Rekrutacja w skrócie

1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
2. Wypełnij formularz godzin (lub dowiedz się o innych możliwościach kwalifikacji)
3. Opłać rekrutację (80 PLN za specjalność)

 

 

Spytaj o szczegóły

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 190
#G8K+'5zZ!u|~J@RQ$1*Iq\v]#[x&~=|wq^Ea2tm+IHI/qi?zMc

Ekonomia międzynarodowa (EM, II stopień)

Dlaczego warto

Ekonomia Międzynarodowa

Polska bierze udział nie tylko w międzynarodowej wymianie towarów i usług, lecz także jest częścią europejskiego i światowego rynku kapitałowego oraz stała się krajem otwartym na migracje. Dzieje się tak przy coraz bardziej intensywnych procesach globalizacyjnych, powodujących m.in., iż gospodarki krajowe są w coraz większym stopniu od siebie zależne. Nie można więc dziś rozumieć gospodarki - na poziomie firmy, sektora, regionu czy kraju - bez dogłębnego rozumienia mechanizmów charakterystycznych dla gospodarki otwartej. Nimi właśnie zajmuje się ekonomia międzynarodowa. Ta część nauk ekonomicznych zajmuje się przede wszystkim poznaniem tego, jakie są przyczyny i skutki międzynarodowej wymiany towarów i usług, przepływu inwestycji, migracji, ale także tym jak działają firmy wielonarodowe, ugrupowania integracyjne czy tym, jakie wyzwania niesie otwarcie dla polityki gospodarczej.

Celem studiów II stopnia na specjalności Ekonomia międzynarodowa (EM) jest umożliwienie dalszych, pogłębionych studiów w zakresie teorii ekonomii, jej zastosowań z użyciem zaawansowanych narzędzi analitycznych (m.in. zaawansowanych kursów mikroekonomii i makroekonomii, wybranych tematów z historii gospodarczej i metodologii ekonomii, metod matematycznych czy teorii gier). Z drugiej strony naszym celem jest zaoferowanie studentom możliwości zdobycia pogłębionej wiedzy specjalistycznej, potrzebnej w pracy eksperckiej i analityczno-badawczej. 

Zakres tematyczny

Program studiów EM na II stopniu jest pomyślany jako kontynuacja studiów I stopnia o tej samej specjalności, lecz nie zamyka to w żaden sposób możliwości jego studiowania dla absolwentów innych specjalności czy kierunków. Program tej specjalności jest nowoczesny i aktualny oraz odpowiada standardom najlepszych uczelni zachodnioeuropejskich czy amerykańskich.

Specjalność EM wyposaża swoich absolwentów w zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej, w tym z zakresu:

 • mikro- i makroekonomii (zaawansowana mikroekonomia, zaawansowana makroekonomia),
 • teorii międzynarodowej wymiany dóbr (teoria wymiany międzynarodowej),
 • przepływów kapitału i technologii (makroekonomia gospodarki otwartej, finanse międzynarodowe, innowacje i międzynarodowy transfer technologii),
 • migracji (rynek pracy w gospodarce otwartej),
 • alokacji działalności ekonomicznej w przestrzeni (nowa geografia ekonomiczna).

Ponadto, oferujemy zdobycie umiejętności stosowania zaawansowanych statystycznych i ekonometrycznych narzędzi analizy ekonomicznej (zaawansowana ekonometria, makroekonometria). 


Nasi wykładowcy

Bez wątpienia, jednym z największych atutów specjalności są znakomici wykładowcy, często największe autorytety w Polsce w swoich dziedzinach. Studenci EM na II stopniu studiów mogą mieć zajęcia m.in. z:

 • Prof. Janem Jakubem Michałkiem - wieloletnim przedstawicielem Polski przy WTO, bezsprzecznie najlepszym w Polsce specjalistą w zakresie polityki handlowej, autorem dziesiątek publikacji w tej dziedzinie, obecnym kierownikiem Katedry Makroekonomii,
 • Prof. Andrzejem Cieślikiem -  wybitnym specjalistą w zakresie handlu międzynarodowego i przepływów inwestycji, publikującym swoje prace badawcze w prestiżowych czasopismach międzynarodowych,
 • Prof. Ryszardem Kokoszczyńskim - członkiem Zarządu NBP, wybitnym specjalistą w zakresie polityki pieniężnej i integracji monetarnej.

Na czym polegają badania naukowe prowadzone przez studentów?

Na specjalności EM badamy transakcje na globalnych rynkach towarów i kapitału oraz międzynarodowy przepływ pracowników.

Na specjalności przedmiotem badań jest wpływ otoczenia zewnętrznego gospodarki na decyzje podejmowane przez konsumentów, przedsiębiorstwa i rządy. Współczesne gospodarki są otwarte na światowe przepływy towarów, kapitału i ludzi, co niesie ze sobą zarówno nowe możliwości, jak i stawia nowe wyzwania. Konsumenci mogą zaspokajać swoje potrzeby, importując towary wytworzone w odległych krajach, firmy muszą sprostać międzynarodowej konkurencji, polityka rządów i banków centralnych musi uwzględniać odbiór podejmowanych decyzji przez globalne rynki finansowe oraz ich wpływ na wartość narodowej waluty.

Na II stopniu studenci prowadzą własne badania w zakresie:

 • handlu międzynarodowego (wielkości i kierunków eksportu i importu, integracji handlowej),
 • przepływów kapitału (krótkoterminowych inwestycji spekulacyjnych, długoterminowych inwestycji bezpośrednich, transferu technologii, zadłużania się zagranicą),
 • polityki pieniężnej i rynków walutowych (integracji monetarnej, wyboru systemu walutowego)
 • przepływu pracowników.

Więcej na temat badań prowadzonych przez studentów WNE można znaleźć w przewodniku dla przyszłych ekonomistów.


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:

 • umiejętność wykorzystania zaawansowanej teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 • umiejętność budowania statystycznych, finansowych i analitycznych modeli funkcjonowania gospodarek i przedsiębiorstw zaangażowanych w wymianę zagraniczną przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi przetwarzania i analizy danych i oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima
 • umiejętność stosowania instrumentów finansowych w inżynierii finansowej międzynarodowej korporacji
 • znajomość zasad funkcjonowania instytucji międzynarodowych (WTO, IMF, Bank Światowy), skutków ich polityk i metod rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi
 • kompetencje niezbędne do analizy popytu i podaży na światowych rynkach towarowych, finansowych i walutowych
 • znajomość prawnych i ekonomicznych ograniczeń w prowadzeniu polityki i działalności gospodarczej w Unii Europejskiej i gospodarce światowej
 • znajomość zaawansowanych modeli makroekonomii gospodarki otwartej i oraz umiejętność prognozowania wpływu zjawisk makroekonomicznych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
 • znajomość czynników kształtujących międzynarodową konkurencyjność państw i przedsiębiorstw, w tym wynikających z kreacji, absorpcji i międzynarodowej dyfuzji technologii
 • umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

 

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry

Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 19

Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 53

Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 48


Sylwetka absolwenta

Absolwenci tej specjalności posiadają dogłębną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej. Potrafią formułować i rozwiązywać problemy ekonomiczne przede wszystkim związane z funkcjonowaniem gospodarek i firm w otoczeniu międzynarodowym (m.in. w zakresie marketingu międzynarodowego, kształtowania pozycji konkurencyjnej firmy w warunkach gospodarki otwartej oraz negocjacji międzynarodowych).

Studia II stopnia ekonomii międzynarodowej oprócz wyposażenia absolwentów w zaawansowaną wiedzę i wysokie umiejętności narzędziowe, kształcą również umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym zmian na rynku pracy. Pozwalają absolwentom wykształcić umiejętności pracy w grupie, jak również koordynowania pracy innych osób w zespołach badawczych. Studia służą także wypromowaniu postawy otwartości intelektualnej, kreatywności i elastyczności, zdolności do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji, czyli cech szczególnie dziś cenionych na rynku pracy. 


Program studiów

Ekonomia międzynarodowa
program studiów 

pdf

Limity przyjęć

50 osób

Studia niestacjonarne-wieczorowe "Ekonomia, Finanse, inwestycje i rachunkowość, Informatyka i ekonometria":  55 osób

Co po studiach

Solidne podstawy teoretyczne funkcjonowania gospodarki otwartej w połączeniu z warsztatem narzędziowym pozwolą absolwentom znakomicie odnaleźć się w instytucjach, gdzie konieczne jest dogłębne rozumienie funkcjonowania gospodarki otwartej, w szczególności:

 • w międzynarodowych instytucjach (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, OECD, instytucje Unii Europejskiej) oraz w placówkach analityczno-badawczych w kraju i zagranicą,
 • w przedsiębiorstwach prowadzących wymianę międzynarodową,
 • w instytucjach projektujących i wdrażających programy Unii Europejskiej,
 • w usługach doradztwa dla sektora przedsiębiorstw działających w otoczeniu międzynarodowym,
 • w indywidualnej działalności gospodarczej.

Absolwent jest także w stanie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w tym podejmować dalsze studia - podyplomowe i doktoranckie.

Kierownik studiów

Dagamara Mycielska

 dr Dagmara Mycielska

Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
e-mail: #G8K+'5zZ!u|~J@RQ$1*Iq\v]#[j12#ph|nFa2tm+IHI/qi?zMc

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: #G8K+'5zZ!u|~J@RQ$1*Iq\v]#[x&~=|wq^Ea2tm+IHI/qi?zMc   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw