Badania statutowe

Planowane do realizacji zadania badawcze, ujęte w planie na rok 2014 są w dużej mierze kontynuacją prac prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych w sposób ciągły, których efektem są wystąpienia na konferencjach oraz publikacje, wyszczególnione w bazie publikacji pracowników UW.

Szczegółowy wykaz tematów badań własnych realizowanych na WNE UW:

1. Rozwój teorii i metod badań ekonomicznych
Koordynator: dr hab. Wojciech Otto, prof. UW

W ramach tematu przewiduje się następujące bardziej szczegółowe cele:

 1. rozwój metod wyceny nierynkowej, efektów sieciowych i kosztów transakcyjnych
 2. rozwój ekonomii eksperymentalnej i badań z wykorzystaniem jej narzędzi
 3. badania nad ekonomią instytucjonalną
 4. badania nad teorią procesów ludnościowych
 5. rozwój historii gospodarczej
szczegóły

Uzyskane wyniki
Opublikowano 85 prac, w tym monografie i publikacje w czasopismach naukowych. Wyniki badań w znacznej części były prezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Badania teoretyczne prowadzono głównie w zakresie ekonomii instytucjonalnej, migracji, ekonomii prawa, historii ekonomii.

W zakresie metod wyceny nierynkowej, efektów sieciowych, kosztów transakcyjnych, ekonomii eksperymentalnej prowadzono specjalne badania empiryczne rozwiązując przy ich okazji liczne problemy metodologiczne i teoretyczne.

Badania źródłowe odnosiły się do historii gospodarczej.

Wykaz najważniejszych prac - pobierz plik PDF


2. Ewolucja polskiej gospodarki
Koordynator: dr hab. Maciej Tymiński

Badania naukowe dotyczące ewolucji polskiej gospodarki mają na celu głównie zdiagnozowanie zmian zachodzących w Polsce w okresie potransformacyjnym na tle krajów, w których od dawna funkcjonuje gospodarka rynkowa.

W szczególności badania będą dotyczyły:

 1. diagnozy przemian ekonomicznych odnoszących się do wyników gospodarowania na tle trendów obserwowanych w Europie i świecie
 2. zmian instytucjonalnych, w tym szczególnie dotyczących regulacji sektora rynkowego i przekształceń wewnątrz sektora publicznego i ich konsekwencji ekonomicznych
 3. identyfikacji zmian zachodzących w samorządzie terytorialnym i ich konsekwencji rozwojowych.
szczegóły

Planowane efekty naukowe i praktyczne
Wyniki badań posłużą prezentacjom na konferencjach krajowych i międzynarodowych, w formułowaniu ekspertyz, których adresatami będą m.in. instytucje europejskie, krajowe instytucje centralne i regionalne.

Uzyskane wyniki
Przeprowadzone do tej pory badania miały charakter empiryczny. Wykorzystywano w nich głównie istniejące zbiory danych GUS, EUROSTAT, Giełdy Papierów Wartościowych, jak i dane ze zbiorów specjalnych. W większości przypadków badania wykonano metodami statystycznymi i ekonometrycznymi. Stosunkowo nieliczne są analizy jakościowe, które nie są oparte na materiale pierwotnym.

Wykaz najważniejszych prac - pobierz plik PDF


3. Mikro-, makroekonomiczne i finansowe uwarunkowania rozwoju
Koordynator: prof. dr hab. Tomasz Żylicz

Planowane jest głównie modelowanie makroekonomicznych procesów gospodarczych, a zwłaszcza modelowanie oddziaływania mikro- i makroekonomicznych czynników wpływających na wzrost gospodarczy. Uwaga zostanie poświęcona również polityce monetarnej i fiskalnej. Istotne będą również aspekty społeczne zarówno w roli czynnika rozwoju, jak i jego efektu.

szczegóły

Planowane efekty naukowe i praktyczne
Wyniki badań będą prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz w pracach eksperckich podejmowanych przez autorów badań. Doświadczenia z modelowaniem zostaną wykorzystane na seminariach kształcących młodych badaczy.

Uzyskane wyniki
Przeprowadzone badania miały charakter empiryczny. Testowano w nich m.in. znaczenie takich czynników wzrostowych jak: handel zagraniczny, inwestycje międzynarodowe efekty mnożnikowe powiązane z wiedzą ( i jej transferem).

Wykaz najważniejszych prac - pobierz plik PDF


4. Gospodarka otwarta
Koordynator: prof. dr hab. Jan Jakub Michałek

Celem badań jest analiza porównawcza pozycji Polski na gospodarczej mapie Unii Europejskiej i świata z perspektywy szeroko rozumianej współpracy ekonomicznej zachodzącej na zintegrowanych rynkach: dóbr i usług, kapitałowym, pracy. W badaniach tych analizowane będą także konsekwencje, jakie integracja europejska i światowa wywołuje dla funkcjonowania gospodarki polskiej.

szczegóły

Planowane efekty naukowe i praktyczne
Poza szeroką prezentacją wyników na konferencjach naukowych i eksperckich wyniki posłużą w sporządzaniu ekspertyz dla instytucji rządowych, których adresatem będzie głównie NBP, PARP, PAIZ, MSZ czy MPiPS.

Uzyskane wyniki
Głównym przedmiotem badań stały się analizy empiryczne dotyczące kształtowania się handlu zagranicznego, w tym również w zakresie handlu usługami, przebiegu procesów integracyjnych, w tym w obrębie unii monetarnej, oraz ich oddziaływania na gospodarki krajowe i ich rozwój, a także znaczenie inwestycji bezpośrednich. Uzyskane wyniki posłużyły do prac eksperckich dla NBP, PARP, MSZ.

Wykaz najważniejszych prac - pobierz plik PDF


5. Warunki życia, aktywność zawodowa i edukacyjna ludności
Koordynator: dr Gabriela Grotkowska

Przeprowadzona zostanie dogłębna analiza procesów zachodzących w sferze kształtowania dochodów, konsumpcji i oszczędności, wyceny znaczenia jakości środowiska naturalnego dla zaspokojenia potrzeb ludności, budowy kapitału ludzkiego i społecznego, aktywności zawodowej, w tym na tle funkcjonowania rynku pracy.

szczegóły

Planowane efekty naukowe i praktyczne
Badania dotyczące wyceny użyteczności środowiska naturalnego będą przedmiotem ekspertyz dla Ministerstwa Środowiska, sytuacji w zakresie edukacji dla MEN i MNiSW i Komisji Europejskiej.

Uzyskane wyniki
Przeprowadzono badania dochodów ludności i ich wykorzystania, wyceny znaczenia jakości środowiska naturalnego dla zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych, budowy kapitału ludzkiego i społecznego. Szczególną uwagę poświęcono badaniom zatrudnienia na czas określony.

Wykaz najważniejszych prac - pobierz plik PDF


6. Ewolucja firm i znaczenie przedsiębiorczości
Koordynator: dr Stanisław Cichocki

Określono trzy główne cele badań:

 1. analiza kondycji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału społecznego
 2. identyfikacja szczególnych problemów przedsiębiorstw wybranych branż
 3. zastosowanie technik informatycznych w przedsiębiorstwach.
szczegóły

Planowane efekty naukowe i praktyczne
Wykorzystanie głównie w postaci przenoszenia doświadczeń badawczych do prac eksperckich autorów.

Uzyskane wyniki
W ramach tematu zrealizowano wiele badań przedsiębiorstw, co znalazło wyraz w 23 publikacjach. Na podstawie danych pochodzących z badań specjalnych przeprowadzono głównie analizy ilościowe, natomiast analizy opisowe wykonano na podstawie badań funkcjonowania systemów informatycznych.

Wykaz najważniejszych prac - pobierz plik PDF


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw