Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

inicjatywa-poziom-v2.svg 

INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA

to program Ministerstwa Edukacji i Nauki mający na celu wsparcie uczelni w podnoszeniu jakości działalności naukowej i poziomu kształcenia, a w konsekwencji wzrost międzynarodowego znaczenia Uniwersytetu.

Jako laureat I miejsca w konkursie Ministerstwa, Uniwersytet Warszawski uzyskał status uczelni badawczej i wskazał 5 Priorytetowych Obszarów oraz zaplanował 70 działań do realizacji w latach 2020-2026.

Głównym celem tych działań jest:

  • zwiększenie wpływu działalności naukowej UW na rozwój światowej nauki wzmocnienie współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej
  • podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów
  • przygotowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców
  • podniesienie jakości zarządzania uczelnią, w tym dzięki projakościowym zmianom organizacyjnym.

II.2.1 Program dla naukowców wizytujących „Tandemy dla doskonałości”

Program polega na tworzeniu niewielkich zespołów naukowych składających się z zapraszanego badacza o wybitnym dorobku naukowym w danej dyscyplinie oraz badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego (tandem). Realizowany jest w formie średnioterminowych (do 12 miesięcy) projektów strukturalnej współpracy, obejmujących m.in. finansowanie przyjazdów i pobytu zagranicznego badacza w Polsce oraz współpracę zdalną. Działanie ma charakter horyzontalny, a zatem jest otwarte dla wszystkich dyscyplin badań realizowanych na UW. 

>>SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE<<

Kierownik Działania: prof. dr hab Mikołaj Czajkowski

I.3.9  Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych

Głównym celem działania jest stworzenie na Uniwersytecie Warszawskim programu badawczego wykorzystującego nowe rodzaje danych w innowacyjnych badaniach poświęconych determinantom, pomiarowi i skutkom mobilności terytorialnej, mobilności społecznej i nierówności ekonomicznej.

>>SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE<<

Kierownik Działania: dr hab. Michał Brzeziński, prof. ucz.


PRZYDATNE KONTAKTY I LINKI

Szczegółowe informacje na temat Programu IDUB,  Priorytetowych Obszarów Badawczych, zakresu działań i harmonogramu znajdują się na stronie

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/

Kontakt: Iwona Bogacz