Kontakt

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 125
93X/ia2qmrofBU~\H*|uj1OY]#[+sD|_VnUXT+^-7-R@3bZ`=@F

Rekrutacja w skrócie

 1. Zarejestruj się na https://irk.oferta.uw.edu.pl 
  (wprowadź dane, wybierz kierunek)
 2. Wprowadź wyniki matury
 3. Opłać rekrutację (85 PLN za kierunek)

Informatyka i Ekonometria (I stopień)

Dlaczego warto

Informatyka i Ekonometria

Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria są wyjątkowo ciekawe i jako jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Studia te są atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od ekonomii, zarządzania i finansów, poprzez informatykę, matematykę, a na ekonometrii i metodach ilościowych kończąc.

Studia pierwszego stopnia gwarantują wyjątkową różnorodność zajęć o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym. W odróżnieniu od innych studiów na podobnych kierunkach wielu uczelni, studia na kierunku prowadzonym przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego otwierają szeroką gamę możliwości dalszej inspirującej specjalizacji w kilku niezależnych i atrakcyjnych dziedzinach. 

Studia przeznaczone są dla ambitnych osób pragnących zdobyć umiejętność samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych oraz specjalistycznych narzędzi informatycznych. Są to umiejętności niezwykle poszukiwane przez pracodawców. 

Program studiów obejmuje cztery typy zajęć dających razem unikatowy profil absolwenta:

Organizacja studiów

Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i prowadzą do uzyskania dyplomu licencjata na kierunku Informatyka i Ekonometria. Podstawowy program studiów obejmuje 2070 godzin, które student realizuje w ramach zajęć zorganizowanych w formie warsztatów, konwersatoriów, wykładów oraz ćwiczeń. Duża część zajęć objętych podstawowym programem ma charakter zajęć do wyboru zgodnie z własnymi preferencjami studenta. Ponadto, każdy student ma prawo do realizacji zajęć nieobowiązkowych, czyli nieobjętych podstawowym programem studiów w wymiarze nieprzekraczającym 10% zajęć obowiązkowych. To daje możliwość pogłębienia wiedzy już zdobytej oraz poznania nowych zagadnień.

Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria kończą się napisaniem i obroną pracy licencjackiej z dziedziny metod ilościowych stosowanych w ekonomii, finansach, ubezpieczeniach i zarządzaniu, z użyciem narzędzi informatycznych i analitycznych. Celem pracy licencjackiej jest postawienie i weryfikacja hipotez badawczych w odniesieniu do wybranego zjawiska ekonomicznego, z wykorzystaniem specjalistycznej literatury.


Zaawansowane zajęcia ogólnoekonomiczne
Na zajęciach ogólnoekonomicznych student zdobywa niezwykle rozległą wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw mikroekonomii, makroekonomii oraz finansów, a następnie swobodnie stosuje ją do szerokiego spektrum analiz ekonomicznych.

Zajęcia kierunkowe
Grupa zajęć kierunkowych obejmuje:
 • metody matematyczne - analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna - dające solidną bazę do kreatywnego budowania modeli ilościowych,
 • narzędzia informatyczne - zaawansowane systemy analityczne - STATA, SPSS, EVIEWS, SAS, MATLAB, zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, narzędzia obliczeniowe, języki programowania - C, C++, SQL, systemy do zarządzania bazami danych i przetwarzania danych,
 • informatykę ekonomiczną - projektowanie systemów informatycznych,
 • modelowanie ekonometryczne - ekonometria, analiza i prognozowanie szeregów czasowych,
 • metody ilościowe - modele optymalizacji decyzji, metody statystyki wielowymiarowej,
 • zajęcia aktuarialne - matematyka finansowa i ubezpieczeniowa.

Zajęcia specjalizacyjne

Zajęcia specjalizacyjne stanowią rozległą grupę przedmiotów do samodzielnego wyboru i służą poszerzeniu wiedzy z zakresu metod i narzędzi analizy danych, zdobytej na przedmiotach kierunkowych.


Zajęcia uzupełniające
Zajęcia uzupełniające dają nadzwyczaj gruntowne przygotowanie w zakresie rachunkowości, zarządzania, prawa, czyli dziedzin wykorzystywanych w pracy analitycznej, ale również ? w zakresie psychologii, filozofii i socjologii.

Wyjazdy i zajęcia w języku angielskim

Na uwagę zasługuje fakt, że wiele zajęć z grup 1) - 4) studenci zaliczają na uczelniach zagranicznych, w ramach wyjazdów stypendialnych. Ponadto WNE UW daje czołowym studentom unikalne możliwości korzystania z otwartego świata - w ramach stypendiów Erasmus + studenci mogą odwiedzać czołowe uczelnie Europy.

Uzupełnieniem kształcenia jest nauka języków obcych (głównie angielskiego). Językiem wykładowym wybranych zajęć specjalistycznych jest angielski. Studenci kierunku Informatyka i Ekonometria mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konkursach ekonometrycznych i nierzadko są zdobywcami wysokich miejsc na listach rankingowych. 

Na uwagę zasługuje fakt, że studenci kierunku Informatyka i Ekonometria mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konkursach ekonometrycznych i nierzadko są zdobywcami wysokich miejsc. Konkursy międzynarodowe i wyjazdy stypendialne do prestiżowych uczelni wzbogacają wiedzę merytoryczną studentów oraz ich umiejętności językowe.


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:

 • umiejętność wykorzystania teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 • umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z kompleksowym podejściem do przetwarzania i analizy danych, z uwzględnieniem metodologii przetwarzania dużych zbiorów danych - „data mining” i „big data”,
 • umiejętność stosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych, w tym wybranych języków programowania z grupy C++, SQL i 4GL, a także wybranych narzędzi analitycznych z grupy STATA, SAS, R CRAN, Matlab oraz Eviews oraz z programu do obliczeń symbolicznych MAXIMA
 • umiejętności w zakresie modelowania ekonometrycznego, prognozowania szeregów czasowych, stosowania metod ilościowych i aktuarialnych, które wsparte specjalistyczną wiedzą są niezbędne do pracy w działach analitycznych i badawczych instytucji rynku finansowego i ubezpieczeniowego,
 • kompetencje w zakresie wykonywania skomplikowanych zadań z wykorzystaniem metod pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania danych ilościowych i ustrukturyzowanych oraz jakościowych i nieustrukturyzowanych,
 • świadomość korzyści ekonomicznych płynących z kompleksowego zarządzania danymi w procesie podejmowania strategicznych decyzji w instytucjach finansowych, bankach i firmach ubezpieczeniowych,
 • umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
 • umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 ECTS, sześć semestrów. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 89,5. Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 22. Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 67,5. Informacja o praktykach: konieczne do odbycia w wymiarze nie mniej niż 120h (3 tygodnie), 3 ECTS.

Uzyskane w trakcie praktyk kompetencje:  

 • Student wie, jakie zastosowania w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych ma wiedza teoretyczna i analityczna uzyskana na zajęciach uniwersyteckich i potrafi ją wykorzystać.
 • Wie, jak funkcjonuje środowisko zawodowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych i finansowych i zna struktury organizacyjne występujące w firmach, zasady organizacji ich pracy, podział kompetencji, procedury, proces planowania pracy i formy jej kontroli.
 • Student umie dostosować pracę własną do wymagań środowiska zawodowego, potrafi doskonalić organizację pracy własnej i zespołowej, efektywnie zarządzać czasem, ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania, sumiennie je wykonywać.
 • Umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo, potrafi zachowywać się przedsiębiorczo w trakcie podejmowania pracy, potrafi w niej się skutecznie komunikować.
 • Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada rozległą wiedzę z zakresu metod ilościowych wykorzystywanych w ekonomii oraz praktyczne umiejętności jej zgłębiania, czyli:

 • prawidłowego formułowania i rozwiązywania nawet najbardziej złożonych problemów ekonomicznych,
 • budowania modeli mikro- i makroekonometrycznych badających różnorodne zjawiska gospodarcze,
 • wnikliwego analizowania danych empirycznych przy pomocy specjalistycznych narzędzi informatycznych,
 • samodzielnego, twórczego poszerzania teoretycznej wiedzy z ekonomii i dziedzin pokrewnych, w tym finansów i ubezpieczeń.

Absolwenta wyróżnia:

 • szczególnie ceniona na rynku pracy umiejętność swobodnego łączenia wiedzy teoretycznej z kompleksowym podejściem do danych - od pozyskania, przetwarzania, analizowania z użyciem statystyki, ekonometrii, aż do metod data-mining,
 • umiejętność kreatywnego pogłębiania wiedzy i doskonalenia kwalifikacji zdobytych podczas studiów.

Absolwent posiada wiedzę, indywidualnie dobraną specjalizację oraz umiejętności niezbędne do:

 • samodzielnej lub zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych,
 • znalezienia zatrudnienia w działach analitycznych nawet największych instytucji rynku finansowego i ubezpieczeniowego,
 • prowadzenia działalności doradczej, wymagającej kwalifikacji analitycznych oraz znajomości zaawansowanych narzędzi informatycznych i ekonometrycznych,
 • dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów II stopnia z zakresu ekonomii i innych dziedzin pokrewnych na najbardziej wymagających uczelniach krajowych i zagranicznych

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Informatyka i Ekonometria są nierzadko wybitni przedstawiciele kadry naukowo-badawczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający udokumentowane osiągnięcia w wielu dziedzinach naukowych.

Cennym dopełnieniem kadry są wykładowcy na stałe związani z jednym z najbardziej liczących się ośrodków naukowych, czyli Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, mającym niezaprzeczalne osiągnięcia na skalę światową w kształceniu informatyków.


Na czym polegają badania naukowe prowadzone przez studentów?

Na kierunku IiE modelujemy zjawiska ekonomiczne przy użyciu narzędzi statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych oraz oceniamy jakość tych modeli. Badania naukowe dotyczą najczęściej dwóch aspektów. Z jednej strony, jest to wykorzystanie zaawansowanych narzędzi statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych - do modelowania zjawisk ekonomiczno-społecznych z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, finansów, ubezpieczeń, metod aktuarialnych, demografii oraz ekonomii instytucjonalnej i behawioralnej. Z drugiej strony, jest to ocena właściwości obliczeniowych i prognostycznych modeli ilościowych, statystycznych i ekonometrycznych stosowanych w badaniach naukowych, a także analiza ich wrażliwości na przyjęte założenia oraz odporności na zaburzenia dotyczące parametrów. Takie podejście do badań wymaga gruntownego przygotowania warsztatu analityczno-narzędziowego (Stata, SPSS, Eviews, R, SAS), stosowania metod ilościowych, matematycznych, statystycznych czy ekonometrycznych, a także ich modyfikowania przy użyciu między innymi technik programowania komputerowego (C/C++, 4GL, SQL).

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dla przyszłych ekonomistów.


Program studiów

Informatyka i ekonometria
program studiów 

pdf

Tryb studiów

 • Studia stacjonarne w języku polskim.
 • Studia niestacjonarne (wieczorowe) w języku polskim. Studia płatne.  
Studia odbywają się w godzinach 8:00-20:00. Wszyscy studenci wybierają zajęcia z ogólnej puli sami tworząc swój plan.

Limity miejsc

Studia stacjonarne kierunek wspólny dla I roku Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria

Limit przyjęć:
330 osoby

Studia niestacjonarne-wieczorowe kierunek wspólny dla I roku Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria (ta sama pula zajęć co na studiach stacjonarnych)

Limit przyjęć:
200 osób

Co po studiach

Przykłady stanowisk:

 • Programista - C, C++, SQL 
 • Analityk danych z wykorzystaniem STATA, MATLAB, R, SPSS, Maxima, SAS
 • Administrator danych
 • Analityk data mining
 • Projektant/administrator hurtowni danych
 • Aktuariusz 
 • Analityk finansowych szeregów czasowych)
 • Specjalista ds. prognoz (prognozowanie, analiza symulacyjna i metody Monte-Carlo)
 • Analityk ryzyka
 • Specjalista ds. modelowania ekonometrycznego

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria otwiera możliwość dalszej specjalizacji w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria oraz:

 • edukację w zakresie nauk aktuarialnych, którą można kontynuować w ramach Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych, co stwarza możliwość zdania państwowego egzaminu i nabycia uprawnień aktuariusza,
 • ukończenie ścieżki SAS Data Mining Certificate Program, czyli specjalnego programu przeznaczonego dla przyszłych analityków danych, kończącego się przyznaniem Certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności.

Kierownik specjalności

dr Aneta Dzik- WalczakDzik- Walczak Aneta
Katedra Statystyki i Ekonometrii
e-mail: 93X/ia2qmrofBU~\H*|]#[urSsUx*`S{e^K7cRQui

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: 93X/ia2qmrofBU~\H*|uj1OY]#[+sD|_VnUXT+^-7-R@3bZ`=@F   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw