Kontakt

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 125
=QV.GjN@oB|p8LgW_staCk0{]#[-3B{9_+zZz9h%.pMW|ZF5t{h

Rekrutacja w skrócie

 1. Zarejestruj się na https://irk.oferta.uw.edu.pl
  (wprowadź dane, wybierz kierunek)
 2. Wprowadź wyniki matury
 3. Opłać rekrutację (85 PLN za kierunek)

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne (I stopień)

Dlaczego warto

MSEMatMiędzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne I stopnia są niezwykle interesujące i szczególnie skierowane do osób ambitnych, poszukujących praktycznych zastosowań matematyki w ekonomii. Nauka odbywa się na dwóch wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, według jednolitego, uzgodnionego programu. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata na unikatowym kierunku ekonomiczno-matematycznym

Studia pierwszego stopnia jako jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Studia te są atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od matematyki, ekonomii, poprzez informatykę, zarządzanie i finanse, a na ekonometrii i metodach ilościowych w ekonomii kończąc.

Studia przeznaczone są dla ambitnych osób pragnących zdobyć umiejętność samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych oraz specjalistycznych narzędzi informatycznych. Są to umiejętności niezwykle poszukiwane przez pracodawców. 

Studia oferują unikatowy program, który składa się z czterech typów zajęć, dających razem jedyny w swoim rodzaju profil absolwenta:

Zajęcia ekonomiczne

Na zajęciach ekonomicznych student zdobywa rozległą wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii, makroekonomii oraz finansów, a następnie swobodnie stosuje ją do szerokiego spektrum analiz ekonomicznych. Ponadto poznaje metody modelowania ekonometrycznego, w tym prognozowanie i symulacje. Interesującym uzupełnieniem jest edukacja aktuarialna, w tym matematyka finansowa i ubezpieczeniowa.


Zajęcia matematyczne

Grupa zajęć matematycznych obejmuje:

 • metody matematyczne - analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, topologia - dające solidną bazę do swobodnego budowania modeli ilościowych,
 • metody ilościowe - modele optymalizacji, matematyka obliczeniowa,

Zajęcia specjalizacyjne

Specjalistyczne zajęcia stanowią rozległą grupę przedmiotów, w znacznej części do samodzielnego wyboru i służą poszerzeniu wiedzy z zakresu metod matematycznych (wybór z oferty Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki) oraz narzędzi analizy danych:

 • narzędzia informatyczne - zaawansowane systemy analityczne - STATA, SPSS, EVIEWS, SAS, MATLAB, zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, narzędzia obliczeniowe, systemy do zarządzania bazami danych i przetwarzania danych,
 • informatyka ekonomiczna - projektowanie systemów informatycznych,

Zajęcia uzupełniające

Zajęcia uzupełniające dają nadzwyczaj gruntowne przygotowanie w zakresie rachunkowości, zarządzania, prawa, czyli dziedzin wykorzystywanych w pracy analitycznej.


Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada rozległą wiedzę z zakresu metod matematycznych wykorzystywanych w ekonomii oraz praktyczne umiejętności jej zgłębiania:

 • samodzielnego poszerzania własnej wiedzy specjalistycznej w oparciu o wyniki najnowszych badań z matematyki, ekonomii oraz dziedzin pokrewnych,
 • twórczego formułowania i weryfikowania hipotez badawczych dotyczących różnorodnych procesów ekonomicznych, z wykorzystaniem metod modelowania matematycznego,
 • swobodnego budowania i modyfikowania modeli mikro- i makro-ekonometrycznych,
 • dogłębnego analizowania danych empirycznych przy pomocy specjalistycznych narzędzi informatycznych.
Absolwenta wyróżnia:
 • szczególnie ceniona na rynku pracy nieskrępowana umiejętność stosowania teoretycznej wiedzy matematycznej do rozwiązywania dowolnie złożonych problemów ekonomicznych w dziedzinie finansów i ubezpieczeń,
 • umiejętność skutecznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia kwalifikacji zdobytych podczas studiów.
Absolwent posiada wiedzę, indywidualnie dobraną specjalizację oraz umiejętności niezbędne są do:
 • samodzielnej lub zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących zaawansowane metody analizy ilościowej,
 • podjęcia pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanego analityka w różnych instytucjach rynku finansowego i ubezpieczeniowego,
 • dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów II stopnia na jednym z czterech kierunków - Matematyka, Ekonomia, Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria oraz kierunków pokrewnych.

Na czym polegają badania naukowe prowadzone przez studentów?

Na MSEM budujemy modele teoretyczno-analityczne i wykorzystujemy oprogramowanie do prognozowania i symulacji zjawisk gospodarczych. Badania naukowe koncentrują się w największym stopniu na budowaniu i modyfikowaniu modeli teoretyczno-analitycznych, wykorzystujących gruntowne przygotowanie studentów w zakresie analizy matematycznej, algebry, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej i ekonometrii. Badania zwykle mają związek z koniecznością weryfikacji hipotez naukowych z obszaru makroekonomii, mikroekonomii, finansów i ubezpieczeń, a polegają na stworzeniu modelu analitycznego, zaimplementowaniu go w wybranym narzędziu obliczeniowym (Stata, SPSS, Eviews, R, SAS), a następnie wykonaniu jego kalibracji na danych rzeczywistych, wykonaniu z jego użyciem prognoz lub analizy symulacyjnej – w zależności od stopnia zaawansowania badania. Niejednokrotnie badanie polega również na analizie własności obliczeniowych zbudowanego modelu, w tym – wrażliwości na założenia związane z parametryzacją modelu, a także na analizie odporności na zaburzenia założeń. Nieograniczone możliwości modyfikacji i polepszania własności modeli uzyskuje się między innymi stosując obok metod matematycznych i narzędzi analitycznych również języki programowania (C/C++, 4GL, SQL). 

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dla przyszłych ekonomistów.


Wyjazdy i język angielski

WNE UW daje studentom możliwości korzystania z otwartego świata - w ramach stypendiów Erasmus+ studenci mogą odwiedzać czołowe uczelnie Europy. Natomiast w ramach programu MOST studenci mogą odbyć studia (semestr lub rok) w innym mieście w Polsce.

WNE UW wierzy, że w ekonomii są tylko dwa języki: matematyka i angielski. Bez znajomości tych języków nie można stać się prawdziwym ekonomistą naprawdę rozumiejącym rzeczywistość. Dlatego oprócz lektoratu z ekonomicznego języka angielskiego wiele przedmiotów na studiach dostępna jest również w wersji z angielskim jako językiem wykładowym. 


Program studiów

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
program studiów 

pdf

Tryb studiów

 • Studia stacjonarne w języku polskim.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Studenci sami tworzą swój plan.

Limity przyjęć

50 osób

Organizacja studiów

Program studiów obejmuje przedmioty warte 180 punktów ECTS, które student realizuje w formie warsztatów, konwersatoriów, laboratoriów, wykładów oraz ćwiczeń. Obie specjalności na pierwszym roku mają jednolity program, natomiast od trzeciego semestru przedmioty wspólne stanowią wyłącznie część programu. Pozostałe przedmioty są przypisane do specjalności. Studia pierwszego stopnia kończą się napisaniem i obroną pracy licencjackiej na kierunku ekonomiczno-matematycznym na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki lub na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Celem pracy licencjackiej jest postawienie i weryfikacja hipotez badawczych w oparciu o specjalistyczną literaturę naukową.

Co po studiach

Solidne podstawy teoretyczne i praktyczne niezbędne do budowania modeli teoretyczno-analitycznych przy wykorzystaniu oprogramowania do prognozowania i symulacji zjawisk gospodarczych pozwolą absolwentom znakomicie odnaleźć się w instytucjach, gdzie konieczne jest dogłębne rozumienie tych obszarów.

Przykładowe zawody

Bankowość i usługi finansowe

 • Strateg
 • AML Operations Analyst (Anti-Money-Laundering)
 • Analityk inwestycyjny, finansowy
 • Analityk ryzyka
 • Audytor
 • Derivatives Pricing Specialist
 • Specjalista ds. tradingu
 • Asset & Fund Services
 • Financial Instrument Administrator
 • Financial Products Development
Inne
 • Aktuariusz
 • Analityk PMO (Project Management Office)
 • Specjalista Business Intelligence
 • Analityk Master Data/Big Data
 • Analityk predyktywny

Po studiach licencjackich zalecamy podjęcie studiów magisterskich:

Edukacja uzupełniająca. Program Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych I stopnia otwiera możliwość dalszej specjalizacji w ramach studiów drugiego stopnia oraz:

 • edukację w zakresie nauk aktuarialnych, którą można kontynuować w ramach Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych, co stwarza możliwość zdania państwowego egzaminu i nabycia uprawnień aktuariusza,
 • ukończenie ścieżki SAS Data Mining Certificate Program, czyli specjalnego programu przeznaczonego dla przyszłych analityków danych, kończącego się przyznaniem Certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności.

Kierownik studiów

dr Maria Ogonek
Katedra Statystyki i Ekonometrii
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 168
e-mail: =QV.GjN@oB|p8LgW_staC]#['A=x2P6Wg-by.Dp9Di}R+

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: =QV.GjN@oB|p8LgW_staCk0{]#[-3B{9_+zZz9h%.pMW|ZF5t{h   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw