Stypendia naukowe w projektach NCN

  1. Na wniosek Kierownika Projektu (wzór dostępny w Sekcji ds. Badań i Publikacji) Prorektor ds. badań powołuje komisję stypendialną, w której skład wchodzą Kierownik Projektu jako przewodniczący oraz przynajmniej dwie wskazane przez niego osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
  2. Kierownik Projektu przygotowuje treść ogłoszenia, które powinno zawierać w szczególności informacje o wymaganiach stawianych kandydatom, warunkach przyznawania stypendium naukowego, terminie przyjmowania zgłoszeń oraz terminie rozstrzygnięcia konkursu i przesyła ją opiekunowi projektu w Sekcji ds. Badań i Publikacji.
  3. Opiekun projektu w Sekcji ds. Badań i Publikacji zamieszcza informację o ogłoszeniu konkursu na stronie internetowej NCN, UW oraz WNE.
  4. Konkurs na stypendium naukowe NCN ogłasza się nie wcześniej niż po otrzymaniu informacji o przyznaniu przez NCN finansowania danego projektu badawczego.
  5. Komisja stypendialna ocenia wnioski w skali punktowej (zawartej w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, który stanowi załącznik dokumentacji konkursowej) i opracowuje ranking kandydatów do stypendium.
  6. Komisja sporządza protokół (wzór dostępny w sekcji ds. badań) wskazując w nim wyłonionego kandydata. Protokół podpisują członkowie komisji stypendialnej oraz zatwierdza Dziekan WNE.
  7. Opiekun projektu w Sekcji ds. Badań i Publikacji umieszcza wyniki konkursu na stronie WNE.
  8. Stypendium naukowe NCN wypłacane jest stypendyście na podstawie umowy stypendialnej, zawartej w formie pisemnej.