Rekrutacja na studia I stopnia

Kontakt

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 190
&V}]#n+!l%dfW-gY?opcb9^Q]#[v8iP{chcWc{^FmpO3xVHXFO=

Kwalifikacja na studia I stopnia

Rekrutacja na WNE UW krok 1

Rekrutacja na WNE UW krok 2

Rekrutacja na WNE UW krok 3

 Rejestracja  Kwalifikacja  Przyjęcie na studia

 

Kwalifikacja w 3 krokach

Rekrutacja na WNE UW krok 1

Rejestracja
 • Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK): podaj wymagane dane, wybierz kierunek, wprowadź wyniki matury.
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (80 PLN na indywidualny numer konta podany w IRK)
 • Zwróć uwagę na terminy rekrutacji.

Rekrutacja na WNE UW krok 2

Kwalifikacja

 • Na podstawie wyników matury podanych w IRK Komisja Rekrutacyjna sporządza ranking kandydatów i  umieszcza informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na koncie kandydata w systemie IRK (listy rankingowe są także wywieszane na stronie WNE UW). 
 • Zasady przeliczania punktów w rekrutacji na I stopień. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników matur ("matura 2005-2017"), egzaminu dojrzałości ("stara matura") lub równoważnego dokumentu. Wyniki matur przelicza się na punkty rankingowe. Na podstawie punktów tworzy się listę rankingową. Lista określa kolejność kwalifikowania kandydatów w ramach ustalonego limitu miejsc. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać kandydat, niezależnie od rodzaju posiadanej matury, wynosi 100. Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania na zasadach ogólnych dla studiów stacjonarnych to 30.
 

Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria

(wybór kierunku/specjalności po 1. roku) - tryb stacjonarny i niestacjonarny (wieczorowy)

0,05 POL + 0,75 MAT+ 0,10 JEZ + 0,10 PRZEDMIOT DOWOLNY_R
(szczegóły przeliczania punktów poniżej)

Wszystkie przedmioty są wymagane.

Kandydaci z maturą 2005-2017

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • dowolny  przedmiot do wyboru – poziom rozszerzony.

W postępowaniu kwalifikacyjnym największą wagę ma wynik z egzaminu maturalnego z matematyki. Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05 POL + 0,75 MAT+ 0,10 JEZ + 0,10 PRZEDMIOT DOWOLNY_R

gdzie:
POL – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym x 0,60,
MAT – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym x 0,60,
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym x 0,60 (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. włoski, j. szwedzki),
DOWOLNY_R – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym x 1 (przedmiot do wyboru: język obcy nowożytny, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, geografia, historia, biologia, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie)


Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Osoby, które posiadają Maturę Międzynarodową (IB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2017". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

7 punktów – 100%
6 punktów – 90%
5 punktów – 75%
4 punkty – 60%
3 punkty – 45%
2 punkty – 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B (HL). Na dyplomie IB za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język A1 z grupy 1* – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka – poziom podstawowy oraz rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • dowolny  przedmiot do wyboru – poziom rozszerzony.

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05 POL + 0,75 MAT+ 0,10 JEZ + 0,10 PRZEDMIOT DOWOLNY_R

gdzie:
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego albo język A1 z grupy 1* na poziomie podstawowym (niższy SL) x 0,60 albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (wyższy HL)
x 1,
* – w przypadku braku języka polskiego; język użyty zamiast języka polskiego musi być różny od wybranego języka nowożytnego
MAT – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (niższy SL) x 0,60, albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (wyższy HL) x 1,
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka na poziomie podstawowym (niższy SL) x 0,60 albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (wyższy HL) x 1.
(Jeden język nowożytny do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski),
DOWOLNY_R – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym x 1 (jednej z: język obcy nowożytny, chemia, fizyka, geografia, historia, biologia, filozofia, informatyka, organizacja i zarządzanie, ekonomia, polityka)

 


Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Osoby, które posiadają Maturę Europejską (EB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2017". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

9,00 – 10,00 = 100%
8,00 – 8,95 = 90%
7,00 – 7,95 = 75%
6,00 – 6,95 = 60%
5,00 – 5,95 = 45%
4,00 – 4,95 = 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu.
Na dyplomie EB w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3; w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony – 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język L1 – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka – poziom podstawowy oraz rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • dowolny  przedmiot do wyboru – poziom rozszerzony.

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR = 0,05 POL ALBO L1* + 0,75 MAT+ 0,10 JEZ + 0,10 PRZEDMIOT DOWOLNY_R

gdzie:
POL albo L1* – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym x 0,60,
MAT – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym x 0,60,
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym x 0,60,
DOWOLNY_R – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym x 1 (jeden z: język obcy nowożytny, chemia, fizyka, geografia, historia, biologia, filozofia, informatyka, ekonomia)

*W przypadku braku języka polskiego; język użyty zamiast języka polskiego musi być różny od wybranego języka nowożytnego


Kandydaci z maturą zagraniczną i cudzoziemcy

Podstawą przyjęcia jest przejście dwuetapowej procedury kwalifikacyjnej.
Etap I:
Weryfikacja poziomu języka polskiego (minimum B2). Zachęcamy kandydatów do wzięcia udziału w teście poziomującym przygotowanym przez Polonicum UW, jeśli nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego. W przypadku jeśli kandydat posiada odpowiedni dokument należy go dołączyć do konta kandydata w IRK do końca terminu rejestracji. Pozytywny wynik weryfikacji poziomu znajomości języka polskiego warunkuje dopuszczenie do II etapu. 

Z etapu pierwszego są zwolnieni

 • kandydaci posiadający obywatelstwo polskie;
 • cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • osoby posiadające inne zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka polskiego.

Etap II:
Ustalenie listy rankingowej na podstawie wyników matury. Pod uwagę przy jej sporządzaniu brane są wyniki maturalne z następujących przedmiotów:

 • język oryginalny matury,
 • matematyka,
 • język angielski (ewentualnie inny język obcy, jeśli językiem oryginalnym językiem matury był język angielski),
 • dowolny  przedmiot do wyboru.

wyrażone jako relacja ocen uzyskanych na maturze do ocen najwyższych obowiązujących w kraju, w którym kandydat zdawał maturę. W przypadku ocen wyrażonych literami, przelicza się je ze skali literowej na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby począwszy od 1.

Wynik końcowy każdego kandydata to średnia ważona relatywnych ocen:

PR=0,05 POL + 0,75 MAT + 0,10 JEZ + 0,10 PRZEDMIOT DOWOLNY

gdzie:
JEZ – wynik egzaminu maturalnego z języka oryginalnego matury,
MAT – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki,
ANG – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego,
DOWOLNY - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu; jeden z: język obcy nowożytny, chemia, fizyka, geografia, historia, biologia, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

Elektroniczną wersję matury wraz z legalizacją/apostille i tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy załączyć do konta w IRK do końca terminu rejestracji. 

Komisja rekrutacyjna dokonuje wszelkich starań, by matury zagraniczne oceniać w sposób porównywalny do polskich (oraz IB i EB). W związku z tym, w każdym wypadku w którym możliwe jest ustalenie przedziałów punktów/procentów (w oparciu o dostępne informacje lub/oraz informacje przekazane przez studentów W MOMENCIE rejestracji internetowej) niezbędnych do uzyskania danej oceny, są one wykorzystywane w obliczeniu wyniku kandydata. W każdym innym przypadku komisja przyjmuje iż w 4-stopniowej skali ocen minimalnym poziomem zaliczającym maturę jest 50% punktów, a w każdej innej szerszej skali ocen jest to 40% punktów. Powyżej tego poziomu dokonywany będzie proporcjonalny podział punktów między oceny z założeniem, że najwyższa ocena daje 100% punktów.

Np. w skali ocen 2-5 (gdzie 2 nie zalicza) komisja rekrutacyjna przyjmuje 50% jako poziom minimalny (dla oceny 3), 75% dla oceny 4 i 100% dla oceny 5. W skali ocen 1-5 (gdzie 1 nie zalicza) przyjmujemy 40% dla oceny 2, 60% dla oceny 3, 80% dla oceny 4 i 100% dla oceny 5.


Kandydaci z maturą dwujęzyczną

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik z arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru:

R=D x 4/3

gdzie: D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego, R – wynik poziomu rozszerzonego.
Pozostałe warunki przyjęć dla kandydatów z maturą dwujęzyczną są takie same jak dla kandydatów z "maturą 2005-2017".


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe.

Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ulgi przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 240 Senatu UW z dnia 231 maja 2014 z późn. zm. Szczegółowe informacje o ulgach w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego można znaleźć na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz na stronie www.rekrutacja.uw.edu.pl.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.


Kandydaci z maturą do 2004

Kandydaci powinni posiadać znajomość matematyki co najmniej na poziomie programu liceum ogólnokształcącego.
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

Oceny z egzamin dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku:

6 – 100%
5 – 90%
4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%

Matura do 1991 roku

5 – 100%
4 – 85%
3 – 30%

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.


Finance and International Investment

0,05 POL + 0,75 MAT+ 0,10 JEZ + 0,10 PRZEDMIOT DOWOLNY_R

(szczegóły przeliczania punktów poniżej
uwaga: dodatkowe wymaganie dotyczące znajomości języka)

Wszystkie przedmioty są wymagane.

Kandydaci z maturą 2005-2017

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny – poziom podstawowy lub rozszerzony.
 • dowolny  przedmiot do wyboru – poziom rozszerzony.

W postępowaniu kwalifikacyjnym największą wagę ma wynik z egzaminu maturalnego z matematyki. Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

0,05 POL + 0,75 MAT+ 0,10 JEZ + 0,10 PRZEDMIOT DOWOLNY_R

gdzie:
POL – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym x 0,60,
MAT – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym x 0,60,
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym x 0,60 (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. włoski, j. szwedzki)
DOWOLNY_R – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym x 1 (włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym)


Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Osoby, które posiadają Maturę Międzynarodową (IB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2017". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

7 punktów – 100%
6 punktów – 90%
5 punktów – 75%
4 punkty – 60%
3 punkty – 45%
2 punkty – 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B (HL). Na dyplomie IB za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język A1 z grupy 1* – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka – poziom podstawowy oraz rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny – poziom podstawowy lub rozszerzony.
 • dowolny  przedmiot do wyboru – poziom rozszerzony.

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05 POL + 0,75 MAT+ 0,10 JEZ + 0,10 PRZEDMIOT DOWOLNY_R

gdzie:
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego albo język A1 z grupy 1* na poziomie podstawowym (niższy SL) x 0,60 albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (wyższy HL)
x 1,
* – w przypadku braku języka polskiego; język użyty zamiast języka polskiego musi być różny od wybranego języka nowożytnego
MAT – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (niższy SL) x 0,60, albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (wyższy HL) x 1,
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka na poziomie podstawowym (niższy SL) x 0,60 albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (wyższy HL) x 1.
(Jeden język nowożytny do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski) .
DOWOLNY_R – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym x 1 (włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym)


Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Osoby, które posiadają Maturę Europejską (EB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2017". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

9,00 – 10,00 = 100%
8,00 – 8,95 = 90%
7,00 – 7,95 = 75%
6,00 – 6,95 = 60%
5,00 – 5,95 = 45%
4,00 – 4,95 = 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu.
Na dyplomie EB w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3; w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony – 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język L1 – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka – poziom podstawowy oraz rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • dowolny  przedmiot do wyboru – poziom rozszerzony.
   

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05 POL + 0,75 MAT+ 0,10 JEZ + 0,10 PRZEDMIOT DOWOLNY_R

gdzie:
POL albo L1* – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym x 0,60,
MAT – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym x 0,60,
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym x 0,60.
DOWOLNY_R – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym x 1 (włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym)

*W przypadku braku języka polskiego; język użyty zamiast języka polskiego musi być różny od wybranego języka nowożytnego


Kandydaci z maturą zagraniczną

Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest przedłożenie wyników matury lub egzaminów równoważnych, uprawniających do podjęcia studiów wyższych w Polsce.

Ustala się listę rankingową kandydatów na podstawie wyników matury. Punkty rankingowe oblicza się jako średnia ważoną z następujących przedmiotów:

PR=0,05 POL + 0,75 MAT+ 0,10 JEZ + 0,10 PRZEDMIOT DOWOLNY_R

gdzie:
POL – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym x 0,60,
MAT – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym x 0,60,
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym x 0,60,
DOWOLNY_R – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym x 1 (włączając przedmioty wymienione wyżej).  

Jeśli nie zostanie wyczerpany limit przyjęć na studia stacjonarne dla kandydatów studiujących na warunkach obywateli polskich, limit przyjęć dla kandydatów studiujących na innych zasadach niż obywatele polscy jest powiększany o liczbę miejsc, niewykorzystanych w ramach limitu ogólnego.

Zagraniczne świadectwa maturalne/świadectwa ukończenia szkoły średniej podlegają tej samej zasadzie, co świadectwa maturalne wydane w Polsce, tj. podział na poziom podstawowy i rozszerzony. Przelicznik 1 stosujemy jeśli istnieją przesłanki do uznania, że poziom matury zagranicznej odpowiada poziomowi zaawansowanemu w Polsce.

Sprostowanie wyników kwalifikacji możliwe jest do 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników. 

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. Komisja rekrutacyjna dokonuje wszelkich starań, by matury zagraniczne oceniać w sposób porównywalny do polskich (oraz IB i EB). W związku z tym, w każdym wypadku, w którym możliwe było ustalenie przedziałów punktów/procent (w oparciu o dostępne informacje lub/oraz informacje przekazane przez studentów W MOMENCIE rejestracji internetowej) niezbędnych do uzyskania danej oceny, są one wykorzystywane w obliczeniu wyniku kandydata. W każdym innym przypadku komisja przyjmuje iż w 4-stopniowej skali ocen minimalnym poziomem zaliczającym maturę jest 50% punktów, a w każdej innej szerszej skali ocen jest to 40% punktów. Powyżej tego poziomu dokonywany będzie proporcjonalny podział punktów między oceny z założeniem, że najwyższa ocena daje 100% punktów.

Np. w skali ocen 2-5 (gdzie 2 nie zalicza) komisja rekrutacyjna przyjmuje 50% jako poziom minimalny (dla oceny 3), 75% dla oceny 4 i 100% dla oceny 5. W skali ocen 1-5 (gdzie 1 nie zalicza) przyjmujemy 40% dla oceny 2, 60% dla oceny 3, 80% dla oceny 4 i 100% dla oceny 5.


Kandydaci z maturą dwujęzyczną

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik z arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru:

R=D x 4/3

gdzie: D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego, R – wynik poziomu rozszerzonego.
Pozostałe warunki przyjęć dla kandydatów z maturą dwujęzyczną są takie same jak dla kandydatów z "nową maturą".


Kandydaci z maturą do 2004

Kandydaci powinni posiadać znajomość matematyki co najmniej na poziomie programu liceum ogólnokształcącego.
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

Oceny z egzamin dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku:

6 – 100%
5 – 90%
4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%

Matura do 1991 roku

5 – 100%
4 – 85%
3 – 30%

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.


Dodatkowe wymaganie na studia w języku angielskim

Na studia Finance and International Investment potrzebne jest poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2,

Kandydaci muszą legitymować się znajomością języka angielskiego, tj. odpowiednim certyfikatem znajomości języka angielskiego (nie dotyczy osób, które uczyły się w szkole średniej lub na uczelni, gdzie językiem wykładowym był angielski oraz osób, które zdały egzamin uniwersytecki co najmniej na poziomie B2); honorowane są zaświadczenia Cambridge (FCE, CAE, CPE, BEC - co najmniej "Vantage", CEIBT), IELTS (co najmniej 6) oraz TOEFL (Paper: co najmniej 510, CBT: co najmniej 180; iTB: co najmniej 64), TOEIC (co najmniej 700), CELS (co najmniej "Vantage"), TSE, jak również dyplomy ukończenia NKJO. W szczególnych wypadkach Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może uwzględnić inne przedłożone przez Kandydata zaświadczenia - w tym ocenę z matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.


 

Międzykierunkowe ekonomiczno-menedżerskie

0,10 POL* + 0,10 MAT* + 0,10 JEZ* + 0,50 MAT_R + 0,20 PRZEDMIOT DOWOLNY_R
(szczegóły przeliczania punktów poniżej)

* przedmiot wymagany

Kandydaci z maturą 2005-2017

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony, przedmiot wymagany
 • matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony, przedmiot wymagany
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy lub rozszerzony, przedmiot wymagany
 • matematyka – poziom rozszerzony, przedmiot punktowany
 • dowolny przedmiot do wyboru – poziom roszerzony, przedmiot punktowany

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR= 0,10 POL + 0,10 MAT + 0,10 JEZ + 0,50 MAT_R + 0,20 PRZEDMIOT DO WYBORU_R.

gdzie:
POL – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym x 0,60,
MAT – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym x 0,60,
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym x 0,60 (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski,)
MAT_R - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym x 1,
DOWOLNY_R - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym x 1 (włączając przedmioty wymienione wyżej)

 


Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Osoby, które posiadają Maturę Międzynarodową (IB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005 – 2017". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych. Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

7 punktów – 100%
6 punktów – 90%
5 punktów – 75%
4 punkty – 60%
3 punkty – 45%
2 punkty – 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab initio praz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B (HL). Na dyplomie IB za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język A1 z grupy 1* – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka – poziom podstawowy oraz rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny – poziom podstawowy lub rozszerzony (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski),
 • matematyka – poziom rozszerzony,
 • dowolny przedmiot do wyboru – poziom rozszerzony.

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR= 0,10 JEZ + 0,10 MAT + 0,10 JEZ + 0,50 MAT_R + 0,20 PRZEDMIOT DOWOLNY_R

gdzie:
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego albo język A1 z grupy 1* na poziomie podstawowym (niższy SL) x 0,60, albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (wyższy HL) x 1,
*W przypadku braku języka polskiego; język użyty zamiast języka polskiego musi być różny od wybranego języka nowożytnego
MAT – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (niższy SL) x 0,60, albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (wyższy HL) x 1,
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka na poziomie podstawowym (niższy SL) x 0,60, albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (wyższy HL) x 1.
(Jeden język nowożytny do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski)
MAT_R - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie poziomie rozszerzonym (wyższy HL) x 1,
DOWOLNY_R – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym x 1 (włączając przedmioty wymienione wyżej).


Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Osoby, które posiadają Maturę Europejską (EB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005 – 2017". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych. Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

9,00 – 10,00 = 100%
8,00 – 8,95 = 90%
7,00 – 7,95 = 75%
6,00 – 6,95 = 60%
5,00 – 5,95 = 45%
4,00 – 4,95 = 30%

Na dyplomie EB w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3; w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony – 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język L1* – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka – poziom podstawowy oraz rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny – poziom podstawowy lub rozszerzony (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski),
 • matematyka – poziom roszerzony
 • dowolny przedmiot do wyboru – poziom roszerzony

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR =  0,10 JEZ LUB L1* + 0,10 MAT + 0,10 JEZ + 0,50 MAT_R + 0,20 PRZEDMIOT DOWOLNY_R


gdzie:
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego albo język L1* na poziomie podstawowym x 0,60 albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym x 1,
*W przypadku braku języka polskiego; język użyty zamiast języka polskiego musi być różny od wybranego języka nowożytnego
MAT – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym x 0,60 albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym x 1,
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka na poziomie podstawowym x 0,60 albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym x 1.
(Jeden język nowożytny do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski),
MAT_R - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym x 1,
DOWOLNY_R - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym x 1 (włączając przedmioty wymienione wyżej).Kandydaci z maturą zagraniczną/cudzoziemcy

Podstawą przyjęcia jest przejście dwuetapowej procedury kwalifikacyjnej.
Etap I:
Weryfikacja poziomu języka polskiego (minimum B2). Zachęcamy kandydatów do wzięcia udziału w teście poziomującym przygotowanym przez Polonicum UW, jeśli nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego. W przypadku jeśli kandydat posiada odpowiedni dokument należy go dołączyć do konta kandydata w IRK do końca terminu rejestracji. Pozytywny wynik weryfikacji poziomu znajomości języka polskiego warunkuje dopuszczenie do II etapu. 

Z etapu pierwszego są zwolnieni

 • kandydaci posiadający obywatelstwo polskie;
 • cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • osoby posiadające inne zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka polskiego.

Etap II:
Ustalenie listy rankingowej na podstawie wyników matury. Pod uwagę przy jej sporządzaniu brane są wyniki maturalne z następujących przedmiotów:

 • język oryginalny matury,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny,
 • dowolny  przedmiot na poziomie rozszerzonym do wyboru.

wyrażone jako relacja ocen uzyskanych na maturze do ocen najwyższych obowiązujących w kraju, w którym kandydat zdawał maturę. W przypadku ocen wyrażonych literami, przelicza się je ze skali literowej na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby począwszy od 1.

Wynik końcowy każdego kandydata to średnia ważona relatywnych ocen:

PR=0,10 POL + 0,10 MAT + 0,10 JEZ + + 0,50 MAT_R + 0,20 PRZEDMIOT DOWOLNY_R

gdzie:
POL – wynik egzaminu maturalnego z języka oryginalnego matury,
MAT – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki,
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego,
DOWOLNY - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. 

Elektroniczną wersję matury wraz z legalizacją/apostille i tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy załączyć do konta w IRK do końca terminu rejestracji. 

Komisja rekrutacyjna dokonuje wszelkich starań, by matury zagraniczne oceniać w sposób porównywalny do polskich (oraz IB i EB). W związku z tym, w każdym wypadku, w którym możliwe było ustalenie przedziałów punktów/procent (w oparciu o dostępne informacje lub/oraz informacje przekazane przez studentów W MOMENCIE rejestracji internetowej) niezbędnych do uzyskania danej oceny, są one wykorzystywane w obliczeniu wyniku kandydata. W każdym innym przypadku komisja przyjmuje iż w 4-stopniowej skali ocen minimalnym poziomem zaliczającym maturę jest 50% punktów, a w każdej innej szerszej skali ocen jest to 40% punktów. Powyżej tego poziomu dokonywany będzie proporcjonalny podział punktów między oceny z założeniem, że najwyższa ocena daje 100% punktów.

Np. w skali ocen 2-5 (gdzie 2 nie zalicza) komisja rekrutacyjna przyjmuje 50% jako poziom minimalny (dla oceny 3), 75% dla oceny 4 i 100% dla oceny 5. W skali ocen 1-5 (gdzie 1 nie zalicza) przyjmujemy 40% dla oceny 2, 60% dla oceny 3, 80% dla oceny 4 i 100% dla oceny 5.

 


Kandydaci z maturą dwujęzyczną

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik z arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru:

R=D x 4/3

gdzie: D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego, R – wynik poziomu rozszerzonego.
Pozostałe warunki przyjęć dla kandydatów z maturą dwujęzyczną są takie same jak dla kandydatów z nową maturą.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów i finalistów olimpiad

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe.

Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ulgi przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 240 Senatu UW z dnia 231 maja 2014 z późn. zm. Szczegółowe informacje o ulgach w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego można znaleźć na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz na stronie www.rekrutacja.uw.edu.pl.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.


Kandydaci z maturą do 2004

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

Oceny z egzamin dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku

6 – 100%
5 – 90%
4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%

Matura do 1991 roku:

5 – 100%
4 – 85%
3 – 30%

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.


Międzykierunkowe ekonomiczno-matematyczne

0,10 POL* + 0,10 MAT* + 0,10 JEZ* +0,50 MAT_R+ 0,20 DOWOLNY_R
(szczegóły przeliczania punktów poniżej)

* przedmiot wymagany

Kandydaci z maturą 2005-2017

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony, przedmiot wymagany
 • matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony, przedmiot wymagany
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy lub rozszerzony, przedmiot wymagany
 • matematyka – poziom rozszerzony, przedmiot punktowany
 • dowolny przedmiot do wyboru – poziom roszerzony, przedmiot punktowany

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,10 POL + 0,10 MAT + 0,10 JEZ +0,50 MAT_R+ 0,20 DOWOLNY_R

gdzie:
POL – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym x 0,60 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym x 1,
MAT – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym x 0,60 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym x 1,
(matura 2005-2009 brak wyniku = 0 pkt.)
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka nowożytnego na poziomie podstawowym x 0,60 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym x 1,
(Jeden język nowożytny do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski)
MAT_R – wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym x 1,
DOWOLNY – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym x 1 (włącznie z matematyką): język obcy nowożytny, chemia, fizyka, geografia, historia,  biologia, filozofia, informatyka, organizacja i zarządzanie, ekonomia, polityka


Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Osoby, które posiadają Maturę Międzynarodową (IB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2017". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

7 punktów – 100%
6 punktów – 90%
5 punktów – 75%
4 punkty – 60%
3 punkty – 45%
2 punkty – 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab initio praz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B (HL). Na dyplomie IB za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka – poziom podstawowy oraz rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny – poziom podstawowy lub rozszerzony (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski),
 • matematyka – poziom rozszerzony,
 • dowolny przedmiot do wyboru – poziom rozszerzony.

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,10 JEZ + 0,10 MAT + 0,10 JEZ +0,50 MAT_R+ 0,20 DOWOLNY_R

gdzie:
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego albo język A1 z grupy 1* na poziomie podstawowym (niższy SL) x 0,60 albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (wyższy HL) x 1,
*W przypadku braku języka polskiego; język użyty zamiast języka polskiego musi być różny od wybranego języka nowożytnego
MAT – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (niższy SL) x 0,60 albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (wyższy HL) x 1,
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka na poziomie podstawowym (niższy SL) x 0,60 albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (wyższy HL) x 1,
(Jeden język nowożytny do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski)
MAT_R – wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym (wyższy HL) x 1,
DOWOLNY – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (wyższy HL) x 1 (włącznie z matematyką).


Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Osoby, które posiadają Maturę Europejską (EB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005 – 2017". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

9,00 – 10,00 = 100%
8,00 – 8,95 = 90%
7,00 – 7,95 = 75%
6,00 – 6,95 = 60%
5,00 – 5,95 = 45%
4,00 – 4,95 = 30%

Na dyplomie EB w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3; w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony – 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka – poziom podstawowy oraz rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny – poziom podstawowy lub rozszerzony (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski),
 • matematyka – poziom rozszerzony,
 • dowolny przedmiot do wyboru – poziom rozszerzony.

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,10 JEZ + 0,10 MAT + 0,10 JEZ +0,50 MAT_R+ 0,20 DOWOLNY_R

gdzie:
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego albo język L1* na poziomie podstawowym x 0,60 albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym x 1,
*W przypadku braku języka polskiego; język użyty zamiast języka polskiego musi być różny od wybranego języka nowożytnego
MAT – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym x 0,60 albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym x 1,
JEZ – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka na poziomie podstawowym x 0,60 albo wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym x 1 (Jeden język nowożytny do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski),
MAT_R – wyniki pisemnego egzaminu maturalnego, z matematyki na poziomie rozszerzonym x 1,
DOWOLNY – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym x 1 (włącznie z matematyką).


Kandydaci z maturą zagraniczną/cudzoziemcy

Podstawą przyjęcia jest przejście dwuetapowej procedury kwalifikacyjnej.
Etap I:
Weryfikacja poziomu języka polskiego (minimum B2). Zachęcamy kandydatów do wzięcia udziału w teście poziomującym przygotowanym przez Polonicum UW, jeśli nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego. W przypadku jeśli kandydat posiada odpowiedni dokument należy go dołączyć do konta kandydata w IRK do końca terminu rejestracji. Pozytywny wynik weryfikacji poziomu znajomości języka polskiego warunkuje dopuszczenie do II etapu.  

Z etapu pierwszego są zwolnieni

 • kandydaci posiadający obywatelstwo polskie;
 • cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • osoby posiadające inne zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka polskiego.

Etap II:
Ustalenie listy rankingowej na podstawie wyników matury. Pod uwagę przy jej sporządzaniu brane są wyniki maturalne z następujących przedmiotów:

 • język oryginalny matury,
 • matematyka,
 • język angielski (ewentualnie inny język obcy, jeśli językiem oryginalnym językiem matury był język angielski),
 • dowolny  przedmiot na poziomie rozszerzonym do wyboru.

wyrażone jako relacja ocen uzyskanych na maturze do ocen najwyższych obowiązujących w kraju, w którym kandydat zdawał maturę. W przypadku ocen wyrażonych literami, przelicza się je ze skali literowej na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby począwszy od 1.

Wynik końcowy każdego kandydata to średnia ważona relatywnych ocen:

PR=0,10 POL + 0,10 MAT + 0,10 JEZ + + 0,50 MAT_R + 0,20 PRZEDMIOT DOWOLNY_R

gdzie:
JEZ – wynik egzaminu maturalnego z języka oryginalnego matury,
MAT – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki,
ANG – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego,
DOWOLNY - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. 

Elektroniczną wersję matury wraz z legalizacją/apostille i tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy załączyć do konta w IRK do końca terminu rejestracji. 

Komisja rekrutacyjna dokonuje wszelkich starań, by matury zagraniczne oceniać w sposób porównywalny do polskich (oraz IB i EB). W związku z tym, w każdym wypadku, w którym możliwe było ustalenie przedziałów punktów/procent (w oparciu o dostępne informacje lub/oraz informacje przekazane przez studentów W MOMENCIE rejestracji internetowej) niezbędnych do uzyskania danej oceny, są one wykorzystywane w obliczeniu wyniku kandydata. W każdym innym przypadku komisja przyjmuje iż w 4-stopniowej skali ocen minimalnym poziomem zaliczającym maturę jest 50% punktów, a w każdej innej szerszej skali ocen jest to 40% punktów. Powyżej tego poziomu dokonywany będzie proporcjonalny podział punktów między oceny z założeniem, że najwyższa ocena daje 100% punktów.

Np. w skali ocen 2-5 (gdzie 2 nie zalicza) komisja rekrutacyjna przyjmuje 50% jako poziom minimalny (dla oceny 3), 75% dla oceny 4 i 100% dla oceny 5. W skali ocen 1-5 (gdzie 1 nie zalicza) przyjmujemy 40% dla oceny 2, 60% dla oceny 3, 80% dla oceny 4 i 100% dla oceny 5.

 


Kandydaci z maturą dwujęzyczną

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik z arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru:

R=D x 4/3

gdzie: D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego, R – wynik poziomu rozszerzonego.
Pozostałe warunki przyjęć dla kandydatów z maturą dwujęzyczną są takie same jak dla kandydatów z "nową maturą".


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów i finalistów olimpiad

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe.

Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ulgi przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 240 Senatu UW z dnia 231 maja 2014 z późn. zm. Szczegółowe informacje o ulgach w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego można znaleźć na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz na stronie www.rekrutacja.uw.edu.pl.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.


Kandydaci z maturą do 2004

Kandydaci powinni posiadać znajomość matematyki co najmniej na poziomie programu liceum ogólnokształcącego.
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

Oceny z egzamin dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku

6 – 100%
5 – 90%
4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%

Matura do 1991 roku:

5 – 100%
4 – 85%
3 – 30%

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.


Rekrutacja na WNE UW krok 4

Przyjęcie na studia

 • Skompletuj dokumenty, sprawdź listę wymaganych dokumentów.
 • Dostarcz dokumenty. Wstępnie zakwalifikowani kandydaci dostarczają komplet wymaganych dokumentów w określonym terminie, co skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej o przyjęciu na studia (sprawdź terminy). Dokumenty składa się na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (adres: ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa).
 • Niedostarczenie dokumentów. Osoby wstępnie zakwalifikowane, które nie złożyły dokumentów w wymaganych terminach, nie są brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym i otrzymują negatywną decyzję o przyjęciu na studia.
 • Lista rezerwowa. W przypadku, gdy po złożeniu dokumentów przez osoby wstępnie zakwalifikowane na studia, pozostały (po I terminie ich przyjmowania) wolne miejsca, są one oferowane kolejnym kandydatom z listy rankingowej (rezerwowej). Osoby te są zobowiązane w kolejnych, wskazanych im terminach (tzw. turach składania dokumentów) dostarczyć dokumenty na Wydział Nauk Ekonomicznych. Jeśli tego nie uczynią, nie są brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Dostarczenie dokumentów skutkuje przyjęciem na studia. Uwaga: po zakończeniu lipcowej tury rekrutacji i wypełnieniu limitu miejsc, lista rezerwowa zostaje zamknięta a kandydaci otrzymują negatywną decyzję o przyjęciu. 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/