Rekrutacja na studia I stopnia

Kontakt

tel. 22 55 49 190
r{YyKQ#&Ew+Dihue.dlM!7WU]#[eaElAFgg+YG8XN~[$mR.uDHB

Kwalifikacja na studia I stopnia

 

Obejrzyj film instruktażowy "Studia na UW: internetowa rekrutacja krok po kroku"

Rekrutacja na WNE UW krok 1
Rejestracja

Rekrutacja na WNE UW krok 2
Kwalifikacja

Rekrutacja na WNE UW krok 3
 Przyjęcie na studia

 

Kwalifikacja w 3 krokach

Rekrutacja na WNE UW krok 1

Rejestracja
 • Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK): podaj wymagane dane, wybierz kierunek, wprowadź wyniki matury.
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (85 PLN na indywidualny numer konta podany w IRK)
 • Zwróć uwagę na terminy rekrutacji.

Rekrutacja na WNE UW krok 2

Kwalifikacja

 • Na podstawie wyników matury podanych w IRK Komisja Rekrutacyjna sporządza ranking kandydatów i  umieszcza informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na koncie kandydata w systemie IRK.
 • Zasady przeliczania punktów w rekrutacji na I stopień. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników matur ("matura 2005-2021"), egzaminu dojrzałości ("stara matura") lub równoważnego dokumentu. Wyniki matur przelicza się na punkty rankingowe. Na podstawie punktów tworzy się listę rankingową. Lista określa kolejność kwalifikowania kandydatów w ramach ustalonego limitu miejsc. 
 • Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać kandydat, niezależnie od rodzaju posiadanej matury, wynosi 100. Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania na zasadach ogólnych dla studiów stacjonarnych to 50 pkt a dla niestacjonarnych wieczorowych to 30 pkt.

Ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria

(wybór kierunku/specjalności po 1. roku) - tryb stacjonarny i niestacjonarny (wieczorowy)

0,05xPOL + 0,75xMAT+ 0,20xJEZ 
(szczegóły przeliczania punktów poniżej)

Wszystkie przedmioty są wymagane.

Minimalny próg kwalifikacji na studia stacjonarne to 50 pkt, na niestacjonarne wieczorowe to 30 pkt.

Kandydaci z maturą 2005-2021

Studia stacjonarne (dzienne)

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka (MAT) – poziom rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony, można wybrać: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym największą wagę ma wynik z egzaminu maturalnego z matematyki. Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05xPOL+0,75xMAT+0,20xJEZ 

Uwaga:

 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez "1", wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym mnoży się przez "0,60".

Studia niestacjonarne (wieczorowe)

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony, można wybrać: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym największą wagę ma wynik z egzaminu maturalnego z matematyki. Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05xPOL+0,75xMAT+0,20xJEZ 

Uwaga:

 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez "1", wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym mnoży się przez "0,60".Kandydaci z starą maturą

Studia stacjonarne (dzienne)


0,05xPOL + 0,75xMAT+ 0,20xJEZ

 • język polski (POL) – poziom podstawowy, rozszerzony lub brak poziomu
 • matematyka (MAT) – poziom rozszerzony lub brak poziomu
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy, rozszerzony lub brak poziomu można wybrać: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski

 Studia niestacjonarne (wieczorowe)

0,05xPOL + 0,75xMAT+ 0,20xJEZ

 • język polski (POL) – poziom podstawowy, rozszerzony lub brak poziomu
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy, rozszerzony lub brak poziomu
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy, rozszerzony lub brak poziomu można wybrać: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjskiOceny z egzamin dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku:

6 – 100%
5 – 90%
4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%

Matura do 1991 roku

5 – 100%
4 – 85%
3 – 40%
 

Uwaga:

 • wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez "1", wyniki egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym mnoży się przez "0,60";
 • jeżeli poziom nie jest określony, wynik mnoży się x 0,8

 


Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Osoby, które posiadają Maturę Międzynarodową (IB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2021". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

7 punktów – 100%
6 punktów – 90%
5 punktów – 75%
4 punkty – 60%
3 punkty – 45%
2 punkty – 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B (HL). Na dyplomie IB za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL. W przypadku poziomu rozszerzonego używa się mnożnika "1", w przypadku poziomu podstawowego używa się mnożnika "0,6". 

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język A albo literature and performance – poziom podstawowy lub rozszerzony, musi być inny niż język obcy nowożytny;
 • matematyka (MAT) – poziom rozszerzony;
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony;

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05xPOL + 0,75xMAT + 0,20xJEZ

Uwaga:

 • w przypadku braku języka polskiego; język użyty zamiast języka polskiego (POL) musi być różny od wybranego języka nowożytnego (JEZ).

 

Studia niestacjonarne (wieczorowe)

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język A albo literature and performance – poziom podstawowy lub rozszerzony, musi być inny niż język obcy nowożytny;
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy lub rozszerzony;
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony;

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05xPOL + 0,75xMAT + 0,20xJEZ

Uwaga:

 • w przypadku braku języka polskiego; język użyty zamiast języka polskiego (POL) musi być różny od wybranego języka nowożytnego (JEZ).

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Osoby, które posiadają Maturę Europejską (EB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2021". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

9,00 – 10,00 => 100%
8,00 – 8,95 => 90%
7,00 – 7,95 => 75%
6,00 – 6,95 => 60%
5,00 – 5,95 => 45%
4,00 – 4,95 => 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. Na dyplomie EB w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3; w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony – 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3. W przypadku poziomu rozszerzonego stosuje się mnożnik "1", w przypadku podstawowego - "0,6".

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język L1 (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka (MAT) – poziom rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony,

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR = 0,05xPOL ALBO L1 + 0,75xMAT+ 0,20xJEZ

Uwaga:

 • w przypadku braku języka polskiego język użyty zamiast języka polskiego musi być różny od wybranego języka nowożytnego.

 

Studia niestacjonarne (wieczorowe)

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język L1 (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony,

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR = 0,05xPOL ALBO L1 + 0,75xMAT+ 0,20xJEZ

Uwaga:

 • w przypadku braku języka polskiego język użyty zamiast języka polskiego musi być różny od wybranego języka nowożytnego.

Kandydaci z maturą zagraniczną i cudzoziemcy
Kandydaci z dyplomem zagranicznym, aplikujący na studia prowadzone w języku polskim, są zobowiązani dodatkowo do poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B2, poprzez zamieszczenie na swoim koncie w systemie IRK wymaganego dokumentu.
 
 
a) ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 lub
 
b) certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego).
 
c) świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do testu on-line sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W dalszej kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1, co odpowiada znajomości języka na poziomie B2.

Kandydat jest zobowiązany do zamieszczenia certyfikatu z testu on-line na indywidualnym koncie w systemie IRK. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Aby wziąć udział w teście, należy:

 1. Zarejestrować się na platformie COME oraz
 2. Napisać emaila na adres r{YyKQ#&Ew+Dihue.dlM!7WU]#[eaElAFgg+YG8XN~[$mR.uDHB z prośbą o chęci udziału w teście poziomującym z języka polskiego, podając w treści maila adres email zarejestrowany na platformie COME.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej:

Pod uwagę przy jej sporządzaniu brane są wyniki maturalne z następujących przedmiotów:

 • język oryginalny matury (POL),
 • matematyka (MAT),
 • język obcy nowożytny inny niż język oryginalny matury (JEZ) (ewentualnie inny język obcy, jeśli językiem oryginalnym matury był język angielski).

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim (lub jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju). W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową.


Wynik końcowy każdego kandydata to średnia ważona relatywnych ocen:

PR=0,05xPOL + 0,75xMAT + 0,20xJEZ

Elektroniczną wersję matury wraz z legalizacją/apostille i tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy załączyć do konta w IRK do końca terminu rejestracji. 

Przelicznik wyników matur zagranicznych uzyskanych za granicą


Kandydaci z maturą dwujęzyczną

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik z arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru:

R=D x 4/3

gdzie: D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego, R – wynik poziomu rozszerzonego.
Pozostałe warunki przyjęć dla kandydatów z maturą dwujęzyczną są takie same jak dla kandydatów z "maturą 2005-2021".

 

 Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Historycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Fizycznej
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Statystycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;

FINALIŚCI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Fizycznej;

LAUREACI

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej;

FINALIŚCI następujących międzynarodowych olimpiad przedmiotowych:

 • Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej,
 • Międzynarodowa Olimpiady Biologicznej,
 • Międzynarodowa Olimpiady Filozoficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy o Astronomii i Astrofizyce,
 • Międzynarodowej Olimpiady Nauk Przyrodniczych.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

 • medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski
 • finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy

organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe pod warunkiem, że wynik ten uzyskany został nie wcześniej niż w ciągu 3 pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok kwalifikacji.


Międzykierunkowe ekonomiczno-matematyczne

1. Kandydaci w systemie IRK rejestrują się na dwa kierunki: 

Ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria, stacjonarne, pierwszego stopnia
oraz
Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia.

2. Kandydaci, po rejestracji na każdy z kierunków, deklarują chęć podjęcia studiów na specjalności odpowiadając na pytanie w systemie IRK. Aby kandydat mógł ubiegać się o przyjęcie na specjalność powinien zostać także przyjęty na kierunek matematyka, uzyskując wynik co najmniej 80 punktów.

0,05xPOL + 0,75xMAT+ 0,20xJEZ

(szczegóły przeliczania punktów poniżej)
Wszystkie przedmioty są wymagane.

Kandydaci z maturą 2005-2021

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka (MAT) – poziom rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony, można wybrać: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki;

W postępowaniu kwalifikacyjnym największą wagę ma wynik z egzaminu maturalnego z matematyki. Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05xPOL+0,75xMAT+0,20xJEZ

Uwaga:

 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez "1", wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym mnoży się przez "0,60";Kandydaci z starą maturą

0,05xPOL + 0,75xMAT+ 0,20xJEZ

Oceny z egzamin dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku:

6 – 100%
5 – 90%
4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%

Matura do 1991 roku

5 – 100%
4 – 85%
3 – 40%

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Osoby, które posiadają Maturę Międzynarodową (IB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2021". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

7 punktów – 100%
6 punktów – 90%
5 punktów – 75%
4 punkty – 60%
3 punkty – 45%
2 punkty – 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B (HL). Na dyplomie IB za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL. W przypadku poziomu rozszerzonego używa się mnożnika "1", w przypadku poziomu podstawowego używa się mnożnika "0,6". 

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język A1 z grupy 1* (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony, musi być inny niż język obcy nowożytny;
 • matematyka (MAT) – poziom rozszerzony;
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony;

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05xPOL + 0,75xMAT + 0,20xJEZ 

Uwaga:

 • w przypadku braku języka polskiego; język użyty zamiast języka polskiego (POL) musi być różny od wybranego języka nowożytnego (JEZ).

 


Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Osoby, które posiadają Maturę Europejską (EB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2021". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

9,00 – 10,00 => 100%
8,00 – 8,95 => 90%
7,00 – 7,95 => 75%
6,00 – 6,95 => 60%
5,00 – 5,95 => 45%
4,00 – 4,95 => 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. Na dyplomie EB w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3; w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony – 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3. W przypadku poziomu rozszerzonego stosuje się mnożnik "1", w przypadku podstawowego - "0,6".

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język L1 (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka (MAT) – poziom rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony,

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR = 0,05xPOL ALBO L1* + 0,75xMAT+ 0,20xJEZ 

Uwaga:

 • w przypadku braku języka polskiego język użyty zamiast języka polskiego musi być różny od wybranego języka nowożytnego.

Kandydaci z maturą zagraniczną i cudzoziemcy
Kandydaci z dyplomem zagranicznym, aplikujący na studia prowadzone w języku polskim, są zobowiązani dodatkowo do poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B2, poprzez zamieszczenie na swoim koncie w systemie IRK wymaganego dokumentu.
 
Dokumenty potwierdzajace znajomość języka polskiego: 
 
a) ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 lub
 
b) certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego).
 
c) świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do testu on-line sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W dalszej kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1, co odpowiada znajomości języka na poziomie B2.
 
Kandydat jest zobowiązany do zamieszczenia certyfikatu z testu on-line na indywidualnym koncie w systemie IRK. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Aby wziąć udział w teście, należy:

 1. Zarejestrować się na platformie COME oraz
 2. Napisać emaila na adres r{YyKQ#&Ew+Dihue.dlM!7WU]#[eaElAFgg+YG8XN~[$mR.uDHB z prośbą o chęci udziału w teście poziomującym z języka polskiego, podając w treści maila adres email zarejestrowany na platformie COME.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej:
Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz godzin w systemie wskazując oceny z przedmiotów, które mają być uwzględnione w procedurze rekrutacyjnej. Pod uwagę przy jej sporządzaniu brane są wyniki maturalne z następujących przedmiotów:

 • język oryginalny matury (POL),
 • matematyka (MAT),
 • język obcy inny niż język oryginalny matury (JEZ) (ewentualnie inny język obcy, jeśli językiem oryginalnym matury był język angielski).

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim (lub jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju). W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową.


Wynik końcowy każdego kandydata to średnia ważona relatywnych ocen:

PR=0,05xPOL + 0,75xMAT + 0,20xJEZ

Elektroniczną wersję matury wraz z legalizacją/apostille i tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy załączyć do konta w IRK do końca terminu rejestracji. 

Przelicznik wyników matur zagranicznych uzyskanych za granicą


Kandydaci z maturą dwujęzyczną

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik z arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru:

R=D x 4/3

gdzie: D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego, R – wynik poziomu rozszerzonego.
Pozostałe warunki przyjęć dla kandydatów z maturą dwujęzyczną są takie same jak dla kandydatów z "maturą 2005-2021".Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Historycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Fizycznej
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Statystycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;

FINALIŚCI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Fizycznej;

LAUREACI

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej;

FINALIŚCI następujących międzynarodowych olimpiad przedmiotowych:

 • Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej,
 • Międzynarodowa Olimpiady Biologicznej,
 • Międzynarodowa Olimpiady Filozoficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy o Astronomii i Astrofizyce,
 • Międzynarodowej Olimpiady Nauk Przyrodniczych.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

 • medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski
 • finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy

organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe pod warunkiem, że wynik ten uzyskany został nie wcześniej niż w ciągu 3 pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok kwalifikacji.Finance, International Investment and Accounting

Tryb stacjonarny i niestacjonarny (wieczorowy)

0,05xPOL + 0,75xMAT+ 0,20xJEZ 
(szczegóły przeliczania punktów poniżej)

Dodatkowo wymaganie dotyczące znajomości języka.

Wszystkie przedmioty są wymagane. Minimalny próg kwalifikacji na studia stacjonarne to 50 pkt a na niestacjonarne wieczorowe to 30 pkt.

Kandydaci z maturą 2005-2021

0,05xPOL + 0,75xMAT+ 0,20xJEZ

 • język polski(POL) – poziom podstawowy, rozszerzony lub brak poziomu
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy, rozszerzony lub brak poziomu
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – rozszerzony  j. angielski

Uwaga:

 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez "1", wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym mnoży się przez "0,60".

Kandydaci z starą maturą

0,05xPOL + 0,75xMAT+ 0,20xJEZ

 • język polski (POL) – poziom podstawowy, rozszerzony lub brak poziomu
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy, rozszerzony lub brak poziomu
 • język obcy nowożytny (JEZ) – poziom rozszerzony lub brak poziomu  j. angielskiOceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku:

6 – 100%
5 – 90%
4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%

Matura do 1991 roku

5 – 100%
4 – 85%
3 – 40%
 

Uwaga:

 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez "1", wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym mnoży się przez "0,60";
 • jeżeli poziom nie jest określony, wynik mnoży się x 0,8

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Osoby, które posiadają Maturę Międzynarodową (IB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2021". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

7 punktów – 100%
6 punktów – 90%
5 punktów – 75%
4 punkty – 60%
3 punkty – 45%
2 punkty – 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B (HL). Na dyplomie IB za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL. W przypadku poziomu rozszerzonego używa się mnożnika "1", w przypadku poziomu podstawowego używa się mnożnika "0,6". 

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język A albo literature performance (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony, musi być inny niż język obcy nowożytny;
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy oraz rozszerzony;
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony;

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05xPOL + 0,75xMAT + 0,20xJEZ

Uwaga:

 • W przypadku braku języka polskiego; języki POL i JEZ muszą być różne - wymóg dla trybu wieczorowego.

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Osoby, które posiadają Maturę Europejską (EB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2021". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

9,00 – 10,00 => 100%
8,00 – 8,95 => 90%
7,00 – 7,95 => 75%
6,00 – 6,95 => 60%
5,00 – 5,95 => 45%
4,00 – 4,95 => 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. Na dyplomie EB w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3; w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony – 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3. W przypadku poziomu rozszerzonego stosuje się mnożnik "1", w przypadku podstawowego - "0,6".

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język L1 (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy oraz rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom rozszerzony,

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR = 0,05xPOL ALBO L1* + 0,75xMAT+ 0,20xJEZ

Uwaga:

 • W przypadku braku języka polskiego; języki  JEZ i POL muszą być różne - wymóg dla trybu wieczorowego.


Kandydaci z maturą zagraniczną

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej:

Pod uwagę przy jej sporządzaniu brane są wyniki maturalne z następujących przedmiotów:

 • język oryginalny matury (POL),
 • matematyka (MAT),
 • język obcy nowożytny (JEZ)

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim (lub jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju). W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową.

Wynik końcowy każdego kandydata to średnia ważona relatywnych ocen:

PR=0,05xPOL + 0,75xMAT + 0,20xJEZ

Elektroniczną wersję matury wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy załączyć do konta w IRK do końca terminu rejestracji. 

Przelicznik wyników matur zagranicznych uzyskanych za granicą

Każdy Kandydat, biorący udział w rekrutacji na studia w języku angielskim w systemie IRK, oprócz kompletu wymaganych dokumentów, zobowiązany jest załączyć dokument, potwierdzający znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Uwaga:

 • W przypadku braku języka polskiego; języki  JEZ i POL muszą być różne - wymóg dla trybu wieczorowego.


Dodatkowe wymagania na studia w j. angielskim

Każdy Kandydat, biorący udział w rekrutacji na studia w języku angielskim w systemie IRK, oprócz kompletu wymaganych dokumentów, zobowiązany jest załączyć dokument, potwierdzający znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Kandydaci, którzy nie posiadają stosownego dokumentu, proszeni są o kontakt z Komisją Rekrutacyjną: r{YyKQ#&Ew+Dihue.dlM!7WU]#[eaElAFgg+YG8XN~[$mR.uDHB


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Historycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Fizycznej
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Statystycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;

FINALIŚCI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Fizycznej;

LAUREACI

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej;

FINALIŚCI następujących międzynarodowych olimpiad przedmiotowych:

 • Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej,
 • Międzynarodowa Olimpiady Biologicznej,
 • Międzynarodowa Olimpiady Filozoficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy o Astronomii i Astrofizyce,
 • Międzynarodowej Olimpiady Nauk Przyrodniczych.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

 • medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski
 • finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy

organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe pod warunkiem, że wynik ten uzyskany został nie wcześniej niż w ciągu 3 pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok kwalifikacji.


Międzykierunkowe ekonomiczno-menedżerskie

1. Kandydaci w systemie IRK rejestrują się na kierunek: 

Ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria, stacjonarne, pierwszego stopnia.

2. Zakwalifikowani kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na specjalności  Międzykierunkowe ekonomiczno-menedżerskie do wymaganego kompletu dokumentów składają oświadczenie o wyborze specjalności.


0,05xPOL + 0,75xMAT+ 0,20xJEZ

(szczegóły przeliczania punktów poniżej)

Wszystkie przedmioty są wymagane.

Kandydaci z maturą 2005-2021

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka (MAT) – poziom rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony, można wybrać: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki;

W postępowaniu kwalifikacyjnym największą wagę ma wynik z egzaminu maturalnego z matematyki. Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05xPOL+0,75xMAT+0,20xJEZ 

Uwaga:

 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez "1", wyniki pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym mnoży się przez "0,60".Kandydaci z starą maturą

PR=0,05xPOL + 0,75xMAT+ 0,20xJEZ

Oceny z egzamin dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku:

6 – 100%
5 – 90%
4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%

Matura do 1991 roku

5 – 100%
4 – 85%
3 – 40%

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Osoby, które posiadają Maturę Międzynarodową (IB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2021". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

7 punktów – 100%
6 punktów – 90%
5 punktów – 75%
4 punkty – 60%
3 punkty – 45%
2 punkty – 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B (HL). Na dyplomie IB za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL. W przypadku poziomu rozszerzonego używa się mnożnika "1", w przypadku poziomu podstawowego używa się mnożnika "0,6". 

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język A1 z grupy 1* (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony, musi być inny niż język obcy nowożytny;
 • matematyka (MAT) –  rozszerzony;
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony.

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05xPOL + 0,75xMAT + 0,20xJEZ

Uwaga:

 • w przypadku braku języka polskiego; język użyty zamiast języka polskiego (POL) musi być różny od wybranego języka nowożytnego (JEZ).

 


Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Osoby, które posiadają Maturę Europejską (EB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2021". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

9,00 – 10,00 => 100%
8,00 – 8,95 => 90%
7,00 – 7,95 => 75%
6,00 – 6,95 => 60%
5,00 – 5,95 => 45%
4,00 – 4,95 => 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. Na dyplomie EB w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3; w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony – 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3. W przypadku poziomu rozszerzonego stosuje się mnożnik "1", w przypadku podstawowego - "0,6".

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język L1 (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka (MAT) – poziom rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony.

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR = 0,05xPOL ALBO L1* + 0,75xMAT+ 0,20xJEZ 

Uwaga:

 • w przypadku braku języka polskiego język użyty zamiast języka polskiego musi być różny od wybranego języka nowożytnego.

Kandydaci z maturą zagraniczną i cudzoziemcy
Kandydaci z dyplomem zagranicznym, aplikujący na studia prowadzone w języku polskim, są zobowiązani dodatkowo do poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B2, poprzez zamieszczenie na swoim koncie w systemie IRK wymaganego dokumentu.
 
Dokumenty potwierdzajace znajomość języka polskiego: 
 
a) ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 lub
 
b) certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego).
 
c) świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do testu on-line sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W dalszej kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1, co odpowiada znajomości języka na poziomie B2.
 
Kandydat jest zobowiązany do zamieszczenia certyfikatu z testu on-line na indywidualnym koncie w systemie IRK. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Aby wziąć udział w teście, należy:

 1. Zarejestrować się na platformie COME oraz
 2. Napisać emaila na adres r{YyKQ#&Ew+Dihue.dlM!7WU]#[eaElAFgg+YG8XN~[$mR.uDHB z prośbą o chęci udziału w teście poziomującym z języka polskiego, podając w treści maila adres email zarejestrowany na platformie COME.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej:
Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz godzin w systemie wskazując oceny z przedmiotów, które mają być uwzględnione w procedurze rekrutacyjnej. Pod uwagę przy jej sporządzaniu brane są wyniki maturalne z następujących przedmiotów:

 • język oryginalny matury (POL),
 • matematyka (MAT),
 • język obcy inny niż język oryginalny matury (JEZ) (ewentualnie inny język obcy, jeśli językiem oryginalnym matury był język angielski).

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim (lub jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju). W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową.


Wynik końcowy każdego kandydata to średnia ważona relatywnych ocen:

PR=0,05xPOL + 0,75xMAT + 0,20xJEZ

Elektroniczną wersję matury wraz z legalizacją/apostille i tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy załączyć do konta w IRK do końca terminu rejestracji. 

Przelicznik wyników matur zagranicznych uzyskanych za granicą


Kandydaci z maturą dwujęzyczną

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik z arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru:

R=D x 4/3

gdzie: D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego, R – wynik poziomu rozszerzonego.
Pozostałe warunki przyjęć dla kandydatów z maturą dwujęzyczną są takie same jak dla kandydatów z "maturą 2005-2021".Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Historycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Fizycznej
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Statystycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;

FINALIŚCI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Fizycznej;

LAUREACI

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej;

FINALIŚCI następujących międzynarodowych olimpiad przedmiotowych:

 • Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej,
 • Międzynarodowa Olimpiady Biologicznej,
 • Międzynarodowa Olimpiady Filozoficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy o Astronomii i Astrofizyce,
 • Międzynarodowej Olimpiady Nauk Przyrodniczych.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

 • medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski
 • finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy

organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe pod warunkiem, że wynik ten uzyskany został nie wcześniej niż w ciągu 3 pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok kwalifikacji.


Rekrutacja na WNE UW krok 4

Przyjęcie na studia

 • Skompletuj dokumenty, sprawdź listę wymaganych dokumentów.
 • Dostarcz dokumenty. Zakwalifikowani kandydaci dostarczają komplet wymaganych dokumentów w określonym terminie, co skutkuje przyjęciem na studia (sprawdź terminy). Dokumenty składa się na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (adres: ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa).
 • Niedostarczenie dokumentów. Osoby zakwalifikowane, które nie złożyły dokumentów w wymaganych terminach, nie są brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym i otrzymują decyzję o nieprzyjęciu na studia.
 • Lista rezerwowa. W przypadku, gdy po złożeniu dokumentów przez osoby zakwalifikowane na studia, pozostaną (po I terminie ich przyjmowania) wolne miejsca, są one oferowane kolejnym kandydatom z listy rankingowej (rezerwowej). Osoby te są zobowiązane w kolejnych, wskazanych im terminach (tzw. turach składania dokumentów) dostarczyć dokumenty na Wydział Nauk Ekonomicznych. Jeśli tego nie uczynią, nie są brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Dostarczenie dokumentów skutkuje przyjęciem na studia. Uwaga: po zakończeniu lipcowej tury rekrutacji i wypełnieniu limitu miejsc, lista rezerwowa zostaje zamknięta a kandydaci otrzymują decyzję o nieprzyjęciu. 

Progi punktowe w lipcu 2019

Ekonomia; Finanse i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria - studia stacjonarne Finance, International Investment and Accounting - studia stacjonarne  
80,60 48,20  
10,78 os./miejsce 4,40 os./miejsce 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw