Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne - wieczorowe II stopnia


grafika studia(8).pngStudia magisterskie "Informatyka i ekonometria" Wydziału Nauk Ekonomicznych to 1. program w Europie Wschodniej w kategorii Information Systems Management zgodnie z rankingiem Eduniversal Best Masters Ranking 2021.

Kierunek posiada akredytację „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu” Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studia posiadają certyfikat "Studia z przyszłością"  przyznawany studiom cechującym się innowacyjnością, dostosowaniem do potrzeb rynku pracy oraz nowoczesnością przyjętych rozwiązań dydaktycznych.

 


Program studiów obejmuje cztery typy zajęć dających razem unikatowy profil absolwenta:

 •     zaawansowane zajęcia z ekonomii i dziedzin pokrewnych,
 •     zajęcia kierunkowe z zakresu nowoczesnych metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych,
 •     zajęcia specjalizacyjne do wyboru,
 •     zajęcia uzupełniające.

1. Na zajęciach z ekonomii i dziedzin pokrewnych student zdobywa niezwykle cenną teoretyczną wiedzę z zakresu zaawansowanych modeli mikroekonomii, makroekonomii oraz finansów, które stanowią niezbędną bazę wykorzystywaną do efektywnego empirycznego analizowania skomplikowanych procesów gospodarczych.

2. Grupa zajęć kierunkowych obejmuje:

 • prognozowanie i symulacje – metody budowania ekonometrycznych modeli prognostycznych, metody symulacji stochastycznych i deterministycznych, w tym metody Monte Carlo,
 • ekonometrię dynamiczną i finansową, szeregi czasowe, modelowanie rynków finansowych,
 • ekonometrię obejmującą analizę danych przekrojowych,
 • metody matematyczne – równania różniczkowe i różnicowe, metody statystyki i analizy wielowymiarowej, teorię gier - dające pełną bazę narzędzi matematycznych używanych do analiz ekonomicznych,
 • metody aktuarialne - modele matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, teoria ryzyka oraz metody wyceny ryzyka finansowego w ubezpieczeniach,
 • narzędzia informatyczne – informacyjne systemy zarządzania, zaawansowane systemy analityczne i wybrane narzędzia obliczeniowe - STATA, SPSS, EVIEWS, SAS, MATLAB, inżynieria oprogramowania, języki programowania - C, C++, SQL.

3. Zajęcia w tej grupie umożliwiają indywidualną specjalizację w zależności od własnych preferencji i oczekiwań studenta. Zajęcia te stanowią liczną grupę przedmiotów do wyboru i służą poszerzeniu teoretycznej wiedzy i zdobyciu praktycznych umiejętności z zakresu zaawansowanych metod i narzędzi skutecznej analizy danych ekonomicznych, finansowych i ubezpieczeniowych. Zajęcia z tej grupy odbywają się w laboratoriach komputerowych, co bezpośrednio wynika ze specyfiki samego kierunku IiE

4. Zajęcia uzupełniające dają możliwość zdobycia poszukiwanej wiedzy z dziedzin pokrewnych (finanse, rachunkowość, teoria przedsiębiorstwa, ekonomia międzynarodowa, demografia, historia ekonomii, ekonomia instytucjonalna i in.) oraz wartościowej wiedzy ogólnouniwersyteckiej (prawo, zarządzanie, psychologia, socjologia i in.). Do tej grupy należą przedmioty będące w ofercie samego Wydziału - w obrębie innych kierunków, oraz przedmioty stanowiące specjalną ofertę ogólouniwersytecką.

Wartościowym dopełnieniem kształcenia jest nauka języków obcych (głównie angielskiego). Językiem wykładowym kilku zajęć specjalistycznych jest angielski.

Na uwagę zasługuje fakt, że studenci kierunku IiE mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konkursach ekonometrycznych i nierzadko są zdobywcami wysokich miejsc. Konkursy międzynarodowe i wyjazdy stypendialne do prestiżowych uczelni wzbogacają wiedzę merytoryczną studentów oraz ich umiejętności językowe.

Badania prowadzone przez studentów kierunku Informatyka i ekonometria polegają na modelowaniu zjawisk ekonomicznych przy użyciu narzędzi statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych oraz oceniamy jakość tych modeli. Badania naukowe dotyczą najczęściej dwóch aspektów.

 • Z jednej strony, jest to wykorzystanie zaawansowanych narzędzi statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych - do modelowania zjawisk ekonomiczno-społecznych z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, finansów, ubezpieczeń, metod aktuarialnych, demografii oraz ekonomii instytucjonalnej i behawioralnej.
 • Z drugiej strony, jest to ocena właściwości obliczeniowych i prognostycznych modeli ilościowych, statystycznych i ekonometrycznych stosowanych w badaniach naukowych, a także analiza ich wrażliwości na przyjęte założenia oraz odporności na zaburzenia dotyczące parametrów.

Takie podejście do badań wymaga gruntownego przygotowania warsztatu analityczno-narzędziowego (Stata, SPSS, Eviews, R, SAS), stosowania metod ilościowych, matematycznych, statystycznych czy ekonometrycznych, a także ich modyfikowania przy użyciu między innymi technik programowania komputerowego (C/C++, 4GL, SQL).