Seminarium dyplomowe

Student może wybrać seminarium dyplomowe z listy dostępnych na kierunku seminariów. Listę seminariów dyplomowych dedykowanych dla kierunku i poziomu studiów określa Kierownik Jednostki Dydaktycznej (dalej KJD - na Wydziale Nauk Ekonomicznych jest to Prodziekan ds. studenckich).


KJD informuje studentów przed terminem rozpoczęcia rejestracji na seminaria dyplomowe o dostępnej ofercie seminariów. Rejestracja na seminarium jest możliwa, o ile są wolne miejsca.

Student może zmienić seminarium dyplomowe. Zmiana jest możliwa od kolejnego semestru. W szczególnych sytuacjach KJD może wyrazić zgodę na zmianę seminarium w trakcie semestru. Student wznawiający się na studia w celu dokończenia pracy dyplomowej wybiera seminarium dyplomowe z puli dostępnych w chwili wznowienia seminariów. Współpraca z wcześniejszym promotorem wymaga zgody tego promotora.


Student wyjeżdżający na stypendium Erasmus+ lub ekwiwalentne może zawiesić udział w seminarium dyplomowym. Zawieszenie polega na wyrejestrowaniu z seminarium dyplomowego na okres stypendium i ponownym zarejestrowaniu po powrocie. Chęć powrotu na seminarium dyplomowe student zgłasza w Dziekanacie Studiów przed uruchomieniem rejestracji na seminaria dyplomowe. Student może zmienić seminarium dyplomowe po powrocie. KJD może zarejestrować powracającego ze stypendium studenta na dotychczasowe seminarium, o ile limit 22 osób na promotora nie został przekroczony.


Nauczyciel akademicki prowadzący seminarium jest jednocześnie promotorem pracy. W przypadku dwóch (i więcej) prowadzących seminarium, jedna lub więcej osób pełni funkcję promotora. Zadaniem promotora jest wypracowanie koncepcji pracy wraz ze studentem oraz nadzór nad jej poprawną i terminową realizacją.