Dzienne studia III stopnia

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019 była ostatnim naborem na studia trzeciego stopnia, prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) będą stopniowo wygaszane, a kształcenie doktorantów - przenoszone do szkół doktorskich.

Osoby, które do roku akademickiego 2018/2019 rozpoczęły kształcenie na studiach trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych dokończą je w dotychczasowym trybie.

Opis studiów

Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) prowadzi studia doktoranckie w zakresie ekonomii.

Program studiów doktoranckich zawiera obowiązkową część wspólną, w której skład wchodzą kursy z zaawansowanej makroekonomii, zaawansowanej mikroekonomii, zaawansowanej ekonometrii oraz z metodologii badań ekonomicznych. Pozostałą część programu stanowią przedmioty specjalistyczne, których wyboru dokonują doktoranci (w uzgodnieniu z promotorami).

Dzięki takiej konstrukcji studiów doktoranckich, poza solidną wiedzą teoretyczną, doktoranci mają możliwość pogłębienia wiedzy specjalistycznej w ramach kursów dodatkowych, prowadzonych przez wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach. Przygotowywanie rozprawy doktorskiej obejmuje samodzielne (pod kierunkiem promotora) opisanie ważnego problemu ekonomicznego.

Studia doktoranckie przygotowują absolwentów do pracy zarówno w charakterze badaczy zatrudnionych w ośrodkach akademickich polskich i zagranicznych, jak i do udziału w życiu gospodarczym i publicznym na szczeblach kierowniczych i eksperckich. Absolwenci posiadają kwalifikacje pozwalające na samodzielne prowadzenie badań naukowych, udział w projektach badawczych, przygotowywanie publikacji naukowych, ale także podejmowanie konkretnych zadań praktycznych i ich rozwiązywanie. Ważnym elementem sylwetki doktoranta jest także umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych we wszystkich podstawowych specjalnościach ekonomii, a także zaawansowanych kursów w ramach własnej specjalności.

Adresaci studiów

Studia doktoranckie Wydziału Nauk Ekonomicznych adresowane są do wyróżniających się absolwentów przede wszystkim wydziałów ekonomicznych, którzy ścieżkę swojej kariery umieszczają w ramach działalności naukowo-badawczej, a także w kluczowych instytucjach gospodarczych.

Program studiów

Program studiów

Wykładowcy

 • Prof. dr hab. Andrzej Cieślik, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Prof. dr hab. Wojciech Charemza, University of Leicester, UK
 • Prof. Reka Futasz, CEU
 • Prof. dr hab. Jacek Hołówka, Wydział Filozofii i Socjologii, UW
 • Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Prof. dr dr h. c. Oded Stark, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Warunki ukończenia

 1. Warunkiem ukończenia dziennych studiów doktoranckich jest zaliczenie przewidzianych Regulaminem kursów obowiązkowych i fakultatywnych.
   
 2. 2. Warunkiem uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych jest spełnienie wymogów wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Warszawskim.

Organizacja studiów

Plan seminarium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020 dostępny jest w wersji PDF (na bieżąco aktualizowany).

Sprawozdania z działalności studiów doktoranckich

Harmonogram studiów doktoranckich w świetle przepisów przejściowych

 • wszczęcie przewodu doktorskiego na starych zasadach: najdalej do 30 kwietnia 2019 r.
 • zakończenie studiów doktoranckich na starych zasadach: najdalej do 31 grudnia 2023 r.
 • zakończenie przewodu doktorskiego na starych zasadach: najdalej do 31 grudnia 2021 r. (wydłużone do 31 grudnia 2022 r. na bazie tzw. "przepisów COVID-owych)

Stypendia doktoranckie

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą corocznie ubiegać się o przyznanie następujących stypendiów:

 • stypendium doktoranckie,
 • zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej,
 • stypendium Rektora dla doktorantów (dawniej stypendium dla najlepszych doktorantów).

Stypendium doktoranckie mogą otrzymywać obywatele polscy oraz cudzoziemcy z krajów Unii Europejskiej, będący doktorantami Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast o zwiększenie stypendium mogą się ubiegać wszyscy doktoranci UW.

Doktorant przedłużający okres odbywania studiów doktoranckich, przebywający na urlopie lub po powrocie z urlopu może otrzymać stypendia, o ile spełnia kryteria.

Akty prawne regulujące możliwość otrzymywania stypendiów:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017, poz. 1696),
 • Zarządzenie nr 148 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r., poz. 327).
 • Zarządzenie nr 149 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r., poz. 328).
 • Zarządzenie nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r., poz. 318).

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej i stypendium Rektora dla doktorantów oraz terminy ich składania są ogłaszane na stronie Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego UW.

Doktoranci wykazujący się znacznymi osiągnięciami w działalności naukowej mogą ubiegać się o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców (szczegółowe informacje oraz terminy składania wniosków są publikowane na stronie Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego UW).

Granty naukowe

Uczestnicy studiów doktoranckich mogą ubiegać się o finansowanie swoich badań naukowych w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiFundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju. Przed złożeniem wniosku należy skontaktować się z wydziałową Sekcją ds. Badań i Publikacji

Pracownicy wydziałowej Sekcji ds. Badań i Publikacji udzielają także bieżących informacji o grantach i stypendiach badawczych.

Pomoc materialna

Doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi.

Powyższe świadczenia są przyznawane na wniosek doktoranta na dany rok akademicki i mogą je otrzymywać obywatele polscy oraz cudzoziemcy z krajów Unii Europejskiej, będący doktorantami Uniwersytetu Warszawskiego. Składanie wniosków w wersji elektronicznej (USOSweb) i papierowej w dowolnym czasie.

Rekrutacja 

Od roku akademickiego 2019/2020 rekrutacja na studia doktoranckie jest prowadzona przez Szkoły Doktorskie.

Program doktorski dyscypliny ekonomia i finanse prowadzony jest w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych.

W ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej realizowany jest natomiast program doktorancki „Quantitative Psychology and Economics”, który oferuje studentom możliwość prowadzenia nowatorskich badań w dynamicznie rozwijającej się, interdyscyplinarnej dziedzinie łączącej: psychologię, nauki ekonomiczne i matematykę.

Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich w roku akademickim 2020/2021 określa uchwała nr 500 Senatu UW z 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 (Monitor UW z 2020 r., poz. 500).

Przewody doktorskie

Lista obronionych rozpraw doktorskich na dziennych studiach doktoranckich WNE UW
Nazwisko
i imię
Tytuł rozprawy doktorskiej Promotor Rok uzyskania stopnia doktora
Aksman Ewa Przekształcenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej i polskiej opiece zdrowotnej dr hab. prof. UW Marek Bednarski 1999
Akhvlediani Tinatin International Trade and Economic Growth in the EU prof. dr hab. Andrzej Cieślik 2019
Anacka Marta Skłonność do mobilności. Rekonstrukcja pojęcia i analiza zjawiska prof. dr hab. Marek Okólski 2014
Balcerzak Milena Zmiany na rynkach akcji w krajach wchodzących do strefy euro a psychologiczne uwarunkowania natury inwestorów prof. dr hab. Brunon Górecki 2014
Białek-Jaworska Anna Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne prof. dr hab. Władysław Baka 2006
Bielecki Marcin Selected Issues on the Optimal Endogenous Growth Policies dr hab. prof. UW Andrzej Cieślik 2018
Bobrowicz Barbara Determinanty aktywności zawodowej i domowej kobiet. Alokacja czasu dr hab., prof.UW Urszula Sztandar-Sztanderska 2010
Brzeziński Michał Kryteria oceny dorobku społecznego. Z historii współczesnej ekonomii dobrobytu dr hab. prof. UW Zbigniew Hockuba 2004
Brzozowski Michał Niezależność banku centralnego - motywy ustanowienia i konsekwencje. Przypadek Polski i innych krajów transformacji systemowej prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński 2002
Bukowska Grażyna Niemcy: granice państwa socjalnego prof. dr hab. Jerzy Kleer 1999
Byra Łukasz Migration as a Tale of Skills: Analytical Perspectives, and Policy Design prof. dr Oded Stark 2018
Dorota Celińska-Kopczyńska Open Source software and the network effects

prof. dr hab. Dariusz Dziuba

dr Tomasz Kopczewski

2019
Sylwia Domańska Inwestycje venture capital w krajach Unii Europejskiej

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

2020
Ceran Stanisław Innowacje technologiczne w transformacji i rozwoju obszarów peryferyjnych gospodarek. Studium podregionu suwalskiego prof. dr hab. Dariusz Dziuba 2019
Chlebus Marcin Pomiar ryzyka rynkowego za pomocą miary Value at Risk - podejście dwuetapowe dr hab., prof UW Ryszard Kokoszczyński 2014
Cichocki Stanisław Rozmiary "szarej strefy" w Polsce oraz ich zależność od polityki podatkowej i sytuacji budżetu państwa w latach 1995-2006 dr hab., prof UW Ryszard Kokoszczyński 2008
Ciecieląg Joanna Koszty utrzymania dzieci w Polsce prof. dr hab. Brunon Górecki 2003
Cieślik Andrzej Analiza wewnątrzgałęziowego handlu zagranicznego Polski w okresie transformacji systemowej. Zastosowanie modelu konkurencji monopolistycznej prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński 1998
Cukrowska-Torzewska Ewa On the Parenthood Decisions and Gender Wage Differentials: The Case of Poland dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska 2017
Czajkowski Mikołaj Nośniki wartości dóbr środowiskowych prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2008
Czarczyńska Anna Teoria optymalnych obszarów walutowych a koncepcja integracji monetarnej w Europie prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński 1999
Dąbrowska Katarzyna Rozwój sektora finansowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych prof. dr hab. Witold Koziński 2002
Krzysztof Drachal Novel Bayesian model combination schemes with model uncertainty: An application to prices of selected energy commodities prof. dr hab. Janusz Kudła  2020
Durkiewicz Paweł Rola elektronicznej wymiany danych w dostosowaniu międzybankowych izb rozliczeniowych do rekomendacji Unii Europejskiej dr hab. Dariusz Dziuba 2008
Dwórznik Marcin Efektywność i jakość w szkolnictwie wyższym prof. dr hab. Krzysztof Opolski 2019
Dyczkowski Robert Prognozowanie stóp zwrotu na rynku kapitałowym z wykorzystaniem metod ślepej separacji sygnałów (blind source separation) dr hab., prof UW, Ryszard Kokoszczyński 2016
Dymarski Konrad Estymacja rozmiaru szarej strefy w oparciu o dane ankietowe gospodarstw domowych prof. dr hab. Wojciech Maciejewski 2016
Dzik-Walczak Aneta Formy integracji rynku a konwergencja cenowa w krajach Unii Europejskiej prof. dr hab. Wojciech Maciejewski 2013
Fałkowski Jan Price Transmission and Transfers in Dairy Sector in Poland. Implications for Small-scale Producers prof. Jerzy Wilkin 2008
Fihel Agnieszka Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna prof. dr hab. Marek Okólski 2009
Gabryelczyk Renata Reengineering w przedsiębiorstwie - modelowanie i organizacja procesów gospodarczych prof. dr hab. Tadeusz Kasprzak 1999
Gadowska Dominika Rola marki w tworzeniu wartości firmy prof. dr hab. K. Opolski 2007
Gajderowicz Tomasz Korzyści z zatrudnienia: dekompozycja i wycena dr hab., prof.UW Urszula Sztandar-Sztanderska 2015
Ghodsi Mohammad Mahdi  Trade Policy, Trade Conflicts, Determinants, and Consequences of Protectionism  prof. dr hab. Jan J. Michałek 2016
Gierałtowski Paweł Zakres autonomii polskiej polityki pieniężnej w okresie obowiązywania systemu pełzającego pasma dopuszczalnych wahań kursu walutowego (1995-2000) prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński 2004
Giergiczny Marek Zastosowanie metody eksperymentów z wyborem do badania wartości statystycznego życia ludzkiego prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2006
Gocłowska-Bolek Joanna Integracja gospodarcza Mercosur i jego relacje z Unią Europejską Prof. dr hab. Michał Dobroczyński 2005
Goczek Łukasz Corruption: Causes and Economic Effects dr hab., prof. UW Andrzej Cieślik 2008
Goraus-Tańska Karolina Microeconomics of Gender Inequality: Selected Issues dr hab.Joanna Tyrowicz 2017
Greszta Michał Testowanie i zastosowania w ekonomii procesów autoregresyjnych z zaburzeniem Pareto-Levyego prof. dr hab. Wojciech Charemza 2004
Grotkowska Gabriela Wpływ handlu zagranicznego na zatrudnienie i płace w Polsce w okresie transformacji dr hab., prof. UW Urszula Sztanderska 2008
Gruszczyński Marcin Kryzysy walutowe w kontekście liberalizacji obrotów kapitałowych prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński 2001
Górski Jarosław Marketing narodowy i marka kraju a zdolności konkurencyjne gospodarki prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz 2013
Hamydova Mahri Wpływ ubezpieczeń na wzrost gospodarczy na przykładzie wybranych krajów OECD dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW 2016
Hardt Łukasz Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji prof. dr hab. Zbigniew Hockuba 2007
Hardy Wojciech Digital disruption in the creative industries: the case of the American comic book market dr hab. Katarzyna Śledziewska 2019
Hulej Michał Foreign Aid and Economic Growth prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński 2006
Jabłecki Juliusz Realizacja polityki pieniężnej a rynek międzybankowy prof. Zbigniew Hockuba 2012
Jakubek Marcin Essays in applied migration theory: Networks, assimilation, and employer sanctions. prof. O. Stark 2017
Jakubiak Igor Efektywność instytucji zarządzających lokalnymi dobrami publicznymi na przykładzie inicjatywy "Moja Szkoła" prof. Jerzy Wilkin 2006
Jakubowski Maciej Welfare systems and migration patterns in European Union - microeconomic determinants of mobility decisions dr hab. Paweł Kaczmarczyk 2020
Janicka Anna Social Humiliation and Labor Migration prof. dr hab. Marek Okólski 2010
Jeruzalski Tomasz Systemy informatyczne a efektywność oraz skuteczność procesów administracji publicznej na przyszłość służb zatrudnienia prof. dr hab. Mirosława Lasek 2008
Kaczmarczyk Paweł Uwarunkowania migracji zarobkowych. Mobilność zagraniczna mieszkańców Polski w końcu XX wieku prof. dr hab. Marek Okólski 2004
Kalbarczyk Małgorzata Transfery prywatne w budżetach gospodarstw domowych dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW 2009
Kiuila Olga Badanie kosztów dostosowania polskiej gospodarki do II Protokołu Siarkowego. Model równowagi ogólnej prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2000
Kłobuszewska Małgorzata Wydatki rodziców na edukację dzieci a publiczny system oświaty dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. ucz.
dr Leszek Wincenciak
2019
Kobus Martyna Decomposition by attributes of multidimensional inequality indices prof. Oded Stark 2013
Kocia Agata Tax Systems Competition and Economic Growth in European Union Countries. Institutional-Economic Perspective. dr hab. Zbigniew Hockuba, prof. UW 2009
Kolasa Aleksandra Zachowania konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych w cyklu życia i ich konsekwencje makroekonomiczne dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW 2017
Kopańska Agnieszka Wykorzystanie instrumentów dłużnych w realizacji zadań samorządu terytorialnego. Warunki i perspektywy rozwoju w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Opolski 2001
Kopczewska Katarzyna Rozwój gospodarczy a renta geograficzna prof. dr hab. Jerzy Kleer 2007
Kopczewski Tomasz Racjonalność zachowań banków komercyjnych w Polsce w latach 1994-97 prof. dr hab. Wojciech Maciejewski 2000
Kopyt Mateusz Dywergencje nominalne w unii monetarnej. Analiza doświadczenia strefy euro dr hab., prof UW, Ryszard Kokoszczyński 2012
Koryś Piotr Prawicowa modernizacja. Polityka gospodarcza w ideologii Narodowej Demogracji w latach 1918-1926 dr hab. prof. UW Jacek Kochanowicz 2004
Kostro Bogdan Determinanty zdolności konkurencyjnej gospodarki Węgier w procesie integracji z rynkiem Unii Europejskiej prof. dr hab. Michał Dobroczyński 2005
Kostro Krzysztof Debata nad rachunkiem ekonomicznym w socjalizmie a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka dr hab. prof. UW Zbigniew Hockuba 2001
Kowalska Karolina Wpływ emigracji poakcesyjnej na poslki rynek pracy prof. dr hab. Marek Okólski 2014
Kowalska Katarzyna Koordynowana opieka zdrowotna i próby jej wdrażania w Polsce. Ujęcie ekonomiczno-instytucjonalne. dr hab. prof. UW Zbigniew Hockuba 2005
Kudła Janusz Struktury organizacyjne banków komercyjnych w Polsce prof. dr hab. Witold Koziński 1999
Kuhl Karol Przyczyny i skutki mobilności dochodowej prof. dr hab. Brunon Górecki 2006
Kukla-Gryz Anna Wzrost gospodarki a środowisko. Weryfikacja hipotezy o środowiskowej Krzywej Kuznetsa prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2007
Kuligowska Karolina Koszty i korzyści implementacji wirtualnych asystentów w przedsiębiorcach oraz ich znaczenie dla rozwoju gospodarki prof. dr hab. Mirosława Lasek 2011
Kurcewicz Michał Algorytmizacja wybranych metod modelowania ekonometrycznego prof. dr hab. Wojciech Maciejewski 2005
Kurtyka Michał Od restrukturyzacji do modernizacji. Opóźniona transformacja polskich przedsiębiorstw energetycznych w latach 1990?2009 dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska 2012
Kusztelak Przemysław Lokalizacja przestrzenna a konkurencja cenowa przedsiębiorstw prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2010
Lewkowicz Jacek Regulacje rynku pracy i ich efektywność dr hab. Łukasz Hardt 2017
Liwiński Jacek Rola szkoleń zawodowych w kształtowaniu mobilności i płac pracowników w Polsce prof. dr hab. Urszula Sztanderska 2005
Łopaciuk-Gonczaryk Beata Kapitał społeczny korporacji prof. dr hab. Jerzy Wilkin 2009
López Ramírez Martín Climate Policy Integration in the Land Use Sector: The Role of Environmental Services Interactions prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2018
Łukaszewicz Adrianna Ocena dotychczasowego modelu transformacji sektora bankowości spółdzielczej w Polsce prof. dr hab. Jerzy Wilkin 1998
Łupiński Marcin Konstrukcja wskaźnika wyprzedzającego aktywności ekonomicznej w Polsce prof. dr hab. Mirosława Lasek 2007
Mackiewicz-Łyziak Joanna Wiarygodność banku centralnego: determinanty, pomiar i wpływ na skuteczność polityki pieniężnej Prof. Ryszard Kokoszczyński 2008
Markiewicz Olimpia Analiza opłacalności programów ochrony zdrowia na podstawie wyceny statystycznego życia i wyceny dodatkowego roku przeżycia w Polsce prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2009
Markowska Agnieszka Koszty i korzyści wdrożenia w Polsce Dyrektywy 91/271 EWG w sprawie oczyszczania i ścieków komunalnych prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2004
Matuszczak Łukasz Analiza wymiany usługami w świetle współczesnej teorii handlu prof. dr hab. Jan Jakub Michałek, prof. zw.
dr hab. Jan Hagemejer
2019
Mazurowski Piotr Efektywność czynników produkcji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych prof. Len Herk 1999
Mbara Gilbert Commodity price dynamics through time scales r hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz. 2020
Metelska-Szaniawska Katarzyna Constitutional Determinants of Economic Reforms in Post-Socialist Countries. En Empirycal Study prof. dr hab. Jerzy Wilkin 2006
Milczarek Anna Dominika Privatisation of State Farms in Poland as a Process of Institutional Change prof. dr hab. Jerzy Wilkin 2002
Mirota Fryderyk Transakcyjna rezerwa płynności przedsiębiorstw oraz dynamika jej dostosowań do poziomu optymalnego dr hab. Marian Wiśniewski, prof. ucz. 2020
Mirowska-Wierzbicka Dorota Determinanty efektywności postępowań upadłościowych przedsiębiorstw w Polsce prof. dr hab. Jerzy Wilkin 2016
Modzelewski Piotr System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej prof. dr hab. Krzysztof Opolski 2008
Morawski Leszek Małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne na rynku pracy w Polsce: analiza zróżnicowania płac prof. dr hab. Wojciech Maciejewski 1999
Mróz-Orlikowska Beata Zagospodarowanie przestrzenne Polski a europejskie wyzwania integracyjne prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz 2004
Mularczyk Piotr Efektywność ekonomiczna rynku ubezpieczeń katastroficznych na przykładzie ubezpieczeń powodziowych dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW 2013
Mycielska Dagmara Ewolucja systemów walutowych w warunkach rosnącej swobody międzynarodowych przepływów kapitału prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński 2010
Mycielski Jerzy Modelowanie załamań strukturalnych za pomocą wektorowego mechanizmu korekty błędów prof. Wojciech Charemza 2001
Nehrebecka Natalia Aktywność zawodowa w cyklu życia jednostki dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski 2010
Nestorowicz Joanna International Migration and the Choice of Self-employment dr hab. Zofia Barbara Liberda, prof. UW 2013
Nicińska Anna The role of family tradition in bequest behavior: a link between the experience of inheriting and planned bequests prof. Oded Stark 2011
Ogonek Grzegorz Oczekiwania adaptacyjne z uczeniem jako alternatywa dla racjonalnych oczekiwań w modelach ekonometrycznych prof. dr hab. Wojciech Maciejewski 2010
Ogonek Maria Równowaga finansowa polskiego systemu emerytalnego w procesie reformy. Długookresowa analiza symulacyjna dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski 2003
Olender-Skorek Magdalena Dostęp strony trzeciej do sieci a rozwój efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce dr hab. Zbigniew Hockuba,prof.UW 2010
Partyka Karol Empiryczne wzorce w polityce stop procentowych Banków Centralnych dr hab. Łukasz Goczek 2019
Pietrzak Marcin Badanie percepcji i oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych w Polsce dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński 2015
Postek Łukasz Nieliniowy model mechanizmu transmisji monetarnej w gospodarce amerykańskiej ery Alana Greenspana dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński 2016
Płusa Elżbieta Powierzanie podmiotom zewnętrznym działań związanych z zarządzaniem kadrami a efektywność przedsiębiorstwa dr hab. prof. UW Marek Bednarski 2007
Podrażka-Malka Anna Demograficzne uwarunkowania w ochronie zdrowia prof. dr hab. Marek Okólski 1998
Pogorzelski Karol Rozwój teorii ryzyka finansowego. Interpretacja prawdopodobieństwa a pojęcie ryzyka i niepewności dr hab. prof. UW Zbigniew Hockuba 2015
Pugacewicz Agnieszka Neoklasyczna teoria wymiany międzynarodowej a handel zagraniczny Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej prof. dr hab. Jan J. Michałek 2008
Rączka Jan Polityka państwa w latach dziewięćdziesiątych w zakresie wytwarzania i konsumpcji ciepła prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2001
Rokicki Bartłomiej The Role of Public Spending in the Economic Development of Voivodships Dr hab. prof. UW Mieczysław Socha 2009
Ronen Eyal Policy Implications of Non-Tariff Measures on International Trade prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
dr Jan Hagemejer 
2017
Rosiak-Lada Katarzyna Makroekonometryczne modelowanie polskiej gospodarki a obserwacje nietypowe w danych prof. Ryszard Kokoszczyński 2008
Różycka Agnieszka Rola kapitału intelektualnego w absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie Prof. dr hab. K. Opolski 2013
Rybnik Tomasz Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw oraz dyfuzja innowacji prof. dr hab. Brunon Górecki 2011
Sakowski Paweł Wycena opcji indeksowych na danych wysokiej częstotliwości. Analiza porównawcza Prof. Ryszard Kokoszczyński 2011
Sawicka Joanna Kalkulacja składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych a zależność między liczbą i wartością szkód dr hab. Wojciech Otto, prof. UW 2017
Siwińska-Gorzelak Joanna Sektor publiczny w Polsce I innych krajach transformacji, jego efektywność I wpływ na wzrost gospodarczy prof. dr hab. Jerzy Kleer 2002
Skoczylas Tomasz Moelowanie i prognozowanie wariancji stóp zwrotu. Wykorzystanie kursów dziennych w modelach klasy GARCH dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński 2016
Smyk Magdalena Self-selection occupational choice: family and gender issues dr hab.Joanna Tyrowicz 2017
Sobolewski Maciej Konkurencja na rynku telefonii komórkowej w Polsce. Rola międzysieciowej mobilności abonentów prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2006
Stachura Paulina Wskaźnikowa ocena rozwoju zrównoważonego Warszawy dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. ucz. 2020 Sylwestrzak Marek Metody diagnozowania fałaszowania sprawozdań finansowych na przykładzie spółek amerykańskich w latach 2000-2007 prof. dr hab. Krzysztof Opolski 2018 Staniszewski Robert Specyfika liberalizacji stosunków gospodarki Ukrainy z zagranicą prof. dr hab. Michał Dobroczyński 2000 Strawiński Paweł Efektywność programów pomocy publicznej prof. dr hab. Brunon Górecki 2006 Strużyńska-Świst Agnieszka Optymalizacja podatkowa w warunkach konkurencji podatkowej. prof. dr hab. Janusz Kudła 2015 Zbigniew Szkop Wartość ekonomiczna usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie. Problem optymalnego zarządzania zielenią miejską prof. dr hab. Tomasz Żylicz  2020 Szymański Dariusz Badanie działalności małych i średnich, warunków ich powstawania, sukcesu i przeżywalności prof. dr hab. Brunon Górecki 2013 Śledziewska Katarzyna Teoria integracji gospodarczej a handel wewnątrzgałęziowy. Konsekwencje dla wymiany towarowej Polski z UE prof. dr hab. Jan J. Michałek 1999 Ślepaczuk Robert Efektywność rynku indeksowych i akcyjnych kontraktów terminowych prof. dr hab. Witold Koziński 2005 Tanajewski Łukasz On the Socioeconomic Consequences of Relative Deprivation. Modeling and Testing prof. Oded Stark 2010 Tyrowicz Joanna Institutional Determinants of the Investment Processes in Poland. Selected Issues prof. dr hab. Jerzy Wilkin 2006 Velde van der Lucas The direct impact of unathorized online distrinution on sales. Selected issues dr hab.Joanna Tyrowicz 2017 Wierzba Dariusz Firma w kryzysie - analiza i prognozowanie upadłości prof. dr hab. Witold Koziński 2006 Wilamowski Maciej Wpływ zróżnicowania popytu na strukturę i dynamikę rynku dr hab. prof. UW Mikołaj Czajkowski 2015 Wincenciak Leszek Dostosowania rynku pracy do zmian kursu walutowego w gospodarce Polski dr hab. prof. UW Mieczysław Socha 2007 Wiśniewska Aleksandra Non-market valuation of cultural goods: the case of performing arts prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski 2019 Woźniak Rafał Ekonometryczne modelowanie popytu na energię elektryczną za pomocą danych wysokiej częstotliwości dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW 2016 Wójcik Piotr Wzorce konwergencji regionalnej w Polsce dr hab. Zofia Barbara Liberda, prof. UW 2008 Zawojska Ewa Incentive compatibility in stated preference valuation methods prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski 2018 Ziembińska Paulina Analiza prognoz makroekonomicznych dla polskiej gospodarki z uwzględnieniem procesu rewizji danych dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW 2019 Zubelewicz Kamil Fundusze publiczne w Polsce w okresie transformacji prof. dr hab. Jerzy Kleer 2007

Lista otwartych przewodów doktorskich na dziennych studiach doktoranckich WNE UW

Nazwisko i imię kandydata

Katedra /Zakład

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data otwarcia przewodu

Banerji Angana Statystyki i Ekonometrii Policy Options in Reforming the Indian Pension System: Drawing Parallels from International Experience dr hab. Marian Wiśniewski, prof. ucz. 2018
Baran Jan Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Dynamic aspects of overeducation in Poland dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. ucz.
dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz.
2016
Bova Demetrio Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Goal Based Sustainability Indicators dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. ucz. 2019
Broniatowska Paulina Statystyki i Ekonometrii The Role of Education in Wage Determination in Poland dr hab. Paweł Strawiński, prof. ucz. 2019
Brzozowicz Magdalena Mikroekonomii The influence of behavioral effects on valuation of private consumer goods - experimental approach dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz. 2018
Budziński Wiktor Mikroekonomii Essays on discrete choice modelling: latent variables, spatial clustering and preference heterogeneity prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski 2017
Ćwiakowski Piotr Mikroekonomii Ekonomiczna wartość użytkowania wieczystego prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski 2017
Gołębiowska Benadeta Mikroekonomii Preferencje konsumentów dotyczące sposobów zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Polsce dr hab. Anna Bartczak, prof. ucz. 2017
Gyódi Kristóf Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego The role of digital technologies in new economics: novel models of value creation dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. ucz. 2016
Lewczuk Anna Ekonomii Politycznej Economic analysis of human rights in post-socialist countries  dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska 2018
Mróz Robert Ekonomii Politycznej Causal Inferences in Economics – A Theory of Causality Applicable to Social Sciences dr hab. Łukasz Hardt, prof. ucz. 2018
Paliński Michał Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego The Economics of Provacy: the economic impact of data dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. ucz.
dr Maciej Sobolewski
2018
Pierzak Agnieszka Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Determinanty eksportu przedsiębiorstw. Znaczenie barier na poziomie firm i ogólnokrajowym prof. dr hab. Jan Jakub Michałek dr hab. Jan Hagemejer, prof. ucz. 2016
Sokołowski Jakub Mikroekonomii Accumulation of environmental capital as a result of households' behavior prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2019
Starzykowska Natalia Mikroekonomii Płeć a gotowość do rywalizowania: badania z wykorzystaniem innowacyjnych metod dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz. 2017
Sylwestrzak Marta Mikroekonomii Essays on Social Preferences dr hab. Karolina Safarzyńska, prof. ucz. 2018
Szewczyk Peter Teorii Rozwoju Gospodarczego Environmental, humanitarian and ethical reporting and productivity at the firm level prof. dr hab. Joanna Tyrowicz 2019
Valasiuk Sviataslau Mikroekonomii Transgraniczne obszary chronione jako międzynarodowe dobra publiczne prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2015
Zabarina Kateryna Statystyki i Ekonometrii  Geo-Location of  Business – Determinants And Methods of Prediction dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz. 2018
Zagórska Katarzyna Mikroekonomii Social norms, information, and consumers' preferences for environmental goods prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski 2016
Ziembiński Michał Bankowości, Finansów i Rachunkowości Nieciągłość wskaźników rentowności jako efekt występowania asymetrii informacji w działalności gospodarczej prof. dr hab. Krzysztof Opolski 2019

Więcej informacji

Macierz kompetencji

Wiedza

Doktorant otrzymuje trzy zestawy wiedzy. Pierwszym z nich są przedmioty ogólne, zawierające kanon ekonomii, obowiązkowy i wspólny dla wszystkich doktorantów. Zawiera on, przede wszystkim, wybrane zagadnienia z zaawansowanej makroekonomii, mikroekonomii i metod ilościowych.

Po ukończeniu wykładu doktorant zna różne sposoby konstruowania modeli makroekonomicznych. W szczególności, zna neoklasyczne oraz nowe teorie wzrostu gospodarczego oraz ich implikacje dla polityki gospodarczej, takie jak skutki uboczne różnego rodzaju podatków czy wady i zalety różnych systemów emerytalnych. Doktorant analizuje: prawidłowości wyboru konsumenckiego, zasady wyboru technologii w przedsiębiorstwach, społeczną optymalność cen kształtujących się na rynku, możliwość agregacji preferencji indywidualnych w społeczne. Doktorant posiada także wiedzę dotyczącą technik analitycznych, niezbędnych do krytycznej oceny literatury naukowej z zakresu makroekonomii i ekonometrii.

Dzięki drugiej grupie zajęć, doktoranci mają możliwość pogłębienia wiedzy specjalistycznej w ramach kursów kierunkowych prowadzonych przez wybitnych specjalistów, w swoich dziedzinach. Wybór konkretnych zajęć następuje w uzgodnieniu z promotorem i jest ściśle powiązany z kierunkiem prowadzonych badań stanowiących podstawę przyszłej rozprawy doktorskiej.

Na trzeci zestaw zajęć składają się dyscypliny uzupełniające (Academic Writing, kurs pedagogiczny, oraz wykład dotyczący podstaw metodologii badań ekonomicznych). Istotną rolę odgrywa seminarium doktorskie, na którym doktoranci otrzymują wiedzę odnoszącą się do przygotowania i umiejętności prezentacji i dyskusji wybranego problemu ekonomicznego. Ten trzeci zestaw zajęć pozwala doktorantowi na uzyskanie wiedzy o narzędziach niezbędnych do właściwego wykonywania roli badacza i nauczyciela.

Doktorant zna biegle aktualną literaturę naukową z zakresu makroekonomii mikroekonomii i finansów oraz zaawansowanych metod ilościowych i potrafi je stosować dla rozwiązania konkretnego problemu ekonomicznego.

Umiejętności

Uzyskana wiedza, zarówno teoretyczna, jak i praktyczna pozwala na samodzielne prowadzenie badań z zakresu ekonomii na wysokim poziomie naukowym. Doktorant potrafi sformułować i ocenić istotność oryginalnego problemu ekonomicznego zarówno pod względem teoretycznym, jak również określić jego doniosłość na tle dotychczasowych badań z tego zakresu. Dla tak sformułowanego problemu badawczego potrafi dobrać właściwą metodę badawczą zgodną z najnowszymi osiągnięciami . Potrafi również dobrać niezbędne dla przeprowadzenia badań dane. Doktorant potrafi szczegółowo zinterpretować uzyskane wyniki oraz ich znaczenie na tle istniejących dotychczas podobnych badań. Potrafi zidentyfikować wartość dodaną uzyskaną z przeprowadzonego badania.

Doktorant w trakcie uczestnictwa w seminariach doktoranckich nabywa umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej na zaawansowanym poziomie, zwłaszcza w obrębie swojej specjalności, jest otwarty na różne nurty ekonomii i inne podejścia metodologiczne. Doktorant posiada umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych we wszystkich podstawowych specjalnościach ekonomii, a także zaawansowanych kursów w ramach własnej specjalności.

Doktorant posiada umiejętności współpracy badawczej i tworzenia zespołów badawczych, tworzenia i korzystania z odpowiednich baz danych, prezentacji wyników badań w postaci artykułów naukowych i referatów konferencyjnych oraz nawiązywania kontaktów międzynarodowych.

Kompetencje społeczne

Doktorant zna zasady postępowania etycznego zwłaszcza w prowadzeniu badań naukowych. Stara się aby możliwa była replikacja prezentowanych wyników badań. Posiada umiejętność popularyzacji wiedzy ekonomicznej.

Posiada świadomość nieustannego rozwoju wiedzy i metod badań i konieczności nieustannego jego śledzenia, a co za tym idzie systematycznej pracy nad własna wiedzą i umiejętnościami zawodowymi.

Rozumie wagę badanych problemów , ich znaczenie dla społeczeństwa a także, dzięki posiadanej wiedzy, potrafi zabierać głos w dyskursach społecznych o dużej doniosłości.Wskazówki w sprawie przygotowywania projektów doktorskich

Studium doktoranckie WNE UW nie jest związane z określoną "szkołą" w naukach ekonomicznych. Doktoranci, podobnie jak ich promotorzy, reprezentują różne podejścia metodologiczne. Nie ma więc jedynego wzorca, który musiałby być powielany przy przygotowywaniu projektów doktorskich. Kandydatom na doktorantów trzeba zwrócić uwagę na kilka prac, które mogłyby ewentualnie stanowić inspirację dla osób chcących uniknąć pułapek wynikających z braku doświadczenia w sporządzaniu tego typu projektów. Przed naszkicowaniem swoich planów badawczych warto w szczególności zajrzeć do którejś z następujących książek:

 • Blaug, Mark (1995), Metodologia ekonomii, Warszawa, PWN.
 • Mayer, Thomas (1996), Prawda kontra precyzja w ekonomii, Warszawa, PWN.
 • Backhouse, Roger E. (1997), Truth and Progress in Economic Thought, Cheltenham, Edward Elgar.
 • Thomson, William (1999), ?The Young Person's Guide to Writing Economic Theory?, Journal of Economic Literature, vol. XXXVII, s. 157-183.
 • Thomson, William (2001), A Guide for the Young Economist, Cambridge, MIT Press.
 • Dow, Sheila C. (2002), Economic Methodology: An Inquiry, Oxford University Press.

Wielu profesorów WNE UW poleca swoim potencjalnym doktorantom kierowanie się wskazówkami, które zostały zebrane poniżej. Dostosowanie się do nich ? choć może nieraz wydawać się trudne ? pozwala jednak na wyeliminowanie tematów, które byłyby nierealistyczne lub zagrażały brakiem możliwości ukończenia pracy w ciągu kilku lat, jakie doktorant ma do dyspozycji.

Jakkolwiek nie oczekuje się od kandydatów na doktorantów przedstawienia w pełni dojrzałej i pełnej koncepcji rozprawy -- wymaganie takie stawia się w momencie otwierania przewodu doktorskiego -- to jednak jakość przedstawionego projektu jest ważnym składnikiem oceny dokonywanej przez Komisję. W związku z tym zachęca się kandydatów do poświęcenia tej sprawie należnej uwagi i starannego przygotowania projektu, najlepiej w porozumieniu z doświadczonym pracownikiem naukowym (potencjalnym promotorem). Niniejsze wskazówki mają na celu zarysowanie najistotniejszych zasad, których spełnienie daje szansę na przygotowanie dobrego doktoratu w ciągu czterech lat studiów.

Przede wszystkim przedmiot rozprawy powinien należeć do dyscyplin ekonomicznych uprawianych na WNE UW. Nie wszystkie problemy dotyczące życia gospodarczego kwalifikują się na temat doktoratu przygotowywanego pod opieką pracowników Wydziału. Na przykład problemy zarządzania, prawa, towaroznawstwa, albo techniki mogą być bardziej kompetentnie badane na innych wydziałach uniwersyteckich, albo na innych uczelniach. Kompetencje pracowników Wydziału pokrywają wprawdzie bardzo szeroki zakres zagadnień, ale nie całość nauk o gospodarowaniu. Znalezienie odpowiedniej tematyki rozprawy i potencjalnego jej opiekuna jest więc pierwszym wyborem, jakiego musi dokonać potencjalny doktorant. 

Nauki ekonomiczne rozwijają się od wielu dziesięcioleci, a liczba publikacji z tego zakresu stale przyrasta w szybkim tempie. Kandydat na doktoranta ma prawo nie znać ?kanonu? literatury na temat interesującej go problematyki. Tym niemniej powinien mieć świadomość, że wiele pytań było już wcześniej stawianych, a niektóre z nich doczekały się wyczerpujących odpowiedzi. Może się zatem okazać, że pewne pomysły badawcze nie są oryginalne i w związku z tym nie warte podejmowania. Podejmować warto tylko taki temat, który -- mimo doniosłości praktycznej -- nie ma jeszcze zadowalającego teoretycznego rozwiązania. Z tego względu projekt musi być należycie zakorzeniony w literaturze ekonomicznej. Kandydat na doktoranta powinien wykazać się znajomością podstawowej literatury przedmiotu. Powinien również widzieć swój spodziewany wkład do tej literatury i wskazać, jakie interesujące pytania badawcze nie doczekały się na razie odpowiedzi.

Łatwo rozpoznać projekt, który nie jest należycie zakorzeniony w literaturze. Jego autor zarysowuje swoją rozprawę tak, jakby nikt przed nim nie dostrzegał pewnych problemów, albo nie potrafił ich rozwiązać. Nie da się wykluczyć, że czasem takie poczucie może być uzasadnione, ale zazwyczaj rzeczywistość jest inna. Podobne lub wręcz takie same pytania były już stawiane, tyle że autor projektu nie jest w stanie tego dostrzec.

Po dokonaniu wyboru przedmiotu rozprawy należy postawić hipotezy badawcze. Są to stwierdzenia, które w wyniku planowanych analiz powinny zostać potwierdzone, albo zanegowane. Częstym błędem popełnianym zwłaszcza przez niedoświadczonych naukowców jest stawianie hipotez, które są niefalsyfikowalne, czyli niemożliwe do odrzucenia. Nie istnieje bowiem realna sytuacja, w której dałoby się znaleźć dowody przeczące takiej hipotezie. Nawet jeśli przeczuwamy, że hipoteza jest prawdziwa, to powinniśmy mieć koncepcję analizy empirycznej lub eksperymentu, przy których - w pewnych okolicznościach - owa hipoteza mogłaby zostać zanegowana.

I znów, stosunkowo łatwo rozpoznać hipotezę, która nie jest falsyfikowalna. Jest to stwierdzenie niemożliwe do obalenia w drodze jakiejkolwiek analizy empirycznej lub eksperymentu. Stwierdzenie takie - choćby było interesujące - nie nadaje się na przedmiot dociekania naukowego, ponieważ nie da się go metodami naukowymi rozstrzygnąć.

Po postawieniu jakiejś (falsyfikowalnej) hipotezy trzeba sprawdzić, czy da się w ciągu 4 lat zebrać dane, za pomocą których można by ją było rozstrzygnąć. Dostępność danych jest często jedną z najbardziej kłopotliwych przeszkód stojących na drodze weryfikacji teorii ekonomicznych. Powodów jest wiele. Dane mogą być zagregowane do takiego poziomu, który uniemożliwia sprawdzenie zachowania się podmiotów gospodarczych. Dane pochodzące z różnych krajów lub okresów mogą być nieporównywalne ze względu na rozbieżność definicji. Niektóre informacje są chronione tajemnicą handlową. Są wreszcie dane, których ścisły pomiar jest trudny lub wręcz niemożliwy biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy. Należy zatem wystrzegać się stawiania hipotez, które skazane są na niepewną lub długotrwałą procedurę weryfikacji. Od doktoranta oczekuje się rozeznania w kwestii danych. Powinien orientować się, czy potrzebne mu dane znajdują się w dostępnych zasobach, czy też będzie musiał je sam zgromadzić (np. ankietując podmioty gospodarcze); czy na przeszkodzie nie stanie tajemnica handlowa albo niemożliwość praktycznego dokonania pomiaru. Projekt wykonalny nie może być oparty na danych, których dostępność nie została choćby wstępnie zbadana. Doktoranci uczestniczący w większych programach badawczych mają łatwiejsze zadanie, ponieważ gromadzenie danych nie stanowi już tylko ich problemu. W innych przypadkach powinni zdawać sobie sprawę ze środków, jakie mogą być przeznaczone na ten cel.

Ostatnim - ale bynajmniej nie najmniej ważnym - elementem projektu doktorskiego jest metodologia. Pracę naukową odróżnia się od publicystycznej i popularyzatorskiej zastosowaniem rygorystycznej procedury badawczej. Należy od razu zastrzec, że w naukach ekonomicznych stosuje się wiele podejść badawczych, z których nie wszystkie wymagają matematyki. Na przykład projekt z zakresu historii gospodarczej nie musi posługiwać się modelem sformalizowanym. Oczekuje się jednak, że będzie spełniał wymagania stosowane wobec prac historycznych, a w tym oparcie na pierwotnych raczej niż wtórnych źródłach informacji. Z kolei trudno sobie wyobrazić projekt dotyczący inflacji czy handlu międzynarodowego, który pomijałby kwestię ścisłego pomiaru kluczowych zmiennych unikając niezbędnej formalizacji.

Wielu ekonomistów nie wyobraża sobie weryfikacji hipotezy naukowej bez zastosowania modelu statystycznego. Istotnie, budowa i testowanie takiego modelu znacznie ułatwia wnioskowanie, ale nie jest warunkiem sine qua non uznania "naukowości" procedury badawczej. Preferencja dla modelu statystycznego jest uzasadniona względami praktycznymi. Dysponując takim modelem można stosunkowo łatwo i precyzyjnie budować argumentację, która jednak jest możliwa także i bez niego, tyle że trudniejsza i mniej odporna na wątpliwości krytyków.

Podsumowując te wskazówki, wymagania wobec projektu doktorskiego można streścić następująco. Kandydat na doktoranta powinien przedstawić zarys badania (1) zgodnego z kompetencjami naukowymi rozwijanymi na WNE UW, (2) należycie zakorzenionego w literaturze ekonomicznej, (3) skoncentrowanego wokół ważnej hipotezy badawczej, której weryfikacja da się przeprowadzić (4) na podstawie realistycznie dostępnych danych i (5) z wykorzystaniem adekwatnej metody naukowej.


Pocedura otwarcia przewodu doktorskiego

Podstawa prawna:

Opłat z tytułu kosztów przewodu doktorskiego nie pobiera się od osób, które wszczęły przewód doktorski w czasie trwania studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.

Postępowanie wszczęte po 30 września 2019 r. prowadzone jest według nowych zasad. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, postępowanie wszczyna się na wniosek doktoranta o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Wniosek należy złożyć do Biura Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse.

Do wniosku Kandydat załącza:

 • konspekt rozprawy doktorskiej,
 • oświadczenie osoby proponowanej na promotora,
 • oświadczenie osoby proponowanej na promotora pomocniczego,
 • oświadczenie o zgodności dokumentów w wersji elektronicznej z papierową,
 • ewentualnie wykaz publikacji.

Wzory wniosków dostępne są na stronie Biura Rad Naukowych

Komplet dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie .pdf zapisanym na nośniku danych elektronicznych) należy złożyć w Biurze Rady Naukowej Ekonomia i Finanse, po wcześniejszym umówieniu się.

Kontakt do Biura Rady Naukowej Ekonomia i Finanse

Siedziba na Kampusie Centralnym (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
ul. Dobra 56/66
II piętro, pok. 2.69
e-mail: M\m8b6-1]pcIQZe2yE9o*Y]#[@KREH|wzM^M%hP]?_$/xuF

Postępowanie wszczęte i niezakończone przed dniem 30 kwietnia 2019 r. prowadzi się według przepisów dotychczasowych, to znaczy obowiązujących przed dniem 1 października 2018 r. Stopnie naukowe nadaje się natomiast w dziedzinach i dyscyplinach określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818). Dalsze czynności w postępowaniu prowadzone są na wniosek Kandydata (wzór wniosku).

Do wniosku Kandydat załącza:

 • oświadczenie, w którym wskazuje dyscyplinę naukową lub dziedzinę nauki, w której ubiega się o nadanie stopnia naukowego doktora (wzór oświadczenia),
 • rozprawę doktorską w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (w formacie .pdf zapisanym na płytach CD),
 • pozytywną opinię Promotora lub Promotorów dotyczącą rozprawy doktorskiej
 • życiorys naukowy, w tym informację o najważniejszych publikacjach naukowych, projektach, stażach badawczych, w szczególności finansowanych ze środków przyznawanych przez instytucje wymienione w § 12 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW (tj. przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Fundację na rzecz Nauki Polskiej lub ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki),
 • kopię co najmniej jednej publikacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Uchwały nr 481 Senatu UW (tj. artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy lub monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy, albo rozdział w takiej monografii),
 • kopię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczających znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,
 • odpis dyplomu poświadczającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy.

Obsługą przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 roku zajmuje się wydziałowa administracja. Komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie Ogólnym.

Wymagania stawiane rozprawom doktorskim

Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie.
Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych.

Każdy egzemplarz pracy musi zawierać streszczenie w wersji angielskiej i polskiej.

Ostateczna wersja pracy doktorskiej, złożona w dziekanacie, powinna zostać uprzednio zaakceptowana i podpisana przez promotora.


Kontakt

 

Piotr Mandera

Kontakt: 
W okresie pracy zdalnej proszę o kontakt e-mailowy.

e-mail: M\m8b6-1]pcIQZe2yE9o*Y]#[=JO%GvzmthR#ZP]?_$/xuF
tel: 22 55 49 135
dyżury: poniedziałek-piątek, w godz. 10:00-16:00 (pokój A-402)

 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw