Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej - konferencja naukowa

 

KONFERENCJA NAUKOWA

INNOWACYJNA GOSPODARKA. ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ

REALIZOWANA Z NARODOWYM BANKIEM POLSKIM W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI EKONOMICZNEJ JAKO CZĘŚĆ PROJEKTU I EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „INNOWACYJNA GOSPODARKA. ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ”


 13-14 WRZEŚNIA 2018 r.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66
 
www.wne.uw.edu.pl/innowacyjna
globscience.com/pl/innowacyjna
K{.'|I9ToAL4f#kuX[g\~n`V]#[kJWRSaht?fcf1KtK+d&wTw-y

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja poświęcona jest tematyce ekonomii innowacji. W obszarze tematycznym konferencji mieszczą się w szczególności zagadnienia dotyczące polityki innowacyjnej i całościowego wpływu różnych obszarów, metod i narzędzi polityki gospodarczej na innowacyjność gospodarki na poziomie mikro, mezo i makroekonomicznym. Podczas konferencji prezentowane będą prace badawcze dotyczące ekonomicznej teorii innowacji oraz roli państwa w tworzeniu uwarunkowań dla innowacyjności gospodarki. Organizatorzy konferencji oczekują referatów stanowiących wyniki badań metodologicznych i empirycznych poświęconych m.in. następującym zagadnieniom:

 • ekonomiczna teoria innowacji, w tym determinanty, źródła, bariery i znaczenie innowacji i innowacyjności w ujęciu różnych szkół myśli ekonomicznej,
 • polityka innowacyjna, strukturalna i przemysłowa na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym innowacyjność w Unii Europejskiej: cele, metody, narzędzia, skuteczność i efektywność,
 • innowacyjność przedsiębiorstw: start-upy, działalność B+R, finansowanie działalności innowacyjnej, ekonomiczne aspekty ochrony praw własności intelektualnej,
 • innowacyjność organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz obszarów terytorialnych
 • innowacyjność na rynkach finansowych, fin-techy,
 • gospodarka oparta na wiedzy oraz rola edukacji i transferu wiedzy we wspieraniu innowacyjności.

GOŚCIE SPECJALNI KONFERENCJI

Prof. dr Jan Toporowski - University of London, School of Oriental and African Studies. Profesor ekonomii i finansów, specjalizuje się w polityce makroekonomicznej, w szczególności w myśli Michała Kaleckiego oraz kryzysach finansowych.

Prof. dr Robert Faff – University of Queensland, specjalizuje się w finansach empirycznych, jest autorem innowacyjnej metody rozwoju naukowego „pitching research”.

Gośćmi konferencji będą również: 

prof. Elżbieta Mączyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego),
Eliza Kruczkowska (Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji, Polski Fundusz Rozwoju),
dr Agnieszka Sznyk (Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO),
prof. Maciej Chorowski (Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju),
Piotr Borowski (Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA),
Krzysztof Gulda (Członek Zarządu UWRC Sp. z o.o.),
Marek Zuber (ekonomista, analityk rynków finansowych),
Maciej Fijałkowski (Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urząd m.st. Warszawy).

Uczestnicy konferencji otrzymają egzemplarz książki konferencyjnej „Innowacyjność polskiej gospodarki: wybrane aspekty” pod redakcją naukową prof. Krzysztofa Opolskiego i dr. Jarosław Górskiego.

Książka dostępna także jako pdf.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym programem

oraz do rejestracji uczestnictwa (do 10 września 2018): K{.'|I9ToAL4f#kuX[g\~n`V]#[1jwrs%.=_+c+UktkPdMAtwQC


PATRONAT MEDIALNY

LOGO-Obserwator_Finansowy OK.jpg

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI W BADANIACH SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - KONFERENCJA DYDAKTYCZNA

 W dniach 22-23 czerwca 2018 r. odbyła się konferencja dydaktyczna  "Innowacyjność gospodarki w badaniach słuchaczy studiów podyplomowych". Podczas konferencji słuchacze studiów podyplomych "Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej", realizowanych wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, mieli okazje zaprezentować swoje prace dyplomowe.

Szczegółową relację z wydarzenia można znaleźć tutaj.

Prezentacje prac przedstawione w piątek i w sobotę.

Zdjęcia z wydarzenia.

INNOWACYJNA GOSPODARKA. ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

 Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomiczneJ

Wydział Nauk Ekonomicznych UW zaprasza do uczestnictwa w dofinansowanych studiach podyplomowych pt. „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej”. Studia są realizowane z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Odpłatność za roczne studia, obejmujące 242 godziny unikalnego programu zajęć, wynosi 600 zł.

Cele studiów

Głównym celem studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej" jest wzrost wiedzy adresatów studiów nt. roli państwa i polityk publicznych we wspieraniu innowacyjności gospodarki (cele, zadania, metody i ograniczenia) w toku rocznego projektu edukacyjnego.

Celami szczegółowymi są:

 • Wzrost wiedzy słuchaczy studiów na temat ekonomicznej teorii innowacji.
 • Wzrost wiedzy słuchaczy studiów na temat roli państwa we wspieraniu innowacyjności gospodarki.
 • Wzrost wiedzy słuchaczy studiów na temat wpływu różnych polityk publicznych na poziom innowacyjności gospodarki oraz metod ewaluacji polityk publicznych.
 • Wytworzenie w wyniku uczestnictwa w projekcie wśród słuchaczy studiów chęci dalszego zgłębiania wiedzy na temat wspierania innowacyjności gospodarki.

 


Adresaci i efekty kształcenia

Kluczowymi grupami, do których adresowana jest oferta studiów podyplomowych, są:

 1. Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej: kierownicy jednostek organizacyjnych organów administracji państwowej i samorządowej oraz specjaliści zatrudnieni w ww. urzędach zajmujący się problematyką polityki gospodarczej, w tym w szczególności zagadnieniami: innowacyjności, strategii rozwoju, przedsiębiorczości, rynku pracy, polityką przemysłową, fiskalną, pieniężną i społeczną.
 2. Dziennikarze zajmujący się problematyką ekonomiczną, w szczególności tematyką polityki gospodarczej oraz innowacyjnością gospodarki.
 3. Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych nauczający przedmioty o tematyce ekonomicznej i pokrewnej.
 4. Inne osoby zainteresowane tematyką studiów, posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia - w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządu gospodarczego.

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • podstaw mikroekonomii i makroekonomii,
 • podstaw makroekonomii gospodarki otwartej, teorii handlu zagranicznego, globalizacji i regionalizacji,
 • roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym kraju z perspektywy historii gospodarczej,
 • teorii integracji europejskiej oraz historii, zasad i efektów członkostwa Polski w UE,
 • podstaw finansów i bankowości,
 • celów, obszarów, metod i zasad prowadzenia polityki gospodarczej państwa, w tym: poglądów różnych szkół ekonomicznych nt. interwencjonizmu państwowego oraz uwarunkowań i ograniczeń skuteczności i efektywności prowadzenia polityki ekonomicznej,
 • ekonomicznej teorii innowacji, w tym historii gospodarczej innowacyjności,
 • mechanizmów tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach,
 • gospodarki opartej na wiedzy,
 • głównych zasad i metod, narzędzi pomiaru skuteczności oraz naczelnych wyzwań współczesnych polityk: fiskalnej, pieniężnej, rynku pracy, przemysłowej i strukturalnej, regionalnej,
 • zasad prowadzenia analiz ekonomicznych oraz projektowania strategii gospodarczych,
 • zasad i metod oceny skutków regulacji.

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętności:

 • stosowania koncepcji ekonomicznych do opisu oraz analizy rozwiązań w zakresie polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności,
 • pozyskiwania i stosowania danych ekonomicznych do opisu oraz analizy zjawisk w obszarze polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności,
 • stosowania wiedzy ekonomicznej do ewaluacji i oceny rozwiązań w zakresie polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności.
 • stosowania zdobytej wiedzy ekonomicznej do aktywnego uczestnictwa w projektach rozwiązań w obszarze polityki gospodarczej państwa, zwłaszcza polityki wspierania innowacyjności,
 • przygotowywania pisemnych opracowań analitycznych, problemowych i projektowych w zakresie polityki ekonomicznej, zwłaszcza polityki wspierania innowacyjności.

Absolwent studiów będzie dysponował umiejętnościami formułowania opinii ustnych oraz pisemnych w zakresie współczesnych zjawisk w obszarze polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności: jej celowości, mechanizmów, metod, skuteczności i efektywności, ograniczeń i możliwości. Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność przekazywania wiedzy oraz zainteresowania innym osobom na temat polityki ekonomicznej. Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę na temat tego, w jaki sposób można wykorzystywać mechanizmy i narzędzia polityki ekonomicznej na rzecz odpowiedzialnego wspierania innowacyjności gospodarki. Absolwent będzie dążył w swojej pracy zawodowej i aktywności publicznej do podnoszenia jakości działań na rzecz innowacyjności gospodarki. Absolwent studiów będzie posiadał kompetencje w obszarze identyfikowania i rozstrzygania podstawowych dylematów związanych z polityką ekonomiczną państwa; doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w obszarze polityki gospodarczej wspierania innowacyjności.

 


Program, terminarz i wykładowcy

Proces dydaktyczny zaplanowany jest na 1 rok akademicki, tj. 2 semestry. Proces dydaktyczny na studiach podyplomowych obejmuje:

 • Zajęcia dydaktyczne w wymiarze 242 godzin na każdego uczestnika (na tę liczbę składa się 200 godzin programu podstawowego; 10 godzin wykładów gości specjalnych; 16 godzin seminarium dyplomowego oraz 16 godzin warsztatów z zakresu ekonomii innowacyjności).
 • Pisemny egzamin końcowy, składający się z 17 części odpowiadających poszczególnym 17 przedmiotom objętych programem studiów.
 • Prezentacje prac dyplomowych słuchaczy studiów, stanowiące zarazem obronę prac dyplomowych (prezentacje odbędą się podczas konferencji regionalnej na WNE UW w dn. 22-23 czerwca 2018 r.).

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomia wobec wyzwań wzrostu i rozwoju gospodarczego. Rola państwa
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Innowacyjność z perspektywy historii gospodarczej
 • Integracja europejska i Polska w Unii Europejskiej
 • Polityka fiskalna państwa
 • Polityka pieniężna i bankowość centralna
 • Polityka rynku pracy i polityka społeczna
 • Polityka regionalna
 • Innowacyjność przedsiębiorstw
 • Działalność B+R oraz ochrona praw własności intelektualnej
 • Podstawy finansów oraz źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
 • Ekonomiczna teoria innowacji
 • Polityka strukturalna, przemysłowa i innowacyjna państwa
 • Strategia gospodarcza Polski w świetle uwarunkowań konkurencyjnych
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Rola edukacji i transferu wiedzy
 • Analiza ekonomiczna i ocena skutków regulacji
 • Warsztaty z zakresu ekonomii innowacyjności
 • Wykłady gości specjalnych
 • Seminarium dyplomowe

Terminarz I edycji studiów (2017/2018):

nr zjazdu data
1 28-29.10.2017
2 18-19.11.2017
3 2-3.12.2017
4 16-17.12.2017
5 13-14.01.2018
6 27-28.01.2018
7 3-4.02.2018
8 10-11.02.2018
9 24-25.02.2018
10 10-11.03.2018
11 7-8.04.2018
12 21-22.04.2018
13 12-13.05.2018
14 26-27.05.2018
15 9.06.2018
16 22-23.06.2018


Możliwe jest ustanowienie dodatkowych dni zajęć (nie więcej niż 4) na potrzeby organizacji seminarium dyplomowego.

Wykładowcami studiów będą doświadczeni nauczyciele akademiccy co najmniej ze stopniem doktora, posiadający przynajmniej 5 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz naukowo-badawczej związanej z tematyką studiów. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów analitycznych, doradczych, a także wdrożeniowych.

Zestawienie wykładowców ze względu na zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych "Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej" oraz zestawienie alfabetyczne z krótką charakterystyką ich kompetencji znajduje się w załączniku.

 


Konferencje i publikacja towarzyszące studiom

W ramach I edycji studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” odbędą się dwie konferencje powiązane ze studiami.

W dniach 22-23 czerwca 2018 r. na zakończenie I edycji studiów zorganizowana zostanie dwudniowa konferencja poświęcona prezentacji i dyskusji prac dyplomowych słuchaczy studiów. Jej celem jest również popularyzacja efektów edukacyjnych wytworzonych w trakcie studiów. Prezentacja prac dyplomowych będzie miała charakter publicznej obrony prac dyplomowych, przy czym prace (po wcześniejszym zrecenzowaniu przez promotora i recenzenta) będą oceniane w trakcie konferencji przez 3 os. komisje dyplomowe. Zamiarem organizatorów jest, aby przynajmniej część prac dyplomowych była oparta o praktyczne projekty związane z tematyką innowacyjności gospodarki i miała dalsze oddziaływanie edukacyjne na środowiska lokalne (pracy i życia) słuchaczy studiów. Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni specjaliści z zakresu innowacyjności gospodarki i polityki ekonomicznej, przedstawiciele instytucji edukacyjnych i naukowych (szkoły, uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe), przedstawiciele społeczności lokalnych związanych ze słuchaczami oraz media.

W celu zwiększenia efektów edukacyjnych, naukowych i popularyzatorskich projektu, w drugiej połowie września 2018 r. zostanie zorganizowana dwudniowa konferencja poświęcona tematyce innowacyjności gospodarki. Wydarzenie będzie służyło prezentacji prac badawczych oraz dyskusji naukowej i popularno-naukowej na temat wyzwań, mechanizmów i możliwości wspierania innowacyjności gospodarki. Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni naukowcy z Polski i zagranicy zajmujący się zagadnieniem innowacyjności oraz inni przedstawiciele środowisk naukowych i eksperckich zainteresowani tematyką konferencji. Ważnym adresatem konferencji będą przedstawiciele instytucji publicznych i prywatnych funkcjonujących w polskim ekosystemie innowacyjności, w tym instytucje administracji publicznej realizujące politykę ekonomiczną mającą wpływ na innowacyjność polskiej gospodarki. Efektem konferencji będzie wydanie recenzowanej publikacji naukowej (w formie książki drukowanej oraz e-booka), zawierającej zbiór artykułów konferencyjnych.

Słuchacze studiów „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” będą mieli zapewniony nieodpłatny udział w obu wydarzeniach (w charakterze uczestników czynnych w czerwcowej konferencji regionalnej i uczestników biernych we wrześniowej konferencji ogólnopolskiej).

 


Rekrutacja

Rekrutacja na I edycję studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” trwa od 11 września do 6 października 2017 r. Studia realizowane z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej są dofinansowane, a całkowita odpłatność za nie wynosi 600 zł.

Limit przyjęć na studia wynosi 60 uczestników.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wyższego wykształcenia (legitymowanie się dyplomem ukończenia co najmniej studiów I stopnia). Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe ekonomiczne.

W toku rekrutacji kandydaci na studia będą przedstawiali listy motywacyjne, w których będą musieli wykazać przydatność pozyskanej wiedzy. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc Komisja Rekrutacyjna może wprowadzić dodatkowe kryteria kwalifikacji: zakres już posiadanych kwalifikacji z tematyki studiów (kierowanie studiów do osób o relatywnie niższych kwalifikacjach w tym zakresie); zasięg geograficzny oddziaływania studiów na obszarze woj. mazowieckiego (maksymalizacja zasięgu poprzez uwzględnienie miejsca pracy oraz zamieszkania kandydata); bariera ekonomiczna dla kandydata (preferencja dla osób zatrudnionych w instytucjach publicznych) oraz zgodność sylwetki kandydata (profil wykształcenia i ścieżki zawodowej) z tematem studiów podyplomowych.

Kandydaci powinni zarejestrować się i zgłosić na studia za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów na UW pod adresem: https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl.

Po wejściu na stronę https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl należy kolejno:

 • kliknąć prostokąt: Studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018
 • po prawej stronie na górze kliknąć zaloguj się
 • kliknąć ....lub utwórz konto i poczekać na maila zwrotnego
 • po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail wybrać oferta
 • następnie kliknąć przy literce E w Ekonomia (12)
 • wybrać studia podyplomowe Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej
 • kliknąć formularz z podstawowymi danymi osobowymi i uzupełnić:
  • podstawowe dane osobowe, zapisz
  • adres i dane kontaktowe, zapisz
  • wykształcenie, zapisz
 • wrócić do ogólnych informacji nt. studiów i kliknąć zielone Zapisz się

Dzięki temu otrzymamy Państwa zgłoszenie i zaczynamy kontaktować się z Państwem mailowo.

Następnie prosimy o złożenie w Dziekanacie Studiów:

 • odpisu lub kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podania (wygenerowanego z systemu IRK),
 • CV wg własnego wzoru kandydata,
 • listu motywacyjnego wg własnego wzoru kandydata,
 • zobowiązania do dokonania płatności za studia (wygenerowanego z IRK),
 • trzech zdjęć.

Termin składania dokumentów upływa 6 października 2017 roku.

Dokonanie opłaty za uczestnictwo w studiach w wysokości 600 zł (wysokość opłaty za roczne studia) nastąpi po zakwalifikowaniu na studia, lecz przed datą rozpoczęcia studiów, na indywidualny rachunek bankowy, wskazany Słuchaczom. W szczególnych okolicznościach, umożliwia się rozłożenie opłaty za studia na dwie równe raty - pierwsza płatna po zakwalifikowaniu na studia, druga najpóźniej pięć miesięcy po zakwalifikowaniu na studia.

Kontakt:
Dziekanat Studiów (prowadzi rekrutację i obsługę administracyjną uczestników studiów):
Ewa Domańska, tel. 22 55 49 154, e-mail: K{.'|I9ToAL4f#kuX[g\~n]#[+kvdk9!2+57to{c~=@]eo[
Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, pok. K2, 00-241 Warszawa

 


Warunki ukończenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest jednoczesne spełnienie poniższych warunków:

 1. Udział w minimum 60% zajęć potwierdzony wpisem na listę obecności.
 2. Zdanie egzaminu końcowego składającego się z 17 części odpowiadających poszczególnym 17 przedmiotom objętych programem studiów z wynikiem co najmniej 60% łącznej liczby punktów, umożliwiającym uzyskanie co najmniej 21 pkt. ECTS (tj. zaliczenie na ocenę pozytywną przedmiotów łącznie dających minimum 21 pkt. ECTS - przedmioty objęte egzaminem dają łącznie 26 pkt. ECTS)).
 3. Uzyskanie pozytywnej oceny z 4 zajęć o charakterze warsztatowym (poz. 20 programu studiów).
 4. Uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej (dwie pozytywne oceny: od promotora i recenzenta).
 5. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego, odbywającego się w formie prezentacji i obrony pracy dyplomowej podczas konferencji w dn. 22-23 czerwca 2018 r. (ocenę wystawia 3 osobowa komisja powołana spośród wykładowców studiów).

Słuchacze, którzy spełnią powyższe kryteria, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ocena na świadectwie będzie średnią arytmetyczną 3 ocen:

 1. Oceny z realizacji programu studiów (wyliczonej jako średnia arytmetyczna 17 ocen z egzaminu końcowego oraz 4 ocen uzyskanych z warsztatów ekonomicznych).
 2. Oceny z pracy dyplomowej (wyliczonej jako średnia arytmetyczna oceny promotora i oceny recenzenta).
 3. Oceny z egzaminu dyplomowego.

 


Kontakt

Dziekanat (prowadzi rekrutację i obsługę administracyjną uczestników studiów)

Renata Dąbrowska, tel. 22 55 49 164, e-mail: K{.'|I9ToAL4f#kuX[g\~n`V]#[=`jeo51H[yc+UktkPdMAtwQC
Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, pok. K3, 00-241 Warszawa

Kierownik studiów: dr Jarosław Górski, K{.'|I9ToAL4f#kuX[g\~]#[2cxup1}kg+.A\}t[9QpMk

Koordynator studiów: mgr Marta Höffner, tel. 22 55 49 184, e-mail: K{.'|I9ToAL4f#kuX[g\~n]#[5dxic4yG+57to{c~=@]eo[ Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, pok. B012, 00-241 Warszawa


Wykład gościa specjalnego prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryka Skarżyńskiego, 14 stycznia 2018 r.

Loading the player...

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw