Publikacje w projektach NCN

Przypominamy o zasadach dotyczących wymogu publikowania w otwartym dostępie, jakie Narodowe Centrum Nauki (NCN) wprowadziło w realizowanych konkursach (począwszy od VI 2020 r.).

Przedstawiamy krótkie zestawienie dot. trzech dedykowanych ścieżek, w ramach których publikacje powstające w ramach realizacji projektów NCN mogą być publikowane.

  • Czasopisma open access: Publikacja w czasopismach lub platformach otwartego dostępu, które są zarejestrowane lub w trakcie rejestracji w Directory of Open Access Journals (DOAJ) - co oznacza, że czasopisma te przestrzegają standardów open access.
  • Czasopisma hybrydowe: Publikacja w czasopismach subskrypcyjnych, które mogą być hybrydowe, tj. zawierające zarówno artykuły otwarte, jak i te dostępne tylko dla subskrybentów. Wymagane jest, aby artykuł ukazał się w wersji open access, bądź żeby jego ostateczna wersja, po recenzji i zaakceptowana do publikacji, była udostępniona w otwartym repozytorium bez żadnego embarga czasowego i posiadać unikalny stały identyfikator (np. DOI, URN, UUID, Handle lub inne). Wykaz dopuszczalnych repozytoriów znajduje się w Open Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR. 
    Uwaga: nie wszystkie czasopisma naukowe zezwalają na udostępnianie ostatecznej wersja manuskryptu z brandingiem czasopisma w publicznych repozytoriach. Ich zastrzeżenia rzadziej dotyczą tzw. wersji Author Accepted Manuscript (AAM) - ostatecznej wersji manuskryptu autora po recenzji i zaakceptowanej do publikacji. Zasadność tych zastrzeżeń zgłaszanych przez czasopisma jest przedmiotem kontrowersji prawnych.
  • Czasopisma w transformacji: Publikacja w czasopismach, które są objęte licencją otwartego dostępu w ramach umów transformacyjnych, zarejestrowanych w rejestrze ESAC-registry. Dotyczy to czasopism transformacyjnych, które zmierzają do pełnego modelu open access.

Więcej informacji nt. ww. zaprezentowanych ścieżek publikacji można znaleźć w Zarządzeniu dyrektora NCN.

Zmiany te mają kluczowe znaczenie podczas planowania nowych projektów badawczych, zwłaszcza 
w kontekście planowania publikacji, ich finansowania i wyboru czasopism naukowych.

Co istotne - wymóg publikowania w otwartym dostępie powinien być wzięty pod uwagę na etapie składania wniosku. W szczególności, konieczne może się okazać zapewnienie funduszy na sfinansowanie publikacji open access w czasopismach hybrydowych. 

Informujemy o możliwych źródłach finansowania:

  • Mikrogranty UW – oferowane przez Uniwersytet Warszawski na sfinansowanie publikacji w otwartym dostępie, o ile ukazują się w dobrych czasopismach naukowych. Zgodnie z zapowiedziami JM Rektora, nie będzie obowiązywał limit na roczną liczbę takich mikrograntów na autora. Więcej informacji na temat dofinansowania wydawania publikacji można znaleźć tu: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/mikrogranty/zasady/
  • Koszty pośrednie projektu – finansowanie projektu może również pochodzić także z kosztów pośrednich projektu, w ramach kwoty do dyspozycji kierownika projektu.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z ww. zasadami oraz do planowania publikacji z uwzględnieniem nowej polityki NCN. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z Prodziekanem ds. naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych prof. dr. hab. Mikołajem Czajkowskim. Pomocą służy również Sekcja ds. Badań i Publikacji.