest automatycznie przenoszony na listę rezerwową.

22. W ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników rekrutacji studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji komisji ds. Erasmusa WNE. Komisja ma tydzień na jego rozpatrzenie.

23. Jeżeli student nie zgadza się z decyzją komisji ds. Erasmusa WNE w sprawie wniesionego przez niego odwołania, może zwrócić się w ciągu trzech dni z kolejnym odwołaniem do prodziekana do spraw studenckich.