Egzamin dyplomowy


dyplom tuba.pngW skład komisji wchodzi: przewodniczący, członek, promotor i recenzent.

W skład komisji może wchodzić sekretarz. Każda z osób pełni tylko jedną funkcję. Sekretarz nie ma prawa do zadawania pytań, ani głosu w ocenie odpowiedzi.

Obrony co do zasady odbywają się stacjonarnie. W szczególnych przypadkach mogą odbywać się zdalnie, przy użyciu platformy komunikacyjnej do wideokonferencji. 

W przypadku obron stacjonarnych w sytuacjach wyjątkowych promotor lub recenzent mogą uczestniczyć w obronie w trybie wideokonferencji lub poprzez połączenie telefoniczne w trybie głośnomówiącym, zaś student w trybie wideokonferencji. W przypadku obron zdalnych wszyscy członkowie oraz student są obecni na platformie komunikacyjnej oraz są widzialni i słyszalni.

Zadaniem przewodniczącego, członka, recenzenta i promotora jest sformułowanie łącznie trzech pytań. Egzamin ma charakter odpowiedzi ustnej. Obrona trwa łącznie ok. 30 minut. Student po zapoznaniu się z pytaniami otrzymuje 5-6 minut na przygotowanie szkicu odpowiedzi.

W trakcie egzaminu dyplomowego (obrony) na każdym poziomie studiów student odpowiada na trzy pytania egzaminacyjne. Pytania dotyczą:

  podstawowych wniosków z pracy

  zagadnień z zakresu kierunków studiów

  oraz zagadnień z zakresu pracy.


W odpowiedzi udzielonej na pytanie z zakresu kierunków studiów weryfikuje się wiedzę ogólną w odniesieniu do wybranego przedmiotu lub wynikającą z połączenia kilku przedmiotów.

W odpowiedzi na pytanie z zakresu pracy weryfikuje się, czy student umie odnieść się do zarzutów postawionych w recenzji, zbadać samodzielność przeprowadzonego badania lub ocenić znajomość tematyki związanej bezpośrednio z pracą dyplomową.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące podstawowych wniosków z pracy, ocenia się sposób przedstawienia wyników pracy, weryfikuje się zrozumienie szczególnych zagadnień związanych z kierunkiem studiów i tematyką pracy, a także wartość dodaną wynikającą z pracy.

Celem egzaminu dyplomowego jest ocena przekrojowej znajomości zagadnień związanych z kierunkiem studiów, ocena umiejętności komunikacji własnych osiągnięć naukowych, ocena krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści.

Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany w języku polskim lub angielskim dla studentów studiujących na kierunku prowadzonym w języku polskim. Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany w języku angielskim dla studentów studiujących na kierunku prowadzonym w języku angielskim.