Katedra Transformacji Technologicznej

Katedra Transformacji Technologicznej jest przestrzenią dla multidyscyplinarnych badań w obszarze transformacji technologicznej. Badania prowadzone przez zespół Katedry obejmują m.in. określenie skutków i opis przemian wynikających z transformacji technologicznej na różnych rynkach (w tym powstawanie nowych), oraz identyfikację warunków niezbędnych dla osiągania z niej korzyści (zarówno z perspektywy sektorów prywatnego, publicznego i społecznego, jak i z perspektywy konsumentów/ek). Transformacji technologicznej towarzyszą także głębokie zmiany w strukturze demograficznej Europy i świata. Paradygmat ‘life course’, analizowany przez część zespołu, pozwala lepiej zrozumieć konsekwencje transformacji technologicznej dla trajektorii życia w obszarze wyborów rynkowych (np. związanych z kształtowaniem się kapitału ludzkiego, rynkiem pracy) czy pozarynkowych (np. dzietność, transfery prywatne).

Badania prowadzone przez Katedrę Transformacji Technologicznej dotyczą m.in następujących zjawisk:

  • Transformacja cyfrowa. Zrozumienie mechanizmów uruchamianych przez procesy platformizacji i datafikacji. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości danych i ich wykorzystanie przez przedsiębiorstwa i instytucje publiczne- podmioty sektora rządowego i samorządowego, a również uczelnie. Nowa organizacja produkcji i dystrybucji, zmiany w strukturze konsumpcji. Globalni liderzy cyfryzacji a międzynarodowe stosunki gospodarcze.
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Inwestowanie w umiejętności cyfrowe i rozwój sztucznej inteligencji w sposób gwarantujący zdobycie zaufania ludzi. Zmiany na rynku pracy wynikające z automatyzacji i robotyzacji. Polityki makroekonomiczne a również regionalne i lokalne wspierające działalność przedsiębiorstw innowacyjnych (zwłaszcza małych i typu start-up) i ułatwiające dostęp do zewnętrznych środków finansowania ekspansji. Rozwój nowych kompetencji. Przyszłość edukacji, w tym edukacji wyższej.
  • Zrównoważony rozwój i demokratyczne społeczeństwo. Wykorzystanie nowych technologii do stworzenia neutralnej klimatycznie gospodarki i zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów. Wyzwania w polityce makroekonomicznej wynikające z zielonej transformacji. Wyzwania dla organizacji i finansowania zielonej transformacji w warunkach wielopoziomowego zarządzania (multi-level governance).  Koncepcja smart city. Zwalczanie dezinformacji, promowanie społecznych i etycznych norm w przestrzeni cyfrowej.
 

Kierownik katedry

ksledziewska
Katedra Transformacji Technologicznej, DELab UW
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Jx*3'Ie?/^H14v|#{g+2VSA]#[2%xzh*`!oV8wp3r}*Mk'_D*
+48 501 131 904

Pracownicy


mbrzozowski
dr hab. Brzozowski Michał
Katedra Transformacji Technologicznej
Adiunkt
Jx*3'Ie?/^H14v|#{g+2VSA\]#[&k!}}5]/uH_&}\#{splqL\.I
akopanska
dr hab. Kopańska Agnieszka
Katedra Transformacji Technologicznej
Association for Cultural Economics Poland
Warszawski Ośrodek Badań Finansów Publicznych
Adiunkt
Jx*3'Ie?/^H14v|#{g+2VS]#[2huoq9QwJV3qAlt4aL|?G@
jsiwinska
dr hab. Siwińska-Gorzelak Joanna
Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW
Profesor uczelni
Jx*3'Ie?/^H14v|#{g+2VS]#[=b|wq9QwJV3qAlt4aL|?G@
gbukowska
dr Bukowska Grażyna
Katedra Transformacji Technologicznej
Adiunkt
Jx*3'Ie?/^H14v|#{g+2]#[.%g&n5]/u@_%+!bjqpwy
kgyodi
dr Gyódi Kristóf
Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW
Centrum Badań Chińskich
Ośrodek Badawczy Spatial Warsaw
Adiunkt
Jx*3'Ie?/^H14v|#{g+2]#[2`~}g/|3xDQ%+!bjqpwy
whardy
dr Hardy Wojciech
Katedra Transformacji Technologicznej
LabFam
DELab UW
Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
Jx*3'Ie?/^H14v|#{g+2]#[Baf$gC|3xDQ%+!bjqpwy
anicinska
dr Nicińska Anna
Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW
Adiunkt
Jx*3'Ie?/^H14v|#{g+2VSA]#['gnql4Y%ku@zt!r}*Mk'_D*
apastwa
dr Pastwa Anna
Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW
Adiunkt
Jx*3'Ie?/^H14v|#{g+2V]#['if%wAGV%M*=*n#k`]5}C
apugacewicz
dr Pugacewicz Agnieszka
Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW
Specjalista
Jx*3'Ie?/^H14v|#{g+2VSA\KZCoMm]#['`swh9`%kg5%vX`ksQj-mI5e-?5x=Z
wnowakowski
mgr Nowakowski Wojciech
Katedra Transformacji Technologicznej
Referent
Jx*3'Ie?/^H14v|#{g+2VSA\KZCoMm]#[B%s}z%Q#%R0uOjq{`Mu%_I5e-?5x=Z
mpalinski
mgr Paliński Michał
Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW
Doktorant
Samodzielny pracownik inż-tech
Jx*3'Ie?/^H14v|#{g+2VSA]#[4ifzl4Y%su@zt!r}*Mk'_D*
wmarchwinska
mgr Przecherska-Marchwińska Weronika
Katedra Transformacji Technologicznej
Specjalista
Jx*3'Ie?/^H14v|#{g+2VSA\KZCoM]#[B%u$}#I~oQ8wp3akhIi?LKJB+PL`6

Doktoranci


m.malinowski21
mgr Malinowski Mariusz
Katedra Transformacji Technologicznej
Doktorant
Jx*3'Ie?/^H14v|#{g+2VSA\KZCoMm}z]#[4%roo/T#%R0uE'9yp]krEHJRCc!TCvng
s.rozynek
mgr Rożynek Satia
Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW
Doktorantka
Specjalista badawczo-techniczny
Jx*3'Ie?/^H14v|#{g+]#[=%w}}CT{uu=&A\a{*Xs
n.wasniowski
mgr Waśniowski Natan
Katedra Transformacji Technologicznej
Doktorant
Jx*3'Ie?/^H14v|#{g+2VS]#[5%|ov4O#%R0uOlt4aL|?G@