INNOWACYJNA GOSPODARKA. ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

 

Wydział Nauk Ekonomicznych UW zaprasza do uczestnictwa w IV edycji dofinansowanych studiów podyplomowych pt. „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej".

Studia są realizowane z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Więcej szczegółów w sekcji Rekrutacja.

 

Cele studiów

Głównym celem studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej" jest wzrost wiedzy adresatów studiów nt. roli państwa i polityk publicznych we wspieraniu innowacyjności gospodarki (cele, zadania, metody i ograniczenia) w toku rocznego projektu edukacyjnego.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • Wzrost wiedzy słuchaczy studiów w obszarze tematyki studiów w czasie trwania projektu: ekonomicznej teorii innowacji, roli państwa we wspieraniu innowacyjności gospodarki, wpływu różnych polityk publicznych na poziom innowacyjności gospodarki oraz metod ewaluacji polityk publicznych w czasie trwania projektu.
 • Wzrost wiedzy przedstawicieli grup docelowych projektu na temat uwarunkowań innowacyjności gospodarki wskutek odbioru opracowań zrealizowanych w ramach projektu.
 • Wzrost w wyniku uczestnictwa w projekcie wśród słuchaczy studiów chęci dalszego zgłębiania wiedzy na temat wspierania innowacyjności gospodarki w czasie trwania projektu.

Adresaci i efekty kształcenia

Kluczowymi grupami, do których adresowana jest oferta studiów podyplomowych, są:

 1. Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej: kierownicy jednostek organizacyjnych organów administracji państwowej i samorządowej oraz specjaliści zatrudnieni w ww. urzędach zajmujący się problematyką polityki gospodarczej, w tym w szczególności zagadnieniami: innowacyjności, strategii rozwoju, przedsiębiorczości, rynku pracy, polityką przemysłową, fiskalną, pieniężną i społeczną.
 2. Dziennikarze zajmujący się problematyką ekonomiczną, w szczególności tematyką polityki gospodarczej oraz innowacyjnością gospodarki.
 3. Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych nauczający przedmioty o tematyce ekonomicznej i pokrewnej.
 4. Inne osoby zainteresowane tematyką studiów, posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia - w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządu gospodarczego.

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • podstaw mikroekonomii i makroekonomii oraz makroekonomii gospodarki otwartej,
 • roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym kraju z perspektywy historii gospodarczej,
 • podstaw finansów i bankowości,
 • celów, obszarów, metod i zasad prowadzenia polityki gospodarczej państwa, w tym: poglądów różnych szkół ekonomicznych nt. interwencjonizmu państwowego oraz uwarunkowań i ograniczeń skuteczności i efektywności prowadzenia polityki ekonomicznej,
 • ekonomicznej teorii innowacji, w tym historii gospodarczej innowacyjności,
 • mechanizmów tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach,
 • gospodarki opartej na wiedzy,
 • głównych zasad i metod, narzędzi pomiaru skuteczności oraz naczelnych wyzwań współczesnych polityk: fiskalnej, pieniężnej, przemysłowej i strukturalnej oraz innowacyjnej,
 • zasad prowadzenia analiz ekonomicznych oraz projektowania strategii gospodarczych,
 • zasad i metod oceny skutków regulacji.

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętności:

 • stosowania koncepcji ekonomicznych do opisu oraz analizy rozwiązań w zakresie polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności,
 • pozyskiwania i stosowania danych ekonomicznych do opisu oraz analizy zjawisk w obszarze polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności,
 • stosowania wiedzy ekonomicznej do ewaluacji i oceny rozwiązań w zakresie polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności.
 • stosowania zdobytej wiedzy ekonomicznej do aktywnego uczestnictwa w projektach rozwiązań w obszarze polityki gospodarczej państwa, zwłaszcza polityki wspierania innowacyjności,
 • przygotowywania pisemnych opracowań analitycznych, problemowych i projektowych w zakresie polityki ekonomicznej, zwłaszcza polityki wspierania innowacyjności.

Absolwent studiów będzie dysponował umiejętnościami formułowania opinii ustnych oraz pisemnych w zakresie współczesnych zjawisk w obszarze polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności: jej celowości, mechanizmów, metod, skuteczności i efektywności, ograniczeń i możliwości. Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność przekazywania wiedzy oraz zainteresowania innym osobom na temat polityki ekonomicznej. Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę na temat tego, w jaki sposób można wykorzystywać mechanizmy i narzędzia polityki ekonomicznej na rzecz odpowiedzialnego wspierania innowacyjności gospodarki. Absolwent będzie dążył w swojej pracy zawodowej i aktywności publicznej do podnoszenia jakości działań na rzecz innowacyjności gospodarki. Absolwent studiów będzie posiadał kompetencje w obszarze identyfikowania i rozstrzygania podstawowych dylematów związanych z polityką ekonomiczną państwa; doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w obszarze polityki gospodarczej wspierania innowacyjności.


Program, terminarz i wykładowcy

Proces dydaktyczny zaplanowany jest na 1 rok akademicki, tj. 2 semestry. Proces dydaktyczny na studiach podyplomowych obejmuje:

 • Zajęcia dydaktyczne w wymiarze 240 godzin na każdego uczestnika. Na tę liczbę składają się 172 godziny programu podstawowego; 38 godzin warsztatów; 10 godzin wykładów gości specjalnych oraz 20 godzin seminarium dyplomowego.
 • Semestralny i końcowy egzamin pisemny, na podstawie którego słuchacze otrzymują oceny z 16 przedmiotów objętych egzaminem (tzw. program podstawowy)
 • Prezentacje prac dyplomowych słuchaczy studiów, stanowiące zarazem obronę prac dyplomowych (prezentacje odbędą się podczas konferencji na Uniwersytecie Warszawskim we wrześniu 2021 r.).

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomia wobec wyzwań wzrostu i rozwoju gospodarczego. Rola państwa
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Innowacyjność z perspektywy historii gospodarczej
 • Polityka fiskalna państwa
 • Polityka pieniężna i bankowość centralna
 • Innowacyjność przedsiębiorstw
 • Działalność B+R oraz ochrona praw własności intelektualnej
 • Podstawy finansów oraz źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
 • Ekonomiczna teoria innowacji
 • Polityka strukturalna, przemysłowa i innowacyjna państwa
 • Strategia gospodarcza Polski w świetle uwarunkowań konkurencyjnych
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Rola edukacji i transferu wiedzy
 • Polityka innowacyjna jednostek samorządu terytorialnego
 • Analiza ekonomiczna i ocena skutków regulacji
 • Warsztaty z zakresu ekonomii innowacyjności
 • Wykłady gości specjalnych
 • Seminarium dyplomowe

Przykładowy terminarz zjazdów (rok ak. 2019/2020):

Zjazd

Lp. Terminy
1 1 16.11.2019
  2 17.11.2019
2 3 30.11.2019
  4 1.12.2019
3 5 14.12.2019
  6 15.12.2019
4 7 11.01.2020
  8 12.01.2020
5 9 25.01.2020
  10 26.01.2020
6 11 1.02.2020
  12 2.02.2020
7 13 22.02.2020
  14 23.02.2020
8 15 7.03.2020
  16 8.03.2020
9 17 21.03.2020
  18 22.03.2020
10 19 4.04.2020
  20 5.04.2020
11 21 18.04.2020
  22 19.04.2020
12 23 9.05.2020
  24 10.05.2020
13 25 23.05.2020
  26 24.05.2020
14 27 6.06.2020
  28 7.06.2020

Wykładowcami studiów będą doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz eksperci w obszarze innowacyjności i polityki gospodarczej. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów analitycznych, doradczych, a także wdrożeniowych.

Ramowy program zajęć oraz zestawienie wykładowców znajduje się w załączniku.


Konferencje i publikacja towarzyszące studiom

Na zakończenie III edycji studiów zorganizowana zostanie dwudniowa konferencja poświęcona:

 1. Prezentacji i dyskusji prac dyplomowych słuchaczy studiów. Prezentacja prac dyplomowych będzie miała charakter publicznej obrony prac dyplomowych, przy czym prezentacje prac będą oceniane w trakcie konferencji przez trzyosobowe komisje dyplomowe.
 2. Prezentacji prac badawczych oraz dyskusji naukowej i popularno-naukowej na temat wyzwań, mechanizmów i możliwości wspierania innowacyjności gospodarki.

Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni naukowcy z Polski i zagranicy oraz przedstawiciele środowisk eksperckich zainteresowani tematyką konferencji.

Ważnym adresatem konferencji będą przedstawiciele instytucji publicznych i prywatnych funkcjonujących w polskim ekosystemie innowacyjności.

Pokłosiem konferencji będzie recenzowana publikacja naukowa w formie drukowanej oraz e-booka, zawierająca streszczenia artykułów prezentowanych podczas konferencji.

Informacje o konferencjach organizowanych w ramach wcześniejszych edycji studiów podyplomowych znajdują się na stronie www.innovation.wne.uw.edu.pl


Rekrutacja

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej”.

Pierwsze zajęcia planowane są na marzec 2021 r.

Studia realizowane z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej są dofinansowane, a całkowita odpłatność za nie wynosi 700,00 zł + 30,00 zł za wydanie dyplomu.

Limit przyjęć na studia wynosi 60 uczestników.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wyższego wykształcenia (legitymowanie się dyplomem ukończenia co najmniej studiów I stopnia). Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe ekonomiczne, jednak preferowane będą osoby posiadające co najmniej dyplom licencjata w dyscyplinie nauk ekonomicznych.

W toku rekrutacji kandydaci na studia będą przedstawiali listy motywacyjne, w których będą musieli wykazać przydatność pozyskanej wiedzy.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc Komisja Rekrutacyjna może wprowadzić dodatkowe kryteria kwalifikacji:

 1. proporcja udziału przedstawicieli poszczególnych grup docelowych w grupie słuchaczy (grupa docelowa „Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej: kierownicy jednostek organizacyjnych organów administracji państwowej i samorządowej oraz specjaliści zatrudnieni w ww. urzędach zajmujący się problematyką polityki gospodarczej” jest priorytetowa i zakłada się dla niej udział nawet do 70% w łącznej liczbie słuchaczy);
 2. zakres już posiadanych kwalifikacji z tematyki studiów (kierowanie studiów do osób o relatywnie niższych kwalifikacjach w obszarze innowacyjności gospodarki oraz polityki ekonomicznej, przy jednoczesnym adresowaniu oferty przede wszystkim do osób z wykształceniem ekonomicznym);
 3. zasięg geograficzny oddziaływania studiów na obszarze woj. mazowieckiego (maksymalizacja zasięgu poprzez uwzględnienie miejsca pracy oraz zamieszkania kandydata);
 4. bariera ekonomiczna dla kandydata (preferencja dla osób zatrudnionych w instytucjach publicznych)
 5. zgodność sylwetki kandydata (profil ścieżki zawodowej) z tematem studiów podyplomowych.

Kandydaci powinni zarejestrować się i zgłosić na studia za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów na UW pod adresem: 

https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl

Po wejściu na stronę https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl należy kolejno:

 • kliknąć prostokąt: Studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021
 • po prawej stronie na górze kliknąć zaloguj się
 • kliknąć ....lub utwórz konto i poczekać na maila zwrotnego
 • po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail wybrać oferta
 • następnie kliknąć przy literce E w Ekonomia
 • wybrać studia podyplomowe Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej
 • kliknąć formularz z podstawowymi danymi osobowymi i uzupełnić:
  • podstawowe dane osobowe, zapisz
  • adres i dane kontaktowe, zapisz
  • wykształcenie, zapisz
 • wrócić do ogólnych informacji nt. studiów i kliknąć zielone Zapisz się

Dzięki temu otrzymamy Państwa zgłoszenie i zaczynamy kontaktować się z Państwem mailowo.

Następnie prosimy o złożenie w Dziekanacie Studiów:

 • Podania (wydruk z IRK)
 • Kopii PODPISANEGO PRZEZ KANDYDATA dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich), tj. ksero dyplomu, potwierdzone za zgodność z oryginałem (nie wymagane jest poświadczenie notarialne, nie przyjmujemy też odpisu)
 • Kwestionariusza osobowego (wydruk z IRK)
 • Zobowiązania do dokonania płatności za studia (wydruk z IRK)
 • Informacja o prztwarzaniu danych osobowych (wydruk z IRK)
 • CV wg własnego wzoru kandydata
 • Listu motywacyjnego wg własnego wzoru kandydata
 • Jednego (1) zdjęcie w formie fizycznej / papierowej (do identyfikacji wizualnej studenta)

W czasie rekrutacji obowiązkowe jest podanie aktualnych danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych na IV edycję rozpocznie się w grudniu 2020 r.

Dokonanie opłaty za uczestnictwo w studiach w wysokości 700,00 zł (wysokość opłaty za roczne studia) nastąpi po zakwalifikowaniu na studia, lecz przed datą rozpoczęcia studiów, na indywidualny rachunek bankowy, wskazany Słuchaczom. W szczególnych okolicznościach, umożliwia się rozłożenie opłaty za studia na dwie równe raty - pierwsza płatna po zakwalifikowaniu na studia, druga najpóźniej pięć miesięcy po zakwalifikowaniu na studia.

Kontakt:
Biuro Studiów (prowadzi rekrutację i obsługę administracyjną uczestników studiów):
Piotr Mandera
e-mail: \nZA_!I?dY'Br.Oek3JuKs]#[M\8+De8w{Qq~{~GnQr@~8`
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
ul. Długa 44/50, budynek A
pok. 402, 00-241 Warszawa

W czasie stanu epidemiologicznego proszę o kontakt mailowy (praca zdalna).


Warunki ukończenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest jednoczesne spełnienie poniższych warunków:

 1. Udział w minimum 60% zajęć potwierdzony wpisem na listę obecności.
 2. Zdanie egzaminu semestralnego i końcowego składającego się z 16 przedmiotów objętych tzw. podstawowym programem studiów z wynikiem co najmniej 80% łącznej liczby ECTS..
 3. Uzyskanie pozytywnej oceny z 8 zajęć – warsztatów ekonomicznych.
 4. Uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej (dwie pozytywne oceny: od promotora i recenzenta).
 5. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego, odbywającego się w formie prezentacji i obrony pracy dyplomowej podczas konferencji we wrześniu 2020 r. (ocenę wystawia 3 osobowa komisja powołana spośród wykładowców studiów).

Słuchacze, którzy spełnią powyższe kryteria, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ocena na świadectwie będzie średnią arytmetyczną 3 ocen:

 1. Oceny z realizacji programu studiów (wyliczonej jako średnia arytmetyczna 16 ocen z egzaminu końcowego oraz 8 ocen uzyskanych z warsztatów ekonomicznych).
 2. Oceny z pracy dyplomowej (wyliczonej jako średnia arytmetyczna oceny promotora i oceny recenzenta).
 3. Oceny z egzaminu dyplomowego.

Kontakt

Dziekanat (prowadzi rekrutację i obsługę administracyjną uczestników studiów)

Piotr Mandera, e-mail: \nZA_!I?dY'Br.Oek3JuKs]#[M\8+De8w{Qq~{~GnQr@~8`
Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, budynek A, pok. A402, 00-241 Warszawa

W czasie stanu epidemiologicznego proszę o kontakt mailowy (praca zdalna).

Kierownik studiów: dr Jarosław Górski, \nZA_!I?dY'Br.Oek3JuK]#[GVJ0Sk/V\HhKh$XKP&Sf4


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw