Raporty roczne i końcowe w projektach NCN

Sekcja ds. Badań i Publikacji przypomina kierownikom projektów o terminach składania sprawozdań rocznych i końcowych. Za złożenie raportu odpowiedzialny jest Kierownik Projektu.

  1. Sekcja Finansowa przekazuje Kierownikowi Projektu zestawienie wydatków w jego grancie w danym okresie rozliczeniowym. Zestawienie wydatków podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu i Sekcję ds. Badań i Publikacji (kontrola ewentualnych błędów).
  2. Na podstawie wykazu wydatków Kierownik Projektu przygotowuje raport roczny/końcowy z projektu i przekazuje wersję roboczą raportu (plik pdf wygenerowany z OSF) do opiekuna projektu w Sekcji ds. Badań i Publikacji.
  3. Opiekun projektu w Sekcji ds. Badań i Publikacji sprawdza raport pod względem zgodności z zatwierdzonym wykazem wydatków (kosztów aparatury, wynagrodzeń zespołu badawczego, poniesionych innych kosztów bezpośrednich, wprowadzonych w okresie trwania projektu zmian oraz aneksów).
  4. Po potwierdzeniu zgodności raportu Kierownik Projektu przesyła jego elektroniczną wersję, podpisaną kwalifikowanym podpisem w systemie PADES do Sekcji ds. Badań i Publikacji.
  5. Opiekun projektu w Sekcji ds. Badań i Publikacji uzyskuje podpisy ze strony Sekcji Finansowej, Prodziekana ds. naukowych i Kwestury.
  6. Podpisany przez Kwestora raport zostaje wysłany do BOB UW i po podpisie Prorektora UW ds. badań zostaje wysłany poprzez ePUAP do NCN.
  7. Pracownik BOB wysyła do Kierownika Projektu i opiekuna projektu z Sekcji ds. Badań i Publikacji informację o wysłaniu raportu przez skrzynkę ePUAP. Kierownik Projektu przesyła dodatkowo do NCN elektroniczną wersję raportu za pośrednictwem systemu OSF po otrzymaniu informacji, że raport został podpisany przez Rektora.

W celu bieżącego monitorowania wydatków Sekcja Finansowa przekazuje do Kierownika Projektu i opiekuna projektu w Sekcji ds. Badań i Publikacji wykaz kosztów związanych z realizacją projektu w okresach kwartalnych.