Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne I stopnia


grafika studia(7).png

Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria są wyjątkowo ciekawą propozycją i jako jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od ekonomii, zarządzania i finansów, poprzez informatykę, matematykę, a na ekonometrii i metodach ilościowych kończąc.

Studia przeznaczone są dla ambitnych osób pragnących zdobyć umiejętność samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych oraz specjalistycznych narzędzi informatycznych. Są to umiejętności niezwykle poszukiwane przez pracodawców. 

Nasz program Informatyka i Ekonometria:

 • to najlepszy kierunek "informatyka i ekonometria" w kraju wg rankingu magazynu Perspektywy 2023

 • kierunek posiada akredytację „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu” Polskiej Komisji Akredytacyjnej.


Program studiów obejmuje cztery typy zajęć dających razem unikatowy profil absolwenta:

 • Zaawansowane zajęcia ogólnoekonomiczne, podczas których student zdobywa niezwykle rozległą wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw mikroekonomii, makroekonomii oraz finansów, a następnie swobodnie stosuje ją do szerokiego spektrum analiz ekonomicznych
 •  Zajęcia kierunkowe obejmujące:
  • metody matematyczne - analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna - dające solidną bazę do kreatywnego budowania modeli ilościowych,
  • narzędzia informatyczne - zaawansowane systemy analityczne - STATA, SPSS, EVIEWS, SAS, MATLAB, zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, narzędzia obliczeniowe, języki programowania - C, C++, SQL, systemy do zarządzania bazami danych i przetwarzania danych,
  • informatykę ekonomiczną - projektowanie systemów informatycznych,
  • modelowanie ekonometryczne - ekonometria, analiza i prognozowanie szeregów czasowych,
  • metody ilościowe - modele optymalizacji decyzji, metody statystyki wielowymiarowej,
  • zajęcia aktuarialne - matematyka finansowa i ubezpieczeniowa.
 • Zajęcia specjalizacyjne stanowiące rozległą grupę przedmiotów do samodzielnego wyboru i służące poszerzeniu wiedzy z zakresu metod i narzędzi analizy danych, zdobytej na przedmiotach kierunkowych.
 • Zajęcia uzupełniające dające nadzwyczaj gruntowne przygotowanie w zakresie rachunkowości, zarządzania, prawa, czyli dziedzin wykorzystywanych w pracy analitycznej, ale również w zakresie psychologii, filozofii i socjologii.

Na kierunku "Informatyka i Ekonometria" modelujemy zjawiska ekonomiczne przy użyciu narzędzi statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych oraz oceniamy jakość tych modeli. Badania naukowe dotyczą najczęściej dwóch aspektów. Z jednej strony, jest to wykorzystanie zaawansowanych narzędzi statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych - do modelowania zjawisk ekonomiczno-społecznych z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, finansów, ubezpieczeń, metod aktuarialnych, demografii oraz ekonomii instytucjonalnej i behawioralnej.

Z drugiej strony, jest to ocena właściwości obliczeniowych i prognostycznych modeli ilościowych, statystycznych i ekonometrycznych stosowanych w badaniach naukowych, a także analiza ich wrażliwości na przyjęte założenia oraz odporności na zaburzenia dotyczące parametrów. Takie podejście do badań wymaga gruntownego przygotowania warsztatu analityczno-narzędziowego (Stata, SPSS, Eviews, R, SAS), stosowania metod ilościowych, matematycznych, statystycznych czy ekonometrycznych, a także ich modyfikowania przy użyciu między innymi technik programowania komputerowego (C/C++, 4GL, SQL).