Ekonomia, studia niestacjonarne - wieczorowe II stopnia

W ramach kierunku "Ekonomia" na studiach II stopnia dostępne są 2 specjalności:

 • Ekonomia Przedsiębiorstwa;
 • Ekonomia Międzynarodowa.

Wybór kierunku specjalności Kandydaci deklarują podczas składania dokumentów. Kandydaci rejestrują się w systemie IRK na kierunek ogólny: "Ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria", w trakcie składania dokumentów deklarują wybór kierunku. Kierunki i specjalności są uruchamiane pod warunkiem zgłoszenia się na nie minimum 15 osób.


grafika studia (7).png

EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Studenci specjalności:

 • pogłębiają wiedzę i zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu teorii przedsiębiorstwa (teoria gier, modele wspomagania decyzji), finansów przedsiębiorstw (rachunek inwestycyjny) oraz warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i na świecie (rynki finansowe, organizacja rynku),
 • uczą się prowadzenia analiz sektorowych, czemu służy znajomość polityki gospodarczej, organizacji przemysłu i regulacji ekonomicznej, także w kontekście międzynarodowym,
 • analizują projekty inwestycyjne i sytuację konkurencyjną firm, co umożliwia przygotowanie z rachunkowości i finansów oraz w zakresie stosowania narzędzi analitycznych,
 • zdobywają umiejętności budowania planu strategicznego rozwoju firmy, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, zarządzania i organizacji procesu produkcyjnego, przedsiębiorczości, ekonomicznej oceny działalności przedsiębiorstwa i jego wyceny, czy zarządzania jakością.

Na specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa przeprowadzana jest analiza finansowa i strategiczna zarówno małych firm, jak i wielkich korporacji.

Na specjalności badania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu metod ekonomicznych i matematycznych do analizy zjawisk zachodzących w sferze biznesu. Chodzi tu o różne aspekty działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej, a także ekonomiczne (zwłaszcza finansowe) i organizacyjne uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych. Obejmują one w szczególności wykorzystanie wiedzy o teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa, o sposobach analizy i interpretacji jego wyników finansowych, jak i o sposobach analizy otoczenia przedsiębiorstwa do interpretacji złożonych procesów kształtujących zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje.

Dzięki wykorzystaniu podstawowych narzędzi ilościowej analizy ekonomicznej oraz podstawowych metod badań społecznych badania obejmują analizę finansową i strategiczną przedsiębiorstw, w tym określenie ich efektywności, potencjału rynkowego oraz inwestycyjnego. Efektem badań jest ocena nie tylko ekonomicznych, ale i społecznych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu, rozpoznanie, zdiagnozowanie i zaproponowanie rozwiązywań problemów dotyczących gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, czy finansowymi.

Specjalność posiada pełną międzynarodową akredytację ACCA. Więcej informacji: https://www.wne.uw.edu.pl/student/sciezki-edukacyjne/sciezka-acca/akredytowane-programy


Ekonomia międzynarodowa

Celem studiów II stopnia na specjalności Ekonomia międzynarodowa (EM) jest umożliwienie dalszych, pogłębionych studiów w zakresie teorii ekonomii, jej zastosowań z użyciem zaawansowanych narzędzi analitycznych (m.in. zaawansowanych kursów mikroekonomii i makroekonomii, wybranych tematów z historii gospodarczej i metodologii ekonomii, metod matematycznych czy teorii gier). Z drugiej strony naszym celem jest zaoferowanie studentom możliwości zdobycia pogłębionej wiedzy specjalistycznej, potrzebnej w pracy eksperckiej i analityczno-badawczej.
Program studiów EM na II stopniu jest pomyślany jako kontynuacja studiów I stopnia o tej samej specjalności, lecz nie zamyka to w żaden sposób możliwości jego studiowania dla absolwentów innych specjalności czy kierunków. Program tej specjalności jest nowoczesny i aktualny oraz odpowiada standardom najlepszych uczelni zachodnioeuropejskich czy amerykańskich.

Specjalność wyposaża swoich absolwentów w zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej, w tym z zakresu:

 • mikro- i makroekonomii (zaawansowana mikroekonomia, zaawansowana makroekonomia),
 • teorii międzynarodowej wymiany dóbr (teoria wymiany międzynarodowej),
 • przepływów kapitału i technologii (makroekonomia gospodarki otwartej, finanse międzynarodowe, innowacje i międzynarodowy transfer technologii),
 • migracji (rynek pracy w gospodarce otwartej),
 • alokacji działalności ekonomicznej w przestrzeni (nowa geografia ekonomiczna).

Ponadto, oferujemy zdobycie umiejętności stosowania zaawansowanych statystycznych i ekonometrycznych narzędzi analizy ekonomicznej (zaawansowana ekonometria, makroekonometria).

Na specjalności Ekonomia Międzynarodowa badamy transakcje na globalnych rynkach towarów i kapitału oraz międzynarodowy przepływ pracowników. Przedmiotem badań jest wpływ otoczenia zewnętrznego gospodarki na decyzje podejmowane przez konsumentów, przedsiębiorstwa i rządy. Współczesne gospodarki są otwarte na światowe przepływy towarów, kapitału i ludzi, co niesie ze sobą zarówno nowe możliwości, jak i stawia nowe wyzwania. Konsumenci mogą zaspokajać swoje potrzeby, importując towary wytworzone w odległych krajach, firmy muszą sprostać międzynarodowej konkurencji, polityka rządów i banków centralnych musi uwzględniać odbiór podejmowanych decyzji przez globalne rynki finansowe oraz ich wpływ na wartość narodowej waluty.

Na II stopniu studenci prowadzą własne badania w zakresie:

 • handlu międzynarodowego (wielkości i kierunków eksportu i importu, integracji handlowej),
 • przepływów kapitału (krótkoterminowych inwestycji spekulacyjnych, długoterminowych inwestycji bezpośrednich, transferu technologii, zadłużania się zagranicą),
 • polityki pieniężnej i rynków walutowych (integracji monetarnej, wyboru systemu walutowego)
 • przepływu pracowników.