Inne programy

Ekonomia międzynarodowa
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
Finanse Publiczne i Podatki 
Informatyka i Ekonometria
Międzykierunkowe ekonomiczno-matematyczne
Międzykierunkowe ekonomiczno-menedżerskie
Finance and International Investment 

 

 

Kontakt

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 190
0oY*Ux[H.l}~bev6Q2qG85dN]#[}UEwKm9'sN=vQK!+I?W'.BU7

 

Rekrutacja w skrócie

 1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
 2. Wprowadź wyniki matury
 3. Opłać rekrutację (80 PLN za kierunek)

Ekonomia przedsiębiorstwa (I stopień)

Dlaczego warto

Ekonomia Przedsiębiorstwa

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem nie opiera się już - jak kiedyś - wyłącznie na intuicji. Musi być poparte gruntowną wiedzą z dziedziny ekonomii i zarządzania. Proponując na WNE specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa (EP), staramy się łączyć te wszystkie kompetencje, które mogą być przydatne zarówno w praktyce życia gospodarczego, jak i w działalności analitycznej.

 • Studenci EP mają przede wszystkim możliwość zdobycia szerokiej wiedzy ekonomicznej, która stanowi bazę do dalszego pogłębiania kompetencji: teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej.
 • Równolegle proponujemy zajęcia doskonalące narzędzia analityczne niezbędne w praktyce każdemu ekonomiście niezależnie od jego specjalności (analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria).
 • Ten zawodowy warsztat pozwala w dalszej kolejności zdobywać wiedzę z wielu praktycznych dziedzin: podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe.
 • Nawiązując do tradycji kształcenia uniwersyteckiego dajemy naszym studentom możliwość wyboru jednej z dyscyplin społecznych, której znajomość pozwoli lepiej zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki (do wyboru: socjologia, psychologia społeczna, politologia).
 • Wybrane przez studenta przedmioty uzupełniające główny nurt edukacji ekonomicznej (historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia), pozwalają pełniej zrozumieć niejednolitość podejścia do problemów ekonomicznych, pobudzić zainteresowanie sposobami badania świata z wykorzystaniem podstaw rozumowania ekonomicznego.

Wszystkie opisane powyżej kompetencje stanowią bazę i punkt wyjścia do zapoznania się z różnymi aspektami działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej. Studia na EP dostarczają wiedzę o teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa (finanse przedsiębiorstwa, instrumenty finansowe), o sposobach analizy i interpretacji jego wyników finansowych (analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie), o metodach analizy otoczenia przedsiębiorstwa (gry biznesowe) - wszystkie z tych elementów są z powodzeniem wykorzystywane przez absolwentów WNE w ich życiu zawodowym.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta:

 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych,
 • umiejętność wykorzystania teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową,
 • znajomość funkcjonowania gospodarki, rynków oraz instytucji rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych aspektów finansowych, inwestowania oraz prowadzenia rachunkowości,
 • umiejętność przeprowadzania analiz ekonomicznych przedsiębiorstw w różnorodnym otoczeniu instytucjonalnym i konkurencyjnym, wykorzystywania narzędzi analizy strategicznej przedsiębiorstw, badania ich potencjału rynkowego oraz inwestycyjnego,
 • wiedza z zakresu sprawozdawczości przedsiębiorstw wsparta znajomością polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa,
 • zdolność do wyodrębnienia złożonych procesów oddziaływujących na przedsiębiorstwa w współczesnej gospodarce opartej na wiedzy,
 • umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim,
 • umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji,
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 ECTS, sześć semestrów. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 89,5. Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 28. Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 64,5. Informacja o praktykach: konieczne do odbycia w wymiarze nie mniej niż 120h (3 tygodnie), 3 ECTS

Kompetencje uzyskiwane w trakcie praktyk:  

 • Student wie, jakie zastosowania w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych, ma wiedza teoretyczna i analityczna uzyskana na zajęciach uniwersyteckich i potrafi ją wykorzystać.
 • Wie, jak funkcjonuje środowisko zawodowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych i finansowych i zna struktury organizacyjne występujące w firmach, zasady organizacji ich pracy, podział kompetencji, procedury, proces planowania pracy i formy jej kontroli.
 • Student umie dostosować pracę własną do wymagań środowiska zawodowego, potrafi doskonalić organizację pracy własnej i zespołowej, efektywnie zarządzać czasem, ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania, sumiennie je wykonywać.
 • Umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo, potrafi zachowywać się przedsiębiorczo w trakcie podejmowania pracy, potrafi w niej się skutecznie komunikować.
 • Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania.

Na czym polegają badania naukowe prowadzone przez studentów?

Na specjalności EP przeprowadzamy analizę finansową i strategiczną zarówno małych firm, jak i wielkich korporacji. Badania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu metod ekonomicznych i matematycznych do analizy zjawisk zachodzących w sferze biznesu. Chodzi tu o różne aspekty działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej, a także ekonomiczne (zwłaszcza finansowe) i organizacyjne uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych.

Badania obejmują w szczególności wykorzystanie wiedzy o teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa, o sposobach analizy i interpretacji jego wyników finansowych, jak i o sposobach analizy otoczenia przedsiębiorstwa do interpretacji złożonych procesów kształtujących zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje.

Dzięki wykorzystaniu podstawowych narzędzi ilościowej analizy ekonomicznej oraz podstawowych metod badań społecznych badania obejmują analizę finansową i strategiczną przedsiębiorstw, w tym określenie ich efektywności, potencjału rynkowego oraz inwestycyjnego. Efektem badań jest ocena nie tylko ekonomicznych, ale i społecznych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu, rozpoznanie, zdiagnozowanie i zaproponowanie rozwiązywań problemów dotyczących gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, czy finansowymi.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dla przyszłych ekonomistów.


Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa:

 • wie, jak funkcjonuje gospodarka, rozumie jej mechanizmy i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce,
 • jest w stanie przeprowadzać analizy ekonomiczne w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne),
 • rozumie kontekst społeczny procesów ekonomicznych, w tym również tych dotyczących przedsiębiorstwa,
 • opanował podstawowe narzędzia ilościowej analizy ekonomicznej (wybrane metody ekonometryczne i statystyczne) oraz podstawowe metody badań społecznych,
 • posiada umiejętności związane z tworzeniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem podbudowane umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy,
 • zna ekonomiczne (zwłaszcza finansowe) oraz organizacyjne uwarunkowania działalności firm, jest zdolny do rozumienia i interpretacji złożonych procesów kształtujących współczesne, małe firmy jak i wielkie korporacje,
 • umie rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy dotyczące gospodarowania zasobamiludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcjizarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, czy administracyjnym,
 • potrafi wykorzystywać narzędzia analizy finansowej i strategicznej przedsiębiorstw, badać ich potencjał rynkowy oraz inwestycyjny.

Wyjazdy i język angielski

WNE UW daje studentom możliwości korzystania z otwartego świata - w ramach stypendiów Erasmus+ studenci mogą odwiedzać czołowe uczelnie Europy. Natomiast w ramach programu MOST studenci mogą odbyć studia (semestr lub rok) w innym mieście w Polsce.

WNE UW wierzy, że w ekonomii są tylko dwa języki: matematyka i angielski. Bez znajomości tych języków nie można stać się prawdziwym ekonomistą naprawdę rozumiejącym rzeczywistość. Dlatego oprócz lektoratu z ekonomicznego języka angielskiego wiele przedmiotów na studiach dostępna jest również w wersji z angielskim jako językiem wykładowym. 


Program studiów

Ekonomia przedsiębiorstwa
program studiów 

pdf

Tryb studiów

 • Studia stacjonarne w języku polskim.
 • Studia niestacjonarne (wieczorowe) w języku polskim. Studia płatne.  
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Wszyscy studenci wybierają zajęcia z ogólnej puli, sami tworząc swój plan.

Limity przyjęć

Studia stacjonarne kierunek wspólny dla I roku Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria

Limit przyjęć:
215 osób - dla obywateli RP oraz dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach obywateli RP
5 osób - dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach innych niż obywatele RP

Studia niestacjonarne-wieczorowe kierunek wspólny dla I roku Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria (ta sama pula zajęć co na studiach stacjonarnych)

Limit przyjęć:
200 osób - dla obywateli RP oraz dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach obywateli RP
5 osób - dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach innych niż obywatele RP

Co po studiach?

Solidne podstawy teoretyczne na temat w funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki w połączeniu z warsztatem narzędziowym pozwolą absolwentom znaleźć zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych i analitycznych średniego szczebla w przedsiębiorstwach, a także podjąć pracę w instytucjach finansowych oraz konsultingowych, czy w jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach non-profit. W szczególności:

Bankowość

 • Strateg
 • AML Operations Analyst (Anti-Money-Laundering)
 • Analityk bankowości detalicznej, mobilnej, spółdzielczej
 • Consumer Finance

Usługi finansowe

 • Analityk inwestycyjny
 • Analityk ryzyka
 • Analityk biznesowy
 • Analityk finansowy
 • Audytor
 • Portfolio Management
 • Księgowy

Usługi doradcze

 • Doradca podatkowy
 • Doradca transakcyjny
 • Doradca biznesowy
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Po studiach licencjackich zalecamy podjęcie studiów magisterskich:

Kierownik specjalności

Dominika Gadowskadr Dominika Gadowska-dos Santos
Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 150 
e-mail: 0oY*Ux[H.l}~bev6Q2qG85d]#[oW7iEpO0j&umHnl.ZrV9E$Q

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: 0oY*Ux[H.l}~bev6Q2qG85dN]#[}UEwKm9'sN=vQK!+I?W'.BU7   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw