Umowa o finansowanie projektów NCN

Po otrzymaniu decyzji o finansowaniu projektu, Kierownik Projektu:

●        za pośrednictwem Sekcji ds. Badań i Publikacji zgłasza zapotrzebowanie na kwalifikowany podpis elektroniczny (służy do elektronicznego podpisywania dokumentów w postaci elektronicznej podpisem kwalifikowanym);

●        generuje Umowę w systemie OSF i przesyła jej wersję elektroniczną w postaci pliku .pdf, podpisaną podpisem kwalifikowanym, e-mailem na adres l_%e2fFy/XQ@0KG[jacp]#[TRcT%`]qx=Z2'T&@`jT], celem uzyskania podpisu Rektora (wcześniej na Wydziale umowę podpisuje Dziekan oraz Pełnomocnik Kwestora);

Umowa zawierająca podpisy Kierownika Projektu i Rektora zostaje przesłana w formie elektronicznej na adres elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum (proces obsługuje administracja UW).

Otrzymaną zwrotnie Umowę, wraz z informacjami dot. trwania projektu, podpisaną podpisem kwalifikowanym przez Dyrektora NCN, administracja UW (BOB) przekazuje do Kierownika Projektu oraz Sekcji ds. Badań i Publikacji na WNE.