Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Anglistyki UW w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Trzecia Misja Uczelni”) realizuje projekt  (nr umowy: POWR.03.01.00-00-T215/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego”


informacje O projekcie

Projekt został zakończony - dziękujemy za udział!

Projekt szkoleniowy skierowany do osób, które pragną poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w obszarze używania języka angielskiego. Zapraszamy osoby, które chcą jak najdłużej zachować aktywność zawodową i społeczną.

Udział w projekcie umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji uznanych za kluczowe i niezbędne zarówno w życiu społecznym jak i ekonomicznych. Wzmocni się konkurencyjność osób dorosłych na rynku pracy oraz poprawi się ich przygotowanie do wypełniania swoich obowiązków służbowych bądź prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie w kontekście przyszłych pracowników sektora edukacyjnego w programach kształcenia o profilach technicznych.

Młodzież będzie miała szansę przygotowania się do kursu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz do podejmowania dalszej edukacji na wyższych poziomach kształcenia. Zmniejszy się zarazem ryzyko społecznego wykluczenia oraz zwiększy się aktywność zawodowa wszystkich uczestników.

Cel Projektu: 

 • aktywizacja społeczna seniorów 60+ za pomocą specjalnie przygotowanego kursu języka angielskiego
 • wdrożenie przyszłych pracowników sektora edukacyjnego w metodę CLIL-VET (nauczanie przedmiotów w języku angielskim)
 • zwiększenie kompetencji z języka angielskiego uczniów w wieku 14-19 lat
 • poszerzenie wiedzy z języka angielskiego u uczniów klas maturalnych

Wartość projektu: 2 329 850,55 zł


Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 963 598,04 zł

Okres realizacji projektu:  od 1 września 2019 do 31.01.2023, Program Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy realizacja do 31.12.2023

Archiwum harmonogramów znajduje się tutaj.

Program Uniwersytet warszawski dla ukrainy

Uniwersytet Warszawski rozpoczął realizację działań w ramach programu pn. Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy wspierającego uchodźców z Ukrainy przybyłych do Polski od 24 lutego 2022 r. w ramach projektu pt. "Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego".

W wyniku prowadzonego od lutego 2022 roku sieciowania koordynatorów inicjatyw proukraińskich realizowanych na UW udało się osiągnąć interdyscyplinarny charakter planowanego wsparcia, w wyniku czego Program skupia aż 19 różnych działań realizowanych przez pracowników z 17 różnych jednostek z UW i jest nadzorowany przez WNE UW.

Zakładane jest, iż w ramach całego programu (do października 2023) zostanie objętych wsparciem min. 3000 obywateli Ukrainy.

Grupa docelowa: społeczność pozaakademicka składająca się z obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli terytorium Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później, są to osoby niebędące standardowymi odbiorcami szkolnictwa wyższego

Głównymi celami proponowanych działań jest wsparcie osób z Ukrainy przybyłych na terytorium Polski w dniu 24 lutego 2022 roku lub później:

 • w poszukiwaniu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zgodnie z preferencjami i umiejętnościami,
 • nauka języka polskiego poprzez praktykę,
 • budowanie niezależności ekonomicznej ukraińskich rodzin,
 • zrównoważony rozwój społeczny i ekonomiczny mieszkańców Polski (w tym największej mniejszości w Polsce); rozwój i dobrobyt społeczny,
 • integracja środowiskowa z lokalną lub branżową społecznością,
 • zapobieganie wykluczeniu młodzieży i całych rodzin, zapobieganie marginalizacji i przestępczości.

W programie zaplanowano następujące działania

 • kursy języka polskiego jako obcego,
 • kursy języka angielskiego
 • kursy innych języków (portugalski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski)
 • warsztaty planowania kariery i aktywizacji zawodowej
 • wielopokoleniowe adaptacyjne spacery miejskie po Warszawie
 • warsztaty i wsparcie psychologiczne
 • warsztaty z przedsiębiorczości
 • warsztaty „jak uczyć się skutecznie”
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci i młodzieży
 • eksperymentalne warsztaty przyrodnicze
 • kursy komputerowe
 • webinaria wspierające opiekunów, wychowawców i trenerów zaangażowanych w pomoc dzieciom z Ukrainy
 • wsparcie prawne migrantów (warsztaty + konsultacje)
 • intensywny kurs przygotowujący do podjęcia studiów lub pracy w języku polskim
 • dostosowanie kompetencji wysoko wykwalifikowanych migrantów
 • wykłady otwarte połączone z warsztatami

Wartość projektu: 15 375 099,30 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 14 913 839,30 zł

Okres realizacji projektu:  od 1.09.2019 do 31.12.2023 

Okres realizacji programu „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” obejmuje czas od 15 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Kierownik projektu: dr Agnieszka Różycka

Strona Projektu: https://ua.wne.uw.edu.pl/ Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 196
e-mail: YI{@oVsnaK`.qJ9&Afc]#[G/o%Qmk]GTV$z+xyJWP