Ocena prac dyplomowych

Prace dyplomowe oceniane są przez promotora i recenzenta (recenzentów) w oparciu o punktację z formularza recenzji, określonego dla prac licencjackich i magisterskich w załączniku A.

Pytania w formularzu recenzji odnoszą się do wymagań stawianych pracom dyplomowym. Punkty w formularzu mają charakter pomocniczy.


Prace dyplomowe oceniane są zgodnie z poniższymi zasadami, przy czym dopuszcza się oceny połówkowe:

 Praca wybitna (ocena 5!) – praca znacząco wykraczająca poza program studiów, zawierająca istotny wkład w naukę, nadająca się do publikacji w uznanych czasopismach międzynarodowych

 Praca bardzo dobra (ocena 5) – praca w znaczący sposób wykorzystująca treści określone w programie kształcenia, w pełni spełniająca wymagania stawiane pracom dyplomowym

 Praca dobra (ocena 4) – praca w umiarkowany sposób wykorzystująca treści określone w programie kształcenia, w przeważającej części spełniająca wymagania stawiane pracom dyplomowym

 Praca słaba (ocena 3) – praca w dostateczny sposób wykorzystująca treści określone w programie kształcenia, częściowo spełniająca wymagania stawiane pracom dyplomowym

 Praca zła (ocena 2) – praca w niedostateczny sposób wykorzystująca treści określone w programie kształcenia, w niewielkim stopniu spełniająca wymagania stawiane pracom dyplomowym, zawierająca istotne błędy merytoryczne wpływające na wyciągnięcie niepoprawnych wniosków.


Praca zła kierowana jest do poprawek w zakresie i terminie uzgodnionym między promotorem i recenzentem (w sekcji „uwagi” w recenzji). Okres poprawek jest nie krótszy niż 1 miesiąc. W przypadku decyzji o niewnoszeniu poprawek do pracy, student i/lub promotor informują o tym KJD na piśmie. W przypadku ocen pozytywnych, których rozbieżność sięga min. 1,5 oceny, promotor może złożyć wniosek do KJD o powołanie drugiego recenzenta.


Każda praca jest sprawdzana w programie antyplagiatowym JSA. Promotor kieruje pracę do sprawdzenia antyplagiatowego oprogramowaniem JSA dostępnym w APD. W sytuacji, gdy raport z systemu plagiatowego wykazuje wysokie podobieństwo do innych treści, promotor ma obowiązek wycofać pracę i wezwać studenta do poprawy. Praca dyplomowa, w której stwierdzono naruszenie praw autorskich, nie może być podstawą uzyskania prawa do przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Student może uzyskać prawo do przystąpienia do egzaminu dyplomowego po złożeniu nowej pracy dyplomowej w następnym cyklu dydaktycznym.

Recenzent pracy napisanej przez dwoje studentów, poza oceną meritum pracy, ocenia także wkład każdego studenta oraz wartość dodaną wynikającą ze wspólnego pisania pracy.


Formularze (szablony) recenzji są wprowadzane do Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Ocena pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną ocen promotora i recenzenta (lub obu recenzentów, zgodnie z zastrzeżeniem z § 4  pkt 5). Recenzje pracy dyplomowej są wprowadzane do APD przez promotora i recenzenta. Wprowadzający recenzję zatwierdza ją co najmniej trzy dni przed terminem egzaminu dyplomowego.

Prace dyplomowe mogą być kierowane na różne konkursy, zgodnie z zasadami tych konkursów. W szczególności, prace magisterskie mogą być kierowane do konkursu im. A. Semkowa, organizowanego przez WNE UW.