Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza nabór na III edycję studiów podyplomowych
Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel
i języku programowania VBA
w roku ak. 2018/2019

Zapisy na studia zostały zakończone (brak miejsc). Jeżeli jesteś zainteresowany(a) rejestracją na studia w roku akademickim 2019/2020, wypełnij formularz zgłoszeniowy: link. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji.

Zachęcamy do uczestnictwa w  kursach otwartych i szkoleniach z Excela, VBA i innych programów realizowanych przez naszego partnera w ramach projektu LabMasters. Szczegółowe informacje na https://labmasters.pl/oraz http://facebook.labmasters.pl/.

Cel studiów

Studia podyplomowe „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA" stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wyspecjalizowanych analityków ekonomicznych.

Microsoft Excel jest najpowszechniej stosowanym na rynku programem do eksploracji i prezentacji danych. Problemem jest niska efektywność jego rzeczywistych zastosowań, która wynika głównie z dwóch powodów: (i) niewystarczającej znajomości programu MS Excel (nieznajomości narzędzi ułatwiających pracę, bądź nierozumienia mechanizmu ich działania), (ii) niewystarczającej wiedzy teoretycznej do w pełni świadomego używania zaawansowanych narzędzi i wykonywania zaawansowanych analiz ekonomicznych.

Dzięki studiom „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA" słuchacze rozwiną umiejętność pracy z danymi: od zapisywania i organizacji bazy danych, przez wizualizację i analizę statystyczno-ekonometryczną, po raportowanie i prezentację. Zdobędą fundamentalną wiedzę teoretyczną niezbędną do przeprowadzania szeroko rozumianej ekonomicznej analizy danych. Jednak program studiów, jak i proponowana metoda kształcenia, skonstruowane zostały pod kątem wiedzy praktycznej.

Uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi przez ekonomistów metodami analizy danych, językiem programowania wspomagającym i automatyzującym prowadzenie badań ilościowych oraz szerokim wachlarzem praktycznych zastosowań programu w przedsiębiorstwach z różnych branż, co umocni ich pozycję na rynku pracy i zapewni warsztat narzędziowy (Excel i VBA) bezpośrednio wymagany przez pracodawców.

Informacje ogólne

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry), łącznie 175 godz.

 • Liczba miejsc: 2 grupy po max 25 uczestników

 • Cena (całość): 6 470 zł

 • Tryb studiów: studia zaoczne, 18 całodniowych zjazdów w soboty lub niedziele (w zależności od grupy)

 • Kandydaci: osoby pracujące w programie MS Excel i posiadające podstawową wiedzę dotyczącą ekonomicznej analizy danych. Nie jest wymagana wiedza z języka programowania VBA. Studia prowadzone są na poziomie zaawansowanym i przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach, na których wymagana jest szeroko rozumiana praca z danymi.

 • Wymagania: wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie, bądź magisterskie).
  Uwaga: studia prowadzone są na poziomie zaawansowanym i wymagają od uczestników posiadania zdolności analitycznych. Cały drugi semestr poświęcony jest programowaniu w VBA. Zaliczenie studiów wymaga od uczestników pracy dużo własnej, m.in. przygotowania ośmiu prac domowych oraz dwóch semestralnych projektów zaliczeniowych. 

 

Organizacja studiów
 • Terminy zjazdów:

  Grupa 1 (soboty): 17.11, 24.11, 1.12, 8.12, 15.12, 12.01, 19.01, 26.01, 16.02, 23.02, 2.03, 16.03, 23.03, 6.04, 13.04, 11.05, 18.05, 15.06

  Grupa 2 (niedziele): 18.11, 26.11, 2.12, 9.12, 16.12, 13.01, 20.01, 27.01, 17.02, 24.02, 3.03, 17.03, 24.03, 7.04, 14.04, 12.05, 19.05, 16.06


 • Godziny zajęć: 9.00-18.00 (dłuższa przerwa w godz. 13.00-14.00)
  Uwaga: pierwszy zjazd kończy się o godz. 19.00
   
 • Miejsce: WNE UW, ul. Długa 44/50
 • Sala: wszystkie zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej wyposażonej w dobrej jakości komputery z oprogramowaniem Microsoft Office 2016 w dwóch wersjach językowych (polski i angielski)

 • Sposób zaliczenia: obecność (min 60%), prace domowe po każdym bloku zajęć, semestralne projekty zaliczeniowe (opracowanie i prezentacja) - stanowiące tzw. projekty własne do przedstawienia w czasie rozmów kwalifikacyjnych

 • Materiały: uczestnicy otrzymują profesjonalne materiały szkoleniowe, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (samouczki z zagadnieniami teoretycznymi i narzędziowymi oraz zadania wraz z pełnymi rozwiązaniami). Ponadto, uczestnicy mają dostęp do platformy e-learningowej, na której poza materiałami przerabianymi na zajęciach, dostępne są materiały uzupełniające (m.in. filmy instruktażowe, zadania dodatkowe, samouczki dodatkowe, aplikacje w formie dodatków, linki do forów tematycznych).

 • Poziom zajęć: studia prowadzone są na poziomie zaawansowanym. W pierwszym semestrze poruszane są zagadnienia związane z ekonomiczną analizą danych w Excelu (m.in. statystyka, finanse przedsiębiorstw, modelowanie finansowe). Cały semestr drugi poświęcony jest programowaniu w VBA, jednakże nie jest wymagana wcześniejsza znajomość tego języka programowania.

Rekrutacja

Zasady rekrutacji:

 • O przyjęciu rezyduje kolejność zgłoszeń
 • Do zgłoszenia wymagane jest złożenie kompletu dokumentów (wymienionych poniżej)
 • Limit miejsc: 50 (2 grupy po 25 osób)
 • Termin składania dokumentów: do wyczerpania miejsc (maksymalnie do 30.09.2018)
 • Termin rozpoczęcia studiów: 17.11.2018
 • W celu zgłoszenia udziału w studiach należy wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) na stronie: https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl oraz złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie studiów

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (wydruk z IRK)
 • kwestionariusz zawodowy (wydruk z IRK)
 • zobowiązanie do odpłatności za studia (wydruk z IRK)
 • CV wg własnego wzoru kandydata
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, bądź magisterskich)
 • jedno zdjęcie

Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w dziekanacie studiów u Karoliny Pioś (pokój K4) lub przesłać listem poleconym na adres:

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawskiul.
Długa 44/50
00-241 Warszawa
z dopiskiem: "Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA"


Kontakt

Kierownik studiów (kwestie merytoryczne):
Dr Przemysław Kusztelak
email: F{MwOhU`J5@?D|B4H0=z_VInx~dL]WSNi}a^*]#[6pC\5JFP#/-'0j.+*8zsC82#pmJUSO\0NsjOq

Dziekanat studiów (kwestie techniczne, rekrutacja):
Karolina Pioś
WNE UW, 00-241 Warszawa,
ul. Długa 44/50, pok. K4
tel.: 22 55 49 143
email: F{MwOhU`J5@?D|B4H0=z_VInx~dL]WSNi}a^*]#[6pC\5JFP#/-'0j.+*8zsC82#pmJUSO\0NsjOq
Sylwetka absolwenta

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną, absolwenci studiów staną się ekspertami z dziedziny ekonomicznej analizy danych w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programistycznego VBA.

Wiedza

Absolwent studiów będzie posiadał zaawansowaną wiedzę z zakresu pracy z danymi w programie MS Excel i języku programowania VBA, a dokładniej:

 • znał efektywne metody pracy w programie MS Excel oraz zaawansowane narzędzia służące do pracy z danymi;
 • znał na poziomie zaawansowanym język programowania VBA i wydajne metody służące do pracy z danymi;
 • posiadał niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z szeroko pojętej tematyki analizy danych (m.in. metod statystycznych, ekonometrycznych, modelowania finansowego, finansów przedsiębiorstw);
 • posiadał wiedzę na temat tworzenia profesjonalnych aplikacji biznesowych w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programistycznego VBA.

Umiejętności

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność pracy z danymi w programie MS Excel i języku programowania VBA, a dokładniej:

 • samodzielnej pracy w programie MS Excel przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi służących do pracy z danymi;
 • programowania w VBA na poziomie zaawansowanym i korzystania z zaawansowanych metod służących do pracy z danymi;
 • automatyzacji pracy z danymi wykorzystując do tego język programowania VBA;
 • sterowania innymi programami z poziomu programu MS Excel i kodu VBA m.in. przeglądarkami internetowymi, folderami, plikami tekstowymi, bazami danych, edytorami tekstowymi, programami do obsługi poczty, programami do tworzenia prezentacji;
 • samodzielnego poszerzania własnej wiedzy dotyczącej programu MS Excel i języka programistycznego VBA w oparciu o literaturę teoretyczną;
 • doboru metod analizy danych (m.in. statystycznych, ekonometrycznych, modelowania finansowego oraz finansów przedsiębiorstw) najlepiej dopasowanych do specyfiki badanego problemu;
 • dogłębnego analizowania danych empirycznych przy pomocy specjalistycznych narzędzi informatycznych programu MS Excel i języka programistycznego VBA;
 • tworzenia automatycznie generowanych raportów z przeprowadzonych analiz danych;
 • samodzielnego tworzenia (projektowania, programowania i wdrażania) profesjonalnych aplikacji biznesowych w środowisku Microsoft Office.

Kompetencje

Absolwent studiów będzie posiadał następujące kompetencje społeczne:

 • szczególnie ceniona na rynku pracy umiejętność swobodnego łączenia i komunikowania wiedzy teoretycznej z kompleksowym podejściem do danych – od pozyskania, przetwarzania, analizowania z użyciem metod wnioskowania statystycznego, ekonometrii, finansów, wizualizacji, po raportowanie i prezentację danych;
 • zdolność do przekazywania merytorycznej oceny i weryfikacji poprawności stosowanych metod w aplikacjach biznesowych dla środowiska Microsoft Office stworzonych przez inne podmioty;
 • zdolność twórczego i kreatywnego myślenia, która wzbogacona specjalistyczną wiedzą z zakresu ekonomii, finansów oraz metod ilościowych, ułatwia mu podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym dla instytucji i przedsiębiorstw;
 • umiejętność zastosowanie posiadanej wiedzy teoretycznej i wykorzystania umiejętności praktycznych obsługi programu MS Excel i języka programistycznego VBA do pracy zawodowej wykonywanej w wielu branżach i na różnych stanowiskach;
 • kompetencje do podjęcia pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanego analityka w różnych branżach (m.in. finanse, bankowość, rachunkowość, audyt, ubezpieczenia);
 • samodzielnej oraz zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych.

Program studiów

Studia składają się z 2 semestrów. Semestr 1 dotyczy analiz w programie Microsoft Excel, zaś semestr 2 dotyczy programowania w VBA.

Na wszystkich przedmiotach przekazywana jest wiedza stricte praktyczna, dzięki czemu studia przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach, na których wymagana jest szeroko rozumiana praca z danymi.

Sama forma zaliczenia, polegająca na opracowaniu projektów zaliczeniowych, a następnie ich prezentacja, ma na celu stworzenie tzw. własnych projektów pokazowych, stanowiących atut podczas ubiegania się o pracę zawodową i przygotowujących do rozmów kwalifikacyjnych.

Łączna liczba godzin wynosi 175.

Semestr I
 1. Wykład inauguracyjny - 1 godz.
 2. Efektywna praca w programie MS Excel - 30 godz.
 3. Analiza statystyczna w programie MS Excel - 20 godz.
 4. Analiza finansów przedsiębiorstw w programie MS Excel - 15 godz.
 5. Modelowanie finansowe w programie MS Excel - 15 godz.
 6. Indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania projektu zaliczeniowego - 2 godz.
 7. Prezentacja projektów zaliczeniowych - 5 godz.

Semestr II
 1. Automatyzacja pracy w programie MS Excel z wykorzystaniem języka VBA - 20 godz.
 2. Wydajna praca w VBA w programie MS Excel - 20 godz.
 3. Tworzenie profesjonalnych aplikacji w programie MS Excel - współpraca z innymi programami - 20 godz.
 4. Tworzenie profesjonalnych aplikacji w programie MS Excel - projektowanie interfejsu użytkownika - 20 godz.
 5. Indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania projektu zaliczeniowego - 2 godz.
 6. Prezentacja projektów zaliczeniowych - 5 godz.

Szczegółowy program w pliku PDF.

 

 

 

Prowadzący

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą pracownicy naukowi oraz doktoranci Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, praktycy i eksperci z dziedziny nauczania efektywnej pracy w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA, o długoletnim doświadczeniu i bardzo dobrych opiniach studentów.

Dr Przemysław Kusztelak

Kierownik studiów podyplomowych. Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator kursów z MS Excel i VBA w LabMasters.pl oraz ekspert z zastosowań pakietów biurowych w przedsiębiorstwach. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela dotyczących narzędzi analitycznych opartych na języku VBA. Laureat wielu nagród za osiągnięcia dydaktyczne. Autor licznych publikacji. Naukowo zajmuje się opracowywaniem nowatorskich metod kształcenia z Excela i VBA, a talże ekonomią eksperymentalną, teorią gier i organizacją rynku.

Doświadczenie edukacyjne

 • Uniwersytet Warszawski - szkolenia dla pracowników naukowych, dydaktycznych oraz doktorantów
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW - studia podyplomowe, kursy stacjonarne dla studentów
 • LabMasters - koordynator działu kursów otwartych i szkoleń dla firm z MS Excel i VBA
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - szkolenia dla pracowników naukowych i dydaktycznych
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - szkolenie dla pracowników z programowania w VBA
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW - kursy Internetowe prowadzone na platformie e-learningowej
 • Uniwersytet Otwarty UW - kursy otwarte
 • Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego - kursy stacjonarne dla studentów
 • Universidad Politecnica de Cartagena, Hiszpania – zajęcia gościnne
 • Universita degli Studi di Cagliari, Włochy – zajęcia gościnne
 • Universita degli Studi di Salerno, Włochy – zajęcia gościnne
 • University of Lisbon, Portugalia – zajęcia gościnne
 • TVN CNBC - ekspert z dziedziny zastosowań pakietów biurowych
 • Liczne szkolenia dla firm, m.in. banków, domów mediowych, biur rachunkowych, firm doradztwa finansowego, firm audytowych
 • Liczne projekty na zlecenia firm, m.in. opracowanie systemów kontrolowania stanu zleceń, czy magazynów (projekt, realizacja, wdrożenie), opracowanie analiz statystyczno-ekonometrycznych badań ankietowych (projektowanie i realizacja), opracowanie wyników badań marketingowych

Nagrody i wyróżnienia

 • Nominacja do prestiżowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne (jako najlepszy dydaktyk Uniwersytetu Warszawskiego) oraz opracowanie nowatorskich metod nauczania w 2015 roku m.in. opracowanie nowatorskich szkoleń z programu MS Excel i języka programistycznego VBA
 • Nagrody Rektora UW w latach 2011-2015 i 2017 za osiągnięcia dydaktyczne (m.in. prowadzenie zajęć z Excela i VBA)
 • Wyróżnienia dla najlepszego dydaktyka na WNE UW w latach 2013-2017
 • Nagrody dla najlepszego wykładowcy Uniwersytetu Otwartego UW w latach 2014 i 2015
 • Wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. "Lokalizacja przestrzenna a konkurencja cenowa przedsiębiorstw" obronioną na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW
 • Nagroda im. Andrzeja Semkowa stopnia I za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW

Dr hab. Katarzyna Kopczewska

Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert z ekonomicznej analizy danych, ekonometrii przestrzennej, ekonomii regionalnej, modelowania i kształtowania polityk sektora publicznego. Kierownik oraz ekonometryk w licznych grantach badawczych finansowanych ze środków m. in. Narodowego Centrum Nauki, Europejskiego Funduszu Społecznego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Autorka pięciu książek wydanych w Polsce i zagranicą z dziedziny metod ilościowych i, sektora publicznego oraz kilkunastu artykułów naukowych. Wieloletni wykładowca na WNE UW, COME UW, Uniwersytecie Otwartym UW etc.

Doświadczenie edukacyjne

 • Morgan International Company - wykładowca przygotowujący do egzaminu Chartered Financial Analyst
 • The United States Institute of Peace, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Studium Europy Wschodniej UW - trener programu Strategic Economic Needs and Security Simulation Exercise
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - szkolenia z zaawansowanej ekonometrii
 • Polski Akademicki Zlot Użytkowników R - wykład inauguracyjny
 • Międzynarodowa szkoła letnia WSAD - prowadzenie warsztatów dla doktorantów z modelowania przestrzennego
 • Międzynarodowa szkoła letnia Spatial Econometrics and Regional Analysis - prowadzenie warsztatów dla doktorantów z modelowania przestrzennego
 • Prezes zarządu polskiej sekcji stowarzyszenia naukowego European Regional Science Association
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - kurs dla pracowników naukowych z analizy finansowej
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW - kursy Internetowe z programów R i Excel
 • Uniwersytet Otwarty UW - szkolenia otwarte analizy finansowej i statystycznej w Excelu oraz z analizy danych w programie R
 • Wykłady gościnne na uniwersytetach w Bolonii, Padwie, Neapolu, Cagliari, Cartagenie, Murci

Nagrody i wyróżnienia

 • Nominacja Uniwersytetu Warszawskiego do Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe
 • Nagroda Rektora UW za osiągnięcia publikacyjne
 • Pierwsze miejsce w konkursie im. prof. W. Kuli, organizowanym przez Bank DnB NORD, na prace doktorskie poświęcone tematyce badań historycznych, społecznych, ekonomicznych i prawniczych nad szeroko pojętymi inicjatywami społeczno-ekonomicznymi
 • Drugie miejsce w konkursie, organizowanym przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego, na prace magisterskie dotyczące promocji instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Pierwsze miejsce w konkursie, organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, na pracę na temat "Rynek Kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską"

Dr Mateusz Kopyt

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z teorią i praktyką funkcjonowania unii monetarnych (w szczególności Strefy Euro) oraz w finansach (ilościowych, a także przedsiębiorstw). Zajmuje się również zastosowaniem oprogramowania komputerowego (Excel, R-CRAN, Maxima) oraz narzędzi GIS w naukach ekonomicznych. Wieloletni wykładowca na WNE UW, COME UW, Uniwersytecie Otwartym UW etc.

Doświadczenie edukacyjne

 • Uniwersytet Warszawski - szkolenia dla pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW - studia podyplomowe, kursy stacjonarne dla studentów
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW - kursy Internetowe
 • Uniwersytet Otwarty UW - szkolenia otwarte analizy finansowej i statystycznej w Excelu
 • Wykłady gościnne na uniwersytetach w Cartagenie, Porto, Budapeszcie, Neapolu, Salerno
 • Wykładowca w programie BA in Business Economics Uczelni Łazarskiego (wspólnie z Coventry University)
 • Trener w programie SENSE organizowanym przez MSZ i MON (na licencji USIP, IDA - Stany Zjednoczone)
 • Szkolenia z zakresu MS Excel i MS Access (m. in. w zastosowaniach finansowych) dla instytucji publicznych i firm prywatnych
 • Współpracownik w grantach i projektach naukowo-badawczych w Polsce i we Włoszech.
 • Współautor w międzynarodowym projekcie kartograficznym OpenStreetMap.
 • Absolwent podyplomowych studiów "Ochrona Własności Intelektualnej" na UW i wykładowca przedmiotu Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej.
 • Członek polskiej sekcji stowarzyszenia naukowego European Regional Science Association oraz OpenStreetMap Polska.

Mgr Piotr Ćwiakowski

Prawnik i ekonomista, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest koordynatorem kursów z pakietu R na LabMasters.pl, gdzie prowadzi kursy i szkolenia ze statystyki, ekonometrii, Machine Learning, Data Science. Od wielu lat prowadzi kursy i szkolenia z zakresu wykorzystania Excela, języka VBA oraz R do ekonomicznej analizy danych na Uniwersytecie Warszawskim oraz komercyjnie na zlecenia przedsiębiorstw, m.in. realizując projekty marketingowe z preferencji konsumentów, wyceny nieruchomości i biostatystyki. Jest współzałożycielem pierwszego w Polsce domu aukcyjnego online Revinart.com. Wolny czas poświęca na działalność społeczną w Stowarzyszeniu Absolwentów WNE UW oraz czytając każdą książkę historyczną jaka wpadnie mu w ręce.

Doświadczenie dydaktyczne

 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy stacjonarne dla studentów z Mikroekonomii oraz raportowania i wizualizacji danych w R
 • Wydział Fizyki UW – kursy stacjonarne dla studentów ze statystyki i programu R
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy internetowe prowadzone na platformie e-learningowej
 • Uniwersytet Otwarty UW – kursy z ekonometrii, statystyki, biostatystyki, data mining i programowania w VBA oraz R
 • Realizacja szkoleń informatycznych, m. in. dla PKO BP SA oraz  Play S. A.
 • Realizacja szkoleń w programie R m. in. dla UNICEF Office of Research – Innocenti, Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Realizacja szkoleń z biostatystyki m. in. dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
 • Projekty badawcze m. in. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Nauki

Doświadczenie zawodowe

 

 • Laureat nagrody Dziekana na WNE UW za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 2016-2017
 • Laureat grantu badawczego dla młodych naukowców na WNE UW w latach 2015 – 2016 pt. „Dekompozycja wartości ekonomicznej użytkowania wieczystego – analiza ekonomiczna”
 • Ekspert Ministerstwa Finansów w zakresie mikrosymulacji i modelowania polityki podatkowo-zasiłkowej
 • Konsultant Banku Światowego z dziedziny statystycznych metod ewaluacji polityk publicznych
 • Członek projektu badawczego „Ochrona własności intelektualnej w erze Internetu, analiza ekonomiczna”, współautor publikacji: „Pirates in the lab. Using incentivized choice experiments to explore preference for (un) authorized content”, MIS Quaterly
 • Laureat stypendium dla najlepszych doktorantów na WNE UW w latach 2013-2014
 • Realizacja aplikacji informatycznej do pomiaru ryzyka operacyjnego dla PKO BP
 • Laureat certyfikatu „Data Mining Certificate Program” wydanego przez SAS InstituteMichał Duraj

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ekspertem ds. opracowywania wydajnych algorytmów obliczeniowych. Biegle posługuje się licznymi językami programistycznymi, m.in. SAS, R, VBA, SQL. Dzięki posiadanym umiejętnościom informatycznym, matematycznym i analitycznym, jest wybitnym specjalistą w dziedzinie tworzenia aplikacji biznesowych opartych na wielu środowiskach programistycznych. Prowadzi szkolenia i kursy z zastosowań programu Excel i języka VBA w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo zajmuje się analizą ryzyka kredytowego w sektorze bankowym.

Doświadczenie edukacyjne

 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy stacjonarne z VBA w MS Excel na studiach podyplomowych
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy internetowe z Excela i VBA prowadzone na platformie e-learningowej
 • Festiwal Nauki UW – warsztaty z Excela i VBA
 • Doradztwo indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań języka programowania VBA w MS Office, m.in. obróbka raportów generowanych z systemu SAP, analiza danych pochodzących ze stron www, tworzenie kalkulatorów dla sektora bankowego
 • Twórca licznych narzędzi w języku VBA, m.in. dodatku MS Excel wspomagającego przeprowadzenie statystycznej analizy danych, aplikacji służącej do raportowania rentowności kampanii internetowych dla Edipresse Polska
 • Autor aplikacji w MS Access wspomagającej rozliczanie zadań kilkuset pracowników departamentu Contact Center podczas zatrudnienia jako Specjalista ds. Raportowania i Analiz Biznesowych w TUiR Warta S.A.

Pozostałe informacje

 • Specjalista ds. Analiz i Optymalizacji Ryzyka Kredytowego w Alior Banku – przetwarzanie dużych zbiorów danych i rekomendowanie zmian w polityce kredytowej banku
 • Specjalista Web Scraping z użyciem VBA oraz automatyzacji poruszania się po stronach internetowych
 • Stypendium Rektora UW dla najlepszych magistrantów na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2016-2017
 • Certyfikat ukończenia z wyróżnieniem cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, obejmujących ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych, wydany przez WNE UW

Łukasz Filipiuk

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje się analizą szeregów czasowych oraz prognozowaniem sprzedaży. Jest także specjalistą od automatyzacji czasochłonnych operacji analitycznych – przygotowuje aplikacje wysoko cenione na rynku brytyjskim. Prowadzi szkolenia i kursy w obszarach MS Excel, VBA, MS Access w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania badawcze koncentruje na rozwijaniu metod usprawniania oraz upraszczania procesów biznesowych. Jego aplikacje zaoszczędziły już setki godzin pracy analityków dużych korporacji działających na rynkach europejskich. W wolnych od pracy chwilach pisze i projektuje gry w C++, a także poszerza swoje kompetencje w dziedzinie grafiki komputerowej.

Doświadczenie edukacyjne

 •  Uniwersytet Warszawski – kursy dla studentów dotyczące statystyki i analizy finansowej
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy internetowe prowadzone na platformie e-learningowej
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – opracowywanie materiałów kursowych z ekonomicznej analizy danych na studia podyplomowe
 • Doradztwo indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań programów pakietu MS Office i języka programowania VBA
 • Liczne projekty aplikacyjne dla firm, m.in. automatyzacja tworzenia prezentacji, automatyzacja tworzenia niestandardowych wykresów, niedostępnych w programie Excel

Doświadczenie zawodowe

 • Analityk oraz Ekspert ds. Automatyzacji Procesów Biznesowych w IPG Mediabrands – prowadzanie analiz ilościowych na rynku międzynarodowym, wdrażanie aplikacji informatycznych w Polsce oraz Londynie, wizualizacja i przetwarzanie danych, analiza wizerunku rynkowego firm
 • Certyfikat ukończenia z wyróżnieniem cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, obejmujących ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych, wydany przez WNE UW
 • Certyfikat ukończenia cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Data Mining Certificate Program”, wydany przez SAS Institute
 • Ekspert VBA w programie PowerPoint – automatyzacja prezentacji, zawierających setki slajdów
 • Projektowanie profesjonalnych interfejsów aplikacji, dzięki połączeniu umiejętności graficznych i programistycznych
 • Wdrażanie aplikacji biznesowych w firmach
 • Web Scraping przy pomocy VBA oraz automatyzacja poruszania się po stronach internetowych

Mgr Edyta Welter

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w ramach studiów doktoranckich realizowała badania dotyczące efektywnej edukacji ekonomicznej. Uczestniczyła w projektach naukowo-badawczych z obszaru ekonomii eksperymentalnej oraz ekonomii edukacji, a także mikroekonomii i ekonometrii. Prowadzi szkolenia i kursy w obszarach MS Excel w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo zajmuje się również pozyskiwaniem i analizą danych w międzynarodowej korporacji.

Doświadczenie edukacyjne

 

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy stacjonarne dla studentów
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy Internetowe prowadzone na platformie e-learningowej
 • Uniwersytet Otwarty UW – kursy stacjonarne dla słuchaczy
 • Szkolenia dla firm
 • Doradztwo indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań programu MS Excel
 • Indywidualne zajęcia przygotowujące do certyfikatów i egzaminów w obszarze nauk ścisłych oraz języków obcych
 • Warsztaty o tematyce ekonomicznej dla młodzieży i sympatyków ekonomii

Pozostałe informacje

 • Stypendium Rektora UW dla najlepszych doktorantów w latach 2015-2016, m.in. za osiągnięcia dydaktyczne, w tym prowadzenie zajęć z wykorzystania programu MS Excel oraz VBA w Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW
 • Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW za obronę pracy magisterskiej pt. „Badanie zasobu informacji i preferencji względem edukacji wyższej wśród uczniów liceów ogólnokształcących – podejście eksperymentalne”
 • Certyfikat ukończenia z wyróżnieniem cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, obejmujących ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych, wydany przez WNE UW
 • Prowadzi zakończone osiągnięciami publikacyjnymi badania naukowe, związane z efektywnymi metodami nauczania, co pomaga prowadzić zajęcia w sposób łatwo przyswajalny i atrakcyjny dla uczestników
 • Współautorka wielu raportów dotyczących ekonomii edukacji, ekonomii kultury, czy też wyceny dóbr nierynkowych

 


Opinie słuchaczy

Ocena całościowa studiów (skala: od 1 - ocena bardzo zła ... do 5 - ocena bardzo dobra): 4,81

Opinie

Bardzo praktyczna i użyteczna forma zajęć. Dziękuję!


Studia mają praktyczne zastosowanie, wykładowcy udostępniają bardzo dobrej jakości materiały.


Zajęcia prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, duże wsparcie prowadzących, miła atmosfera, jasne zasady zaliczenia przedmiotów, na plus oceniam materiały pomocnicze, tempo zajęć jak dla mnie na dobrym poziomie. Jestem bardzo zadowolona.


Ze względu na świetny dobór prowadzących uważam że studia podyplomowa są świetne.


Studia w pełni odpowiadają temu czego oczekiwałam. Są prowadzone na naprawdę dobrym poziomie. Świetny jest pomysł z tymi zadaniami zaliczeniowymi po każdym module, co na początku niezbyt mi się spodobało. Dzięki tym zadaniom udało się usystematyzować a czasem wręcz nauczyć czegoś czego się nie zrozumiało na zajęciach.


Bardzo fajne studia, w pełni spełniły moje oczekiwania.


Studia warte polecenia, wysoki poziom studiów, bardzo dobra uczelnia, prowadzący bardzo dobrze przekazują wiedzę.


Zdecydowanie polecam studia podyplomowe z VBA. Dzięki nim otwierają mi się nowe możliwości zawodowe !!


Rewelacja!!! Wspaniałe studia. Doskonali wykładowcy. Bardzo dużo się nauczyłem. Zdecydowanie będę polecał.


Całe studia okazały się bardzo dobrą inwestycją. Pomimo szerokiego zakresu materiału i niekiedy brawurowego tempa prowadzenia zajęć udało mi się nauczyć bardzo dużo. Z chęcią będę polecał tego typu studia swoim znajomym. Bardzo duży plus za materiały w formie papierowej (dla osób, które lubią zapoznać się z nimi w drodze do pracy to bardzo dobre rozwiązanie).


Polecam studia, są bardzo rozwijające. Jedynie zaznaczyłabym, że jeśli dotychczas student nie miał do czynienia na poziomie zaawansowanym z tym zakresem działań, tudzież nie pracuje codziennie w Excel, należy poświecić temu obszarowi działań bardzo dużo czasu. Dziękuję za możliwość poznania Excela w tej formie i VBA.


Jestem zadowolona z poziomu i jakości prowadzonych studiów i jak najbardziej polecam studia innym.


Studia bardzo ciekawe, przydatne, merytorycznie warte polecenia.


Studia polecam każdemu, kto o nie zapyta. Studia super. Bardzo dużo się nauczyłam i dużo rzeczy już wykorzystuje w pracy.


Ogólnie są to bardzo przydatne, merytoryczne, świetnie prowadzone studia. Materiały, ich dostępność bez zarzutów. Jeśli człowiek się przyłoży (a musi się przyłożyć), to na 100% wyniesie z tego mnóstwo wiedzy, zarówno praktycznej jak i merytorycznej. Jestem o wiele bardziej niż zadowolony, używam VBA na co dzień w pracy, jestem o wiele bardziej efektywny niż wcześniej, mogę skupić się na innych rzeczach oraz dostałem sowitą podwyżkę.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw