Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia określony został w załączniku do uchwały rekrutacyjnej. Punkty kandydatów posiadajacych świadectwa z krajów nieuwzględnionych w dokumencie, przeliczane są w sposób przypisany do polskiego egzaminu maturalnego: poziom podstawowy - przelicznik 0,6, poziom rozszerzony - przelicznik 1, brak poziomu - przelicznik 0,8. W przypadku punktów ze świadectwo maturalnego obowiązuje waga 0,5.

Jeżeli masz wątpliwości, jak przeliczyć punkty rekrutacyjne, skontaktuj się z Biurem Rekrutacji WNE UW.


Załączanie dokumentów w systemie IRK

Kandydaci z dyplomami zagranicznymi są zobowiązani do załączenia na swoim koncie rekrutacyjnym dokumentów edukacyjnych, na podstawie których wyliczone zostaną punkty rekrutacyjne. Jeżeli Kandydat posiada 2 typy dokumentów, np. w przypadku kandydatów z Białorusi Attestat oraz wykaz ocen z egzaminu CT - prosimy o załączenie obu dokumentów, wraz z załącznikami w postaci ocen. Komisja Rekrutacyjna po zapoznaniu się z dokumentami, wyliczy punkty rekrutacyjne na podstawie najkorzystniejszego dla Kandydata wyniku. 


Dodatkowe dokumenty wymagane od osób posiadających dyplomy zagraniczne

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wydanymi za granicą – poza ogólnymi dokumentami, wymagane są dodatkowo:

1. poświadczenie świadectwa maturalnego lub dyplomu studiów wyższych wraz z wykazami ocen –  w formie:

2. tłumaczenie przysięgłe na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wykazu ocen, legalizacji lub apostille - jeśli zostało sporządzone w języku obcym albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej 

3. zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w kraju, z którego dokument pochodzi, wraz z tłumaczeniem na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata

4. jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych – zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce wydane przez właściwego Kuratora Oświaty, a w przypadku jego braku – podpisane przez kandydata oświadczenie o obowiązku dostarczenia w wymaganym terminie ww. zaświadczenia


Potwierdzenie znajomości języka polskiego

Kandydaci posiadający dyplom lub świadectwo wydane zagranicą, aplikujący na studia w języku polskim, zobowiązani są do udokumentowania znajomości języka polskiego na poziomie m.in. B2 honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem.

Lista podmiotów uprawnionych do przeprowadzania egzaminów z języka polskiego jako obcego

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do testu on-line sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W dalszej kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1, co odpowiada znajomości języka na poziomie B2.

Kandydat jest zobowiązany do zamieszczenia certyfikatu z testu on-line na indywidualnym koncie w systemie IRK. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Aby wziąć udział w teście, należy:

  1. Zarejestrować się na platformie COME oraz
  2. Przystąpić do testu; hasło "test2024" oraz załączyć na swoim koncie rejestracyjnym w systemie IRK  certyfikat po wypełnieniu testu. W razie problemów, prosimy o kontakt na adres MjOHF9!zp=7u2c&Is4#U.8Td]#[@P778.a^[vRm{I2?kAk6~EEQ

Potwierdzenie znajomości języka angielskiego

Kandydaci rekrutujący się na studia w języku angielskim Wydziału, powinni posiadać jeden z dokumentów uznanych przez Uniwersytet Warszawski jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2.

Kandydaci nieposiadający stosownego dokumentu, mogą podejść do Centralnego Egzaminu Językowego Uniwersytetu Warszawskiego.