Nagroda IPiSS i PTG dla pracy magisterskiej obronionej na WNE

30 listopada 2017

Z przyjemnością informujemy, że Pani Małgorzata Wrotek absolwentka WNE UW i obecnie nasza doktorantka zaangażowana obecnie w projekcie realizowanym w Ośrodku Badań nad Migracjami UW otrzymała kolejną, drugą nagrodę za swoją pracę magisterską Deter­mi­nanty pub­licznych wydatków na opiekę długoterminową wybranych państw OECD napisaną pod kierunkiem dr. hab. Pawła Kaczmarczyka i obronioną na WNE UW.

Pierwszą z nagród przyznano p. Małgorzacie w XVIII edy­cji konkursu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jalnych na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej.  Drugą z nagród przyznano ostatnio w Konkursie Naukowym im. prof. Jerzego Piotrowskiego na prace doktorskie i magisterskie o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej ogłoszonym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z okazji XIII Zjazdu Naukowego PTG.

Małgorzata Wrotek jest doktorantką na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych ze starzeniem populacji oraz powiązań z sektorem opieki zdrowotnej, zwłaszcza opieki długoterminowej. W 2015 roku obroniła na kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość WNE UW pracę magisterską pt.: Determinanty wydatków publicznych na opiekę długoterminową wybranych państw OECD. Obecnie współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW w projektach: Integracja ekonomiczna imigrantów w kraju w przejściowej fazie cyklu migracyjnego – Polska na tle wybranych krajów UE oraz Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych.

Abstrakt pracy Determinanty wydatków publicznych na opiekę długoterminową wybranych państw OECD: Praca  została poświęcona wydatkom na opiekę długoterminową, które ostatnio stały się przedmiotem ożywionej debaty publicznej. Problem starzejącej się populacji pozostaje wyzwaniem dla zarządzania środkami publicznymi w sektorze opieki długoterminowej zwłaszcza wśród gospodarek zmodernizowanych, gdzie procesy te zachodzą najszybciej. Zbadanie czynników odgrywających kluczową rolę w generowaniu wydatków publicznych na opiekę długoterminową wśród europejskiej części państw OECD, powinno dać odpowiedź co do oczekiwanego obciążenia budżetu krajów, których zmiany te jeszcze nie objęły. Efekt doganiania może mieć znaczący wpływ na wydatki sektora opieki długoterminowej w przyszłości.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw