Przeniesienia i studia równoległe

Studia równoległe i w trybie przeniesienia dostępne są na kierunkach:

 • Ekonomia, Finanse, inwestycje i rachunkowość, Informatyka i ekonometria - studia stacjonarne
Limit przyjęć: Studia równoległe (dotyczy tylko studentów UW):
10 osób
  Przeniesienia:
10 osób 
 • Finance and International Investment - studia stacjonarne w języku angielskim (płatne)
Limit przyjęć: Studia równoległe (dotyczy tylko studentów UW):
1 osoba
  Przeniesienia:
5 osób 

Charakterystyka studiów

Coraz więcej studentów o szerokich zainteresowaniach podejmuje studia równoległe. Po co najmniej roku studiowania na wydziale macierzystym rozpoczynają oni studia na innym, dodatkowym kierunku. Na WNE mamy studentów studiujących równolegle np. na matematyce, informatyce, zarządzaniu, prawie, ochronie środowiska, socjologii, psychologii, filologiach (bardzo różnych), dziennikarstwie, a nawet na kierunku tak odległym od ekonomii jak chemia. 

W trybie przeniesień oraz na studia równoległe nie prowadzimy rekrutacji na Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie i Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne oraz na studia II stopnia.

Uprzejmie zachęcamy osoby biorące udział w rekrutacji na studia w trybie przeniesienia do porównania programu studiów na WNE z własnym. Jeśli różnice  między liczbą godzin z przedmiotów takich jak mikroekonomia, makroekonomia, analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa będą znaczne, przedmioty mogą nie zostać uznane a w efekcie zakwalifikowany kandydat otrzyma zgodę na studiowanie od I roku. 

Uwaga: dla studentów WPiA kwalifikacja prowadzona jest odrębnie: dowiedz się więcej. Niniejsze porozumienie dotyczy także studentów WNE zainteresowanych studiami równoległymi na WPiA. Kandydatów obowiązują inne terminy oraz zasady kwalifikacji niż w regularnym trybie rekrutacji na studia równoległe. 

Zasady rekrutacji

Warunki wstępne

O studia równoległe mogą ubiegać się kandydaci, którzy na innych studiach UW ukończyli przynajmniej I rok studiów I stopnia lub II stopnia.

W rekrutacji w trybie przeniesienia mogą wziąć udział kandydaci, którzy na innych uczelniach lub na innych kierunkach studiów UW ukończyli przynajmniej I rok studiów I stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnych.

Ustala się listę rankingową, będącą podstawą przyjęć odrębnie dla studiów równoległych i studiów w trybie przeniesienia.


Zasady przyjęć
 • Każdy kandydat starający się o przyjęcie na studia równoległe lub w trybie przeniesienia musi być zarejestrowany w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydaci na studia równoległe wybierają kierunek z dopiskiem "studia równoległe". Kandydaci starający się o przeniesienie nie wybierają kierunku - podają jedynie wszystkie wymagane dane.
 • Osoby, które chcą:
  • przenieść się z innej uczelni lub wydziału UW na WNE UW (tryb przeniesienia),
  • podjąć studia na WNE jako drugi, równoległy kierunek studiów na UW (studia równoległe),
  składają komplet dokumentów do 11 września 2019 r.
 • Przenieść się z innej uczelni lub podjąć studia równoległe na WNE UW można jedynie z początkiem roku akademickiego (uwaga: jeśli student innego kierunku na UW chce się przenieść w trakcie roku akademickiego, może to zrobić wraz z końcem semestru - w procedurze wymagane jest złożenie podania do Prodziekan ds. studenckich WNE o przeniesienie, na którym zgodę wyraża uprzednio dziekan macierzystego wydziału).

Zasady kwalifikacji - tryb przeniesienia

O miejsce na studiach mogą ubiegać się kandydaci, którzy na innych uczelniach lub na innych kierunkach studiów UW ukończyli przynajmniej I rok studiów I stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych. Ustala się listę rankingową, będącą podstawą przyjęć. Przy ustalaniu rankingu brane są pod uwagę:

 1. uprawnienia do nadawania stopni naukowych w jednostce, w której studiował kandydat na studia WNE (wystawia się jedną z ocen: 0,3, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, 0,2, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, 0,1 jeśli w jednostce przyznaje się stopień magistra, 0 w pozostałych przypadkach),
 2. średnia z dotychczasowego toku studiów kandydata, przy czym nie może być ona niższa niż 4 (waga 0,3),
 3. wymiar zajęć (w punktach ECTS) i średnia ocen z przedmiotów z programu I roku studiów I stopnia w języku polskim WNE (waga 0,3),
 4. dotychczasowe dokonania i okoliczności ubiegania się o studia na WNE, w tym: list motywacyjny, opinia władz jednostki, w której kandydat studiuje, list rekomendacyjny od nauczyciela akademickiego, który miał kontakt z kandydatem podczas wcześniejszych studiów (waga 0,1).

Zasady kwalifikacji - studia równoległe

O miejsce na studiach mogą ubiegać się kandydaci, którzy na innych kierunkach UW ukończyli przynajmniej I rok studiów I stopnia, inżynierskich lub magisterskich.
Ustala się listę rankingową, będącą podstawą przyjęć. Przy ustalaniu rankingu brane są pod uwagę:

 1. średnia z dotychczasowego toku studiów kandydata, przy czym nie może być ona niższa niż 4 (waga 0,4),
 2. wymiar zajęć (w punktach ECTS) i średnia ocen z przedmiotów z programu I roku studiów I stopnia w języku polskim WNE (waga 0,4),
 3. dotychczasowe dokonania i okoliczności ubiegania się o studia na WNE, w tym: list motywacyjny, opinia władz jednostki, w której kandydat studiuje, list rekomendacyjny od nauczyciela akademickiego, który miał kontakt z kandydatem podczas wcześniejszych studiów (waga 0,2).

Próg kwalifikacji: 30 pkt.


Dokumenty wymagane do kwalifikacji
 1. Kandydaci starający się o przyjęcie na studia I stopnia w ramach studiów równoległych lub z przeniesienia składają podanie do Prodziekan ds. studenckich WNE UW na niniejszym formularzu (formularz w word, wersja angielska).
 2. Pozytywnie rozpatrzone podanie do Dziekana wydziału macierzystego Kandydata o zgodę na podjęcie studiów równoległych na WNE UW (nie dotyczy przeniesienia).
 3. Wykaz przedmiotów i ocen (kartę przebiegu studiów) z dotychczasowego toku studiów Kandydata (wystawia uczelnia macierzysta) oraz poświadczone przez dziekanat uczelni macierzystej sylabusy przedmiotów wskazanych na podaniu o przyjęcie na studia. W przypadku niemożności poświadczenia sylabusów na uczelni macierzystej, Kandydat powinien na każdym sylabusie umieścić podpisanie oświadczenie o treści "Oświadczam, że przedstawiony sylabus jest zgodny z treścią odbytych przeze mnie zajęć w dotychczasowym toku studiów.".
 4. List motywacyjny.
 5. List rekomendacyjny.

Po zakwalifikowaniu na studia kandydatów obowiązuje dostarczenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia - lista dokumentów


Płatności

Kandydaci ubiegający się o studia równoległe lub w trybie przeniesień nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej.

Studia stacjonarne (dzienne) są bezpłatne. Studia stacjonarne (dzienne) w języku angielskim są odpłatne.


Zakwalifikowani kandydaci zostaną poproszeni o złożenie kompletu dokumentów, wymaganych przy rekrutacji na studia, tj. świadectwa maturalnego, podania o legitymację studencką (jeśli dotyczy) itp.

Pytania w sprawie rekrutacji Pytania w sprawie rekrutacji można kierować do Komisji Rekrutacyjnej WNE UW
oIMa`?&[j!uzfTd|pJ3N{n2+]#[b#5TV0e?Ua2rU6mrhSs/qw}s, pokój nr B004, tel. 22 55 49 190.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw