Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza nabór na studia podyplomowe
Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel
i języku programowania VBA
w roku ak. 2021/2022

REKRUTACJA NA EDYCJĘ 2021/2022 JEST OTWARTA - KLIKNIJ.

Zachęcamy do uczestnictwa w kursach otwartych i szkoleniach z Excela, VBA i innych programów realizowanych przez naszego partnera w ramach projektu LabMasters.

Szczegółowe informacje na https://facebook.labmasters.pl/ oraz https://labmasters.pl/kursy-otwarte/terminy/.

Cel studiów

Studia podyplomowe „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA" stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wyspecjalizowanych analityków ekonomicznych.

Microsoft Excel jest najpowszechniej stosowanym na rynku programem do eksploracji i prezentacji danych. Problemem jest niska efektywność jego rzeczywistych zastosowań, która wynika głównie z dwóch powodów: (i) niewystarczającej znajomości programu MS Excel (nieznajomości narzędzi ułatwiających pracę, bądź nierozumienia mechanizmu ich działania), (ii) niewystarczającej wiedzy teoretycznej do w pełni świadomego używania zaawansowanych narzędzi i wykonywania zaawansowanych analiz ekonomicznych.

Dzięki studiom „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA" słuchacze rozwiną umiejętność pracy z danymi: od zapisywania i organizacji bazy danych, przez wizualizację i analizę statystyczno-ekonometryczną, po raportowanie i prezentację. Zdobędą fundamentalną wiedzę teoretyczną niezbędną do przeprowadzania szeroko rozumianej ekonomicznej analizy danych. Jednak program studiów, jak i proponowana metoda kształcenia, skonstruowane zostały pod kątem wiedzy praktycznej.

Uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi przez ekonomistów metodami analizy danych, językiem programowania wspomagającym i automatyzującym prowadzenie badań ilościowych oraz szerokim wachlarzem praktycznych zastosowań programu w przedsiębiorstwach z różnych branż, co umocni ich pozycję na rynku pracy i zapewni warsztat narzędziowy (Excel i VBA) bezpośrednio wymagany przez pracodawców.

Informacje ogólne

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry), łącznie 175 godz.

 • Liczba miejsc: 60 (2 grupy po max 30 uczestników)

 • Cena (całość): 6470,00 zł + 30,00 zł (dyplom)

 • Tryb studiów: studia zaoczne, 10 weekendowych zjazdów (sobota i niedziela), standardowo co dwa tygodnie (dwie grupy – naprzemiennie)

 • Kandydaci: osoby pracujące w programie MS Excel i posiadające podstawową wiedzę dotyczącą ekonomicznej analizy danych. Nie jest wymagana wiedza z języka programowania VBA. Studia prowadzone są na poziomie zaawansowanym i przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach, na których wymagana jest szeroko rozumiana praca z danymi.

 • Wymagania: wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie, bądź magisterskie).
  Uwaga: studia prowadzone są na poziomie zaawansowanym i wymagają od uczestników posiadania zdolności analitycznych. Cały drugi semestr poświęcony jest programowaniu w VBA. Zaliczenie studiów wymaga od uczestników pracy dużo własnej, m.in. przygotowania ośmiu prac domowych oraz dwóch semestralnych projektów zaliczeniowych. 

 

Organizacja studiów
 • Terminy zjazdów:

  Grupa 1:
   6.11, 7.11, 20.11, 21.11, 4.12, 5.12, 15.01, 16.01, 29.01, 30.01, 12.02, 13.02, 19.03, 20.03, 2.04, 3.04, 14.05

  Grupa 2: 13.11, 14.11, 27.11, 28.11, 11.12, 12.12, 22.01, 23.01, 5.02, 6.02, 19.02, 20.02, 26.03, 27.03, 9.04, 10.04, 15.05

 • Godziny zajęć: 9.00-18.00 (dłuższa przerwa w godz. 13.00-14.00)
  Uwaga: pierwsze zajęcia kończą się o godz. 19.00, zaś zajęcia zaliczeniowe (w dniach 14.05 i 15.05) kończą się o godz. 15.00
   
 • Miejsce: stacjonarnie (WNE UW, ul. Długa 44/50) lub zdalnie (platforma MS Teams)
   
 • Sala: wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i odbywają się przy komputerach. Studenci stacjonarni mają zajęcia w pracowni komputerowej z pełnym oprogramowaniem (Windows 10 oraz Microsoft Office 2016 w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej), zaś studenci zdalni pracują na swoich komputerach. Wszystkie osoby otrzymują dostęp do Office 365 w wersji Webowej (brak jednak dostępu do Office w wersji stacjonarnej, który uczestnicy powinni zapewnić sobie we własnym zakresie).

 • Sposób zaliczenia: obecność, 8 prac domowych po każdym bloku zajęć, końcowy projekt zaliczeniowy (opracowanie i prezentacja) - stanowiący tzw. własny projekt pokazowy do przedstawienia w czasie rozmów kwalifikacyjnych

 • Materiały: uczestnicy otrzymują profesjonalne materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (samouczki z zagadnieniami teoretycznymi i narzędziowymi oraz zadania wraz z pełnymi rozwiązaniami). Ponadto, uczestnicy mają dostęp do platformy e-learningowej, na której poza materiałami przerabianymi na zajęciach, dostępne są materiały uzupełniające (m.in. filmy instruktażowe, zadania dodatkowe, samouczki dodatkowe, aplikacje w formie dodatków, linki do forów tematycznych).

 • Poziom zajęć: studia prowadzone są na poziomie zaawansowanym. W pierwszym semestrze poruszane są zagadnienia związane z ekonomiczną analizą danych w Excelu (m.in. statystyka, finanse przedsiębiorstw, modelowanie finansowe). Cały semestr drugi poświęcony jest programowaniu w VBA, jednakże nie jest wymagana wcześniejsza znajomość tego języka programowania.

Rekrutacja

Zasady rekrutacji:

 • O przyjęciu rezyduje kolejność zgłoszeń
 • Do zgłoszenia wymagane jest złożenie kompletu dokumentów (wymienionych poniżej)
 • Limit miejsc: 60 (2 grupy po 30 osób)
 • Termin składania dokumentów: do wyczerpania miejsc (maksymalnie do 31.10.2021)
 • Termin rozpoczęcia studiów: 6.11.2021
 • W celu zgłoszenia udziału w studiach należy wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) na stronie: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2021/programme/SP-EXCEL/ oraz złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie studiów

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia (wydruk z IRK)
 • Kopia PODPISANEGO PRZEZ KANDYDATA dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich), tj. ksero dyplomu, potwierdzone za zgodność z oryginałem (nie wymagane jest poświadczenie notarialne, nie przyjmujemy też odpisu)
 • Kwestionariusz osobowy (wydruk z IRK)
 • Zobowiązanie do odpłatności za studia (wydruk z IRK)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wydruk z IRK)
 • CV wg własnego wzoru kandydata
 • Jedno (1) zdjęcie w formie fizycznej / papierowej (do identyfikacji wizualnej studenta)

Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w dziekanacie studiów u Piotra Mandery (pokój A-402) lub przesłać listem poleconym na adres:

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
z dopiskiem: "Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA"


Kontakt

Kierownik studiów (kwestie merytoryczne):
Dr Przemysław Kusztelak
email: k*\ZNdlT0V5jY7J%6Kw2/zxBF'.=#_83]}M{h]#[_yR?4F]DoP$WI!6yvS]#m`eY=qnG{WEsBsVlU

Dziekanat studiów (kwestie techniczne, rekrutacja):
Piotr Mandera
WNE UW, 00-241 Warszawa
ul. Długa 44/50, pok. A-402
email: k*\ZNdlT0V5jY7J%6Kw2/zxBF'.=#_83]}M{h]#[_yR?4F]DoP$WI!6yvS]#m`eY=qnG{WEsBsVlU

W czasie stanu epidemiologicznego prosimy o kontakt mailowy (praca zdalna).


Sylwetka absolwenta

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną, absolwenci studiów staną się ekspertami z dziedziny ekonomicznej analizy danych w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programistycznego VBA.

Wiedza

Absolwent studiów będzie posiadał zaawansowaną wiedzę z zakresu pracy z danymi w programie MS Excel i języku programowania VBA, a dokładniej:

 • znał efektywne metody pracy w programie MS Excel oraz zaawansowane narzędzia służące do pracy z danymi;
 • znał na poziomie zaawansowanym język programowania VBA i wydajne metody służące do pracy z danymi;
 • posiadał niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z szeroko pojętej tematyki analizy danych (m.in. metod statystycznych, ekonometrycznych, modelowania finansowego, finansów przedsiębiorstw);
 • posiadał wiedzę na temat tworzenia profesjonalnych aplikacji biznesowych w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programistycznego VBA.

Umiejętności

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność pracy z danymi w programie MS Excel i języku programowania VBA, a dokładniej:

 • samodzielnej pracy w programie MS Excel przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi służących do pracy z danymi;
 • programowania w VBA na poziomie zaawansowanym i korzystania z zaawansowanych metod służących do pracy z danymi;
 • automatyzacji pracy z danymi wykorzystując do tego język programowania VBA;
 • sterowania innymi programami z poziomu programu MS Excel i kodu VBA m.in. przeglądarkami internetowymi, folderami, plikami tekstowymi, bazami danych, edytorami tekstowymi, programami do obsługi poczty, programami do tworzenia prezentacji;
 • samodzielnego poszerzania własnej wiedzy dotyczącej programu MS Excel i języka programistycznego VBA w oparciu o literaturę teoretyczną;
 • doboru metod analizy danych (m.in. statystycznych, ekonometrycznych, modelowania finansowego oraz finansów przedsiębiorstw) najlepiej dopasowanych do specyfiki badanego problemu;
 • dogłębnego analizowania danych empirycznych przy pomocy specjalistycznych narzędzi informatycznych programu MS Excel i języka programistycznego VBA;
 • tworzenia automatycznie generowanych raportów z przeprowadzonych analiz danych;
 • samodzielnego tworzenia (projektowania, programowania i wdrażania) profesjonalnych aplikacji biznesowych w środowisku Microsoft Office.

Kompetencje

Absolwent studiów będzie posiadał następujące kompetencje społeczne:

 • szczególnie ceniona na rynku pracy umiejętność swobodnego łączenia i komunikowania wiedzy teoretycznej z kompleksowym podejściem do danych – od pozyskania, przetwarzania, analizowania z użyciem metod wnioskowania statystycznego, ekonometrii, finansów, wizualizacji, po raportowanie i prezentację danych;
 • zdolność do przekazywania merytorycznej oceny i weryfikacji poprawności stosowanych metod w aplikacjach biznesowych dla środowiska Microsoft Office stworzonych przez inne podmioty;
 • zdolność twórczego i kreatywnego myślenia, która wzbogacona specjalistyczną wiedzą z zakresu ekonomii, finansów oraz metod ilościowych, ułatwia mu podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym dla instytucji i przedsiębiorstw;
 • umiejętność zastosowanie posiadanej wiedzy teoretycznej i wykorzystania umiejętności praktycznych obsługi programu MS Excel i języka programistycznego VBA do pracy zawodowej wykonywanej w wielu branżach i na różnych stanowiskach;
 • kompetencje do podjęcia pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanego analityka w różnych branżach (m.in. finanse, bankowość, rachunkowość, audyt, ubezpieczenia);
 • samodzielnej oraz zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych.

Program studiów

Studia składają się z 2 semestrów. Semestr 1 dotyczy analiz w programie Microsoft Excel, zaś semestr 2 dotyczy programowania w VBA.

Na wszystkich przedmiotach przekazywana jest wiedza stricte praktyczna, dzięki czemu studia przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach, na których wymagana jest szeroko rozumiana praca z danymi.

Sama forma zaliczenia, polegająca na opracowaniu projektów zaliczeniowych, a następnie ich prezentacja, ma na celu stworzenie tzw. własnych projektów pokazowych, stanowiących atut podczas ubiegania się o pracę zawodową i przygotowujących do rozmów kwalifikacyjnych.

Łączna liczba godzin wynosi 175.

Semestr I
 1. Wykład inauguracyjny - 1 godz.
 2. Efektywna praca w programie MS Excel - 30 godz.
 3. Modelowanie finansowe w programie MS Excel - 15 godz.
 4. Analiza biznesowa w programie MS Excel - 15 godz.
 5. Analiza statystyczna w programie MS Excel - 20 godz.
 6. Indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania projektu zaliczeniowego - 2 godz.
 7. Prezentacja projektów zaliczeniowych - 5 godz.

Semestr II
 1. Automatyzacja pracy w programie MS Excel z wykorzystaniem języka VBA - 20 godz.
 2. Wydajna praca w VBA w programie MS Excel - 20 godz.
 3. Tworzenie profesjonalnych aplikacji w programie MS Excel - współpraca z innymi programami - 20 godz.
 4. Tworzenie profesjonalnych aplikacji w programie MS Excel - projektowanie interfejsu użytkownika - 20 godz.
 5. Indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania projektu zaliczeniowego - 2 godz.
 6. Prezentacja projektów zaliczeniowych - 5 godz.

Szczegółowy program w pliku PDF.

 

 

 

Prowadzący

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą pracownicy naukowi oraz doktoranci Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, praktycy i eksperci z dziedziny nauczania efektywnej pracy w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA, o długoletnim doświadczeniu i bardzo dobrych opiniach studentów.

Dr Przemysław Kusztelak

Kierownik studiów podyplomowych. Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator szkoleń z MS Excel, VBA, SQL i BI w LabMasters oraz ekspert z zastosowań narzędzi analitycznych w przedsiębiorstwach. Na WNE UW kierownik studiów podyplomowych i ścieżki edukacyjnej z ekonomicznej analizy danych w Excelu i VBA. Laureat wielu nagród za osiągnięcia dydaktyczne oraz organizacyjne. Autor licznych publikacji. Naukowo zajmuje się opracowywaniem nowatorskich metod kształcenia, a także ekonomią eksperymentalną, teorią gier i organizacją rynku.

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Uniwersytet Warszawski - szkolenia dla pracowników naukowych, dydaktycznych oraz doktorantów.
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW - studia podyplomowe, kursy stacjonarne dla studentów.
 • LabMasters - koordynator działu kursów otwartych i szkoleń dla firm z MS Excel, VBA, SQL i BI.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - szkolenia dla pracowników naukowych i dydaktycznych.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - szkolenia dla pracowników z ekonomicznej analizy danych.
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW - kursy Internetowe prowadzone na platformie e-learningowej.
 • Uniwersytet Otwarty UW - kursy otwarte.
 • Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego - kursy stacjonarne dla studentów.
 • Universidad Politecnica de Cartagena, Hiszpania – cykl zajęć.
 • Universita degli Studi di Cagliari, Włochy – cykl zajęć.
 • Universita degli Studi di Salerno, Włochy – cykl zajęć.
 • University of Lisbon, Portugalia – cykl zajęć.
 • TVN CNBC - ekspert z dziedziny zastosowań pakietów biurowych.
 • Liczne szkolenia dla firm, m.in. banków, domów mediowych, biur rachunkowych, firm doradztwa finansowego, firm audytowych.
 • Liczne projekty na zlecenia firm, m.in. opracowanie systemów kontrolowania stanu zleceń, czy magazynów (projekt, realizacja, wdrożenie), opracowanie analiz statystyczno-ekonometrycznych badań ankietowych (projektowanie i realizacja), opracowanie wyników badań marketingowych.

Nagrody i wyróżnienia

 • Nominacja do prestiżowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne (jako najlepszy dydaktyk Uniwersytetu Warszawskiego) oraz opracowanie nowatorskich metod nauczania w 2015 roku m.in. opracowanie nowatorskich szkoleń z analizy danych.
 • Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego w dowód uznania zasług na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (m.in. stworzenie i wdrożenie nowatorskich metod kształcenia w zakresie ekonomicznej analizy danych).
 • Wyróżnienie Rektora UW za wybitne osiągnięcia dydaktyczne budujące prestiż Uniwersytetu Warszawskiego w 2021 roku.
 • Nagrody Rektora UW w latach 2011-2015, 2017, 2019-2020 za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne (m.in. prowadzenie zajęć z analizy danych).
 • Wyróżnienia dla najlepszego dydaktyka na WNE UW w latach 2013-2017, 2019.
 • Nagrody dla najlepszego wykładowcy Uniwersytetu Otwartego UW w latach 2014-2015.
 • Wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. „Lokalizacja przestrzenna a konkurencja cenowa przedsiębiorstw” obronioną na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.
 • Nagroda im. Andrzeja Semkowa stopnia I za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. UW

Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert z ekonomicznej analizy danych, ekonometrii przestrzennej, ekonomii regionalnej, modelowania i kształtowania polityk sektora publicznego. Kierownik oraz ekonometryk w licznych grantach badawczych finansowanych ze środków m. in. Narodowego Centrum Nauki, Europejskiego Funduszu Społecznego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Autorka pięciu książek wydanych w Polsce i zagranicą z dziedziny metod ilościowych i, sektora publicznego oraz kilkunastu artykułów naukowych. Wieloletni wykładowca na WNE UW, COME UW, Uniwersytecie Otwartym UW etc.

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Morgan International Company - wykładowca przygotowujący do egzaminu Chartered Financial Analyst
 • The United States Institute of Peace, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Studium Europy Wschodniej UW - trener programu Strategic Economic Needs and Security Simulation Exercise
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - szkolenia z zaawansowanej ekonometrii
 • Polski Akademicki Zlot Użytkowników R - wykład inauguracyjny
 • Międzynarodowa szkoła letnia WSAD - prowadzenie warsztatów dla doktorantów z modelowania przestrzennego
 • Międzynarodowa szkoła letnia Spatial Econometrics and Regional Analysis - prowadzenie warsztatów dla doktorantów z modelowania przestrzennego
 • Prezes zarządu polskiej sekcji stowarzyszenia naukowego European Regional Science Association
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - kurs dla pracowników naukowych z analizy finansowej
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW - kursy Internetowe z programów R i Excel
 • Uniwersytet Otwarty UW - szkolenia otwarte analizy finansowej i statystycznej w Excelu oraz z analizy danych w programie R
 • Wykłady gościnne na uniwersytetach w Bolonii, Padwie, Neapolu, Cagliari, Cartagenie, Murci

Nagrody i wyróżnienia

 • Nominacja Uniwersytetu Warszawskiego do Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe
 • Nagroda Rektora UW za osiągnięcia publikacyjne
 • Pierwsze miejsce w konkursie im. prof. W. Kuli, organizowanym przez Bank DnB NORD, na prace doktorskie poświęcone tematyce badań historycznych, społecznych, ekonomicznych i prawniczych nad szeroko pojętymi inicjatywami społeczno-ekonomicznymi
 • Drugie miejsce w konkursie, organizowanym przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego, na prace magisterskie dotyczące promocji instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Pierwsze miejsce w konkursie, organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, na pracę na temat "Rynek Kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską"

Dr Dominika Gadowska-dos Santos

Adiunkt w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach wyceny i wykorzystania instrumentów finansowych w budowaniu strategii inwestycyjnych, finansach przedsiębiorstwa oraz kwestiach dotyczących zarządzania ryzykiem. Zajmuje się również zastosowaniem oprogramowania komputerowego (Maxima, Mathematica oraz Excel) w finansach. Współautorka książki dotyczącej wykorzystania Microsoft Excel w pracy finansisty.

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Prowadzenie zajęć na studiach I oraz II stopnia m.in. z następujących przedmiotów: Finanse I (wykład i ćwiczenia), Finanse II (wykład i ćwiczenia), Finanse przedsiębiorstwa (konwersatorium), Ryzyko finansowe (wykład i ćwiczenia), Applied Finance (wykład i ćwiczenia), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa (konwersatorium), Inwestowanie na rynku kapitałowym, czyli co makler papierów wartościowych wiedzieć powinien (konwersatorium), Ryzyko operacyjne w zarządzaniu bankiem komercyjnym (konwersatorium)
 • Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych, m.in. „Modelowanie finansowe w programie MS Excel”, „Rynek instrumentów pochodnych – kontrakty terminowe, transakcje wymiany i opcje”, „Pomiar ryzyka operacyjnego i finansowego. Analiza kondycji finansowej firmy. Alternatywne formy finansowania”, „Źródła i rodzaje ryzyka operacyjnego”, „Instrumenty finansowe ograniczania ryzyka operacyjnego”, „Modelowanie ryzyka operacyjnego”
 • Szkolenia dla instytucji, w tym m.in. prowadzenie szkoleń z Matematyki finansowej w ramach międzyresortowego programu szkoleń Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Akademia Oceny Skutków Regulacji”, prowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników Narodowego Banku Polskiego z tematyki ryzyka operacyjnego
 • Szkolenia z zakresu „Financial Literacy” dla uczniów liceum w ramach Mazowieckiego Uniwersytetu Młodzieżowego (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)
 • Kierownik projektu i zarazem studiów podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek – najlepsza inwestycja”, realizowanego w ramach konkursu zamkniętego nr MZ_2.3.4_1_2012, Poddziałanie 2.3.4 – „Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia”)
 • Kierownik i zarazem wykładowca studiów podyplomowych „Ryzyko operacyjne w zarządzaniu bankiem komercyjnym”

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagrody Rektora UW w latach 2015, 2014, 2012, 2011, 2009, 2008 oraz 2007 za osiągnięcia dydaktyczne

Mgr Piotr Ćwiakowski

Prawnik i ekonomista, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest koordynatorem kursów z pakietu R na LabMasters.pl, gdzie prowadzi kursy i szkolenia ze statystyki, ekonometrii, Machine Learning, Data Science. Od wielu lat prowadzi kursy i szkolenia z zakresu wykorzystania Excela, języka VBA oraz R do ekonomicznej analizy danych na Uniwersytecie Warszawskim oraz komercyjnie na zlecenia przedsiębiorstw, m.in. realizując projekty marketingowe z preferencji konsumentów, wyceny nieruchomości i biostatystyki. Jest współzałożycielem pierwszego w Polsce domu aukcyjnego online Revinart.com. Wolny czas poświęca na działalność społeczną w Stowarzyszeniu Absolwentów WNE UW oraz czytając każdą książkę historyczną jaka wpadnie mu w ręce.

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy stacjonarne dla studentów z Mikroekonomii oraz raportowania i wizualizacji danych w R
 • Wydział Fizyki UW – kursy stacjonarne dla studentów ze statystyki i programu R
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy internetowe prowadzone na platformie e-learningowej
 • Uniwersytet Otwarty UW – kursy z ekonometrii, statystyki, biostatystyki, data mining i programowania w VBA oraz R
 • Realizacja szkoleń informatycznych, m. in. dla PKO BP SA oraz  Play S. A.
 • Realizacja szkoleń w programie R m. in. dla UNICEF Office of Research – Innocenti, Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Realizacja szkoleń z biostatystyki m. in. dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
 • Projekty badawcze m. in. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Nauki

Doświadczenie zawodowe

 • Laureat nagrody Dziekana na WNE UW za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 2016-2017
 • Laureat grantu badawczego dla młodych naukowców na WNE UW w latach 2015 – 2016 pt. „Dekompozycja wartości ekonomicznej użytkowania wieczystego – analiza ekonomiczna”
 • Ekspert Ministerstwa Finansów w zakresie mikrosymulacji i modelowania polityki podatkowo-zasiłkowej
 • Konsultant Banku Światowego z dziedziny statystycznych metod ewaluacji polityk publicznych
 • Członek projektu badawczego „Ochrona własności intelektualnej w erze Internetu, analiza ekonomiczna”, współautor publikacji: „Pirates in the lab. Using incentivized choice experiments to explore preference for (un) authorized content”, MIS Quaterly
 • Laureat stypendium dla najlepszych doktorantów na WNE UW w latach 2013-2014
 • Realizacja aplikacji informatycznej do pomiaru ryzyka operacyjnego dla PKO BP
 • Laureat certyfikatu „Data Mining Certificate Program” wydanego przez SAS InstituteMichał Duraj

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest pasjonatem oraz ekspertem w dziedzinie analityki danych. Bardzo dobrze odnajduje się w pracy z wieloma językami i środowiskami programistycznymi, m.in. SQL, Python, VBA, SAS, R. Dzięki posiadanym umiejętnościom informatycznym, matematycznym i analitycznym, jest świetnym specjalistą w dziedzinie tworzenia użytecznych aplikacji biznesowych oraz opracowywania wydajnych algorytmów obliczeniowych. Prowadzi szkolenia i kursy z SQL i zastosowań programu Excel i języka VBA w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związany z obszarem ryzyka kredytowego w sektorze bankowym. Nieustannie nabywa nowe kompetencje zgodnie z wyznawaną zasadą: Kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu. Kto stoi w miejscu, ten się cofa.

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy stacjonarne z VBA w MS Excel na studiach podyplomowych.
 • LabMasters – kursy i szkolenia z SQL, Pythona, VBA i Excela.
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy internetowe z Excela i VBA prowadzone na platformie e-learningowej.
 • Festiwal Nauki UW – warsztaty z Excela i VBA.
 • Doradztwo indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań języka programowania VBA w MS Office, m.in. obróbka raportów generowanych z systemu SAP, analiza danych pochodzących ze stron www, tworzenie kalkulatorów dla sektora bankowego.
 • Twórca licznych narzędzi w języku VBA, m.in. dodatku MS Excel wspomagającego przeprowadzenie statystycznej analizy danych, aplikacji służącej do raportowania rentowności kampanii internetowych dla Edipresse Polska.
 • Autor aplikacji w MS Access wspomagającej rozliczanie zadań kilkuset pracowników departamentu Contact Center podczas zatrudnienia jako Specjalista ds. Raportowania i Analiz Biznesowych w TUiR Warta S.A.

Pozostałe informacje

 • Specjalista ds. Analiz i Optymalizacji Ryzyka Kredytowego w Alior Banku – przetwarzanie dużych zbiorów danych i rekomendowanie zmian w polityce kredytowej banku.
 • Specjalista Web Scraping z użyciem VBA oraz automatyzacji poruszania się po stronach internetowych.
 • Stypendium Rektora UW dla najlepszych magistrantów na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2016-2017.
 • Certyfikat ukończenia z wyróżnieniem cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, obejmujących ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych, wydany przez WNE UW.

Łukasz Filipiuk

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje wykorzystaniem języków programistycznych jako Java Developer i Analityk w Goldman Sachs. Jest także specjalistą od automatyzacji czasochłonnych operacji analitycznych – przygotowuje aplikacje wysoko cenione na rynku brytyjskim. Zainteresowania badawcze koncentruje na rozwijaniu metod usprawniania oraz upraszczania procesów biznesowych. Jego aplikacje zaoszczędziły już setki godzin pracy analityków dużych korporacji działających na rynkach europejskich. W wolnych od pracy chwilach pisze i projektuje gry w C++, a także poszerza swoje kompetencje w dziedzinie grafiki komputerowej.

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Kursy otwarte i szkolenia dla firm w LabMasters z MS Excel, VBA, SQL i narzędzi Business Intelligence.
 • Uniwersytet Warszawski – kursy dla studentów na studiach dziennych oraz podyplomowych z analizy danych w MS Excel, VBA, MS Access oraz Tableau.
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy internetowe prowadzone na platformie e-learningowej.
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – prowadzenie zajęć z VBA oraz opracowywanie materiałów kursowych z ekonomicznej analizy danych na studia podyplomowe.
 • Doradztwo indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań programów pakietu MS Office i języka programowania VBA.
 • Liczne projekty aplikacyjne dla firm, m.in. automatyzacja tworzenia prezentacji, automatyzacja tworzenia niestandardowych wykresów, niedostępnych w programie Excel.

Doświadczenie zawodowe

  • Analityk i Java Developer w zespole Authentication Engineering w banku inwestycyjnym Goldman Sachs – autentykacja, kryptografia, procesy Agile.
  • Wcześniej – analityk oraz Ekspert ds. Automatyzacji Procesów Biznesowych w IPG Mediabrands – prowadzanie analiz ilościowych na rynku międzynarodowym, wdrażanie aplikacji informatycznych w Polsce oraz Londynie, wizualizacja i przetwarzanie danych, analiza wizerunku rynkowego firm.
  • Twórca materiałów do kursów „Access dla użytkowników Excela” oraz „Analityka biznesowa w Tableau”.
  • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – koordynator ds. współpracy z Tableau.
  • Certyfikat ukończenia z wyróżnieniem cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, obejmujących ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych, wydany przez WNE UW.
  • Certyfikat ukończenia cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Data Mining Certificate Program”, wydany przez SAS Institute.
  • Ekspert VBA w programie PowerPoint – automatyzacja prezentacji, zawierających setki slajdów.
  • Projektowanie profesjonalnych interfejsów aplikacji, dzięki połączeniu umiejętności graficznych i programistycznych.
  • Wdrażanie aplikacji biznesowych w firmach.
  • Web Scraping przy pomocy VBA oraz automatyzacja poruszania się po stronach internetowych

Mgr Mateusz Heba

Doktorant w Katedrze Statystyki i Ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zrealizował wiele projektów analitycznych korzystając z różnych programów i języków programowania, m.in. SAS, R, SQL, VBA i MS Excel. Ponadto, posiada doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym, w obszarze ryzyka kredytowego (pomiar ryzyka portfeli kredytowych, rozwój i optymalizacja polityki kredytowej, monitoring procesów kredytowych). Czerpie ogromną satysfakcję z przekazywania wiedzy i prowadzenia szkoleń.

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Kursy otwarte na LabMasters z MS Excel, Power BI, Dashboards.
 • Szkolenia dla firm (m.in. Asseco, Bouygues Immobilier, LG Electronics Polska, MM Packaging, Verifone, Walt Disney Company, Xl Energy).
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy dla studentów z MS Excel, VBA i narzędzi BI.
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy e-learningowe .
 • Festiwalu Nauki UW – prowadzenie warsztatów z zastosowań Power Excel, Power BI, MS Excel .
 • Konsultacje indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań oraz optymalizacji istniejących rozwiązań z wykorzystaniem MS Excel, VBA, Power Excel i Power BI.

Pozostałe informacje

 • Kursy otwarte na LabMasters z MS Excel, Power BI, Dashboards.
 • Szkolenia dla firm (m.in. Asseco, Bouygues Immobilier, LG Electronics Polska, MM Packaging, Verifone, Walt Disney Company, Xl Energy).
 • Twórca materiałów do kursów „Dashboardy i narzędzia Power Excel” oraz „Analityka biznesowa w Power BI”.
 • Autor wielu aplikacji w programie MS Excel z wykorzystaniem języka VBA, m.in. służących do rozliczania wynagrodzeń pracowników, tworzenia różnego rodzaju raportów, generowania faktur i zleceń transportowych, obsługi klientów kawiarni.
 • Ukończył z wyróżnieniem cykl specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, które pozwoliły na zdobycie wiedzy eksperckiej z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych – certyfikat wydany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zrealizował ścieżkę specjalistycznych zajęć „SAS Data Mining Certificate Program” i uzyskał certyfikat Analityka Danych SAS wydany przez SAS Institute Sp. z o.o.

Opinie słuchaczy

Ocena całościowa studiów (skala: od 1 - ocena bardzo zła ... do 5 - ocena bardzo dobra): 4,9

Opinie

Rewelacja. Szukałem takich studiów już od dłuższego czasu. Spełniły moje oczekiwania w 100%.


Zdecydowanie polecam, wysoka jakość kształcenia, merytoryczni wykładowcy, dobrze przygotowane materiały dydaktyczne.


Bardzo praktyczna i użyteczna forma zajęć. Dziękuję!


Polecam te studia podyplomowe. Są zupełnie inne wiedza jest praktyczna i przyswajalna w praktyce. Polecam jeśli ktoś chce poznać MS Excel w 110% :)


W mojej ocenie kierunek studiów w skali kraju jest bezkonkurencyjny zarówno programowo, jakościowo jak i cenowo. Polecam każdemu, Excel przydaje się naprawdę wszędzie.


Zdecydowanie polecam studia. Pozwoliły mi one usprawnić wykonywaną pracę, a co ważniejsze budować aplikacje użytkowe.


Fenomenalne studia. Będę polecać każdemu. Filmiki zrobione porządnie i szczegółowo. Widać, że prowadzący chcą przekazać wiedzę a nie pochwalić się własnymi umiejętnościami. Forma zdalna w mojej ocenie zdalna egzamin i na przyszłość, gdyby była taka możliwość, to bym wybierała taką formę zajęć.


Pomocny był szybki kontakt i informacje zwrotne od prowadzących oraz filmiki z materiałami. Również motywujące były spotkania online wprowadzające do nowego tematu.


Studia godne polecenia, czasochłonne i wymagające pracy, ale rozwijające, profesjonalna Kadra, wysoki poziom nauczania, bardzo dobra jakość materiałów to tylko niektóre elementy (z wielu), które składają się na bardzo dobrą opinię. W trakcie całej nauki była możliwość kontaktu i konsultacji z Prowadzącymi a zwłaszcza z Kierownikiem Studiów. Odpowiedzi na pytania docierały niezwłocznie. Chyba pierwszy raz nie mam żadnych uwag i kończę naukę bardzo zmęczona ale w pełni usatysfakcjonowana zdobytą wiedzą.


Fajne materiały. Jeżeli chodzi o część zająć zdalną, myślę że prowadzący zajęcia super sobie z tym poradzili. Super było to, że można było przerabiać materiał w każdej chwili, materiały były nagrane i stale dostępne.


Zdecydowanie polecam. Studia przydatne, mega praktyczne, kolosalny progres, kompetentni prowadzący.


Studia mają praktyczne zastosowanie, wykładowcy udostępniają bardzo dobrej jakości materiały.


Zajęcia prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, duże wsparcie prowadzących, miła atmosfera, jasne zasady zaliczenia przedmiotów, na plus oceniam materiały pomocnicze, tempo zajęć jak dla mnie na dobrym poziomie. Jestem bardzo zadowolona.


Ze względu na świetny dobór prowadzących uważam że studia podyplomowa są świetne.


Studia w pełni odpowiadają temu czego oczekiwałam. Są prowadzone na naprawdę dobrym poziomie. Świetny jest pomysł z tymi zadaniami zaliczeniowymi po każdym module, co na początku niezbyt mi się spodobało. Dzięki tym zadaniom udało się usystematyzować a czasem wręcz nauczyć czegoś czego się nie zrozumiało na zajęciach.


Bardzo fajne studia, w pełni spełniły moje oczekiwania.


Studia warte polecenia, wysoki poziom studiów, bardzo dobra uczelnia, prowadzący bardzo dobrze przekazują wiedzę.


Zdecydowanie polecam studia podyplomowe z VBA. Dzięki nim otwierają mi się nowe możliwości zawodowe !!


Rewelacja!!! Wspaniałe studia. Doskonali wykładowcy. Bardzo dużo się nauczyłem. Zdecydowanie będę polecał.


Całe studia okazały się bardzo dobrą inwestycją. Pomimo szerokiego zakresu materiału i niekiedy brawurowego tempa prowadzenia zajęć udało mi się nauczyć bardzo dużo. Z chęcią będę polecał tego typu studia swoim znajomym. Bardzo duży plus za materiały w formie papierowej (dla osób, które lubią zapoznać się z nimi w drodze do pracy to bardzo dobre rozwiązanie).


Polecam studia, są bardzo rozwijające. Jedynie zaznaczyłabym, że jeśli dotychczas student nie miał do czynienia na poziomie zaawansowanym z tym zakresem działań, tudzież nie pracuje codziennie w Excel, należy poświecić temu obszarowi działań bardzo dużo czasu. Dziękuję za możliwość poznania Excela w tej formie i VBA.


Jestem zadowolona z poziomu i jakości prowadzonych studiów i jak najbardziej polecam studia innym.


Studia bardzo ciekawe, przydatne, merytorycznie warte polecenia.


Studia polecam każdemu, kto o nie zapyta. Studia super. Bardzo dużo się nauczyłam i dużo rzeczy już wykorzystuje w pracy.


Ogólnie są to bardzo przydatne, merytoryczne, świetnie prowadzone studia. Materiały, ich dostępność bez zarzutów. Jeśli człowiek się przyłoży (a musi się przyłożyć), to na 100% wyniesie z tego mnóstwo wiedzy, zarówno praktycznej jak i merytorycznej. Jestem o wiele bardziej niż zadowolony, używam VBA na co dzień w pracy, jestem o wiele bardziej efektywny niż wcześniej, mogę skupić się na innych rzeczach oraz dostałem sowitą podwyżkę.


Każde kolejne zajęcia są ogromną bombą z wiedzą, która na początku przeraża. Systematyczne odrabianie prac domowych pozwala jednak wiedzę systematyzować. Dopiero po całym roku widać, że wcześniej niewyobrażalne funkcjonalności, są w zasięgu ręki. Długie godziny przy komputerze, które naprawdę warto poświęcić!


Bardzo ciekawe i dobrze zorganizowane studia. Polecam.


Super zajęcia, dostosowane do umiejętności uczestników. Poznana wiedza pozwoli mi na automatyzację swojej pracy.


Największą wartością tych studiów jest to, że najpierw po pierwszych zajęciach uświadamiasz sobie jak mało umiesz w Excelu, ale już po zakończeniu kursu można odczuć wielką satysfakcję z ogromu pozyskanej wiedzy w tym zakresie oraz przede wszystkim nabytych praktycznych umiejętności, które bez wątpienia przydadzą się w codziennej pracy zawodowej.


Super zajęcia. Studia zachęciły mnie do pogłębiania wiedzy zwłaszcza z programowania VBA, które stało się dla mnie nowym hobby.


Gorąco polecam. Naprawdę warto. świetne studia. Ogromna przekazana wiedza.


Wysoka jakość materiałów, kompetentni zaangażowani prowadzący, przyjazny sposób przekazywania wiedzy. Polecam osobom chcącym poznać Excela i VBA na najwyższym poziomie.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw