Dobre praktyki i zalecenia publikacyjne

Komunikat Prodziekana.pngPracownicy naukowi i doktoranci zobowiązani są prowadzić oryginalne badania naukowe w wybranym przez siebie obszarze wiedzy powiązanym z ekonomią, przyczyniając się do rozwoju wiedzy i podnoszenia prestiżu WNE i UW.

Wyniki tych badań powinny być rozpowszechniane i widoczne, żeby zapewnić ich maksymalne oddziaływanie. Kluczowym elementem rozpowszechniania wyników prowadzonych badań jest ich publikowanie.

1. Regularność publikowania
Wyniki prowadzonych badań powinny być publikowane na bieżąco i regularnie. Zgodnie z “Kryteriami oceny działalności naukowej pracowników UW w dyscyplinie Ekonomia i Finanse” za minimum poniżej którego pracownik bezwzględnie uzyskuje ocenę negatywną przyjmuje się dwie publikacje na cztery lata. Wskazane wydaje się publikowanie co najmniej jednej pracy rocznie; ambitni badacze w najlepszych jednostkach publikują kilka artykułów rocznie. Doktoranci składający doktorat powinni mieć w dorobku co najmniej cztery artykuły, z których (zgodnie z odpowiednimi przepisami) co najmniej jeden powinien być opublikowany, a pozostałe w recenzji lub dostępne w postaci working paper. Publikacje mogą być przygotowywane we współautorstwie, zwłaszcza że szeroka współpraca niesie ze sobą dodatkowe korzyści.


2. Artykuły vs. rozdziały w monografiach i monografie
Poza wyjątkowymi przypadkami (np. związanymi ze specyfiką obszaru badawczego), najlepszym sposobem rozpowszechniania wyników badań w dyscyplinie ekonomia jest ich publikacja w postaci artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych. Publikacja monografii lub rozdziałów w monografiach, nawet jeśli odbywa się w prestiżowym wydawnictwie, ma z reguły mniejszą siłę oddziaływania na środowisko naukowe i służy innym celom (np. popularyzacji wiedzy, dydaktyce).


3. Gdzie publikować?
Wybierając czasopisma, do których kierowane są przygotowane artykuły należy przede wszystkim mieć na uwadze zapewnienie publikacjom jak największej możliwej widoczności i oddziaływania wśród docelowej grupy czytelników, czyli innych badaczy z danego obszaru. Z reguły oznacza to czasopisma o największej reputacji w danym obszarze, w których dany tekst ma szansę zostać przyjęty. Jednym z narzędzi ułatwiających dokonanie tego wyboru jest ranking RePEc czy Scopus.


Poza uzasadnionymi przypadkami, zaleca się publikowanie w czasopismach posiadających wskaźnik Impact Factor (Web of Science) oraz co najmniej 100 punktów na liście ministerialnej (biorąc pod uwagę postępującą arbitralność i “inflację” punktów ministerialnych jest to coraz gorszy punkt odniesienia, którego znaczenie może się w przyszłości nadal zmniejszać; por. “Kryteria oceny działalności naukowej pracowników UW w dyscyplinie Ekonomia i Finanse”). Dobrym kryterium jest także przynależność do pierwszego lub drugiego kwartyla w rankingu czasopism z dyscypliny ekonomia i finanse notowanych w Scopus.

Zdecydowanie odradzane jest publikowanie w czasopismach noszących znamiona czasopism drapieżnych, takich jak European Research Studies Journal, Sustainability, Energies, International Business Information Management. Wątpliwości budzą także inne czasopisma wydawane przez MDPI, które zachęcają wysokimi wskaźnikami IF, jednak ich reputacja jest wątpliwa, a ich czytelnicy mogą być dość losową grupą. Warto pamiętać, że w ocenie wielu naukowców posiadanie takich publikacji w CV ma negatywny wpływ na ocenę jakości dorobku i track record badacza.


4. Komponent ekonomiczny
Badania i publikacje powinny zawierać istotny komponent ekonomiczny. Nie oznacza to, że muszą być opublikowane w czasopiśmie zaklasyfikowane przez MEiN do obszaru ekonomia i finanse. Nie może jednak budzić wątpliwości, że są związane z badaniami naukowymi prowadzonymi w ramach dyscypliny ekonomia i finanse. Publikacje niespełniające tego kryterium (bez względu na ich wartość naukową) nie są uwzględniane w ewaluacji UW w dyscyplinie ekonomia i finanse i nie są brane pod uwagę w systemach premiowania pracowników i doktorantów WNE UW.


5. Zapewnienie dostępności i widoczności prac
W celu zapewnienia maksymalnej widoczności i oddziaływania wyników prowadzonych badań zalecane jest także:

  • udostępnianie tekstów wszystkich kierowanych do recenzji w czasopismach artykułów w serii Working Papers WNE. Poza zapewnieniem szybszego dostępu jest to dodatkowy kanał rozpowszechniania wyników, szczególnie ważny dla badaczy bez dostępu do płatnych serwisów wydawnictw;
  • prezentowanie wyników prac na prestiżowych międzynarodowych konferencjach, ważnych dla obszaru prowadzonych badań;
  • utrzymywanie rzetelnej dokumentacji prowadzonej aktywności naukowej w serwisie sprawozdawczym PBN;
  • stosowanie innych form rozpowszechniania, zapewniania widoczności i zwiększania oddziaływania wyników swojej działalności badawczej, takich jak rejestracja i regularna aktualizacja treści serwisów naukowych (Google Scholar, Web of Science, Scopus, ORCiD, RePEc, ResearchGate);
  • popularyzacja wyników badań, poprzez np. artykuły prasowe, podcasty, wywiady, działalność doradcza, ekspercka itp.

 

Treść Komunikatu w pliku PDF: https://www.wne.uw.edu.pl/download_file/3228/0.