Egzamin dyplomowy + zagadnienia do obrony


dyplom tuba.pngW skład komisji wchodzi: przewodniczący, członek, promotor i recenzent.

W skład komisji może wchodzić sekretarz. Każda z osób pełni tylko jedną funkcję. Sekretarz nie ma prawa do zadawania pytań, ani prawa głosu w ocenie odpowiedzi.

Obrony co do zasady odbywają się stacjonarnie. W szczególnych przypadkach mogą odbywać się zdalnie, przy użyciu platformy komunikacyjnej do wideokonferencji. 

W przypadku obron stacjonarnych w sytuacjach wyjątkowych promotor lub recenzent mogą uczestniczyć w obronie w trybie wideokonferencji lub poprzez połączenie telefoniczne w trybie głośnomówiącym, zaś student w trybie wideokonferencji. W przypadku obron zdalnych wszyscy członkowie oraz student są obecni na platformie komunikacyjnej oraz są widzialni i słyszalni.

W trakcie egzaminu dyplomowego (obrony) student przedstawia trwającą maksymalnie 5 minut prezentację swojej pracy dyplomowej oraz odpowiada na dwa pytania egzaminacyjne.
Pytania dotyczą:
1) zagadnień z zakresu pracy oraz
2) zagadnień z zakresu kierunków studiów.
a) Oceniając prezentację bierze się pod uwagę: sposób przedstawienia problemu badawczego, wykorzystanych w pracy metod i uzyskanych wyników, a także wartość dodaną wynikającą z pracy. Istotna jest przy tym klarowność, zwięzłość i kompletność wypowiedzi.
b) W odpowiedzi na pytanie dotyczące zagadnień z zakresu pracy weryfikuje się, czy student umie odnieść się do zarzutów postawionych w recenzji, ocenia się samodzielność przeprowadzonego badania oraz znajomość tematyki związanej bezpośrednio z pracą dyplomową.
c) W odpowiedzi udzielonej na pytanie z zakresu kierunków studiów weryfikuje się wiedzę ogólną w odniesieniu do wybranego przedmiotu lub wynikającą z połączenia kilku przedmiotów. Pytanie komisja układa w oparciu o pulę zagadnień podanych do wiadomości studentów na co najmniej miesiąc przed daną sesją obron. W przypadku gdy nie zostanie ogłoszona zaktualizowana lista zagadnień, obowiązuje pula dotychczasowa.

Prezentację należy przesłać na 24h przed wyznaczoną datą egzaminu na adres: =.kRg?PUe7/!$a{lQ'3X5CWxoiy]#[*k^BV5gELxscfjs[31&PB!8nxZf

Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany w języku polskim lub angielskim dla studentów studiujących na kierunku prowadzonym w języku polskim. Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany w języku angielskim dla studentów studiujących na kierunku prowadzonym w języku angielskim.


Zagadnienia na obronę pracy dyplomowej: