Zmiany w projektach NCN

Zmiany w projektach dozwolone są za zgodą Kierownika Jednostki lub w drodze aneksu do umowy zawartego z NCN. W przypadkach konieczności wprowadzenia zmian prosimy o kontakt z opiekunem w Sekcji ds. Badań i Publikacji.

  1. Wszelkie zmiany dokonywane w warunkach realizacji projektu muszą być merytorycznie uzasadnione tj. muszą mieć bezpośredni związek z tematyką realizowanego projektu, jak również muszą być niezbędne do realizacji założonych celów projektu.
  2. Zmiany nie mogą zagrażać prawidłowemu i pełnemu wykonaniu zaplanowanych w projekcie zadań, ani być sprzeczne z zasadą gospodarności.
  3. Kierownik Projektu i Jednostka zobowiązani są do poinformowania NCN o wszystkich wprowadzonych zmianach w raporcie rocznym obejmującym rok dokonania danej zmiany oraz w raporcie końcowym. Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za wprowadzenie informacji o zmianach do formularza raportu.
  4. Kierownik Projektu jest zobowiązany do bieżącego informowania pracownika Sekcji ds. Badań i Publikacji o wszelkich wprowadzonych przez siebie zmianach. Wnioski o dokonanie zmian za zgodą Rektora lub Dyrektora NCN wymagają uzyskania akceptacji Dziekana/Prodziekana ds. naukowych WNE.
  5. Wszelkie wprowadzane zmiany muszą pozostawać w zgodzie z postanowieniami umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego lub działania naukowego.

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora NCN wyrażonym w piśmie z dnia 6 lutego 2018 r. zasadność dokonanych zmian oceniona zostanie przez NCN podczas rozliczenia końcowego projektu lub w trakcie kontroli. Ewentualne konsekwencje finansowe (koszty niekwalifikowalne) ponoszą wspólnie Kierownik Projektu i Jednostka odpowiedzialna za jego realizację.

W przypadku innych projektów niż finansowanych przez NCN, tryb wprowadzania zmian jest regulowany zapisami umowy o dofinansowanie i/lub dokumentacją konkursową. Najczęściej w celu wykonania zmian konieczne jest podpisanie aneksu do umowy zawartego z odpowiednią instytucją wdrażającą/nadzorującą.