INNOWACYJNA GOSPODARKA. ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

 Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomiczneJ

Wydział Nauk Ekonomicznych UW zaprasza do uczestnictwa w II edycji konferencji dydaktycznej "Innowacyjność gospodarki w badaniach słuchaczy studiów podyplomowych" organizowanej jako część projektu dofinansowanych studiów podyplomowych pt. „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej". Studia są realizowane z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Rejestracja e-mailowa (*3Az}l62R978'kE{0J|Hnd1Qtwu]#[n|+juNt+9'%+f'9jpSr@wJpG}hb) trwa do 19 czerwca.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej szczegółów w sekcji "konferencje"

Cele studiów

Głównym celem studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej" jest wzrost wiedzy adresatów studiów nt. roli państwa i polityk publicznych we wspieraniu innowacyjności gospodarki (cele, zadania, metody i ograniczenia) w toku rocznego projektu edukacyjnego.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • Wzrost wiedzy słuchaczy studiów w obszarze tematyki studiów w czasie trwania projektu: ekonomicznej teorii innowacji, roli państwa we wspieraniu innowacyjności gospodarki, wpływu różnych polityk publicznych na poziom innowacyjności gospodarki oraz metod ewaluacji polityk publicznych w czasie trwania projektu.
 • Wzrost wiedzy przedstawicieli grup docelowych projektu na temat uwarunkowań innowacyjności gospodarki wskutek odbioru opracowań zrealizowanych w ramach projektu.
 • Wzrost w wyniku uczestnictwa w projekcie wśród słuchaczy studiów chęci dalszego zgłębiania wiedzy na temat wspierania innowacyjności gospodarki w czasie trwania projektu.

Adresaci i efekty kształcenia

Kluczowymi grupami, do których adresowana jest oferta studiów podyplomowych, są:

 1. Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej: kierownicy jednostek organizacyjnych organów administracji państwowej i samorządowej oraz specjaliści zatrudnieni w ww. urzędach zajmujący się problematyką polityki gospodarczej, w tym w szczególności zagadnieniami: innowacyjności, strategii rozwoju, przedsiębiorczości, rynku pracy, polityką przemysłową, fiskalną, pieniężną i społeczną.
 2. Dziennikarze zajmujący się problematyką ekonomiczną, w szczególności tematyką polityki gospodarczej oraz innowacyjnością gospodarki.
 3. Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych nauczający przedmioty o tematyce ekonomicznej i pokrewnej.
 4. Inne osoby zainteresowane tematyką studiów, posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia - w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządu gospodarczego.

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • podstaw mikroekonomii i makroekonomii oraz makroekonomii gospodarki otwartej,
 • roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym kraju z perspektywy historii gospodarczej,
 • podstaw finansów i bankowości,
 • celów, obszarów, metod i zasad prowadzenia polityki gospodarczej państwa, w tym: poglądów różnych szkół ekonomicznych nt. interwencjonizmu państwowego oraz uwarunkowań i ograniczeń skuteczności i efektywności prowadzenia polityki ekonomicznej,
 • ekonomicznej teorii innowacji, w tym historii gospodarczej innowacyjności,
 • mechanizmów tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach,
 • gospodarki opartej na wiedzy,
 • głównych zasad i metod, narzędzi pomiaru skuteczności oraz naczelnych wyzwań współczesnych polityk: fiskalnej, pieniężnej, przemysłowej i strukturalnej oraz innowacyjnej,
 • zasad prowadzenia analiz ekonomicznych oraz projektowania strategii gospodarczych,
 • zasad i metod oceny skutków regulacji.

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętności:

 • stosowania koncepcji ekonomicznych do opisu oraz analizy rozwiązań w zakresie polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności,
 • pozyskiwania i stosowania danych ekonomicznych do opisu oraz analizy zjawisk w obszarze polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności,
 • stosowania wiedzy ekonomicznej do ewaluacji i oceny rozwiązań w zakresie polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności.
 • stosowania zdobytej wiedzy ekonomicznej do aktywnego uczestnictwa w projektach rozwiązań w obszarze polityki gospodarczej państwa, zwłaszcza polityki wspierania innowacyjności,
 • przygotowywania pisemnych opracowań analitycznych, problemowych i projektowych w zakresie polityki ekonomicznej, zwłaszcza polityki wspierania innowacyjności.

Absolwent studiów będzie dysponował umiejętnościami formułowania opinii ustnych oraz pisemnych w zakresie współczesnych zjawisk w obszarze polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności: jej celowości, mechanizmów, metod, skuteczności i efektywności, ograniczeń i możliwości. Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność przekazywania wiedzy oraz zainteresowania innym osobom na temat polityki ekonomicznej. Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę na temat tego, w jaki sposób można wykorzystywać mechanizmy i narzędzia polityki ekonomicznej na rzecz odpowiedzialnego wspierania innowacyjności gospodarki. Absolwent będzie dążył w swojej pracy zawodowej i aktywności publicznej do podnoszenia jakości działań na rzecz innowacyjności gospodarki. Absolwent studiów będzie posiadał kompetencje w obszarze identyfikowania i rozstrzygania podstawowych dylematów związanych z polityką ekonomiczną państwa; doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w obszarze polityki gospodarczej wspierania innowacyjności.

 


Program, terminarz i wykładowcy

Proces dydaktyczny zaplanowany jest na 1 rok akademicki, tj. 2 semestry. Proces dydaktyczny na studiach podyplomowych obejmuje:

 • Zajęcia dydaktyczne w wymiarze 240 godzin na każdego uczestnika. Na tę liczbę składają się 172 godziny programu podstawowego; 38 godzin warsztatów; 10 godzin wykładów gości specjalnych oraz 20 godzin seminarium dyplomowego.
 • Semestralny i końcowy egzamin pisemny, na podstawie którego słuchacze otrzymują oceny z 16 przedmiotów objętych egzaminem (tzw. program podstawowy)
 • Prezentacje prac dyplomowych słuchaczy studiów, stanowiące zarazem obronę prac dyplomowych (prezentacje odbędą się podczas konferencji na WNE UW w dn. 21-22 czerwca 2019 r.).

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomia wobec wyzwań wzrostu i rozwoju gospodarczego. Rola państwa
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Innowacyjność z perspektywy historii gospodarczej
 • Polityka fiskalna państwa
 • Polityka pieniężna i bankowość centralna
 • Innowacyjność przedsiębiorstw
 • Działalność B+R oraz ochrona praw własności intelektualnej
 • Podstawy finansów oraz źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
 • Ekonomiczna teoria innowacji
 • Polityka strukturalna, przemysłowa i innowacyjna państwa
 • Strategia gospodarcza Polski w świetle uwarunkowań konkurencyjnych
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Rola edukacji i transferu wiedzy
 • Polityka innowacyjna jednostek samorządu terytorialnego
 • Analiza ekonomiczna i ocena skutków regulacji
 • Warsztaty z zakresu ekonomii innowacyjności
 • Wykłady gości specjalnych
 • Seminarium dyplomowe

Terminarz zjazdów:

Lp. terminy
1 27-28.10.2018
2 17-18.11.2018
3 24-25.11.2018
4 1-2.12.2018
5 15-16.12.2018
6 12-13.01.2019
7 19-20.01.2019
8 16-17.02.2019
9 23-24.02.2019
10 16-17.03.2019
11 30-31.03.2019
12 13-14.04.2019
13 11-12.05.2019
14 25-26.05.2019
15 8-9.06.2019
16 21-22.06.2019

Możliwe jest ustanowienie dodatkowych dni zajęć (nie więcej niż 4) na potrzeby organizacji seminarium dyplomowego.

Wykładowcami studiów będą doświadczeni nauczyciele akademiccy co najmniej ze stopniem doktora, posiadający przynajmniej 5 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz naukowo-badawczej związanej z tematyką studiów. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów analitycznych, doradczych, a także wdrożeniowych.

Ramowy program zajęć oraz zestawienie wykładowców znajduje się w załączniku.

 


Konferencje i publikacja towarzyszące studiom

W ramach II edycji studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” odbędą się dwie konferencje powiązane ze studiami.

W dniach 21-22 czerwca 2019 r. na zakończenie II edycji studiów zorganizowana zostanie dwudniowa konferencja poświęcona prezentacji i dyskusji prac dyplomowych słuchaczy studiów. Jej celem jest również popularyzacja efektów edukacyjnych wytworzonych w trakcie studiów. Prezentacja prac dyplomowych będzie miała charakter publicznej obrony prac dyplomowych, przy czym prace (po wcześniejszym zrecenzowaniu przez promotora i recenzenta) będą oceniane w trakcie konferencji przez 3 os. komisje dyplomowe.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą Pani prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (PTE, SGH) oraz dr Krzysztof Gulda (PWRC Sp. z o.o.). Do udziału w konferencji organizatorzy uprzejmie zapraszają wszystkie osoby zainteresowane tematyką innowacyjności gospodarki i polityki ekonomicznej. Udział w konferencji jest bezpłatny, na podstawie e-mailowej rejestracji (*3Az}l62R978'kE{0J|Hnd1Qtwu]#[n|+juNt+9'%+f'9jpSr@wJpG}hb) trwającej do 19 czerwca. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

W celu zwiększenia efektów edukacyjnych, naukowych i popularyzatorskich projektu, w drugiej połowie września 2019 r. zostanie zorganizowana dwudniowa konferencja poświęcona tematyce innowacyjności gospodarki. Wydarzenie będzie służyło prezentacji prac badawczych oraz dyskusji naukowej i popularno-naukowej na temat wyzwań, mechanizmów i możliwości wspierania innowacyjności gospodarki. Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni naukowcy z Polski i zagranicy zajmujący się zagadnieniem innowacyjności oraz inni przedstawiciele środowisk naukowych i eksperckich zainteresowani tematyką konferencji. Ważnym adresatem konferencji będą przedstawiciele instytucji publicznych i prywatnych funkcjonujących w polskim ekosystemie innowacyjności, w tym instytucje administracji publicznej realizujące politykę ekonomiczną mającą wpływ na innowacyjność polskiej gospodarki. Efektem konferencji będzie wydanie recenzowanej publikacji naukowej (w formie książki drukowanej oraz e-booka), zawierającej streszczenia artykułów konferencyjnych oraz artykuły opracowane na podstawie najlepszych prac dyplomowych absolwentów studiów.

Słuchacze studiów „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” będą mieli zapewniony nieodpłatny udział w obu wydarzeniach.

 


Rekrutacja

Rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” została zakończona w 2018 r.
W roku akademickim 2019/20 planowane jest uruchomienie III edycji studiów (rekrutacja może się zacząć w II połowie września 2019 r.).
Studia realizowane z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej są dofinansowane, a całkowita odpłatność za nie wynosi 700 zł.

Limit przyjęć na studia wynosi 60 uczestników.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wyższego wykształcenia (legitymowanie się dyplomem ukończenia co najmniej studiów I stopnia). Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe ekonomiczne, jednak preferowane będą osoby posiadające co najmniej dyplom licencjata w dyscyplinie nauk ekonomicznych.

W toku rekrutacji kandydaci na studia będą przedstawiali listy motywacyjne, w których będą musieli wykazać przydatność pozyskanej wiedzy. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc Komisja Rekrutacyjna może wprowadzić dodatkowe kryteria kwalifikacji: 1) proporcja udziału przedstawicieli poszczególnych grup docelowych w grupie słuchaczy (grupa docelowa „Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej: kierownicy jednostek organizacyjnych organów administracji państwowej i samorządowej oraz specjaliści zatrudnieni w ww. urzędach zajmujący się problematyką polityki gospodarczej” jest priorytetowa i zakłada się dla niej udział nawet do 70% w łącznej liczbie słuchaczy); 2) zakres już posiadanych kwalifikacji z tematyki studiów (kierowanie studiów do osób o relatywnie niższych kwalifikacjach w obszarze innowacyjności gospodarki oraz polityki ekonomicznej, przy jednoczesnym adresowaniu oferty przede wszystkim do osób z wykształceniem ekonomicznym); 3) zasięg geograficzny oddziaływania studiów na obszarze woj. mazowieckiego (maksymalizacja zasięgu poprzez uwzględnienie miejsca pracy oraz zamieszkania kandydata); 4) bariera ekonomiczna dla kandydata (preferencja dla osób zatrudnionych w instytucjach publicznych) oraz 5) zgodność sylwetki kandydata (profil ścieżki zawodowej) z tematem studiów podyplomowych.

Kandydaci powinni zarejestrować się i zgłosić na studia za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów na UW pod adresem: https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl.

Po wejściu na stronę https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl należy kolejno:

 • kliknąć prostokąt: Studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019
 • po prawej stronie na górze kliknąć zaloguj się
 • kliknąć ....lub utwórz konto i poczekać na maila zwrotnego
 • po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail wybrać oferta
 • następnie kliknąć przy literce E w Ekonomia (12)
 • wybrać studia podyplomowe Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej
 • kliknąć formularz z podstawowymi danymi osobowymi i uzupełnić:
  • podstawowe dane osobowe, zapisz
  • adres i dane kontaktowe, zapisz
  • wykształcenie, zapisz
 • wrócić do ogólnych informacji nt. studiów i kliknąć zielone Zapisz się

Dzięki temu otrzymamy Państwa zgłoszenie i zaczynamy kontaktować się z Państwem mailowo.

Następnie prosimy o złożenie w Dziekanacie Studiów:

 • odpisu lub kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podania (wygenerowanego z systemu IRK),
 • CV wg własnego wzoru kandydata,
 • listu motywacyjnego wg własnego wzoru kandydata,
 • zobowiązania do dokonania płatności za studia (wygenerowanego z IRK),
 • trzech zdjęć.

Termin składania dokumentów na II edycję upłynął 17 października 2018 r.
Uruchomienie rekrutacji na III edycję planowane jest na II połowę września 2019 r.

Dokonanie opłaty za uczestnictwo w studiach w wysokości 700 zł (wysokość opłaty za roczne studia) nastąpi po zakwalifikowaniu na studia, lecz przed datą rozpoczęcia studiów, na indywidualny rachunek bankowy, wskazany Słuchaczom. W szczególnych okolicznościach, umożliwia się rozłożenie opłaty za studia na dwie równe raty - pierwsza płatna po zakwalifikowaniu na studia, druga najpóźniej pięć miesięcy po zakwalifikowaniu na studia.

Kontakt:
Dziekanat Studiów (prowadzi rekrutację i obsługę administracyjną uczestników studiów):
Małgorzata Mendygrał, tel. 22 55 49 176, e-mail: *3Az}l62R978'kE{0J|Hnd1]#[rs+_wT&n?T/%ht7s9+a=wUx
Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, budynek C, pok. M, 00-241 Warszawa

 


Warunki ukończenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest jednoczesne spełnienie poniższych warunków:

 1. Udział w minimum 60% zajęć potwierdzony wpisem na listę obecności.
 2. Zdanie egzaminu semestralnego i końcowego składającego się z 16 przedmiotów objętych tzw. podstawowym programem studiów z wynikiem co najmniej 80% łącznej liczby ECTS..
 3. Uzyskanie pozytywnej oceny z 8 zajęć – warsztatów ekonomicznych.
 4. Uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej (dwie pozytywne oceny: od promotora i recenzenta).
 5. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego, odbywającego się w formie prezentacji i obrony pracy dyplomowej podczas konferencji w dn. 21-22 czerwca 2018 r. (ocenę wystawia 3 osobowa komisja powołana spośród wykładowców studiów).

Słuchacze, którzy spełnią powyższe kryteria, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ocena na świadectwie będzie średnią arytmetyczną 3 ocen:

 1. Oceny z realizacji programu studiów (wyliczonej jako średnia arytmetyczna 16 ocen z egzaminu końcowego oraz 8 ocen uzyskanych z warsztatów ekonomicznych).
 2. Oceny z pracy dyplomowej (wyliczonej jako średnia arytmetyczna oceny promotora i oceny recenzenta).
 3. Oceny z egzaminu dyplomowego.

 


Kontakt

Dziekanat (prowadzi rekrutację i obsługę administracyjną uczestników studiów)

Małgorzata Mendygrał, tel. 22 55 49 176, e-mail: *3Az}l62R978'kE{0J|Hnd1]#[rs+_wT&n?T/%ht7s9+a=wUx
Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, budynek C, pok. M, 00-241 Warszawa

Kierownik studiów: dr Jarosław Górski, *3Az}l62R978'kE{0J|Hn]#[ou-mqXzMJ'wExcNao@#5[


Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej - I edycja konferencji

 

KONFERENCJA NAUKOWA

INNOWACYJNA GOSPODARKA. ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ

REALIZOWANA Z NARODOWYM BANKIEM POLSKIM W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI EKONOMICZNEJ JAKO CZĘŚĆ PROJEKTU I EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „INNOWACYJNA GOSPODARKA. ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ”


 13-14 WRZEŚNIA 2018 r.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66
 
www.wne.uw.edu.pl/innowacyjna
globscience.com/pl/innowacyjna
*3Az}l62R978'kE{0J|Hnd1Q]#[N\fJT*eVxbRjQ-NQbSBcDm\t

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja poświęcona jest tematyce ekonomii innowacji. W obszarze tematycznym konferencji mieszczą się w szczególności zagadnienia dotyczące polityki innowacyjnej i całościowego wpływu różnych obszarów, metod i narzędzi polityki gospodarczej na innowacyjność gospodarki na poziomie mikro, mezo i makroekonomicznym. Podczas konferencji prezentowane będą prace badawcze dotyczące ekonomicznej teorii innowacji oraz roli państwa w tworzeniu uwarunkowań dla innowacyjności gospodarki. Organizatorzy konferencji oczekują referatów stanowiących wyniki badań metodologicznych i empirycznych poświęconych m.in. następującym zagadnieniom:

 • ekonomiczna teoria innowacji, w tym determinanty, źródła, bariery i znaczenie innowacji i innowacyjności w ujęciu różnych szkół myśli ekonomicznej,
 • polityka innowacyjna, strukturalna i przemysłowa na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym innowacyjność w Unii Europejskiej: cele, metody, narzędzia, skuteczność i efektywność,
 • innowacyjność przedsiębiorstw: start-upy, działalność B+R, finansowanie działalności innowacyjnej, ekonomiczne aspekty ochrony praw własności intelektualnej,
 • innowacyjność organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz obszarów terytorialnych
 • innowacyjność na rynkach finansowych, fin-techy,
 • gospodarka oparta na wiedzy oraz rola edukacji i transferu wiedzy we wspieraniu innowacyjności.

GOŚCIE SPECJALNI KONFERENCJI

Prof. dr Jan Toporowski - University of London, School of Oriental and African Studies. Profesor ekonomii i finansów, specjalizuje się w polityce makroekonomicznej, w szczególności w myśli Michała Kaleckiego oraz kryzysach finansowych.

Prof. dr Robert Faff – University of Queensland, specjalizuje się w finansach empirycznych, jest autorem innowacyjnej metody rozwoju naukowego „pitching research”.

Gośćmi konferencji będą również: 

prof. Elżbieta Mączyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego),
Eliza Kruczkowska (Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji, Polski Fundusz Rozwoju),
dr Agnieszka Sznyk (Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO),
prof. Maciej Chorowski (Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju),
Piotr Borowski (Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA),
Krzysztof Gulda (Członek Zarządu UWRC Sp. z o.o.),
Marek Zuber (ekonomista, analityk rynków finansowych),
Maciej Fijałkowski (Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urząd m.st. Warszawy).

Uczestnicy konferencji otrzymają egzemplarz książki konferencyjnej „Innowacyjność polskiej gospodarki: wybrane aspekty” pod redakcją naukową prof. Krzysztofa Opolskiego i dr. Jarosław Górskiego.

Książka dostępna także jako pdf.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym programem

oraz do rejestracji uczestnictwa (do 10 września 2018): *3Az}l62R978'kE{0J|Hnd1Q]#[n|+jtN#vB'R0qQNq'Sb&dm|=


PATRONAT MEDIALNY

LOGO-Obserwator_Finansowy OK.jpg

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI W BADANIACH SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - KONFERENCJA DYDAKTYCZNA

W dniach 21 - 22 czerwca 2019 r. na WNE UW odbędzie się II edycja konferencji pt. "Innowacyjność gospodarki w badaniach słuchaczy studiów podyplomowych", organizowanej przez WNE UW przy współpracy z NBP oraz KNN UW. Podczas konferencji odbędą się prezentacje i dyskusja nad aktualnymi badaniami poświęconymi m.in. finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych, wirtualnym walutom, innowacjom pracowniczym oraz polskim bezpośrednim inwestycjom zagranicznym.

Konferencję uświetnią wykłady gości specjalnych: prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej-Ziemackiej (PTE, SGH) oraz dra Krzysztofa Guldy (UWRC Sp. z o.o.).

Organizatorzy zapraszają do zapoznania się z programem oraz rejestracji e-mailowej (*3Az}l62R978'kE{0J|Hnd1Qtwu]#[n|+juNt+9'%+f'9jpSr@wJpG}hb) do 19 czerwca 2019 r.

 

W dniach 22-23 czerwca 2018 r. odbyła się I edycja konferencji dydaktycznej  "Innowacyjność gospodarki w badaniach słuchaczy studiów podyplomowych". Podczas konferencji słuchacze studiów podyplomych "Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej", realizowanych wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, mieli okazje zaprezentować swoje prace dyplomowe.

Szczegółową relację z wydarzenia można znaleźć tutaj.

 

Zdjęcia z wydarzenia.

Wykład gościa specjalnego prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryka Skarżyńskiego, 14 stycznia 2018 r.

Loading the player...

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw