Studium Doskonałości Akademickiej - Kursy doktorskie

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja im. F. Skarbka Pracowników i Absolwentów WNE UW pragnąc wyjść naprzeciw zainteresowaniu kandydatów uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych oferuje kursy doktorskie z zaawansowanej mikroekonomii, makroekonomii i metod badań ilościowych.

Kursy ukierunkowane są na uzupełnienie wykształcenia ekonomicznego niezbędnego do prowadzenia badań ekonomicznych, otwarcia przewodu doktorskiego oraz przygotowania do obrony. 

Szczegółowa informacja w załączniku, oraz pod numerem 22 55 49 135

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Studia Doktoranckie Zaoczne dla pracujących

"Gospodarka i Rynek"
Instytucje Finansowe i Strategie Gospodarcze Firm


Zapraszamy ambitne, nastawione na swój rozwój intelektualny i zawodowy osoby, zajmujące się szeroko rozumianą problematyką ekonomii finansów (w tym publicznych), rynków finansowych, bankowości, ubezpieczeń, rynku pracy, strategii gospodarczej oraz ryzyka.

Adresaci studiów

Zaoczne studia doktoranckie przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich, głównie osób pracujących w pionach finansowych, zajmujących się zawodowo problematyką ekonomiczną, zwłaszcza zagadnieniami finansowymi, stosowaniem rachunku ekonomicznego, budowaniem strategii firm, polityką pieniężną oraz finansami korporacji. Studia dają specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnej ekonomii. Tok dydaktyczny ma na celu przygotowanie do napisania pracy doktorskiej i jej obrony.

Program studiów

W trakcie studiów doktoranci realizują program którego następstwem jest uzyskanie zaawansowanej wiedzy teoretycznej i umiejętności jej stosowania w analizie zjawisk ekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych metod ilościowych. Oprócz tego doktoranci nabywają również różne kompetencje społeczne, m.in. umiejętność oceny źródła danych informacji, prezentowania osiągnięć najnowszych teorii ekonomicznych, umiejętność dopasowania metody badawczej do celu badawczego, komunikowania się z otoczeniem i obrony swoich poglądów, czy umiejętność systematycznego pogłębiania i aktualizowania własnej wiedzy.

Program zaocznych studiów doktoranckich, będąc zbliżony do studiów dziennych w kluczowych obszarach, głównie takich jak mikroekonomia, makroekonomia i metody ilościowe, jednocześnie ukierunkowany jest w większym stopniu na wykorzystanie i stosowanie badań naukowych o walorach aplikacyjnych. Ich unikalnym walorem jest szereg zajęć (wykładów i seminariów) ukierunkowanych na analizy empiryczne w kontekście dorobku teoretycznego, co pozwala na wykorzystanie doświadczeń zawodowych doktorantów, przydatnych w opracowywaniu koncepcji pracy doktorskiej.

Organizacja zaocznych studiów doktoranckich określona jest Regulaminem studiów. Wskazać tu m.in. należy na 4-letni czas na otwarcie przewodu doktorskiego, elastyczne terminy zdawania egzaminów z przedmiotów wymaganych programem, możliwość uczestniczenia wszystkich doktorantów w seminariach doktorskich, na których prezentowana jest szczegółowa koncepcja pracy doktorskiej. 

Program studiów w wersji PDF.

Program studiów na rok akademicki 2015/2016
Program studiów na rok akademicki 2016/2017 

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą głównie samodzielni pracownicy naukowi WNE wspomagani przez adiunktów z dużym doświadczeniem badawczym. Na tych studiach konieczne jest ukierunkowanie wszystkich przedmiotów na analizy empiryczne zjawisk ekonomicznych znanych doktorantom z praktyki zawodowej, oparte na solidnym gruncie teoretycznym i naukowych narzędziach badawczych. Z tych powodów skład nauczających jest nieco inny niż na studiach stacjonarnych, większy wśród nich jest udział osób prowadzących badania empiryczne w firmach (ekonomiczne i finansowe) lub w większej skali np. branżach a mniejszy zajmujących się teorią i problemami makroekonomicznymi.

Zdecydowana większość wykładowców posiada doświadczenie praktyczne, poparte głęboką znajomością naukowych metod badawczych i umiejętnością interpretacji zjawisk gospodarczych. Taki dobór kadry nauczającej wynika ze specyfiki studentów zaocznych studiów doktoranckich, wśród których dominują osoby z doświadczeniem zawodowym. Powoduje to konieczność takiego doboru wykładowców, którzy znając, stosując i prowadząc badania empiryczne (ekonomiczne i finansowe) w konkretnych jednostkach gospodarczych, potrafią nawiązać odpowiednie relacje naukowe ze słuchaczami studiów doktoranckich.

Organizacja studiów

Wykłady prowadzone są raz w miesiącu (weekend) w sali konferencyjnej Centrum Badań Ekonomicznych Europy Środkowej i Wschodniej (CBE) Wydziału Nauk Ekonomicznych przy ul. Banacha 2B.

Zajęcia 9. edycji rozpoczęły się w październiku 2016 r. i organizowane są raz w miesiącu:

 • w piątek w godz. 16.30-20.00
 • w sobotę i niedzielę w godz. 9.00-17.00 

Seminaria doktorskie

Rekrutacja

Zgodnie z nową Ustawą 2.0, WNE nie prowadzi obecnie naboru na zaoczne studia doktoranckie. Osoby zainteresowane otwarciem przewodu zapraszamy na Kursy Doskonałości Akademickiej na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Uchwala nr 14/2016 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w sprawie zasad rekrutacji na Niestacjonarne, Zaoczne Studia Doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 z dnia 2 marca 2016 r.

Zasady rekrutacji


1. W rekrutacji kandydatów obowiązują następujące zasady i terminy:

 • do 15 września zarejestrowanie się kandydata IRK oraz złożenie wymaganych dokumentów
 • od 16 do 29 września – rozmowy kwalifikacyjne i sporządzenie listy rankingowej
 • do 30 września - decyzja i powiadomienie o wynikach przyjęcia na studia doktoranckie

Przyjęcia na zaoczne studia doktoranckie WNE mają charakter konkursowy.
Do konkursu dopuszcza się kandydatów, którzy złożą następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK
 • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia
 • udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (średnia ze studiów I i II stopnia lub ze studiów jednolitych)
 • życiorys
 • 2 fotografie
 • informacja o znajomości języków obcych
 • kwestionariusz osobowy (DOC | PDF)
 • opis zainteresowań naukowych kandydata
 • informacja o aktywności naukowej i zawodowej, w szczególności o publikacjach, o udziale w konferencjach naukowych i zawodowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach i innych naukowych i zawodowych osiągnięciach
 • konspekt projektu badawczego mogącego stanowić podstawę rozprawy doktorskiej.

2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia składa się z oceny dostarczonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszcza się kandydatów, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty
 • Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzają członkowie Komisji Rekrutacyjnej w obecności co najmniej 51% członków
 • Głównym przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej jest przedstawiony przez kandydata konspekt projektu badawczego.

3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów według następującej punktacji:

 • projekt rozprawy doktorskiej – 1-50 punktów
 • prezentacja projektu rozprawy doktorskiej – 1–10 punktów
 • umiejętność prowadzenia badań naukowych, aktywność naukowa – 1–10 punktów
 • umiejętności dydaktyczne / przydatność dydaktyczna kandydata dla WNE – 1–10 punktów
 • wyniki studiów (średnia ze studiów) – 1-10 punktów
 • znajomość języków obcych – 1-10 punktów

Nie wymaga się zatwierdzenia projektu rozprawy przez potencjalnego promotora, ponieważ program tych studiów przewiduje stopniowe dochodzenie do ustalenia projektu w gotowej wersji konspektu pracy doktorskiej łącznie z wyłonieniem promotora. Na ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego składa się średnia liczba punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji, na podstawie której sporządza się listę rankingową. Na studia przyjmuje się osoby z najwyższą liczbą punktów, zgodnie z limitami rekrutacyjnymi uchwalonymi przez Radę Wydziału.

Zaoczne studia doktoranckie zaczynają się w semestrze zimowym co dwa lata, chyba że na podstawie dużej liczby kandydatów Rada Wydziału postanowiłaby je uruchomić na wniosek kierownika studiów po 3 semestrach.


Więcej informacji

Macierz kompetencji

Studia zaoczne istotny nacisk kładą na badania naukowe o walorach aplikacyjnych. Dla określenia efektów kształcenia zastosowano punktację ECTS opartą na uzyskiwaniu efektów kształcenia poprzez odpowiedni nakład pracy ze strony studenta-doktoranta. Postępy w przygotowywaniu pracy doktorskiej są przedstawiane na seminariach, w których uczestniczą wszyscy doktoranci i zaproszeni goście (w tym promotor) . Doktoranci mają możliwość publikowania swoich prac (w całości lub części) w wydawnictwie Ekonomia. Gotowa rozprawa doktorska jest recenzowana zgodnie z przepisami, a jej otwarta obrona odbywa się przed wyznaczoną Komisją Rady Wydziału.


Warunki ukończenia

Doktoranci są zobowiązani do:

 • obecności na ustalonych w programie zajęciach
 • odbycia praktyk dydaktycznych w formie prowadzenia wspólnych zajęć z promotorem
 • uczestniczenia (również czynnego) w seminariach doktoranckich
 • zaliczenia ustalonych w programie zajęć i złożenia egzaminów doktorskich z: mikroekonomii, makroekonomii, metod ilościowych, socjologii oraz języka nowożytnego.


Otwarcie przewodu doktorskiego

Zasady wszczęcia przewodu doktorskiego regulują:

- Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2015 r. poz. 1842 z późn.zm.) 

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest:

- posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej z recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym określonym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej (art. 11.2 Ustawy z dnia 14.03.2003 r.  – Dz.U. nr 65, poz. 595 z późn.zm.)

Zasady składania pracy doktorskiej

 1. Doktorant składa:
  • pracę doktorską w 5 egz., oprawioną
  • streszczenie w wersji polskiej i angielskiej
  • interlinia 1,5
  • druk jednostronny
  • na stronie tytułowej afiliacja
  • dodatkowo na płycie CD w PDF (5 egz.) do każdego egzemplarza pracy
  • przesyła w PDF oddzielnie pracę oraz streszczenia: w języku polskim i w języku angielskim
 2. Promotor składa opinię o pracy + podaje nazwiska recenzentów
 3. Sekretariat zsd składa oryginały protokołów egzaminów doktorskich

Całość dokumentacji przekazywana jest do p. Moniki Pomijan-Mróz, Dziekanat WNE UW.Zaoczne studia doktoranckie w świetle nowych przepisów
Otwarcie przewodu Termin otwarcia przewodu na podstawie dotychczasowych przepisów Możliwa obrona doktoratu dla osób, które otworzyły przewód przed 30.4.2019 Wszczynanie procedury nadania stopnia doktora przez Rady Naukowe Dyscyplin (możliwość otwarcia przewodu wg nowych przepisów)  
  Uzyskanie stopnia doktora w dotychczasowych dyscyplinach Termin, w którym Rada Wydziału może nadać stopień doktora (30.9.2019) Przewody doktorskie otwarte przed 30.4.2019 r. zamykane są 31.12.2021 r.  
Studia doktoranckie Kontynuacja studiów wg dotychczasowych przepisów Kontynuacja studiów Ostateczny termin zdawania egzaminów doktorskich (31.12.2021)  
      Kontynuacja studiów zaocznych. Możliwość przedłużenia o 2 lata (do 31.12.2023) Ostateczny termin ukończenia studiów rozpoczętych przed 1.10.2018 r.
  Do 30 kwietnia 2019 r. 1 maja – 30 września 2019 r. 1 października 2019 r. – 31 grudnia 2021 r. 31 grudnia 2023 r.

 

Więcej informacji


Przewody doktorskie

Teksty rozpraw doktorskich (wraz z recenzjami), których obronę wyznaczono po 1 października 2012 r. powinny być umieszczone w Repozytorium UW, zgodnie z Zarządzeniem nr 35 Rektora UW z dn. 2 lipca 2012 r..

Jest to jedyna forma udostępnienia ich wszystkim zainteresowanym najpóźniej 12 dni przed terminem obrony.
Doktorant powinien samodzielnie umieścić pracę w Repozytorium zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie Repozytorium.
Po zatwierdzeniu pracy Repozytorium wystawia zaświadczenie o dopełnieniu obowiązku zdeponowania pracy, zgodnie z w/w Zarządzeniem.

Otwarte przewody doktorskie na zaocznych studiach doktoranckich WNE UW

Nazwisko i imię

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data otwarcia przewodu

Krasuski Paweł Wpływ jakości usług na efektywność oddziału banku (na przykładzie sektora bankowości spółdzielczej) prof. dr hab. Krzysztof Opolski 2016
Kubik Michał Analiza inwestycji budowy elektrowni atomowej w kontekście wykorzystania modeli stochastycznych dla prognozy cen energii elektrycznej prof. dr hab. Janusz Kudła 2019
Pieńkowski Marcin Wpływ zmian kursu walutowego oraz kredytów walutowych dla gospodarstw domowych na inflację w Polsce dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz. 2018
Radwański Paweł Analiza wpływu zmian podatków na premię za ryzyko na warszawskiej giełdzie za pomocą modeli wektorowej autoregresji dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz. 2019
Świerczyńska Marta
Węglińska Mariola
Wpływ architektury systemu nadzorczego na efektywność nadzoru (na przykładzie wybranych krajów UE) prof. dr hab. Krzysztof Opolski
dr Krzysztof Broda
2016
Zawalski Piotr Wpływ kredytu kupieckiego na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw w warunkach kryzysu ekonomicznego lat 2008-2009 na przykładzie Polski prof. dr hab. Krzysztof Opolski
dr Mateusz Kopyt
2016

Obronione rozprawy doktorskie na zaocznych studiach doktoranckich WNE UW
Nazwisko i imię Tytuł rozprawy doktorskiej Promotor Rok uzyskania stopnia doktora
Brodowska-Szewczuk Jolanta Wpływ Sektorowego Programu Operacyjnego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce prof. dr hab. Witold Koziński 2010
Chodorowski Leszek Istota i rola efektywności w funkcjonowaniu banku centralnego prof. dr hab. Krzysztof Opolski 2015
Dębinska-Pokorska Dorota Ocena efektywności oraz identyfikacja czynników wpływających na efektywność elektrowni systemowych w Polsce w świetle rozwiązań wdrażanych w latach 90-tych prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2013
Furga Jacek Oszczędzanie w kasach oszczędnościowo-budowlanych w gospodarkach wschodzących Europy Środkowej (lata 1992-2012) prof. dr hab. Witold Koziński 2014
Kovacs Istvan Strategia lądowego transportu towarowego Węgier i Polski w warunkach integracji z UE prof. dr hab. Michał Dobroczyński 2004
Krajewski Janusz Rola identyfikacji i oceny zagrożeń sytuacji finansowej banków ze szczególnym uwzględnieniem metodyki wczesnego ostrzegania w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa finansowego i stabilności systemu bankowego prof. zw dr hab. Władysław Baka 2008
Kucharski Kamil Wpływ rozwiązań technologicznych na efektywność gospodarowania zasobami nieruchomości w przedsiębiorstwach prof. dr hab.Dariusz Dziuba 2014
Opolska Iweta Karina Effectiveness of Liberalization Tools in Demonopolizing the European Gas Industry prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2016
Pawlak Jacek Fuzje i przejęcia jako strategia alternatywna dla rozwoju organicznego przedsiębiorstw – badania długookresowych efektów ekonomicznych na przykładzie sektora motoryzacyjnego prof. dr hab. Krzysztof Opolski 2012
Pawlikowski Adam Problemy, zakres i kryteria wyboru w kształtowaniu systemu gwarantowania depozytów na przykładzie państw UE prof. zw dr hab. Władysław Baka 2009
Podgórska Joanna Ocena efektywności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w województwie podkarpackim przy wykorzystaniu metody analizy obwiedni danych prof. dr hab. Krzysztof Opolski 2016
Pokorski Marcin Bańki spekulacyjne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dr hab. Janusz Kudła, prof. UW 2013
Sikora Danuta
Kulczycki Adrian
Efektywność oddziałów banku detalicznego jako czynnika przewagi konkurencyjnej prof. dr hab. Krzysztof Opolski 2008
Socik Artur Wpływ opłaty wzajemnej (interchange) na konkurencję na rynku kart płatniczych prof. dr hab. Krzysztof Opolski 2006
Spirzewski Krzysztof Konsolidacja francuskiego systemu bankowego na przykładzie fuzji banków BNP i Paribas prof. dr hab. Witold Koziński 2010
Stanisławska Ewa Makroekonomiczne uwarunkowania procesu formułowania oczekiwań inflacyjnych konsumentów w warunkach adaptacyjnego uczenia się dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW 2015
Szczepańska-Maciejuk Olga Stabilność finansowa jako cel banku centralnego: studium teoretyczno-porównawcze prof. zw dr hab. Władysław Baka 2008
Szymańska Grażyna Kształtowanie się oraz wpływ rozwoju regulacji dotyczących adekwatności kapitałowej na bezpieczeństwo, aktywność i efektywność banków prof. zw dr hab. Władysław Baka 2010
Wereda-Kolasińska Magdalena Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy (na przykładzie sektora bankowego w latach 2008-2009) prof. dr hab. Krzysztof Opolski 2011
Wiszniewska Agnieszka Problem synchronizacji cykli koniunkturalnych a perspektywa wprowadzenia waluty euro w krajach kandydujących do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej prof. dr hab. Janusz Kudła 2020
Wiśniewski Hubert Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW 2015
Zaliwska Joanna Ustalanie marży ryzyka kredytowego zgodnie z Nową Umową Kapitałową a dochodowość usług oferowanych klientowi banku dr hab. Janusz Kudła, prof. UW 2014

Kontakt

 


Piotr Mandera

Kontakt: 


e-mail: 8A$Dc7YXd=ei-?4W6Vzq*1]#[&#b/HwL6{2TO61+`v7pzux
tel: 22 55 49 135

 Krzysztof Opolski

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

Kierownik Studiów


Kontakt: 
tel.: 22 55 491 48,
e-mail: 8A$Dc7YXd=ei-?4W6Vzq*1]#[~-q0P#EB{2TO61+`v7pzux

dyżur na WNE: wtorki, 16.30-18.00, pok.215

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw