Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Logo UE

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Trzecia Misja Uczelni”) realizuje projekt  (nr umowy: POWR.03.01.00-00-T241/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego”


O projekcie

Projekt został zakończony - dziękujemy za udział!

Projekt szkoleniowy skierowany do osób, które pragną poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w obszarze nauk ekonomicznych, matematycznych i przedsiębiorczości.

Zapraszamy osoby, które chcą jak najdłużej zachować aktywność zawodową i społeczną.

Udział w projekcie umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji uznanych za kluczowe i niezbędne zarówno w życiu społecznym, jak i ekonomicznych. Wzmocni się konkurencyjność osób dorosłych na rynku pracy oraz poprawi się ich przygotowanie do wypełniania swoich obowiązków służbowych bądź prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Młodzież będzie miała szansę przygotowania się do podejmowania dalszej edukacji na wyższych poziomach kształcenia. Zmniejszy się zarazem ryzyko społecznego wykluczenia oraz zwiększy się aktywność zawodowa wszystkich uczestników.


kursy Dla dzieci i młodzieży - Uwaga, zapisy zakończone

Pogromcy mitów ekonomicznych
 

Matematyka ekonomii


kursy Dla seniorów -  Uwaga, zapisy zakończone

Kursy dla seniorów


Szczegółowe informacje o projekcie

Projekt szkoleniowy, zakładający przeszkolenie łącznie 4320 osób w ciągu 3 lat realizacji projektu (zakładana jest możliwość uczestniczenia części osób w kilku zadaniach). 

Celem głównym projektu jest zwiększenie do końca lipca 2023 roku kompetencji min. 1680 uczniów szkół podstawowych i średnich (w wieku 12-19 lat), którzy pragną poszerzać swoją wiedzę w obszarze nauk ekonomicznych, matematycznych i przedsiębiorczości, 823 osób dorosłych, które zakończyły już swoją edukację, jednak wciąż chcą rozwijać się we wspomnianym zakresie oraz 168 osób starszych i seniorów, chcących jak najdłużej zachować aktywność.

Projekt będzie trwał 36 miesięcy, w których trakcie planuje się realizację 8 zadań: dwóch z udziałem młodzieży (warsztaty, kursy) i sześciu z udziałem osób dorosłych (szkolenia i kursy). Zakłada się, że przynajmniej 70% uczestników, którzy wezmą udział w projekcie, podniesie swoje kompetencje uznane za kluczowe i niezbędne na rynku pracy, wynikające z charakteru prowadzonych zajęć. W wyniku realizacji projektu uczestnicy rozwiną swoją wiedzę i kompetencje, dzięki czemu wzmocni się ich konkurencyjność na rynku pracy oraz poprawi się ich przygotowanie do wypełniania swoich obowiązków służbowych bądź prowadzenia własnej działalności gospodarczej (osoby dorosłe), czy też do podejmowania dalszej edukacji na wyższych poziomach kształcenia (młodzież); zmniejszy się zarazem ryzyko społecznego wykluczenia oraz zwiększy się aktywność zawodowa uczestników szkoleń (seniorzy i osoby starsze).

Cel Projektu: 

  • Warsztaty “Pogromcy mitów ekonomicznych” - zajęcia z ekonomii eksperymentalnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych; młodzież w wieku 15-19 lat weźmie udział w szkoleniach w swoich własnych szkołach na terenie Warszawy lub w sesjach wyjazdowych, adresowanych do szkół spoza Warszawy. W zadaniu weźmie udział 1500 osób.
  • Kursy sprawozdawczości finansowej - szkolenia dla 450 dorosłych osób aktywnych zawodowo, niepracujących bądź chcących zmienić pracę. Kursy przygotowywać będą do przeprowadzania analiz sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz instytucji użytku publicznego.
  • Akademia umiejętności menedżerskich - cykle szkoleniowe dla osób dorosłych, będących pracownikami przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych, pełniących funkcje kierownicze lub przygotowujących się do ich objęcia. W zajęciach udział weźmie łącznie 360 osób. 
  • Praktyczna szkoła innowacyjnej przedsiębiorczości - kursy dla 360 osób o dowolnym statusie na rynku pracy, rozważających rozpoczęcie działalności gospodarczej w nieodległej przyszłości.
  • Matematyka ekonomii - zajęcia przewidziane dla 900 uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych (młodzież w wieku 12-15 lat). Tematyka kursów obejmować będzie zagadnienia z zakresu rozumienia wybranych zagadnień matematycznych i finansowych. 
  • Angielski w miejscu pracy - szkolenie poświęcone funkcjonowaniu na rynku pracy w środowisku anglojęzycznym. Zajęcia skierowane będą do 240 osób poszukujących pracy (posiadających pracę i pragnących zmian, a także osób bez pracy) i odznaczających się dobrą znajomością języka angielskiego na poziomie min. B2.
  • Kursy dla seniorów - zajęcia dedykowane 270 osobom w starszym wieku. Ich celem jest aktywizacja społeczna seniorów za pomocą opracowanego specjalnie w tym celu programu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i nauk ekonomicznych. Szkolenia będą miały charakter spotkań tematycznych, poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym.
  • Marketing inicjatyw lokalnych - kurs ukierunkowany na rozwój umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi marketingowych; dedykowany 270 osobom realizującym projekty na rzecz tworzenia i promocji oferty związanej ze społecznością lokalną (np. produkty turystyczne, wydarzenia kulturalne, sportowe i in.).

Wartość projektu: 5 107 413,34 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 4 953 027,34 zł
Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.12.2023
Archiwum harmonogramów znajduje się tutaj.


Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: A304
tel: 22 55 49 183
e-mail: misja@wne.uw.edu.pl