Angielski w miejscu pracy - rekrutacja zamknięta

Logo UE


Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do osób poszukujących pracy (posiadających pracę i pragnących zmian, a także osób bez pracy) i odznaczających się dobrą znajomością języka angielskiego na poziomie B2 czyli potrafiących (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.


Tematyka

Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy w środowisku anglojęzycznym. Kurs ma na celu rozwój kompetencji językowych uczestników. Prowadzący zajęcia poświęcają dużą uwagę takim elementom jak wymowa, intonacja oraz właściwy rejestr językowy. Równolegle z rozwijaniem kompetencji językowych wprowadzane są elementy kompetencji interkulturowych, niezbędnych w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku pracy. 

Zajęcia podzielone zostaną na 5 kolejno realizowanych modułów tematycznych: 

  1. Rekrutacja
  2. Spotkania biznesowe
  3. Telefonowanie i telekonferencje
  4. Wystąpienia publiczne w języku angielskim
  5. Angielski dla celów specjalnych

I. Rekrutacja - moduł ma na celu nauczenie czytania i analizy autentycznych anglojęzycznych ogłoszeń o pracy o profilu menedżersko-biznesowym, pisania podań o pracę z wykorzystaniem słownictwa zgromadzonego na podstawie ww. ogłoszeń, uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności autoprezentacji i rozmowy na temat wykształcenia, zainteresowań zawodowych i kwalifikacji kandydata), oraz interakcji i odpowiadania na mniej typowe pytania związane z rekrutacją. 

II. Spotkania biznesowe - zajęcia w ramach drugiego modułu poświęcone są spotkaniom biznesowym (informacyjnym, służącym rozwiązywaniu problemów z elementami burzy mózgów, prowadzących do podejmowania decyzji i delegowania zadań). Ćwiczenia mają na celu doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji językowych niezbędnych do prowadzenia zebrań i czynnego w nich uczestnictwa, przygotowywania agendy i pisania protokołu. Uczestnicy przeprowadzą w grupach zebrania robocze oraz formalne zebranie na przygotowany temat. 

III. Telefonowanie i telekonferencje - nauka w ramach modułu ma na celu doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych oraz video. Posiadane przez uczestników kompetencje oraz wiadomości zostaną poszerzone o nowe aspekty i techniki prowadzenia rozmów w języku obcym na odległość. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną, jednak zasadniczą częścią kursu jest wykorzystanie. nabytych umiejętności w praktyce poprzez ćwiczenia językowe, odgrywanie scenek i symulacji umożliwiając nawiązywanie kontaktu i inicjowanie kolejnych etapów rozmowy, przekazywanie, korygowanie i potwierdzanie informacji, opanowanie techniki efektownego słuchania i rozumienia, prezentowanie własnego stanowiska wraz z argumentowaniem, sporządzanie notatek w trakcie rozmowy, kończenie rozmowy oraz radzenie sobie z trudnościami technicznymi występującymi w trakcie połączenia.

IV. Wystąpienia publiczne w języku angielskim: przemowy i prezentacje - w ramach modułu uczestnicy zdobędą wiedzę nt. przygotowania się do wystąpienia publicznego (ustalenie celu i treści wystąpienia; dopasowanie wypowiedzi do odbiorcy; tworzenie konspektu), organizacji wypowiedzi (części wypowiedzi i ich elementy, łączniki między częściami, sygnalizowanie kierunku wypowiedzi) i przedstawienia przygotowanej wypowiedzi (elementy werbalne i niewerbalne; skuteczne pomoce (audio): slajdy, obrazki, wykresy, filmiki; umiejętne odpowiadanie na pytania z sali).

V. Angielski dla celów specjalnych - uczestnicy zdobędą wiedzę nt. stosowania języka angielskiego w negocjacjach biznesowych. Moduł łączyć będzie wstęp teoretyczny do zagadnienia negocjacji z działaniami praktycznymi (symulacje, analiza przypadku, ogrywanie ról) ukierunkowanymi na rozwijanie umiejętności negocjacyjnych.


Formuła i czas trwania kursu

Czas trwania kursu to 50 godzin dydaktycznych.

Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. "Szkolenia".


Procedura dokonywania zapisów

  1. Prosimy indywidualnie wypełnić formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny poniżej).
  2. Na adres e-mailowy Uczestnika kursu zostaną wysłane dokumenty szkoleniowe wraz z instrukcją dalszego postępowania (w przypadku problemów z otwarciem plików, prosimy o kontakt mailowy: 6qz`+u^}|~0bF74=GJSL.Y?]#[*lfPs[Mg^?'Q'D*2P+4B7J').
  3. Po odesłaniu kompletu dokumentów oraz ich weryfikacji przez pracownika UW, Uczestnik otrzyma drogą e-mailową dane do logowania na platformie kursowej.


Harmonogramy

Bieżące:

Brak.

Archiwalne:


Zapisy

Wczytywanie danych

PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".

DANE KONTAKTOWE


STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Oświadczam, iż posiadam dyplom ukończenia szkoły średniej w chwili składania formularza zgłoszeniowego
(dane wrażliwe)
(dane wrażliwe)


Wyślij

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: A304
tel: 22 55 49 183
 e-mail: m6qz`+u^}|~0bF74=GJ]#[zeeBGmMc#t'k'v*G43