Ekonomia, studia niestacjonarne - wieczorowe II stopnia

Celem kształcenia na kierunku Ekonomia jest wykształcenie wysoko wyspecjalizowanych analityków, bankowców i wysokiej klasy pracowników administracji publicznej wyższego szczebla, angażujących się w zespoły badawcze, skupiające kadrę naukowo-dydaktyczną wyspecjalizowaną w zaawansowanych metodach badawczych.

Studenci kierunku realizują specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa.

 


grafika studia (7).png

EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Studenci specjalności:

  • pogłębiają wiedzę i zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu teorii przedsiębiorstwa (teoria gier, modele wspomagania decyzji), finansów przedsiębiorstw (rachunek inwestycyjny) oraz warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i na świecie (rynki finansowe, organizacja rynku),
  • uczą się prowadzenia analiz sektorowych, czemu służy znajomość polityki gospodarczej, organizacji przemysłu i regulacji ekonomicznej, także w kontekście międzynarodowym,
  • analizują projekty inwestycyjne i sytuację konkurencyjną firm, co umożliwia przygotowanie z rachunkowości i finansów oraz w zakresie stosowania narzędzi analitycznych,
  • zdobywają umiejętności budowania planu strategicznego rozwoju firmy, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, zarządzania i organizacji procesu produkcyjnego, przedsiębiorczości, ekonomicznej oceny działalności przedsiębiorstwa i jego wyceny, czy zarządzania jakością.

Na specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa przeprowadzana jest analiza finansowa i strategiczna zarówno małych firm, jak i wielkich korporacji.

Na specjalności badania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu metod ekonomicznych i matematycznych do analizy zjawisk zachodzących w sferze biznesu. Chodzi tu o różne aspekty działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej, a także ekonomiczne (zwłaszcza finansowe) i organizacyjne uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych. Obejmują one w szczególności wykorzystanie wiedzy o teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa, o sposobach analizy i interpretacji jego wyników finansowych, jak i o sposobach analizy otoczenia przedsiębiorstwa do interpretacji złożonych procesów kształtujących zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje.

Dzięki wykorzystaniu podstawowych narzędzi ilościowej analizy ekonomicznej oraz podstawowych metod badań społecznych badania obejmują analizę finansową i strategiczną przedsiębiorstw, w tym określenie ich efektywności, potencjału rynkowego oraz inwestycyjnego. Efektem badań jest ocena nie tylko ekonomicznych, ale i społecznych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu, rozpoznanie, zdiagnozowanie i zaproponowanie rozwiązywań problemów dotyczących gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, czy finansowymi.

Specjalność posiada pełną międzynarodową akredytację ACCA. Więcej informacji: https://www.wne.uw.edu.pl/student/sciezki-edukacyjne/sciezka-acca/akredytowane-program